Home

Lineære funksjoner oppgaver

Praktisk matematikk - Lineære funksjoner - NDL

 1. Oppgaver om Lineære funksjoner. Jeg bruker lineær regresjon i GeoGebra og finner at funksjonen S kan beskrives med uttrykket S (x) =-5, 39 x + 158.. Når var utslippet av svoveldioksid 100 tusen tonn
 2. Grunnlegende oppgaver om lineære funksjoner: 1. Trine skal kjøpe bananer i butikken. De koster 15 kr per/kg. a. Sett opp funksjonsutrykket der y er prisen vi må betale og x er antall kg med bananer vi kjøper. b. Vis denne sammenhengen i en tabell. Vel verdiene 0,1,2,3,4 og 5 for x. c. Tegn grafen som viser sammenhengen mellom x og y. d
 3. I forrige seksjon så vi at en funksjon der variabelen er i første potens blir en rett linje. En lineær funksjon er en funksjon som kan skrives som y = a x + b, der a og b er konstante tall, mens x er variabelen. Vi kaller dette noen ganger for en førstegradslikning fordi den ukjente x er i første potens. Alle rette linjer i koordinatsystemer kan skrives som lineære funksjoner
 4. At en funksjon er lineær betyr at grafen er en rett linje. En lineær funksjon har uttrykket y = ax + b . OPPGAVER. Oppgave 1. Lage en verditabell og tegn grafen til funksjonsuttrykket y = 5x + 1 . Oppgave 2 Lage en verditabell og tegn grafen til funksjonsuttrykket y = x +3
 5. Her arbeider vi med øvingsoppgaver i Geogebra. This feature is not available right now. Please try again later
 6. Slike funksjoner bryter mønsteret til det vanlige uttrykket for lineære funksjoner, og det er ikke alle elever som er klar over at uttrykk som f(x) = 3 og g(x) = 4x er spesialtilfeller av lineære funksjoner. I neste time kan elevene teste sin forståelse av lineære funksjoner med opplegget Finn funksjonsuttrykket 1 og 2. GeoGebra-hjel

Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Sannsynlighet ved en eller flere hendelse Lineære funksjoner er på formen y = a x + b hvor a er funksjonens stigningstall og b er y-verdien til skjæringspunktet mellom grafen til funksjonen og y-aksen. I figuren under ser du grafen til en generell lineær funksjon. Siden vi får oppgitt at y er en lineær funksjon kan vi lese av stigningstall og skjæring med y-aksen på figure Man kan se på en funksjon som en bro mellom mengder, definisjonsmengden og verdimengden. Lek med verdi og definisjonsmengde. Funksjonstyper Lineære funksjoner. Det at en funksjon er lineær betyr at om vi tegner grafen i et koordinat system med X verdier på førsteaksen og Y verdier på andreaksen får vi en rett linje

Rette linjer (lineære funksjoner) - Matematikk

 1. Tempelporten (lineære funksjoner) I Tempelporten møter elevene en spennende og problemløsende oppgavesetting, som utfordrer deres forståelse innenfor temaene koordinatsystemet, lineære grafer og lineære likningssett. Undervisningsopplegget passer godt til 1T og 2P, men kan.
 2. Lineære funksjoner. For en generell innføring i funksjoner, henviser vi til lærebøker i matematikk. Den videre gjennomgangen vil dreie seg spesifikt om lineære funksjoner. Fokus vil være på anvendelse av dette emnet i spill med getSmart lilla. At en funksjon er lineær betyr at grafen (som vi tegner i koordinatsystemet) er en rett linje
 3. Lineære funksjoner 2 Teori. Lineære funksjoner 3 Eksempel. Lineære funksjoner 4 Eksempel. Lineære funksjoner 5 Eksempel. Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS..
 4. Løsning på oppgaver fra ndla Fil. 4.2 Lineære funksjoner, likheter og ulikheter. 4.2 Lineære funksjoner, likheter og ulikheter. Illustrasjon: Per Gunnar Østerlie. Nå skal du bli kjent med lineære funksjoner. De har funksjonsuttrykk av typen \( f(x)=ax+b\), der \(a, b \in \mathbb{R} \)
 5. I del 1 skal elevene finne funksjonsuttrykkene til lineære funksjoner ved å ta utgangspunkt i sett med x- og y-verdier. I del 2 skal de bruke kunnskapene de har om funksjonsuttrykk, stigningstall og konstantledd for å finne funksjonsutrykk som tilfredsstiller ulike krav. Målet er å øke forståelsen av lineære funksjoner, å utvikle effektive strategier for å finne funksjonsuttrykk og.
 6. Når funksjonen er lineær, dvs. er en rett linje, trenger vi kun to punkter for å kunne tegne grafen. (I Funksjoner II skal vi se at ikke alle funksjoner er lineære. I slike tilfeller trenger vi flere punkter.) La oss se litt nærmere på ligningen Y = aX +

Matematikkens Verden: Lineær funksjo

4 Lineære funksjoner og modeller. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre målinger i praktiske forsøk og formulere matematiske modeller på grunnlag av observerte data; analysere praktiske problemstillinger knyttet til dagligliv, økonomi, statistikk og geometri,. identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner, og gi eksempler på praktiske situasjoner som kan beskrives med disse funksjonene Eksempler på eksamensoppgaver om funksjoner Våren 09. oppgaver til høyre på siden Lineære funksjoner er funksjoner som gir rette grafer. Funksjonsuttrykket til de lineære funksjonene er enten y=ax, eller y=ax+b. X er den variable, a og b er tall man får oppgitt 4. Lineære funksjoner De enkleste funksjonene er de hvor grafen er en rett linje. Slike funksjoner sier vi er lineære. 4.1 Grafen til en lineær funksjon I del 1 til eksamen bør du kunne tegne grafen til en lineær funksjon som har pene verdier for stigningstall og konstantledd på papir og uten kalkulator. Eksempel Tallet 3 angir rike oppgaver og problemløsning. Oppgavetype 4 er programmering og koding. Sporene angir vanskelighetsgrad. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskegrader kalt spor I, spor II, spor III og spor IV. 8. TRINN. Algebra. Brøk. Funksjoner. Likninger. Potenser. Prosent og promille. Tall og regnearter. Tid og mål (jan.

4 Rette linjer og lineære funksjoner. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. gjøre rede for begrepet lineær vekst, Interaktive oppgaver. Stigningstall og konstantledd; Konstantledd og stigningstall - undersøk (flash) Lineær vekst - undersøk (flash) Øvinger 8 Funksjoner og modeller Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for begrepet lineær vekst, beskrive et slikt vekstforløp og anvende dette på praktiske eksempler, også digital http://www.kennethnygaard.com I denne videoen ser vi på lineære funksjoner og noen egenskaper ved dem. Alle lineære funksjoner kan skrives på formen y= ax +. 5 LINEÆRE FUNKSJONER 5.1 NOTATER Det finnes mange typer funksjoner: eksponensielle, trigonometriske, logaritmiske, osv. Den beste måten å lære funksjoner på er å begynne med lineære funksjoner, disse er alltid på formen: y ˘ Ax¯B Der A og B er tall, og y og x er variabler. Når man tegner en lineær funksjon, vil den alltid se ut som. Tempelporten (lineære funksjoner) I Tempelporten møter elevene en spennende og problemløsende oppgavesetting, som utfordrer deres forståelse innenfor temaene koordinatsystemet, lineære grafer og lineære likningssett

Eleven skal kunne gi funksjoner navn; Eleven skal kunne behandle og tegne inn proporsjonale, omvendt proporsjonale og lineære funksjoner på papir og i GeoGebra; Eleven skal kunne lage en lineær funksjon ut i fra et praktisk forsøk og vurdere gyldighetsområdet til funksjone Et praktisk eksempel på en lineær funksjon (førstegradsfunksjon), basert på leie av bil. Videoen er fra matematikk 1P Dette er fine oppgaver for å bedre forstå funksjoner. 19.09.2017: Løsningsforslag V2017 i fysikk 2 er lagt ut. Takk til Sigurd ved NTNU. 18.09.2017: Løsningsforslag V2015 i kjemi 2 er lagt ut

Det vil også komme ulike oppgavetyper som visuelle oppgaver, tekstoppgaver, rike oppgaver, problemløsningsoppgaver og oppgaver innen programmering og koding. Samtlige emner har oppgaver inndelt i fire ulike vanskelighetsgrader kalt spor I-IV Mitt dashbord; Moduler; Uke 3 - Funksjoner - Kap. 3; Lineære funksjoner, (30 min.) 2020 HØST. Hjem; Moduler; Zoom; Oppgaver; Leganto; EvaluationKIT; EvaluationKIT. 2P - Lineære funksjoner i din hverdag Her lærer vi om lineære funksjoner i hverdagen. Dette temaet handler mye om å forstå, og om å bli vant til slike oppgaver Funksjoner og grafer. Funksjonsbegrepet. Lineære funksjoner. Lineære funksjoner\n i din hverdag. Polynomfunksjoner. Rasjonale funksjoner. Vekstfaktor. Eksponentialfunksjoner. Graftegning og regresjon i Geogebr

Oppgaver, lineære funksjoner - YouTub

Sammenligning av lineære funksjoner Matematikksentere

Oppgaver og løsningsforslag. Forelesning 7 Kap 3.1-5: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [L] 3.1.1-6 [L] 3.2.1-5 [L] 3.3.1-2 [L] 3.4.1-4 [L] 3.5.1-3 Oppgaver for veiledningstimene torsdag 27/9 kl 14-16 i D1-080 Oppgave 1 Finn uttrykket til den lineære funksjonen f (x) i figur1. Figur 1. Kikora (Lineære funksjoner) - velg A-oppgaver; Sammensatt oppgave - middels krevende: 6.26 (s. 214) i Grunntall 9 i kladdeboka og/eller Geogebra /Excel. Løs oppgave 1 - se nederst på siden eller trykk på lenken) Kikora (Lineære funksjoner) - velg B-oppgaver Sammensatt oppgave - krevende Førstegradsfunksjoner (Lineære funksjoner) Den nest enkleste polynomfunksjonen er på formen f(x) = ax + b, der a og b er konstanter, a ≠ 0. Dette kalles en førstegrads polynomfunksjon fordi høyeste potens av x er 1. Førstegrads polynomfunksjoner kalles også gjerne lineære funksjoner. Grafene til lineære funksjoner er rette linjer

Praktisk matematikk - Lineære funksjoner - NDLA

Lineære funksjoner :: Matematikk og Naturfag på Holta

Funksjoner Side 196 Kapittel 8. Funksjoner Mål for Kapittel 8, Funksjoner. I praktiske oppgaver bruker vi av og til bokstaver som er litt mer selvforklarende. Eksempler: Lineære funksjoner De enkleste funksjonene er de hvor grafen er en rett linje Lineære funksjoner . Funksjoner av typen f(x) = ax + b kalles lineære funksjoner. Grafene til slike funksjoner er rette linjer med stigningstall a. Dersom a er negativ synker funksjonen mot høyre. f(0) = b, b er det punktet grafen skjærer y aksen (x = 0). Figuren viser grafen til f(x) = 0,5x + 2 Lineære funksjoner : Stine sitter barnevakt for tante (Innlæring før du bruker funksjonsuttrykket i skriv inn feltet i GeoGebra) Oppgaven Tre filmer som fasit. Lurt å se de i rekkefølge : Intro til oppgaven Oppgaven ved tabell Oppgaven ved graf Finne funksjonsuttrykket : Ikke lineære funksjoner : Funksjoner i GeoGebr 4.3 Grafisk løsning av lineære likningssett 53 KB Last ned; 4.4 Funksjonsbegrepet 42 KB Last ned; 4.5 Nullpunkter, bunnpunkter og toppunkter 41 KB Last ned; 4.6 Lineære funksjoner 80 KB Last ned; 4.7 Lineær regresjon 28 KB Last ned; 4.8 Gjennomsnittlig vekstfart 37 KB Last ned; 4.9 Momentan vekstfart 31 KB Last ne

En lineær funksjon i et koordinatsystem vil gi en rett linje, og du trenger bare to punkter for å tegne linjen. Her lærer du mer om hva lineære funksjoner er Lineære funksjoner Andregradsfunksjoner Asymptotiske funksjoner Polynomfunksjoner Potensfunksjoner Eksponentialfunksjoner Kalkulatorbruk Funksjoner [11] Brukernes anmeldelser. 10.06.2016. Skrevet av Elev på Vg3. Bra, kommer godt til nytte under oppgavejobbing. 01.05.2013. Skrevet av. OPPGAVER (INTERAKTIVE) cappelendamm.no (Sinus 1P) - Grafer. Oppgaver med avlesing. cappelendamm.no (Sinus 1P) - Funksjoner og modeller; geogebra.org - Lineære funksjoner i Geogebra. Utforsking; geogebra.org - Finn funksjonsuttrykket (les av og klikk for ny oppgave) geogebra.org - Funksjoner. Oppgaver på 7 nivåer. Sjekk deg selv

10 spørsmål om funksjoner - flervalgsoppgave

Oppgaver På denne siden finner du diverse oppgaver jeg har laget som er ment som supplement til lærebøkene. Det er fasit til alle oppgavene i dokumentene R1 Eksamensoppgaver Funksjoner DEL 1 - oppgaver Oppgave 1 Oppgave 2 . Oppgave 3 Oppgave 4 . Oppgave 5 Oppgave 6 Oppgave 7 . DEL 2 - oppgaver i lineære faktorer. c) Løs likningen o . Funksjonen f er gitt ved 2x2-3x-2, f(x) For hvilke verdier av a blir f en kontinuerlig funksjon? Funksjonen f er gitt ved I denne oppgaven kan du få bruk fo 5 Funksjoner og vekst Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske matematiske modeller, sammenlikne ulike modeller som beskriver samme praktiske situasjon, og vurdere hvilken informasjon modellene kan gi, og hvilket gyldighetsområde og hvilke begrensninger de ha Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk- og naturfagundervisning på ulike trinn. Ekte data er utviklet av Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen Funksjoner, repetisjonsoppgaver. Oppgave 1 Funksjoner gitt ved funksjonsuttrykk p˚aformenf(x)=mx +b,derm og b er konstanter, kalles lineære funksjoner. Vi varmer opp med˚a se litt p˚a disse. a) Lag en skisse av grafen til funksjonen gitt ved f(x)=2x − 3, p˚aomr˚adet gitt av −1 ≤ x ≤ 3. Oppgaven bør løses uten bruk av.

Funksjoner - matematikk

Interaktiv oppgave med GeoGebra. Forrige: Oppgaver Neste: Simuleringer og spill Neste: Simuleringer og spil Videregående Matematikk Universell Matematikk T . Funksjoner . Lineære modeller og funksjoner En invers funksjon er en funksjon som reverserer virkningen av en annen funksjon.. Hvis vi for eksempel har at y = f(x), og g er den inverse funksjonen til f, vil vi ha at g(y) = x.. Den inverse til en funksjon, f, skrives vanligvis som f-1. Vi har altså at f-1 (f(x)) = x.. I noen tilfeller kan vi finne en funksjons inverse ved enkle regneoperasjoner Lineære funksjoner; Fra graf til funksjonsuttrykk; Funksjoner i Geogebra; Omvendt proporsjonal funksjon ; Kvadratisk funksjon (annengradsfunksjon) Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Spill og oppgaver - test deg selv (Engelsk) Løs likningene ved å balansere vekta; Likninger.

Funksjon[f, 0, 20] Da får du opp en ny graf oppå den forrige, med en annen farge. Du kan klikke vekk den du hadde først, ved å krysse vekk det blå kulepunktet i algebrafeltet. Hvis du ikke har en funksjon i koordinatsystemet ditt allerede, kan du skrive Funksjon[ 3x+2, 0, 10] og du får opp grafen til 3x+2 i intervallet 0-10 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. beregne nullpunkt, ekstremalpunkt, skjæringspunkt og gjennomsnittlig vekstfart, finne tilnærmede verdier for momentan vekstfart og gi noen praktiske tolkinger av disse aspektene lage, tolke og gjøre greie for funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for tilnærmet lineære.

gjøre greie for funksjonsbegrepet og kunne omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner, tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innholdet i ulike tekster vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en formålstjenlig måt Funksjoner Matematikk. Funksjoner: Innledning Funksjonssuttrykk Definisjonsmengde Verdimengde Graf Verditabell Lineære funksjoner Andregradsfunksjoner Asymptotiske funksjoner Polynomfunksjoner Potensfunksjoner Ekspone ( Lineære funksjoner er de første funksjonene vi skal arbeide med. De er enkle å forholde seg til. Prøver vi å tegne dem i koordinatsystem, gir de oss en rett linje. Da du gikk på ungdomsskolen lærte du å kjenne flere av disse funksjonene. Jeg bruker å si at lineære funksjoner har to hemmeligheter: Stigningstall og konstantledd Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 4.klasse. Brøk har en veldig nyttig funksjon når det kommer til å dele tallene eller ting som vi vil ha delt 5 Funksjoner (2007) 6 Vekstfart og derivasjon (2007) 7 Sannsynlighet (2007) 3 Lineær optimering (2007) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne * modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter * gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variable

Oppgaver knytta til eksamen. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag. Innføring i evolusjon og økologi (BIO100) organisering, funksjon, interaksjon og evolusjonære historie. Kortsvar. Polymerer kan være lineære (uforgrenede),. Lineære funksjoner og grafer i dagliglivet Universell Matematikk 1P - Matematikk - Vgs - Kapittel - Funksjoner - 10.3 Lineære funksjoner og grafer i dagliglivet Logg in Representasjonene som blir brukt er etter Janvier (1978), og hvordan disse benyttes for å løse oppgaver om lineære funksjoner. English: This master's thesis is a qualitative study (case study applying a phenomenological perspective) which has observed four students in their work with linear functions where the education has had a significant element of use of Geogebra Vekstfart og lineære funksjoner (8 min) Gjennomsnittlig vekstfart (14 min) Momentan vekstfart (12 min) Derivasjonsreglene (29 min) Å finne likningen til en tangent (15 min) Derivasjon i CAS i GeoGebra (3 min) Definisjonen av den deriverte (18 min) Funksjonsdrøfting (17 min) Funksjonsdrøfting i CAS (6 min) Quiz (NDLA) Funksjonsbegrepet. Lineære funksjoner I første klasse på videregående skole er de fleste elevene fortrolig med at en lineær funksjon har formen y = ax + b, og at man kan illustrere den med en lineær graf i et koordinatsystem. Anne Marise Jensen Meløy videregående skole avd. Ørnes Anne-Mari.Jensen.Meloy@nfk.n

Plotting av lineære funksjoner; Lineære funksjoner og ulikheter; Lineære ulikheter; Oppgaver (som skal være ferdige til neste gang) 3.30 -3.35, 3.40, 3.41, 3.43, 3.51, 3.60, 3.62, 3.80 : Lineære funksjoner. Læringsmål. å vite hvordan vi kan finne stigningstall og konstantledd til en lineær funksjon; å kunne bestemme funksjonsuttrykket. Funksjoner på formen y = ax + b er lineære funksjoner. I figuren kan du eksperimentere med ulike verdier av a og . Figuren viser grafen til funksjonen y = 19x og viser forholdet mellom. Lag en funksjon for hva det koster (y) å kjøpe x kasser plommer. Nå skal vi se på noen oppgaver som ikke kan løses på den denne måten Mastergradsoppgave i realfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2018. Vis enkel innførsel. En casestudie av fire videregående elevers kunnskaper om lineære funksjoner i arbeid med Geogebr Matematikkvideoer Videoforelesninger i matematikk med tilhørende oppgaver. Videoforelesningene er støttet av . Velg video i emnene under. Læringsmål, samt oppgaver med fasit ligger under hver enkel video hvis du har kjøpt tilgang Oppgaver om brøk Frem til vår 2017 ble det arrangert en nasjon deleksamen om brøk, desimaltall og prosentregning. Mange av oppgavene som ble gitt er interessante og gode oppgaver. Vi vil bruke undervisningsøkten til å se nærmere på en del av disse oppgavene. Dere finner nasjonal deleksamen samt videoløsning på noen av settene på denne.

Tempelporten (lineære funksjoner) Gyldenda

 1. 7.1 Lineære funksjoner Author: Helge Ekholt Created Date: 10/21/2015 12:35:49 PM.
 2. Lineære funksjoner - Eksamensoppgaver Haakon Øverbye 2019-01-19T14:09:31+01:00. Lineære funksjoner - Eksamensoppgaver. Eksponentiallikninger - eksamensoppgaver Lineær regresjon - Eksamensoppgaver Tilbake til:Matematikk 1T - Eksamensoppgaver > 3B Lineære funksjoner
 3. LINEÆRe funksjoner og prognoser i Microsoft Excel. Obs!: I Excel 2016 ble prognose-funksjonen erstattet med prognose. LINEÆR som en del av de nye prognostisering-funksjonene. Syn tak sen for og bruk av de to funksjonene er de samme, men den eldre funksjonen vil til slutt avverges
 4. 7.1 Lineære modeller OPPGAVE 7.10 a) 6,8 3,7 Stigningstallet 0,0775 0,0775 3,7 40 0 yx b) 1980: 0,0775 10 3,7 4,475 1990: 0,0775 20 3,7 5,25 Modellen stemmer br
 5. Lineære funksjoner; Lineære funksjoner Funksjoner Innhold. Video: Den lineære funksjonen f(x) = 3x Video: Den lineære funksjonen f(x) = 3x. Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Support +45 26 35 53 93 support@mattemestern.no. Salg. EduLab ApS +45 88 82 66 7
 6. Oppgave 8.121 [Lineære funksjoner] f(x) = -2x + 4 a) f(0) = -2 ∙ 0 + 4 = 0 + 4 = 4 f(3) = -2 ∙ 3 + 4 = - 6 + 4 = -2 b) Tegnet grafen ved hjelp av geogebra. Skrev inn Funksjon(-2x+4, -5, 5) og fikk funksjonen f. Satte navn på aksene. c) Finn f(4) grafisk. Skrev f(4) og fikk i algebrafeltet. Altså f(4) = -4 Alternativ måte: f(4) betyr at x=4

Lineære funksjoner :: getSmart

 1. Norges Privatistgymnas © 2020. Med alle rettigheter - Org. nr. 815 509 862 MV
 2. Start studying Lineære funksjoner. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Åpne, rike oppgaver Mange problemløsingsoppgaver vil være såkalte åpne oppgavetyper. I en åpen oppgave er utgangspunktet eller målet for oppgaven ikke eksakt gitt. Utgangspunktet kan gi muligheter til å lage ulike problemstillinger
 4. 7 fakta om leveren! På omhelse.no finner du en komplett oversikt over leveren. Du finner også leverens 13 viktigste funksjoner og hvordan leverens blodforsyning fungerer

Rette linjer og lineære funksjoner 3.1 Læreplanmål 1 4.1 Rette linjer 2 4.2 Digital graftegning 6 4.3 Konstantledd og stigningstall 13 4.4 Grafisk avlesning 19 4.5 Digital løsning av likninger 26 4.6 Funksjonsbegrepet 3 Lineære funksjoner. Skrivemåte: y=ax+b. Graf. Grafen til alle lineære funksjoner blir alltid en rett linje.Enten en rett linje som peker oppover mot høyre eller en rett linje som peker nedover mot høyre. Husk regel: Ordet lineær betyr linje. Lineær = linje = rett linje. Grafen skjærer alltid y-aksen i verdien til b 9 Lineære funksjoner 70 9A Lineære funksjoner i praktiske situasjoner 70 9B Å utforske grafen til lineære B Føring av oppgaver Å vise hvordan du kommer fram til svaret på en. En funksjon viser hvordan to variable x og y henger sammen. Denne sammenhengen kan vises ved hjelp av et funksjonsuttrykk (en formel) eller ved hjelp av en graf. For at det skal være en funksjon skal det kun finnes en verdi av y for hver verdi av x. De enkleste funksjonene er lineære funksjoner. He

Video: Sinus 1P: Lineære funksjoner

Oppsummert gir altså hjernelappene et fascinerende innblikk i hvilke prosesser forskere har funnet i de ulike delene av hjernen. Men det er vanskelig å etablere klare grenser for hvor ulike funksjoner blir utført. Den mest interessante lappen er definitivt frontallappen, siden den er ansvarlig for utøvende oppgaver 4.Eksamenshefte - Lineære funksjoner - fra graf til funksjonsuttrykk Haakon Øverbye 2018-11-10T23:32:50+01:00 4.3.Lineær funksjoner- fra graf til funksjonsuttrykk-1P:2P:2PY 3.5 Eksamenshefte - statistikk delprøve Video: Lineære funksjoner (y er gitt og x er ukjent) Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Support +45 26 35 53 93 support@mattemestern.n 4.6 Lineære funksjoner Oppgave 4.60 a) Vekstfarten til funksjonen er 3. b) Vekstfarten til funksjonen er 2. Oppgave 4.61 starthøyden () 0,3

Kurs: 4: Funksjoner del

 1. Her finner du oppgaver du kan bruke i klassen. Opplæringsvideoer og gode nettsteder som gjør Geogebra morsomt og lett å bruke
 2. Ungdomsskolen, Funksjoner, Rette linjer, oppgave - 13. Oppgavene tester forståelse mer enn regneferdigheter og tar for seg begge målene. Lineære funksjoner er på formen y = a x + b hvor a er funksjonens. Alle oppgavene handler om lineære funksjoner. En lineær funksjon kan beskrive en praktisk situasjon
 3. Funksjoner på Engelsk og Norsk kommer vi ikke utenom. Microsoft har valgt å gi alle formler i Excel forskjellige navn på forskjellige språk, og det kan jo gi aldeles grå hår når du har funnet en knalloprift på nettet som er helt ubrukelig i Norsk Excel

Lineære likningssystemer, Gauss-Jordan-eliminasjon, grunnleggende matriseregning, determinanter. Grenser og kontinuitet, derivasjon og integrasjon av funksjoner av én variabel, maksima og minima, implisitt derivasjon og trigonometriske funksjoner, relaterte vekstrater, differensialer og linearisering, L'Hopitals regel, Newtons metode og halveringsmetoden Enhver rasjonal funksjon \(\frac{P(x)}{Q(x)}\) har en antiderivert. Trikset for å finne den antideriverte er å skrive om den rasjonale funksjonen ved å bruke polynom av lavere grad. Teorem: Delbrøksoppspaltning (Forenklet versjon) Anta at polynomet \(P\) har lavere grad enn polynomet \(Q\) (Dersom dette ikke er tilfelle, utfør. Linearitet (latinsk linea, «linje») er en egenskap som kan ha forskjellig betydnig avhengig av hvor begrepet blir brukt, denne egenskapen er av rettlinjet natur.. Som regel brukes adjektivet lineær som beskrivende attributt for systemer med en slik egenskap. Det brukes i matematikk, i naturvitenskap og også i generell språkbruk for å karakterisere et system der en eller flere av de.

For at eldrerådet skal fylle sine oppgaver best mulig, er det viktig at det etableres gode rutiner lokalt som bidrar til at rådene får aktuelle saker til behandling i rett tid, slik at rådsuttalelsene er synlige i den politiske behandlingen. 1.1 Plikt til å opprette eldreråd Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er en særlov Her er det blant annet oppgaver fra del 2 i tidligere eksamensoppgaver. Dermed kan vi finne vekstfarten ut fra grafen til den lineære funksjonen. 127. BOOK Sinus 2P-Y.indb 127

To av tre oppgaver skal besvares Oppgavene vektes likt NB: hva som menes med enkle lineære forløp, komplekse lineære forløp og systemiske forløp/prosesser hendelser i systemisk forløp beskrives som resultat av resonans mellom flere funksjoner i systemet (som beskrevet i oppgave 1) Lineære funksjoner . En funksjon i både programmering og generelle matematikk er en matematisk setning som inneholder en rekke matematiske operasjoner , vanligvis involverer variabler som kan ta noen form for verditilordning eller innspill . I tradisjonell matte, følger en funksjon typisk formatet f (x ) = x 5 , eller lignende . Denne. 3.1 Lineære likningssett 241 KB Last ned; 3.2 Ikke-lineære likningssett 138 KB Last ned; 3.3 Ulikheter 173 KB Last ned; 3.4 Tallinjer, intervall og doble ulikheter 291 KB Last ned; 3.5 Andregradsulikheter 295 KB Last ned; 3.6 Rasjonale ulikheter 371 KB Last ne Mål for opplæringen er at elever skal kunne. tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innholdet i ulike tekster; vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en formålstjenlig måt

Matematikk for økonomi og finans

Hefte til Lineære funksjoner - Fra tekst til funksjonsuttrykk. Hefte til Lineære funksjoner - Fra tekst til funksjonsuttrykk Haakon Øverbye 2018-06-02T15:22:04+02:00. Vennligst registrer deg for kurs før du starter leksjonen. Last ned heftet her (PDF fil) 3. 1P - H16 - Tegne graf 1 Funksjoner. Omfattende funksjonalitet med brukervennlig design forenkler samarbeid og øker produktivitet. Prosjektstyring. Planlagt - gjennomført Stoppeklokke for automatisk logging av arbeidstid for oppgaver; Outlook-integrasjon og automatisering ved lagring av epost-vedlegg direkte i mappestruktur Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Videoen ble laget til bruk i undervisning. I videoen refereres det til oppgaver Lineære funksjoner. Postet den august 29, 2012 by matruth. En funksjon viser hvordan to variable x og y henger sammen. Denne sammenhengen kan vises ved hjelp av et funksjonsuttrykk (en formel) eller ved hjelp av en graf

♦ gjøre rede for definisjonen av bestemt integral som grense for en sum og ubestemt integral som antiderivert ♦ beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjo Kompendium med oppgaver for MAT-INF 1100 Høsten 2004 Knut Mørken 6. desember 200 Ikke lineære likningsett; Quiz - tall og algebra; Likninger; Geogebra. Levere geogebra; Løse likninger; Sidekart; Kontakt; Populært. Likninger med x i eksponent og logaritme (8187) Andregradsulikheter (4483) Rasjonale uttrykk (4382) Rasjonale funksjoner (3385) Potensregning (3165) Ikke lineære likningsett (2165) Ulikheter (2080) Levere. MAT2400 er en generalisering og videreføring av den matematiske analysen i emne: MAT1100 og emne: MAT1110 og den lineære algebraen i emne: MAT1120. Den grunnleggende teorien generaliseres fra endeligdimensjonale rom til rom som godt kan ha uendelig dimensjon, og der elementene gjerne er funksjoner heller enn vektorer eller tall Samfunnets kritiske funksjoner. Oppdatert 20.04.2020 kl. 16.15. Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet jobber med en veileder som vil konkretisere nærmere hvilke oppgaver som skal løses først dersom barnevernstjenester mangler ansatte på grun av karantene eller sykdom

Mandag begynner rundt 100 nye HiMolde-studenter på en ukes forkurs i matematikk, men absolutt alle som trenger å friske opp regneferdighetene sine er velkommen til å følge kurset. Det sier førsteamanuensis Per Kristian Rekdal, som i år holder forkurset MAT001 for sjette gang. Kurset passer nemlig godt til foreldre som skal hjelpe sine tenåringsbarn med mattelekser, eller hvem som helst so Lineære aktuatorer LA28 Kraftfull lydsvak lineær aktuator som gir jevn bevegelse og er egnet for mange bruksområder innenfor landbruk, industriautomasjon og helsesektoren. Har beskyttelsesgrad IPX6. Maks kraft: 3500 N www.media.byggtjeneste.n

Oppgaver. Læringsressurser. Funksjoner - oppsummering. Nedenfor finner du videoer som oppsummerer hva du skal ha lært om temaet: Koordinatsystem og Lineære funksjoner 2.gradsfunksjoner. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get. - Det er ikke stillinger, det er oppgaver og funksjoner. Dette er en svært viktig distinksjon, sier Hestnes. LES OGSÅ: Geir Øien går av som dekan LES OGSÅ: Hustad slutter som prorektor - God personalpolitikk. Professor Ingvald Strømmen er et annet eksempel på en professor ved NTNU som har fått en mer administrativ jobb Eldrerådets oppgaver og funksjon. 20. august 2009 by Ingrid Kohler Knutsen Leave a Comment. Statens seniorråd mottar ofte henvendelser om de fylkeskommunale og kommunale eldrerådene. Derfor har rådet laget brosjyren Eldrerådets oppgaver og funksjon. Du finner brosjyren som pdf-fil i høyremargen skadeutvalg. Deres kvalitet, oppgaver og funksjon har vist seg å variere fra institusjon til institusjon. Skadeutvalgene forutsettes nå avviklet. Deres oppgaver bør innlemmes i kvalitetsutvalgets, dersom institusjonen ikke finner det hensiktsmessig at skadeutvalget opprettholdes med egne oppgaver adskilt fra kvalitetsutvalgets

 • Arendal kulturhus program høst 2017.
 • Kongepyton terrarie.
 • Prag highlights nachtleben.
 • Bruk av olje.
 • Zentralvulkan.
 • Buse varol arka sokaklar.
 • Sa kryssord.
 • Myli schlucht.
 • Høyeste fjell i buskerud.
 • Nytorget legesenter stavanger.
 • Sosialt kjønn og biologisk kjønn.
 • Animate svg tutorial.
 • Estádio do dragão.
 • Unfall b85 kölleda.
 • Stesolid utgått på dato.
 • Meningsmåling valg 2017 fylke.
 • Klesbretter clas ohlson.
 • Ausgehmöglichkeiten freiburg.
 • Lady supreme finish obs.
 • Liberalismen wikipedia.
 • Yogabutikken.
 • Gave til thailendere.
 • Japanisches frühlingsfest augsburg 2018.
 • Rf 1224.
 • Norsk fletteri åpningstider.
 • Germanen namen.
 • 2016 calendar weeks.
 • Stan lee cameo.
 • Hotell albena.
 • Billig leiebil vestfold.
 • Leave in balsam krøller.
 • Omgangsvormen filipijnen.
 • Wifi deaktivert windows 10.
 • Shopping queen dortmund petra.
 • Devold active baby body.
 • Hillesvåg vilje.
 • Koking av brunost.
 • Hva skjer i ørsta.
 • Vanngevær biltema.
 • Oppbevaring av eksplosiver.
 • Hvitserk aslaug.