Home

Hvem er ansvarlig for driften av elektriske anlegg?

Driftsleder er en person som er ansvarlig for drift og vedlikehold av elektriske anlegg for produksjon, overføring og fordeling av elektrisk kraft i elektrisitetsforsyningen og andre større industrianlegg. Driftsleder har ansvar for at virksomheten organiserer elsikkerhetsarbeidet på en trygg og etterprøvbar måte for de høyspente anleggene til virksomheten Eier av anlegg eller utstyr som tilfredsstiller relevante installasjons- og utstyrsnormer og som er konstruert for bruk av ukyndige personer, er ansvarlig for at det kun benyttes virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, til utførelse og vedlikehold av disse anleggene

Det skal foreligge en beskrivelse av ansvars- og arbeidsområdene for faglig ansvarlig og øvrige fagarbeidere som utfører drift og vedlikehold av elektriske anlegg (omfang og begrensninger). Virksomheten skal ha rutiner som sikrer at virksomheten er registret i Elvirksomhetsregisteret, og rutiner for oppdatering av registrerte opplysninger Eier/driver av elektriske anlegg skal sørge for at anlegg som omfattes av denne forskriften til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriften. Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av elektriske anlegg, er ansvarlig for at anlegg som omfattes av aktiviteten er i samsvar med krav i forskriften

driftsleder - elektriske anlegg - Store norske leksiko

 1. dre arbeid på et elektrisk anlegg
 2. Et elektrisk anlegg består av ledninger, koblingsbokser, stikkontakter, sikringer, sikringsskap mm. Dette kalles «installasjonsmateriell» på fagspråket. Hvis det slurves med vedlikeholdet av dette, kan det føre til varmgang som utgjør en brannfare. Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden. Generelt om elektrisk anlegg
 3. Kongen kan gi forskrifter om krav til kvalifikasjoner for den som skal være faglig ansvarlig for eller selvstendig utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Kongen kan gi forskrifter om autorisasjon av elektroinstallatører og elektromontører som står i elektroinstallatørs stilling, og om deres plikter og rettigheter

Ansvar for el. anlegg - Forum www.trainor.n

Informasjon om elulykker og håndtering av elulykker finner du på NELFOs nettsider. Melding av ulykker er pålagt i henhold til følgende forskrifter: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 8; Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 15; Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 3- Hjemmel: Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2. Endringer: Endret ved forskrifter 12 nov 1999 nr. 1155, 1 feb 2002 nr. 127, 10 juli 2002 nr. 810, 6 nov 2003 nr. 1316, 30 juni 2005 nr. 744 Faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne elektriske For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om bygging og vedlikehold av elektriske anlegg på vegne av en. Ditt ansvar er beskrevet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: Det er eier og bruker av anlegget som skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegget har du også ansvar for å [ Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 28. april 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf delegasjonsvedtak fra Justis- og politidepartementet av 1. september 2003 nr. 1161

Bedriftselektriker - Elsikkerhetsportale

Leieboere er ansvarlig for det elektriske utstyret de selv eier og benytter i leilig-heten. De må derimot melde fra om feil og mangler ved den faste elektriske installasjonen til boligeier. En MMI-undersøkelse viser at om lag halvparten av leietakerne ikke har kjennskap til når det elektriske anlegget sist ble sjekket UTVIDELSE AV EKSISTERENDE ANLEGG Nye installasjoner og utvidelse av eksisterende anlegg skal utføres av en registrert installatør, og virksomheten må oppbevare den mottatte dokumentasjon for disse arbeidene. All overføring av elektrisk kraft har risikofaktorer. Gode ladeløsninger er derfor avgjørende for å holde risikoen på et minimum Det må derfor utarbeides rutiner for avviksrapportering av feil som oppstår på elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Det kan gjerne benyttes et avviksskjema som er felles for flere HMS-områder, men det er viktig at det er klart hvem som skal motta avviksmeldingene og hvem som er ansvarlig for å følge opp feilene som innrapporteres 6 ELSIKKERHET NR. 89 (01/2017) VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG (RETTET 01.06.2016) DSB fikk våren 2016 anmodning fra Lovdata om å korrigere veiledningen ti

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - Lovdat

 1. - elektriske anlegg - brannalarm- og slokkeanlegg. drift og vedlikehold av bygget skal utarbeides av de ansvarlig prosjekterende og utførende innenfor sine ansvarsområder. Det er ansvarlig søker som skal påse at nødvendig dokumentasjon foreligger og at denne er bygget opp på en hensiktsmessig måte
 2. istrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg trådte i kraft fra 7.
 3. Instruksen er forankret i STY-605227 Elsikkerhet - konsernprosedyre. Instruksen beskriver hva den som utpekes til å være Ansvarlig For Arbeid (AFA) skal gjøre ved etablering av sikkerhetstiltak og utførelse av arbeid for drift og vedlikehold av lavspenning- signal- og tele/radioanlegg, og avvikling av sikkerhetstiltak når arbeidet er ferdig

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for

 1. Søknadspliktige tiltak reguleres i pbl. § 20-1 og skal utføres av ansvarlig foretak etter reglene i pbl. kapittel 22 om godkjenning av foretak. Andre arbeider skal utføres av fagkyndig personell. Krav knyttet til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr må også være oppfylt
 2. Samsvarserklæringen er et dokument som viser at de elektriske arbeidene er utført i samsvar med lovpålagte krav. Kravet om samsvarserklæring følger av forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12 og § 13. Se også: Derfor trenger du samsvarserklæring . Den som er ansvarlig for utførelsen erklærer at utførelsen er i tråd med.
 3. istrator avgjør ved oppnevningen hvem som er leder av Prøvenemnda. • Ha overordnet ansvar for å ivareta sikkerheten ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 4. Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker unngås. Målet er null skader i våre anlegg! 2018-utgaven av DI har også i år noen innholdsmessige endringer som kommer frem i endringsloggen . Endringene er
 5. Det er viktig å merke seg at den faglig ansvarlige i dette tilfellet kun kan være ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg. Bygging, utvidelser og endringer av anlegg kan derfor ikke utføres innenfor disse rammene
 6. Ansvarsforholdene for arbeid i og drift av elektriske anlegg er ikke entydige. Det benyttes ulike navn på roller relatert til elektriske anlegg i organisasjonskart, stillingsbeskrivelser og i håndboken for helse, miljø og sikkerhet. Det var uklart hvordan ansvar og myndighet er fordelt mellom de som skal ivareta elsikkerhet
 7. En viktig del av driften av eiendommen er de «usynlige» kravene, som er ekstremt viktige, og ofte lovpålagte å oppfylle. Dette er de fire viktigste sikkerhetselementene å ha kontroll på. Eieren av et næringsbygg er juridisk ansvarlig for sikkerheten på en rekke områder

Elektrisk anlegg - Elsikkerhetsportale

 1. Dette er i tråd med fast praksis om at eieren av en elektrisk installasjon dekker kostnadene som oppstår i denne installasjonen. Dersom det er snakk om et nytt anlegg som må tilknyttes nettet, kan nettselskapet avkreve et anleggsbidrag for å dekke nødvendige anleggskostnader
 2. Hvem som kan gjøre inngrep i et elektrisk anlegg reguleres av Forskrift om Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer fagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer
 3. Håndbok N601 Elektriske anlegg gjelder fra 15.08. 2017, og erstatter eventuelle krav til elektriske anlegg i andre håndbøker. Det utarbeides en veiledning til håndbok N601 Elektriske anlegg: håndbok V602 veiledning elektriske anlegg. Ansvarlig avdeling: Veg- og transportavdelingen. Statens vegvesen Vegdirektoratet, 30.06.201
 4. Elektriske anlegg og elektrisk utstyr Nyttig informasjon og verktøy du trenger for å forstå, bruke og følge regelverket i din arbeidshverdag. På Lovdata finner du hele Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
 5. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 20. desember 2005 og trådte i kraft 1. januar 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriften erstatter forskrifter av 18. august 1994 for elektriske anlegg - forsyningsanlegg

Det er viktig å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Med utgangspunkt i de 14 kritiske samfunnsfunksjonene som fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2016), har departementene utarbeidet en liste som skal bidra til å tydeliggjøre hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å. (1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte 7.2.3 Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg er utgitt av Justis og beredskapsdepartementet, med ikrafttredelse 01.07.2006. Forskriften inneholder krav som skal etterfølges ved arbeid og drift av elektriske anlegg Utleier har hoved- og samordnet ansvar for internkontroll av elektrisk anlegg i bygget. Både eier og brukere av bygget er ansvarlig for at det elektriske anlegg og utstyr er i orden. Felles mål og hensikt er å forebygge skader og utilsiktede hendelser

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Eier og bruker av elektriske anlegg har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av anlegget, slik at det til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Ved bruk skal det vises aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom Har utført endel arbeid hos seg selv - firmaet er ansvarlig og må skrive samsvarserklæringen. Han har utført i henhold til denne forskrift, kan ikke arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, jfr utskifting av komponenter, samt oppgaver tilknyttet drift, vedlikehold og reparasjon i hht. § 12, § 14 og. Indirekte kan man utlede her at FSE-forskriften gjelder for instruert personell som er tillagt oppgaver innen drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Slikt arbeid er «arbeid under spenning» og krever opplæring utover usakkyndig status. Veiledningen til §2 Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker unngås. Målet er null skader i våre anlegg! 2018-utgaven av DI har også i år noen innholdsmessige endringer som kommer frem i endringsloggen

I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg. Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §§ 3 og 5 Samsvarserklæring er dokumentasjon som viser at et elektrisk anlegg eller en installasjon er utført i samsvar med kravene i gjeldende forskrifter. Det er den som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegget som skal utstede samsvarserklæringen. Eieren av anlegget er på sin side pliktig til å oppbevare samsvarserklæringen og senere kunne fremvise den

Drift, vedlikehold og tilsyn av elektriske anlegg, driftskontrollsystem og sikkerhetsutstyr dokumenteres i vedlikeholdssystemet. Kraftverkssjef / avdelingsleder / IKT-sikkerhetskoordinator er ansvarlig for nødvendig opplæring for alt personell som skal arbeide på driftskontrollsystemer Hvem er ansvarlig? Forskriften sier at den som er ansvarlig for bedriften skal sørge for internkontroll i form av systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det vil si at det er bedriftens eget ansvar å sikre at man følger myndighetspålagte HMS-krav For å oppfylle kravene til arbeidet som nevnt i første ledd, bør . forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg kapittel I § 5, kapittel II §§ 6, 7, og 9 og kapittel III, IV og V,; NEK EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg Hvem er ansvarlig for å kjenne og formidle forutsetningene? Det er eieren som har ansvaret for å gjøre seg kjent med og formidle opplysningene om brannsikkerhet i byggverket. Brukeren har ingen plikter etter denne bestemmelsen, men er mottaker av informasjonen fra eier, og må forholde seg til den Skader av elektrisk strøm.. Arbeidsulykker kan unngås Stopp - Tenk • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FSE • Helse, Miljø og Sikkerhet i petroleumsvirksomheten prosjektleder er ansvarlig for å gå HMS-befaring. Dette er lederens runde,.

Hvis en person har fått strøm i seg og fortsatt er i kontakt med strømmen, må man først sørge for å fjerne den elektriske gjenstanden. Skru av hovedbryteren hvis den er lett tilgjengelig, eller skyv bort gjenstanden med et treskaft eller noe annet som ikke leder strøm. Pass på at du er tørr på hendene og ikke står på vått underlag • hvem som til enhver tid er godkjent til å kunne utpekes som AFA (blant Bane NOR ansatte) 2.1. Referanser og henvisninger Dokument tittel Ref. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) FOR-2006-04-28-458 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2. ETTER at maskin er satt i drift Formålet er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en Maskiner -ansvarlig myndighet DSB er både nasjonal produktmyndighet (PFT / ELP

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) er det lokale kontrollorgan for elektriske anlegg. All utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg og installasjoner skal utføres av en virksomhet som er registrert i det sentrale register hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Arbeidet skal ledes av en faglig ansvarlig (elektroinstallatør) og utføres av en elektrofagarbeider. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv, helse eller materielle verdier. Enhver som prosjekterer, utføret, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav De er fortsatt ansvarlig for å følge opp branninstruksene på senteret og sørge for at egne lokaler er i tråd med gjeldende lover og regler. Dersom eier har tilrettelagt slik at brannvernarbeidet kan håndteres på en god måte, vil en leietaker kunne bli holdt ansvarlig dersom de ikke følger opp kravene innen brannvern Det var ikke utpekt en faglig ansvarlig for elektriske anlegg ombord som skal sikre kvalitet på utført arbeid knyttet til elektriske anlegg, inkludert ATEX. Eni informerte om at Norsok Z-015 legges til grunn for oppfølging av midlertidig utstyr om bord (for eksempel ulike konteinere)

- elektriske anlegg i luftfartøyer - teleanlegg § 1-3 Hvem forskriften retter seg mot Eier/driver av elektriske anlegg skal sørge for at anlegg som omfattes av denne forskriften til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriften. Den som forestår prosjektering, utførelse, endring, drift eller vedlikehold av elektriske anlegg, er. Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg? IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget Daglig leder som er ansvarlig for at regelmessigkontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten. Dette sier loven om internkontroll: §12 Får utført en totaloppgradering av mitt elektriske anlegg i leiligheten, med jording av det gamle anlegge, automatsikringer, ledninger i k-rør osv. Eneste er at dette gjøres på si, og jeg får derfor ikke noen papirer på dette. Jobben utføres av en autorisert elektriker, og følger stort sett det som er av standarder skulle jeg mene

Videre er de ansvarlige for at en overholder de Her skal det føres protokoll som angir hvem som er til Boka Prosjektering av elektriske anlegg er skrevet med utgangspunkt i. kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, som trådte i kraft 1. juli 2013, introduserte krav til virksomheter, faglig ansvarlige og personell som skal utføre kontroll av elektriske anlegg for andre. Videre stiller forskriften krav om registreringsplikt for slike virksomheter

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske anlegg (FSE) R2. Målgruppe. Personell som innehar kompetanse leder El-sikkerhet (LFS) kurskoder: 2432 (2.person ved frakobling), 2433 (LFS ved snørydding) 2434 (LFS ved bruk av isstøter), 2435 (LFS ved bruk av forbikoblingsledning) o Hvem som er «ansvarlig» for virksomheten vil avhenge av de ulike lover som forskriften er hjemlet i. eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr, produsenter av, samt importører og andre omsetningsledd for elektrisk utstyr, elektroinstallatører o.l Aktivitetsforskriften § 91 - Arbeid i og drift av elektriske anlegg (sist endret: 01.01.2013) , med veiledning som viser til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, 2. og 3. ledd

Elulykker og strømskader Direktoratet for

Driftsleders instrukser (DI) er rutinebeskrivelser som skal sikre at forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) overholdes, og at elektriske ulykker unngås. Målet er null skader i våre anlegg! 2017-utgaven av DI har også i år noen innholdsmessige endringer NEK EN 50110-1:2013 - Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Normen benyttes som referansegrunnlag til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse). I denne utgaven er følgende de vesentligste endringer siden utgaven av 2006: Ny ansvarlig person - eier av elektrisk anlegg / virksomhe Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg? IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker; Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget; Daglig leder er ansvarlig for at regelmessig kontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten; Dette sier loven om internkontroll: FEL § 9. Ansvar - Hvem forskriften retter seg mo I september kunne K. Bull AS for første gang vise frem sin nye elektriske betongpumpe, og tirsdag klokken 12 ble den for første gang benyttet med elektrisk drift på en byggeplass. Dette skjedde på AF Anleggs prosjekt for Sporveien på Grefsen Base i Oslo

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Lovdat

Eieransvaret for elektriske anlegg Av Arve Jonassen Statens vegvesen, Vegdirektorat Teknologiavdelingen. 2006 2 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg • Forskrift for elektriske forsyningsanlegg Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at de Bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg som ikke omfattes av områdekonsesjonsordningen, må det søkes NVE om anleggskonsesjon for. Områdekonsesjon. Områdekonsesjon er en konsesjon for bygging, eierskap og drift av nettanlegg med spenning opp til og med 22 kV, innenfor et geografisk avgrenset.

Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmelsene. Etter forurensningsloven § 24 er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, ansvarlig for drift og vedlikehold e. Hvem er ansvarlig for at et elektrisk anlegg til enhver tid tilfredsstiller kravene i FEF2006? FEF § 1-3: Eier/driver av elektriske anlegg skal sørge for at anlegg som omfattes av denne forskriften til enhver tid tilfredsstiller kravene i forskriften. f. Hva er minimum overgangsmotstand mot jord i et distribusjonsnett me Forord Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 28. april 2006 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, jf. delegeringsvedtak fra Justis­ og beredskapsdepartementet av 1. september 2003 nr. 1161

Norge er et av de land i verden med høyeste ulykkes- og skadestatistikk i forhold til feil ved elektriske anlegg. Dette har ført til at det er innført lov om systematisk internkontroll av el-anlegg for alle bedrifter og virksomheter, herunder borettslag og sameier (fellesareal) En elektriker er en person som har kompetanse og sertifikat til å arbeide på elektriske installasjoner, forutsatt at han er ansatt under en ansvarlig installatør.En elektriker foretar nyinstallasjon, forbedring, oppgradering, feilsøkning og utbedring av feil på et elektrisk anlegg. I Norge er en elektriker underlagt normer, lover og forskrifter innen elektrofaget, som for eksempel FSE og. installasjon av utstyret er gitt i en form som er forståelig for ansvarlig personell (se EN60079-0 Instruksjoner) •informasjon nødvendig for inspeksjon, f. eks utstyrsliste, og plassering av utstyr, reservedeler og teknisk informasjon for drift og vedlikehold (se NEK 420 del 3); •detaljer av relevant kalkulasjon, f. eks fo Forskriften gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere i offentlige og private virksomheter. Internkontrollforskriften Arbeidsmiljøloven HMS og koronavirus/covid-19. Som arbeidsgiver er det viktig at du gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare for å hindre spredning av covid 19

Video: Altinn - Faglig ansvarlig for drift og vedlikehold av

Hvilket ansvar har jeg som eier av et elektrisk anlegg

Retningslinjens formål er sikkerhet ved arbeid på eller nær elektriske anlegg. Den om fatter alle medarbeidere i Campusservice. Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent Faglig ansvarlig skal tilfredsstille kravene til elektroinstallatør, installasjonsinspektør, kvalifisert person iht. NEK 405-2 med minimum fire års praksis i boliginstallasjoner, eller tilsvarende. 4.3.3 NEK 405 - 3 Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - NÆRING

Eksempel på egenkontroll av elektriske anlegg daglige driften. » Foreta jevnlig gjennomgang av rutiner og systemer for å se at de fungerer som planlagt. Hvem er ansvarlig? Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomhete Elektrisk installasjon er et distribusjonssystem for elektrisk strøm i bygninger med høyeste spenning på 400 volt. For høyere spenninger bruker man begrepet elektrisk anlegg. Distribusjonssystemet består av et system for inntak av elektrisk strøm fra luft- eller jordkabel, samt et internt distribusjonsnett der sikringsskapet er sentralen Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. I paragraf 12 og 13 i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg finner vi at enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utsted HB R763 - maldokumenter for driftskontrakter elektriske anlegg. Ansvarlig for denne malen er Kontrakt og marked Drift og vedlikehold v/ Inge Haugen, tlf.nr. 976 50 118. Spørsmål og feilmeldinger til innholdet på denne siden sendes til: inhaug@vegvesen.no. Denne siden er sist oppdatert 3. september 2020 Den som utfører arbeid på elektriske anlegg uten påkrevet godkjennelse og kontroll, eller benytter ukvalifiserte personer til slikt arbeid, har straffeansvar for følgene av eventuelle feil. Det vil si at dersom huset tar fyr på grunn av feil på det elektriske anlegget, og liv går tapt som følge av dette, vil den ansvarlige bli tiltalt

 • Myggstikkprofylakse.
 • Går kryssord.
 • The sepoy mutiny.
 • Reise egypt.
 • Boko haram terrordåd.
 • Grønnsåpebad hvor lenge.
 • Familienurlaub kärnten faaker see.
 • Desinfisere flasker baby.
 • Tanzen ab 3 jahren bielefeld.
 • Romantische autoroute duitsland.
 • Herdet glass knust.
 • 22 jump street online.
 • Freizeitwelt campingzubehör.
 • Flyktningbarn i norge.
 • Elbilar 2018.
 • Hummel fotball.
 • エイトデイズアウィーク 意味.
 • Valentina tereshkova.
 • Lofoten kommune.
 • Trapes krok.
 • Issuu multi 7b.
 • Forbrenning av magnesium.
 • Jennifer rostock hengstin live.
 • Vfl wolfsburg handball damen oberliga.
 • Erkältungsbläschen an der nase.
 • Krakatoa 1883.
 • Rickettsienpocken.
 • Call of duty ww2 error 103295.
 • Santander billån min side.
 • 1 kwh.
 • Gode ord til en venn.
 • Medisin interaksjoner.
 • Swebus kundtjänst.
 • Feste regensburg 2018.
 • Stesolid utgått på dato.
 • Long beach california.
 • Flom nodeland.
 • Byråkrati teori.
 • Br 1080.
 • Fastlege oversikt.
 • Veranstaltungen owl wochenende.