Home

Fedrekvote 14 uker 2022

Fedrekvote er i Norge den perioden av foreldrepengeperioden som bare kan tas ut av faren, og som faller bort hvis den ikke tas ut av faren. Fedrekvoten ble innført av Gro Harlem Brundtlands tredje regjering 1. april 1993 og var opprinnelig på fire uker.. Siden 2005 har kvoten blitt utvidet en rekke ganger, den ble redusert til ti uker i 2014 og utvidet til 15 uker i 2018 Fra 1. januar 2019 er mødre- og fedrekvoten 19 uker ved 80 prosent uttak. Ved 100 prosent uttak er den 15 uker. Det betyr at 15 uker av foreldrepermisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far Økt mødre- og fedrekvote. De som har rett på foreldrepenger får foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker. Har du fått barn 1. juli 2018 eller senere gjelder nå nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Både mødre- og fedrekvoten har økt fra 10 til 15 uker Økt fedrekvote og mødrekvote. Stortinget har vedtatt å øke fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker. Dette gjelder for barn født/adoptert fra og med 1. juli 2018. Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos. 06.06.18. Hva betyr dette i praksis? Endringen i fedrekvoten og mødrekvoten vil gjelde for foreldre med barn født/adoptert 1. juli 2018.

Fedrekvote - Wikipedi

I 1978 var foreldrepermisjonen i Norge på 18 uker. I dag er den på 49 uker. Fire ukers fedrekvote ble innført i 1993. Den ble gradvis økt til 14 uker i 2013. Så ble den redusert til 10 uker i. Mødrekvote og fedrekvote. Fra 1.juli 2018 økte både fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker. Denne økningen ble tatt fra fellesperioden, slik at denne ble kortere og er på 16 uker med 100 prosent uttak. Fra 1.1.2019 øke både fedrekvoten og mødrekvoten fra 15 til 19 uker med 80 prosent uttak. Fellesperioden er nå 18 uker

- Fellesperioden er de ukene som blir igjen når 15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote, samt mors fødselspermisjon på 3 uker, er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 16 eller 18 uker, avhengig av om man har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Fellesperioden kan fritt fordeles mellom mor og far Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden Norsk kalender 2018 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Hvilken uke er det? Når er påske 2018? Hvilken dato er Kristi Himmelfartsdag? Når er pinse 2018? Hvilke dager er det fri i Julen? Hvilken dag er 1.mai? Hvilken dag er 17. mai? Hva er klokka? Dette og mer finner du på Norsk Kalender - På nett siden 200

Foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvote

Fedrekvoten er på 15 uker dersom fødselen/adopsjonen er skjer 1. juli 2018 og senere. For fødsel/adopsjon til og med 30. juni 2018 er fedrekvoten på 10 uker. For å ha rett til fedrekvote, må. § 14-6. Opptjening av rett til foreldrepenger. Rett til foreldrepenger opptjenes gjennom yrkesaktivitet. Både moren og faren kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt (§ 3-15) i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til, se §§ 14-10 første og annet ledd og 14-14 annet ledd

Generell del - Kapittel 14. Utarbeidet av NAV Drift og utvikling, Fag drift og utvikling, Pensjon og ytelser 18.12.2006. Omarbeidet i sin helhet desember 2018. Gjelder fra 01.01.2019. Endret 08.03.2019, jf. overskriften 1 Innledning, underoverskriften «Særlig om engangsstønad ved fødsel og adopsjon Foreldrepengeperioden består i dag av en mødrekvote, en fedrekvote og en fellesperiode som foreldrene fritt kan velge hvordan de skal fordele. Fedre- og mødrekvoten er fra 01. juli 2018 på 15 uker. Fellesperioden er de ukene som blir igjen når 3 uker før termin,15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote er trukket fra 19 uker fedrekvote ved 80 % foreldrepenger. Endringen gjelder for foreldre som startet stønadsperioden 1. januar 2019 eller senere. 1. juli 2018 ble mødrekvoten og fedrekvoten utvidet til 15 uker. Ved fødsler har mor derimot en viss valgfrihet, ifølge folketrygdloven § 14-10

Foreldrepenger: Dette er nytt fra 1

Hvis mor tar ut sin del pluss hele fellesperioden på 16 uker (ved full sats), får hun minst 7 måneder hjemme med barnet, hvis familien ønsker det, heter det i regjeringens forslag. Slutt på fedrekvote og mødrekvote. Samtidig foreslår regjeringen nå å fjerne begrepene fedrekvote og mødrekvote Fedrekvoten kan være komplisert å sette seg inn i. Her gir vi deg svar på de vanligste spørsmålene. Pappapermen er nå på 10 uker. Det vil si at man har 29 uker til fellesfordeling mellom mor og far i tillegg til 10 uker på hver. Den trygge siden om svangerskap fødsel gravid gravide uke til uke termin jordmor spørsmål svar fødsel eggløsning assistert befruktning barnløshet. Nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode gjelder dersom du har fått barn 1. juli 2018 eller senere. Både mødre- og fedrekvote har økt fra 10 til 15 uker. Utvidelse av kvotene tas av fellesperioden, som betyr at den samlede stønadsperioden ikke utvides

Økt fedrekvote og mødrekvote - Stico

Regjeringa følgjer opp Stortingets oppmodingsvedtak og føreslår å auke fedrekvota til 14 veker. Samstundes er mødrekvoten føreslått endra til 14 veker. Endringane vil truleg tre i kraft 1. juli 2018 I fjor høst ble regjeringen tvunget av Stortingsflertallet til å utvide pappapermen til 14 uker. Men nå kommer regjeringen selv til å foreslå en enda lengre pappaperm Fedrekvoten ble senere utvidet til fem uker i 2005, seks uker i 2006, 10 uker i 2009, 12 uker i 2011 og 14 uker i 2013. I 2014 ble den redusert til 10 uker, før den i 2018 igjen ble utvidet, til 15 uker. Utvidelsene i 2005 og 2006 kom i form av friske uker slik at den samlede foreldrepengeperioden økte Jeg kunne egentlig tenkt meg å velge 80% med nestemann, men mannen min har IKKE lyst til å være hjemme i 24 uker (19 uker + 5 uker ferie), han syns 15 uker sist var akkurat nok. Så da blir det heller ulønnet perm på meg. Jeg syns det er synd at valgfriheten innskrenkes såpass, men men Flertallet støtter en fedrekvote. DEBATT: Til sommeren innføres tredeling av foreldrepermisjonen. Nybakte fedre får nå rett til 15 uker sammen med barna sine - mer enn noen gang før. Det er bra for barn, for far og mor, og for det langsiktige likestillingsarbeidet

2018: 75 dager (15 uker) Definisjoner: «Full fedrekvote»: de som tok ut verken mer eller mindre enn kvoten tilsa. «Full fedrekvote pluss deler av foreldrepenger»: de som tok ut mer enn fedrekvoten tilsa. Hvor mye mer de tok ut vet vi ikke. «Mindre enn full fedrekvote»: Omfatter alle som har tatt ut minst en dag med foreldrepenger, men. Publisert: 16 oktober 2018 14:36 Sist oppdatert: 16 oktober 2018 14:40. Janet Molde Hollund Gjeldende regelverk er 15 uker hver til mor og far, og 26 uker til fordeling etter eget ønske 10 uker når barnet ble født eller adoptert før 1. juli 2018; 19 uker ved 80 % foreldrepenger når stønadsperioden starter 1. januar eller senere; Vilkår for uttak av fedrekvote Det er et krav at begge foreldrene har tjent opp rett til foreldrepenger. Har ikke far tjent opp en slik rett, er det ingen fedrekvote Økt fedrekvote fra juli. Regjeringen har varslet at den følger opp stortingsflertallets ønske og øker fedrekvoten fra 10 til 14 uker. Regjeringen har ennå ikke lagt frem noe sak om dette for Stortinget, men har i en pressemelding varslet at den kommer til våren. Der sies det at endringene trolig vil tre i kraft fra 1. juli 2018

Ny rapport viser at lengre pappaperm ikke øker

Fedrekvoten (da fire uker) ble innført i 1993. Samtidig ble den samlede perioden med foreldrepenger utvidet med sju uker, fra 35 til 42 uker. 2 Fedrekvoten ble senere utvidet til fem uker i 2005, seks uker i 2006, 10 uker i 2009, 12 uker i 2011 og 14 uker i 2013. I 2014 ble den redusert til 10 uker, før den i 2018 igjen ble utvidet, til 15 uker Det legges i utgangspunktet ikke opp til å utvide dagens samlede foreldrepermisjon på 46 uker. Dermed ligger det an til at mor og far får 15 uker hver og at de resterende 16 altså settes av. Dersom barnet blir født/adoptert 1. Juli 2018 eller senere, så er lengden på fedrekvoten 15 uker. For fødsel/adopsjon til og med 30. Juni 2018, er fedrekvoten på 10 uker. For at far skal ha rett til fedrekvote, så er det et vilkår at både far og mor har opptjent seg rett til foreldrepenger uker i 2005, seks uker i 2006, 10 uker i 2009, 12 uker i 2011 og 14 uker i 2013. I 2014 ble den redusert til 10 uker, førden i 2018 igjen bleutvidet, til 15 uker. Utvidelsene i 2005 og 2006 kom i form av friske uker slik at den samlede foreldrepen-geperioden økte. Utvidelsene i 2009, 2011 og 2013 skjedde både ved en forlengelse avde Fedrekvote og mødrekvote. Utdypende artikkel: Fedrekvote. Fedrekvoten er fra 2018 på 15 uker og er forbeholdt far/medmor. Foreldrepermisjonen er tredelt, med 15 uker forbeholdt mor og en tilsvarende del forbeholdt far. De resterende 16 uker kan foreldrene dele. Seks uker av mors del.

Guide til foreldrepenge

 1. st 14 uker fedrekvote. Sørge for en tredeling av permisjonstiden, med en del til mor, en til far, og en til fri fordeling. Åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene, slik at flere omsorgspersoner i regnbuefamilier kan ta ut permisjon dersom de juridiske foreldrene ønsker dett
 2. I juni vedtok Stortinget å øke fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker. Dette gjelder for barn født/adoptert fra og med 1. juli 2018. Hva betyr dette i praksis? Endringen i fedrekvoten og mødrekvoten vil gjelde for foreldre med barn født/adoptert 1. juli 2018 eller senere. Skjæringstidspunktet er altså når barnet fødes/adopteres. Dette gjelder uavhengig av [
 3. Foreldrepermisjonens varighet avhenger av både mors og fars/medmors rettigheter til foreldrepenger. Det er mulig å velge flere alternativer for å forlenge permisjonstiden. Merk: Regelverket for kvotene endret seg 1. juli 2018 og 1. januar 2019. Se kvoter for: foreldrepengeperiode som starter 1. januar 2019 eller senere for barn født eller adoptert før 1. juli 2018
 4. og de første seks ukene etter fødsel
 5. og 10 uker fedrekvote og 10 uker mødrekvote er trukket fra
 6. Leste at de vil øke den til 14 uker. Men er det endelig bestemt? Prøvde å finne på nett, men fant ikke noe konkret. Anonymkode: 72cc0...b1a Gå til innhold. Anonymforum - Skravle; Meny . Forsiden Økt fedrekvote - er det bestemt? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle
Foreldrepermisjon | Viken HøyreHer er fedrekvoten like stor som mødrekvoten

Nybakt pappa? Dette må du vite om pappapermisjo

 1. Publisert tirsdag 10. april 2018 - 06:00. Da kvoten ble redusert fra 14 til 10 uker, Jeg er spent på tallene i årene fremover når det gjelder fedre som tar ut mer enn 15 uker fedrekvote
 2. Mor tar tre uker før fødsel og 14 uker mødrekvote. Far tar 14 uker fedrekvote. Mor tar fellesperioden. * Du får bare foreldrepenger av inntekt inntil 6 G, pr i dag tilsvarer det 511.000 kr. Taper titusener. Velger foreldrene likevel den lengste varianten med 80 prosent lønn i 59 uker, taper de mer enn noensinne. Årsaken er økt pappakvote
 3. Mai 2017 Gravide på egenhånd Jente født januar 2018 Jeg har forstått det slik at de øker fedrekvoten av permisjonen til 14 uker, men ikke at de øker permisjonen med fire uker. De rødgrønne gav fedrene 12 uker fedrekvote fra ingen uker
 4. Stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel inkludert fedrekvote og mødrekvote, hver på 15 uker, er henholdsvis. start stønadsperiode 31. desember 2018 eller tidligere De 6 ukene som er forbeholdt mor etter fødsel regnes som 6 uker av mødrekvoten på 15/19 uker, jf. folketrygdloven § 14-12 første ledd

Jeg skjønner bare ikke poenget, hvorfor kan ikke vi få velge selv?? Hvem sitt forslag er det at fedrene skulle ha 14 uker og ikke 10, og nå snakker de om 19, min mann blir ikke hjemme fra jobb så lenge hvertfall. Er det politikere eller feminister sitt opplegg? Kanskje noen ting er litt f*** like.. Reglene for foreldrepermisjon. Antall uker og dager fedrekvote og antall uker samlet foreldrepermisjon ved 100 prosent dekningsgrad. 1993-201

Legg til eller trekk fra dager for å beregne en dato. Du kan også legge til klokkeslett Det er i all hast, med siste runde i Stortinget i november, vedtatt at fars kvote ved 80 % dekning økes til 19 uker, ytterligere 4 uker som tas fra fellesperioden. Regjeringens egen informasjonskanal, regjeringen.no, har ikke vært oppdatert siden 2017 på dette området og informerer fremdeles om 10 ukers fedrekvote Hvor mange vil 14 ukers fedrekvote gjelde for? - 14 ukers fedrekvote vil gjelde i alle tilfeller der begge foreldre har opptjent rett til foreldrepenger. Ingen endring uten feller. Par som får barn tett, par med høy lønn og/eller der en eller begge er selvstendig næringsdrivende er ikke tjent med endringen Fedrekvoten var allerede 14 uker før den ble kuttet til 10 uker i 2015 Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år

Far har imidlertid rett fedrekvote (10 uker) dersom mor mottar uføretrygd og far fyller vilkårene for rett til foreldrepenger. Les mer under hvem har rett til foreldrepenger. Når far har rett til fedrekvote, kan denne ikke overføres til mor 14 uker fedrekvote Se mer av Kjersti Stenseng på Facebook. Logg in Norsk kalender 2018 med helligdager. Nedenfor finner du kalender for 2018, med alle ferier, fridager og helligdager, ukenummer og viktige merkedager for Norge. Vi har også inkludert skoleferier for de ulike fylkene, slik at du enkelt kan planlegge ferier og langhelger Mødrekvoten er 10 uker. De første 6 ukene skal tas rett etter fødsel av helsemessige årsaker. Fedrekvoten er i dag 10 uker (Stortinget vedtok før jul at den skal bli 14 uker igjen fra juni 2018)

Foreldrepenger - www

 1. Det er folketrygdloven kapittel 14 og våre tariffavtaler som gir arbeidstakere rett til lønn i form av foreldrepenger under permisjonen. Alle foreldre har rett til å ta ut foreldrepermisjon, Fedrekvote: 10 uker 10 uker Felles kvote: 26 uker (100 % dekningsgrad) 36 uker (80 % dekningsgrad) 26 uker (100 % dekningsgrad
 2. Resterende uker (16 eller 26 uker avhengig av valgt dekningsgrad) kan NAV-blankett 14-05.09 Søknad om foreldrepenger ved fødsel må Dersom far skal ha gradert uttak som ikke er fedrekvote, er det et krav om at mor må være i arbeid, i utdanning på heltid,
 3. 14 uker fedrekvote See more of Kjersti Stenseng on Facebook. Log I
 4. Både KrF og Venstre, samt de rødgrønne partiene, samlet seg onsdag ettermiddag om Aps forslag om å gjeninnføre 14 permisjonsuker forbeholdt far. Solberg-regjeringen reduserte pappakvoten til ti uker i 2014.- Vi er veldig glade for at det ser ut til å bli et flertall for å øke fedrekvoten igjen

19 uker fedrekvote ved 80 % foreldrepenger. Fedrekvoten og mødrekvoten er utvidet til 19 uker for foreldre som velger 80 % dekningsgrad. Endringen gjelder for foreldre som startet stønadsperioden 1. januar 2019 eller senere. 1. juli 2018 ble mødrekvoten og fedrekvoten utvidet til 15 uker 14 uker fedrekvote Sjå meir frå Kjersti Stenseng på Facebook. Logg p Uke 45 begynner mandag 2. november 2020. Se det aktuelle ukenummeret og oversett mellom ukenumre og datoer på Ukenr.no Få støtter større fedrekvote. Det viser en meningsmåling Sentio har utarbeidet for Nationen og Klassekampen. I dag er tolv uker av fødselspermisjonsordningen forbeholdt fedre, og regjeringen ønsker å utvide kvoten til 14 uker. Hele 67,4 prosent mener foreldrene selv må få bestemme. Del KrF: Vil sikre flertall for økt fedrekvote. Stortinget får litt av en pangstart på Stortingets første ordinære arbeidsdag. Opposisjonen har varslet omkamper på en lang rekke områder

én uke i forveien, hvis permisjonen skal vare i over to uker. fire uker i forveien hvis permisjonen skal vare i over tolv uker. Arbeidsmiljøloven § 12-14 Tvisteløsning. Om frister for innsending til tvisteløsningnemnda: Forskrift om tvisteløsningsnemnd § 4 . Konverter denne siden til PDF I regjeringens politiske plattform fra 14. januar 2018, Jeløya-plattformen, står det at regjeringen vil dele foreldrepermisjonen i tre like deler. Regjeringen fulgte opp dette ved å fremme et forslag om å utvide mødre- og fedrekvoten fra 10 til 15 uker i Prop. 74 L (2017-2018) Temaet engasjerer meg enormt uten tvil. Jeg har jo blitt mamma til veslejenta vår for fem måneder siden, og tilhører den gruppa foreldre som møter hverdagen sin med 15 ukers fedrekvote istedenfor 10, slik det var før. Jenta vår ble født etter 1. juli 2018, da de nye reglene for blant annet fedrekvote trådte inn Skru av månefaser. Dager i kalender er fargekodet slik: Rød -Offentlige fridager og søndager.; Grå -Lørdager.; Svart-Normale arbeidsdager. 2020 er skuddår, med 366 dager totalt.; Kalendertype:den gregorianske kalenderen Ukenummer: ISO 8601 (uken starter på mandag) - uke 1 er den første uken som inneholder en torsdag Endringen medfører ifølge regjeringen en tredeling, der mødre og fedre får 15 uker hver, samt 16 uker som en selv råder over. Innføringen skjer fra 1. juli 2018. Tar fra mor, gir til fa

En vesentlig kortere versjon av artikkelen er publisert hos Manifest Tidsskrift. Opposisjonspartiene innledet som kjent høstsesjonen på Stortinget med å overkjøre regjeringen og bestemme at man skal gjeninnføre 14 ukers fedrekvote i foreldrepermisjonen (og dermed reversere kuttet som Solberg-regjeringen gjennomførte i 2014).. Da denne saken skulle debatteres på Dagsnytt atten dagen. Uke 14 begynner mandag 5. april 2021. Se det aktuelle ukenummeret og oversett mellom ukenumre og datoer på Ukenr.no en uke i forveien ved fravær utover to uker; fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker; tolv uker i forveien ved fravær utover ett år; Ammefri. Arbeider du mellom 2/3 og hel dag og ammer barnet ditt har du rett til tjenestefri med full lønn i inntil en time pr. dag inntil du slutter å amme Når du skal bli far er du som arbeidstaker i utgangspunktet pålagt å varsle arbeidsgiver snarest mulig om at permisjonsrettigheter vil bli benyttet, hvordan du ønsker de benyttet og i hvilket omfang.Den trygge siden om svangerskap fødsel gravid gravide uke til uke termin jordmor spørsmål svar fødsel eggløsning assistert befruktning barnløshet bekkenløsning amming sex og mye me Økt fedrekvote ga ikke mer likestilling i arbeidslivet. 15.11.2018 07:23:10 CET | Institutt for samfunnsforsknin

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20+ Figuren viser uttak av fedrekvote blant fedre som fikk barn i 2011. Registerbasert studie, ISF-rapport 2017:02 av småbarnsforeldreslutter opp om fedrekvoten. ønsker en fedrekvote på 10 uker eller mer. #3 STOR OPPSLUTNING OM FEDREKVOTEN 95% 80% Flertallet av fedrenesom fikk barn før endringen tok ut 10 uker Foreldrepengeperioden ved fødsel starter senest tre uker før termindato. Fordeling av foreldrepengeperioden. Foreldrepengeperioden består av en mødrekvote på 15 uker, (hvorav de første seks ukene må tas rett etter fødsel), en fedrekvote på 15 uker, en periode på tre uker før termin til mor og en fellesperiode på 16 uker (totalt 49. Hovedtariffavtalen NITO - KS 2018 - 2020. 8.3.6 Fedrekvote. gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke

Juli 2018 ble både mamma- og pappakvoten økt fra 10 til 15 uker, mens totalt antall uker forble uendret på 49 uker. Dersom mor tar alle fellesukene, som ofte er tilfellet, gjør dette at mors maksimale antall betalte uker med ungen ble redusert fra 36 til 31 uker (8.3 til 7.2 mnd) for de som velger 100% lønnskompensasjon, og 46 (10.6 mnd) til 41 uker (9.5 mnd) ved 80% lønn Folketrygdloven § 14-1: F. Fellesperiode. 26/36 uker: Fedrekvote . 15 uker. FORELDREPENGER. Hvem kan få foreldrepenger: • Fødsel og adopsjon • Yrkesaktiv og pensjonsgivende inntekt i minst 6 av 10 siste månedene før foreldrepengeperioden • Årsinntekten din må være minst halvparten av 1 G 11/13/2018 3:44:21 PM. Dersom du ikke har rett på foreldrepenger, får du engangsstønad ved fødsel eller adopsjon. For å få foreldrepenger må du ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste månedene før fødsel har vært i inntektsgivende arbeid, og hatt en inntekt på minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1 G) på årsbasis.. Dersom du ikke oppfyller disse kravene, har du likevel.

Norsk Kalender 2018 - med helligdage

Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke. Uke 14 • 2018 2 Overvåking av influensalignende sykdom Overvåking av influensalignende I uke 14/2018 fikk 1,1 % av dem som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom (ILS) (Figur 1). Dette indikerer at sykdomsforekomsten er på et lavt nivå (Figur 2), og at den fortsetter å avta. Figur 1 Norden topp 10 - 2018, uke 14 Fredag 6. april er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, en norsk, tre danske og en finsk aksje. Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt

8.3.6 Fedrekvote. Faren har rett til gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke. Det føres forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon, basert på Pensjonsavtalen av 3. mars 2018, dersom en av partene krever det Etter ferieloven har du rett på 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som virkedag etter loven. 25 virkedager utgjør fire uker og en dag ferie. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på én uke ekstra ferie. I tillegg til feriedagene etter ferieloven har mange. Oversigtskalender for 2018 med ugenumre og danske helligdage

fedrekvote . 5. november 2018. Finansfedre viktig for likestilling. Finansfedrene ble viet spesiell oppmerksomhet da Finansforbundet og Finans Norge presenterte sitt samarbeid for likelønn og likestilt deltakelse under YS' likestillingsseminar. Tekst: Siri Gjelsvik Foto:. Selv om arbeidstakere over 60 år har en uke ekstraferie, har de ikke adgang til å overføre mer enn inntil 12 virkedager (2 uker) ferie. Det er viktig å være oppmerksom på at også lørdag er en virkedag etter ferielovens regler. For arbeidstakere som har «femdagers uke» vil maksimal overføring utgjøre 10 virkedager Våpentillatelser: Saks­behandlings­tiden økte fra to til 14 uker Politiets nye rutiner for våpensøknader gjør at det tar lenger tid å få innvilget våpensøknad i Øst. Ole Martin Mortvedt. Publisert - Så langt har vi i 2018 vi tilbakekalt 174 våpentillatelser Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 12-7 om varslingsplikt ved permisjon: Arbeidstakers permisjonsfravær vil ofte medføre behov for praktiske tiltak på arbeidsplassen, og eventuelt behov for å skaffe vikar ved lengre permisjoner. Bestemmelsen pålegger derfor arbeidstaker en varslingsplikt. Hovedregelen er at arbeidsgiver skal varsles om den planlagte permisjonen så snart som mulig. I. Her finner du alt om din sak om foreldrepenger, svangerskapspenger eller engangssøknad. Du kan sende inn ny søknad eller ettersende vedleg

Du søker på skjemaet Søknad om foreldrepenger eller fedrekvote ved fødsel - NAV 14-05.09. 2. For at NAV skal kunne beregne hva du skal få, er det i tillegg nødvendig at arbeidsgiveren din fyller ut blanketten Inntektsopplysninger for arbeidstaker - NAV 08-30.01 This page lists all weeks in 2018. There are 52 weeks in 2018. All weeks are starting on Monday and ending on Sunday. Please note that there are multiple systems for week numbering, this is the ISO week date standard (ISO-8601), other systems use weeks starting on Sunday (US) or Saturday (Islamic) Feriepenger 12,0%, 5 dagers uke. Arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO-området, statlig eller kommunal sektor, eller andre mindre tariffområder har fått utvidet feriefritid til fem uker og seks uker for arbeidstakere over 60 år. Ved 12 % feriepenger har en arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie/fritid hvert år Uke 14 • 2019 1 UKERAPPORT INFLUENSA Uke 14 • 2019 Sesongens influensautbrudd er over Sesongens influensautbrudd nådde toppen i uke 7. I uke 13 sank nivået av influensalignende sykdom fra lavt til svært lavt, og har fortsatt å synke i uke 14. Sesongens influensautbrudd regnes dermed som over

I Skandinavia har kvinnebevegelsen søkt kollektive løsninger. Gjennom det har vi oppnådd høy yrkesdeltakelse, økt økonomisk selvstendighet og høyere grad av likeverd mellom kjønnene. Men det er ikke nok. For å få mer rettferdig fordeling av det omfattende omsorgsarbeidet, er det de siste 20 årene g Da vil du gjerne starte permisjonen 3 uker før dato for keisersnitt for lengst mulig permisjon. Eller det kan være at noen har problemer med opptjeningstiden. Dersom en har vært i jobb i 6 mnd og det fortsatt er 6 mnd til termin, vil en ha mulighet til å starte permisjonen tidligere for å få rett på ytelsen i stede for å motta fødsels engangsstønad Topp Fedrekvote 80 Prosent Bilder. Øker pappapermen med to uker. Samtidig vil de 6. Aldri før har fedre tatt ut så mange dager med foreldrepenger. Fra 1. Juli 2018. Foreldrepermisjon og og fedrekvoter. Og. Dette bør du lese før du skal i foreldrepermisjon Det srger reglene for sier. Fedrekvote De aller fleste av Deltas medlemmer er ansatt i offentlig sektor eller har tariffavtaler som gir rett til 30 virkedager ferie (5 uker). Prosentsatsen for utbetaling av feriepenger er da 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år og har den 6. ferieuke, er prosentsatsen 14,3 prosent. LES MER: Hvor mye får jeg i feriepenger

 • Et dukkehjem kjønnsroller.
 • Sound of silence with disturbed.
 • Avslutning utholdenhet.
 • Nickelodeon victorious.
 • Hahnenkamm spessart mtb.
 • Valhallabadet öppettider göteborg.
 • Genghis khan snl.
 • Lenormand blumen.
 • Verkefinger farlig.
 • Rekdal brasil.
 • Küchen aktuell wuppertal öffnungszeiten.
 • Jackson wang bambam.
 • Jonas lue.
 • Das buch der elfen und feen.
 • Brøkstrek word.
 • Bollefocaccia med vaniljekrem.
 • Observasjon.
 • Playstation now download.
 • Nm kvalik troppsturn 2017.
 • Carlos santana samba pa ti.
 • Schöningh gmbh & co. kg buchhandlung würzburg.
 • Lofoten hotell.
 • Feuerwehr finsterwalde facebook.
 • G20 gipfel hamburg krawalle.
 • Zitate ziele.
 • Skadedyr tusenbein.
 • Andre juledag rød dag.
 • 15 mil til km.
 • Best time to visit musee de l'orangerie.
 • Nvidia co uk.
 • Fassbender vikander.
 • Stadtverwaltung bernau öffnungszeiten.
 • Forvaltningshonorar odin.
 • Rhein oberlauf.
 • Pepperkakesangen lyrics.
 • Öcher wiesn parken.
 • Bläschen mund kleinkind fieber.
 • Chutney oppskrift.
 • Sweden rock 2017 band.
 • Best crime movies 2017.
 • Din sport førde.