Home

Åpning av sametinget

NRK TV - Sametingets høytidelige åpning

Mange av våre program har tekst du enkelt kan slå av og på ved å klikke tekst-symbolet nede til høyre i avspillerkontroller. Om programmet ikke har tekst-symbol i avspillerkontroller, kan dette bety to ulike ting: Enten mangler programmet dessverre tekst, eller så har programmet tekst som er en del av selve videobildet (innbrent) Besøk Sametinget digitalt. Sametinget gjennomfører normalt omvisninger, men av hensyn til smittevern er alle ordinære omvisninger avlyst ut året 2020. Besøk vår digitale omvisning der du kan se litt av bygningen og få vite litt mer om Sametinget virksomhet Den høytidelige åpningen av Sametinget skjer bare hvert fjerde år, og Kong Olav foretok den første åpningen 9. oktober 1989. Storm Andre Christensen og Eli Máret Kappfjell Gaup møtte Kongen og Kronprinsen med blomster. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff Sametinget Følg åpningen av Sametinget på NRK1. Kl 1245 starter sendingen på NRK1. Sametingets høytidelige åpning kan du se her fra kl 1245. Carl-Gøran Larsson Journalist. Åpning av Sametinget i 1989. Publisert 9. september 2014 Vis mer info. Direktesending fra åpningen som foretas av HM Kong Olav i nærvær av sametingsreprsentantene og gjester fra inn- og.

Sametinget

Høytidelig åpning av det 8

Under den høytidelige åpningen av sametinget ble det holdt taler. Stortingspresidenten sa at den samiske kulturen er ikke et museum, men klar for å utvikles ennå videre. Lytt til korets åpningssang øverst i saken. Her er to av talene: Hilsningstale til Sametinget . AV: Stortingspresident, Olemic Thommessen (H) Kongelig åpning av Sametinget. Med kong Harald og kronprins Haakon til stede åpnet Sametinget tirsdag. I talen understreket kongen Sametingets viktige samfunnsrolle. afp000606920-dmakXq_NzR.jpg Kenneth Hætta / Sametinget. Ntb. 15. oktober 201 Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, lulesamisk: Sámedigge, sørsamisk: Saemiedigkie, skoltesamisk: Sääʹmteʹǧǧ, pitesamisk: Sámedigge, umesamisk: Sámiediggie) er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten.Sametingets parlamentsbygning og hovedadministrasjon ligger i Karasjok

Offisiell åpning ved Sametingets rådsmedlem Hans Ole Eira Musikkinnslag Øystein Fredriksen / Kristin Mellem Tale ved Eva Walderhaug fra Riksantikvaren Musikkinnslag Øystein Fredriksen / Kristin Mellem. 12.00 - Tur til de sovjetiske krigsfangegravene Henrik Olsen forteller om gravene. Kransenedleggelse av ordfører i Lyngen kommune Dan. 6.3.4 Åpning av Ä'vv Saa'mi mu'zei/Skoltesamisk museum - prosjekt er et resultat av dette arbeidet. Sametinget har i 2017 fortsatt prosessen med for å endre budsjetteringsmodell for Sametinget. Sametinget håper at en ny budsjettmodell vil gi Sametinget større rom til selvbestemmelse som e

Åpning av Joar Nangos festspillutstilling Kunstneren Joar Nango er valgt som festspillutstiller i Bergen Kunsthall i 2020, og sametingspresident Aili Keskitalo deltar på åpningen av festspillutstillingen 4. september i Bergen kunsthall Skrøt av Sametinget . Olli fortsatte på samisk og refererte til Kong Olavs åpning av det første sameting i 1989, før kong Harald tok ordet og lovpriste sametingets arbeid for samer i Norge og. Offisiell åpning av Samisk Språkuke i Oslo Giellavahkku/ Gïelevåhkoe/ Giellavahkko/ Samisk Språkuke har flere åpninger på lokale arrangement rundt om i landet. Den offisielle åpningen vil finne sted på Samisk Hus i Oslo mandag 21. oktober kl. 17.00 v/sametingspresident Aili Keskitalo

Med sametinget får samene nå muligheter til en betydelig innflytelse i spørsmål som særlig berører den samiske folkegruppe. Med Sametinget får samene et forum for samepolitisk debatt, og for ivaretakelse og fremme av det samiske mangfold. Sametinget imøteses med store forventninger både fra samer og fra norske myndigheter Sametingsvalget 2017 var et valg til de norske samenes representative organ, Sametinget. 39 sametingsrepresentanter ble valgt for perioden 2017-2021. I Norge avholdes sametingsvalgene samtidig med stortingsvalgene.

Sametinget har i sitt eie en rekke ulike kunstverk, av både samiske og norske kunstnere. Kunstverkene spenner over alle typer teknikker, herunder tradisjonell samisk duodji, skulpturer og moderne fotokunst. Kunsten i Sametingsbyggene er forankret i samisk livsform og kultur Den offisielle åpningen av Sametinget vises på NRK1 onsdag 11. oktober. I en egen nettstrøm før tv-sendingen kan du se folkelivet rundt den store hendelsen Fiskeri- og kystdepartementet frarådet også åpning av de samme grunnene. Bærebjelke i uminnelige tider. Sametinget viser til loven om rett til å delta i fiske og fangst, der det slås fast at blant annet personer bosatt i områdene med sjøsamisk innslag har rett til å fiske torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper

Følg åpningen av Sametinget på NRK1 - NRK Sápmi - samiske

 1. Se bilder fra Sametinget Hans majestet Kongen har erklært det 7. sameting for åpnet. . Også kronprins Håkon var med og satt side ved side med sin far i plenumssalen på Sametinget tirsdag. . Under den høytidelige åpningen av sametinget ble det holdt taler, skriver Finnmark Dagblad.. Stortingspresidenten sa at den samiske kulturen er ikke et museum, men klar for å utvikles ennå videre.
 2. ar. Åpningen begynner kl. 17.00. Sted.
 3. For nøyaktig 25 år siden oppsummerte han den historiske åpningen slik: «Denne dagen markerer at samene i Norge for alvor blir en del av rikssamfunnet Norge. Ikke bare som enkeltmennesker, men som gruppe. Det er det som er viktig.» På vegne av Stortinget vil jeg nok en gang få gratulere Sametinget med 25 års-jubileet. Takk for.
Høytidelig åpning av det 8

Se bilder fra Sametinget Hans majestet Kongen har erklært det 7. sameting for åpnet. . Også kronprins Håkon var med og satt side ved side med sin far i plenumssalen på Sametinget tirsdag. . Under den høytidelige åpningen av sametinget ble det holdt taler, skriver Finnmark Dagblad.. Stortingspresidenten sa at den samiske kulturen er ikke et museum, men klar for å utvikles ennå videre. Sametingsbygningen er bygningen der Sametinget møtes. Bygget ligger i Kárášjohka/Karasjok kommune i Troms og Finnmark fylke. Sametinget ble offisielt åpnet av kong Olav 5 den 9. oktober 1989. Høsten 2000 åpnet Sametingets nybygg i Kárášjohka. Arkitekter var Stein Halvorsen og Christian Sundby. Kunstnerisk utsmykking ble utført av Hilde Skancke Pedersen og Kristin Ytreberg Directed by Viggo Brox. With Mari Boine, Hans Eriksen, Ingor Ânnte Âilu Gaup, Leif Halonen Beklaget Kong Harald beklaget under åpningen av Sametinget i 1997 den urett som var begått mot samene. Han slo fast at den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske. Her fra Kongens tale under åpningen av Sametinget i 1993 Av Sametinget i plenum velges det medlemmer til fire komiteer, Plan- og finanskomiteen med 14 medlemmer, Oppvekst- og utdanningskomiteen med 13 medlemmer, Nærings- og kulturkomiteen med 11 medlemmer og Kontrollkomiteen med 5 medlemmer. Det avholdes 4 plenumssamlinger og 4 komitémøter i året

Åpning av Sametinget i 1989 - NR

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 2008 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 2-1, § 2-4, § 2-7 og § 2-11. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 10. desember 2004 nr. 1607.. Valg av sametingspresident. Sametinget baserer sin virksomhet på parlamentarisme, og sametingspresidenten velges ved flertallsvalg i Sametingets plenum.Sametingspresidenten utpeker deretter fire medlemmer til Sametingsrådet blant representantene i Sametingets plenum.. Sametingspresidenten og øvrige medlemmer av Sametingsrådet trer ut av Sametingets plenum, og erstattes av sine.

Kongen åpnet Sametinget - regjeringen

 1. Kong Olav setter sin signatur på en tavle av garvet reinskinn under åpningen av Sametinget 9. oktober 1989. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007. Åpningen av Sametinget. Av Ukjent /NTB Scanpix ※. Lisens: Begrenset gjenbruk..
 2. § 58. Åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter. Samevalgstyret eller opptellingsvalgstyret skal påse at åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter ikke foretas av de samme personene, dersom dette foregår samtidig. Det skal være to personer til stede ved åpning av stemmegivninger. Del paragra
 3. Sametinget åpnet i 1989, og er et folkevalgt organ som skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge. Tinget skal bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv
 4. Den pinlige feilen gjentok seg flere ganger under åpningen av det sjette sametinget, skriver NRK Sámi Radio. Foran kongen (altså Harald den 5.), dronningen og hele Sametinget, ønsket Olli.

Sametinget. Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Det første Sametinget ble åpnet av Kong Olav V den 9. oktober 1989. Åpningsseremonien avholdes hvert fjerde år, og åpningen i dag var den 7. i rekken Sametinget forsøker å invitere så mange som mulig når det nye Sametinget skal feires med en høytidelig åpning, men dessverre så er det umulig å få plass til alle som ønsker å delta.

Kong Harald og dronning Sonja ankommer Karasjok og åpningen av Sametinget. (Foto: MMS: Egil Pettersen/TV 2) Kong Harald er i Finnmark for å åpne Sametinget Sametinget. Sametinget ble i dag åpnet for 6. gang. Første gang var 9. oktober 1989, da Kong Olav holdt den aller første åpningstalen. Sametinget fikk sin egen bygning i Karasjok i 2001, en bygning som gjenspeiler samisk tradisjon og kultur. Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og består av 39 representanter, valgt av og blant samer Etter etableringen av Sametinget i 1989 har Sametinget gradvis økt sin deltakelse i internasjonale urfolkssammenhenger. Sametingets president, Egil Olli, og ambassadør Tine Mørch Smith fra den norske FN-delegasjonen under åpningen av FNs permanente forum for urfolkssaker, 2011 Sametinget er et talerør for hele det samiske samfunnet, og den viktigste arena for samepolitisk debatt. Gjennom arbeidet dere utfører, skapes større forståelse, kunnskap og interesse for samene som urfolk og for samisk kultur og språk. I dag er Sametinget en del av kjernen i det norske demokratiet. Slik har det dessverre ikke alltid vært Sametinget har på en god og ryddig måte tatt et politisk ansvar overfor utviklingen av det samiske samfunnet, og således gitt et positivt bidrag til utviklingen av det norske samfunn som et fleretnisk og et flerkulturelt samfunn. Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer

Kongelig åpning av SametingetAvlyser åpning av kultursti på grunn av flyulykken

Komité- og plenumsmøter 2020 og 2021 - Sametinget

Under åpningen av Sametinget i 1997 ba kong Harald om unnskyldning for måten staten hadde behandlet samene på. Han sa blant annet: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie Tirsdag 15.oktober var det åpning av Sametinget i Karasjok. John og jeg fikk lyst til å få med oss dette, og som tenkt, så gjort! Mandag 14.oktober var det skikkelig dårlig vær i Kjøllefjord, med kuling og sludd, så jeg var litt i tvil om vi skulle gjennomføre vår planlagte ferd til indre Finnmark Åpning av Sametinget (TV Movie 1989) cast and crew credits, including actors, actresses, directors, writers and more Les stortingspresidentens tale under åpningen. - Jeg ser frem til å besøke Karasjok og Sametinget. Det er viktig med en tett og god dialog mellom Sametinget og Stortinget, og det er noe jeg som stortingspresident vil legge vekt på, sa Olemic Thommessen før besøket. H.M. Kongen foretok den offisielle åpningen av det syvende Sametinget

Sametinget er samenes folkevalgte organ, og er det representative talerøret for samene i Norge. Arbeidsområdet for Sametinger er alle saker som særlig angår samene. Sametinget er etablert med bakgrunn i Sameloven. Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og [ Sametinget planlegger å starte med et miniseminar, deretter blir det komitémøter i komitéhuset. Plenumsmøtene starter opp onsdag og skal holdes i lagtingssalen. Sametinget er ansvarlig for program og gjennomføringen av plenumssamlingen, men Stortingets administrasjon vil bistå med praktisk gjennomføring Ordene tilhører H.M. Kong Harald 5. og ble uttalt ved åpningen av Sametinget 7. oktober 1997. Fredag 25. september 2020 ble de samme ordene lansert i Arbeiderpartiets nye partiprogram for perioden 2021 - 2025. Helt siden 1997 har denne setningen manifestert seg som bærebjelken for Norges forhold til det samiske samfunnet Oppfølgingen av denne vil bli gjort i nært samarbeid med Sametinget. De samiske språkene, samisk kultur og næringer er sårbare. Gjennom erfaringsutveksling - på tvers av landegrensene - tror jeg vi kan finne løsninger som sikrer en god fremtid for den samiske kulturen og samer i hele landet Åpning av Sametinget i dag: Kongen til Karasjok. ÅPNING: I dag åpner H.M. Kong Harald V det åttende sameting. Det skjer i Karasjok klokken 13. nyheter. Publisert: 11 oktober 2017 10:16 Sist oppdatert: 11 oktober 2017 10:20. Skrevet av Tore Skadal 48003070 - tsk@ht.no I dag.

Åpning av det 1. Sameting i 1989 - NRK Sápmi - samiske ..

De første versjonene av Lyngenkofta ble sydd til åpningen av det første Sametinget i 1989. De ble sydd til de to sametingsrepresentantene Mary Mikalsen Trollvik og Lars Nilsen Marakat fra Kåfjord. Lenge var dette de eneste Lyngenkoftene som fantes og mange har lånt dem - På vegne av Sametinget ønsker vi Kongen god bedring, sier sametingspresidenten. Bildet er fra åpningen av det 8. sameting i 2017. Sámediggepresideanta Aili Keskitalo buktá dearvvuođaid Majestehta Gonagas Haraldii, gii lea buohccindieđihuvvon ja šaddan Rikshospitalet buohccevissui iđđes Åpning av Sametinget (TV Movie 1989) on IMDb: Movies, TV, Celebs, and more... Menu. Movies. Showtimes & Tickets Showtimes & Tickets Top Rated Movies Most Popular Movies Browse by Genre Top Box Office In Theaters Coming Soon Coming Soon DVD & Blu-Ray Releases Release Calendar Movie News India Spotlight Opprettelsen av Sametinget i 1989 bygger i stor grad på erkjennelsen av en undertrykkende fornorskningspolitikk, som strekker seg helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Samene har vært utsatt for et statlig overgrep som nesten har utryddet en hel kultur, men framveksten av samiske rettigheter og opprettelsen av Sametinget er ikke kun et resultat av en forfeilet statlig politikk

Arrangerer folkemøte om legedekningen

Åpning av Sametinget (1989 TV Movie) Release Info. Showing all 1 items Jump to: Release Dates (1) Also Known As (AKA) (0) Release Dates Norway 9 September 1989: Also Known As (AKA) It looks like we don't have any AKAs for this title yet. Be the first to contribute!. Sametinget skal snarest sende melding til den som blir berørt av oppdateringer i samemanntallet foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller oppdaget feil. Står den som blir innført allerede i samemanntallet i en annen kommune, skal underretning om innføringen straks sendes til samevalgstyret der, i tillegg til samevalgstyret i den kommunen der velgeren blir. Som deltaker på Várdobáikis åpning av nytt bygg på Evenskjer 01.02.20 la jeg merke til at det var hilsen og lykkeønskninger fra mange omkringliggende kommuner deriblant Harstad, men ikke fra Narvik kommune, hvori Ballangen er innlemmet. Men at all skyld plasseres hos Sametinget,.

Kongens ord betyr mye for samene - NRK Sápmi - samiske

Åpning av Sametinget (1989 TV Movie) Plot. Showing all 0 items Jump to: Summaries. It looks like we don't have any Plot Summaries for this title yet. Be the first to contribute! Just click the Edit page button at the bottom of the page or learn more in the Plot Summary submission guide. Synopsis. It. 21. oktober inviterer Røros kommune og Sørsamisk helsenettverk til halvdagsseminar og åpning av prosjektet «Helsetjenester til samisk befolkning - samisk helseteam», som er et samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St. Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk. Dette skjer i kinosalen. Det var en merkedag i min ordførerperiode. Jeg skal villig innrømme at jeg ble mektig stolt da Kong Harald berømmet Tromsøavtalen under åpningen av Sametinget i 2014, og av at statsråd Sanner kom på besøk på ordførerkontoret mitt i 2014 for å høre om - og skryte av - Tromsøavtalen Ut av Sametinget. Bjørn Inge Mo (Ap) vil konsentrere seg om jobben som fylkesrådsleder. Foto: Steinar Solaas Kjære leser, ønsker du tilgang til Glade for pub-åpning. Minneord: Fredskjemperen Arnulf Kolstad har forlatt oss. Bønder dømt til fengsel: Ku måtte avlives

Duedtie maarhna - Saemien Sijte

Fra åpningen av det første Sametinget 9. oktober 1989. Kong Olav signerer en minnetavle av reinskinn. KNUT NEDRÅS/NTB SCANPIX Kong Olav påpekte under åpningen av det første sameting i 1989 at «Staten Norge er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn». Måtte bytte. Sametinget mener at åpningen for fiske med fartøy over 15 meter er en provokasjon og en forbigåelse av Stortingets vedtak og den enigheten som var oppnådd mellom statlige myndigheter og Sametinget i saken sier sametingsråd Silje Karine Muotka Sametinget fikk et maleri malt av Ina Olsen. Maleriet forteller om sagnet om barnet som ble forlatt i en komse på fjellet, og som i ettertid kan høres som eahpára , eller gjenferd. Til sist var det servering av saft, kaffe og kaker som elevene hadde stelt for elever og gjester Nå klager både fiskerne og Sametinget på åpning for oppdrett i Ullsfjorden. Jeg kan ikke kommentere noen av momentene som tas opp av Eskild Johansen og aksjonsgruppa før det er gjort Torsdag 13. juni inviterer Sametinget til offisiell åpning av seks samiske kulturminner og vil holde et seminar med kulturelle innslag hos Nordland nasjonalparksenter. Lunsjen blir i Storgamma hos Saltdal turistsenter.Den heter «Saltdal Symfoni» og vil by på smaker av rein, elg, laks, ørret og litt forskjellig snadder, og avsluttes med litt søtt

iFinnmark - Direktesending fra Sametingets åpning utgår

LeserbrevDet er med stor undring jeg leser Árjas og deres sametingsråd Inger Elise Eriksens gjentakende påstander om at de var de første til å fremme dette.Dette er fremmet ikke bare én, men to ganger offentlig, og arbeidet har da som nå som et sentralt element av sannhet i seg. Jeg minner om at Sametinget trengte over 12 år på saken. Árja har neppe sugd ideen av eget bryst Åpning av Sametinget (1989 TV Movie) Plot Keywords. It looks like we don't have any Plot Keywords for this title yet. Be the first to contribute! Just click the Edit page button at the bottom of the page or learn more in the Plot Keywords submission guide. See also. Taglines | Plot. Sametinget har fokus på saker som omhandler motorferdsel i utmark. Departementet foreslår av det gis en viss åpning for kjøring med snøscooter til til at samiske rettighetshavere skal har reell innflytelse på lokalisering og omfang av løypenettet. Sametinget ønsker at departementet gjennomfører en analyse av hvilke konsekvense Under åpningen formidlet Kong Olav V blant annet at norske myndigheter har et overordnet ansvar for at den samiske befolkningen fortsatt skal kunne (NOU 1984: 18), som la grunnlaget for opprettelsen av Sametinget. Dette skulle styrke samenes politiske stilling og bidra til rettferdig behandling av det samiske folket. 12. juni 1987. På vegne av Sametinget ønsker jeg Hans Majestet Kong Harald V, Hennes Majestet Dronning Sonja, sametingsrepresentanter og gjester velkommen til åpningen av det sjette Sametinget. Det første Sametinget ble åpnet av Hans Majestet Kong Olav V 9.oktober 1989

Hilsningstale ved Sametingets åpning

(2) Søknad om registrering av navn skjer på skjema utferdiget av Sametinget. (3) Sametinget utferdiger skjema til bruk for innsamling av erklæringer til støtte for registrering av navn. Navnet skal fremgå av det skjema der støtteerklæringer gis. Skjemaet skal i tillegg ha rubrikk for navn, fødselsdato, postadresse, signatur og dato Ved åpninga av Sametinget i 1989 ba Olav V om unnskyldning for fornorskingspolitikken. Hans sønn og etterfølger Harald V gjentok dette i sin tale til Sametinget i 1997. Den første unnskyldninga fra en sittende statsminister kom fra Kjell Magne Bondevik i nyttårstalen 1999. Litteratur og kilde Ved åpningen av det 8. Sameting 11.10.17 holdt Sametingets plenumsleder Jørn Are Gaski velkomsttale, og det var hilsningstaler fra Det norske Storting, Sametinget i Sverige og Sametinget i Finland. Her kan du lese alle talene Åpningen av Sametinget. Av Ukjent /NTB Scanpix ※. Lisens: Begrenset gjenbruk. Finnmarks historie omfatter foruten det nåværende Finnmark også det samiske bosetningsområdet i fjelltraktene mellom Troms og Trøndelag, i finsk og svensk Lappland og på Kola i det nåværende Russland

iFinnmark - Sametinget er åpne

Sametingsbygningen huser den folkevalgte forsamlingen og administrasjonen for Sametinget i Norge.Bygningen stod ferdig i 2000 og ble offisielt innviet 2. november 2000 av Kong Harald V.. Hovedansvarlig for anleggets helhetlige utforming og innredning var sivilarkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby fra Oslo. Bygningen er 5 300 kvadratmeter, og formet som en halvsirkel i to etasjer Alt dette ledet fram til åpning av Sametinget i 1989, grunnlovsbestemmelsen kom på plass og en egen språklov skulle sikre samisk språks status og framtid. Finnmarksloven ble vedtatt med stort flertall av Stortinget, dermed ble finnmarkinger herrer i eget hus Sámediggi - Sametinget. 52 Followers Álgoálbmotgiellajagi rahpan Parisas/Åpning av urfolksspråkåret i Paris 18 photos. Museene i Norge har fulgt myndighetenes råd for å hindre spredning av koronasmitte. Museene ble stengt ned 12. mars og de ansatte i hovedsak arbeidet fra hjemmekontor siden det. Norges museumsforbund anbefaler fortsatt medlemmer å følge de rådene som Kulturdepartementet og helsemyndighetene gir

Kongelig åpning av Sametinget - Aftenposte

Mye av Sametingets formelle og uformelle makt er fremdeles under utarbeidelse. Noe av presidentens myndighet er et resultat av etablert praksis etablert siden åpningen av det første Sametinget i 1989. Sametingspresidenten myndighet omfatter blant annet daglig styring av Sametingsrådet og Sametingets administrasjon - På vegne av Sametinget ønsker jeg Hans Majestet Kong Olav den 5. og Hennes Majestet Dronning Sonja, sametingsrepresentanter og gjester velkommen til åpningen av det 6. sameting, sa han

Várjjat Sámi Musea - Varanger Samiske Museum

Inne i biblioteket henger skinnet med Kong Olavs signatur fra åpningen av det første sametinget i 1989, og viser at det offisielle Norge sto bak opprettelsen av Sametinget. Selve bygget ble åpnet av Kong Harald i år 2000, og er tegnet av Stein Halvorsen og Christian Sundby. Kunsten viser samisk politisk historie. En vandring på Alta-skifer. Kong Harald sa ved åpningen av Sametinget i 1997 at den norske stat var grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Grunnloven og kongens ord bør veie tungt. Men noen bedrevitere bare vifter bort dette som irriterende mygg en sommerkveld, for de har fasiten Olje- og energidepartmentet har no opna høyring av forslag til opning av område for fornybar energiproduksjon til havs etter havenergilova, og forslag til forskrift til havenergilova. Høyringssvar skal sendast inn gjennom internettløysinga på regjeringa.no. Alle er velkomne til å gje innspel i høyringa Hva er siste nytt om Sametinget - N24.no? Se hva det skrives om Sametinget - N24.no i de største norske nettavisene og hold deg oppdatert i nyhetsbildet Her ankommer han Sametinget under åpningen av det åttende Sameting i 2017. Foto: Oddgeir Isaksen. Av Oddgeir Isaksen. Publisert: 04. september 2019, kl. 16:10 Sist oppdatert: 05. september 2019, kl. 07:56. Artikkelen er over 1 år gammel Besøker Karasjok under den samiske.

Boka viser et utvalg av kunstsamlingen inndelt etter temaer. Samisk kunst fra Finland, Russland, Sverige og Norge er representert, i tillegg til verker av norske kunstnere. Sametinget har også en liten samling kunst og kunstgjenstander fra urfolk i Australia, Grønland, Mongolia og New Zealand. ISBN: 978-82-91200-20- - På vegne av Sametinget ønsker jeg Hans Majestet Kong Olav den 5. og Hennes Majestet Dronning Sonja, sametingsrepresentanter og gjester velkommen til åpningen av det 6. sameting, sa Olli. Sametingspresidenten mente selvsagt Kong Harald, som var til stede i salen - og ikke hans far, Kong Olav, som gikk bort 17. januar 1991 Sist lørdag var det duket for åpning av verdens første samiske lesekiosk i Tromsø. Johan Matteus Triumf fra Sametinget stod for snorklipping, og det var hilsen fra varaordfører i Tromsø kommune, Marlene Berntsen Bråthen, og opplesninger ved forfatterne Stina Fagertun, Sollaug Sárgon, Irene Larsen, Aase Synnøve Falch og Rauni Magga Lukkari Åpning av Sametinget (1989 TV Movie). User Ratings ; Download Sametinget stock photos at the best stock photography agency with millions of premium high quality, royalty-free stock photos, images and pictures at reasonable prices ; Sametinget, folkvalt samiskt parlament, verksamt sedan 1993, med ställning även som. (11 av 73 ord) • «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk», sa kong Harald under åpningen av Sametinget i 1997

Nettsteder: Det offisielle nettstedet til Sametinget på norsk og på samisk Diggi.no - et nettsted for unge mennesker som ønsker å lære mer om Sametinget og samepolitikk Artikkel fra Wikipedia om Sametinget Artikkel fra ung.no om Sametinget Diskuterer Sametinget på brun pub Artikkel fra nrk.no, 2. februar 2010 Kong Olavs tale ved åpningen av Sametinget I tillegg er det i Sametinget samisk kunsthåndverk av Håvard Larsen, Per Isak Juuso, Folke Fjällström og Jon Ole Andersen, grafikk av Inga N. Andersen og et verk bestående av objekter av Aslaug Juliussen.I forbindelse med Sametingets 25-årsjubileum ble boken Sametinget og kunsten av forfatter Else Marie Isaksen lansert. Boka presenterer kunsten som finnes på Sametinget, og kan. §1-2 Åpning av det første ordinære plenumsmøte etter valget Sametingets første ordinære plenumsmøte etter valget åpnes av den Kongen utpeker. neJtleder velges av Sametinget. I komiteett bør gruppene være best mulig representert. Valgkomiteet! gir illtlJtilling om alle lJalg som Sametinget overdrar til den å forberede, jf Hans Hellighet Dalai Lama besøkte Sametinget i desember 1989, få uker etter åpningen av det første Sametinget. Dermed bidro han til å gi det samiske folket og vårt unike og utvidede politiske system stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. En gest og en handling vi også i dag er svært takknemlige for Under åpninga av det nye sametinget har Tana kulturskole fått den store ære å underholde politikerne. Dette er andre gang kulturskolen får vise en helaftens teaterforestilling til plenum på sametinget

 • Cosa nostra 2017.
 • Terje stykket formue.
 • Ajay devgan movies.
 • Black mamba antidote.
 • Icf karlsruhe kalender.
 • Oslo kommune fagbrev.
 • Langtidsleie puerto rico spania.
 • Glenn frey death.
 • Harry potter dvd norsk tale.
 • Gro dahle søster analyse.
 • Tesla model s 100d.
 • Victor norman piano.
 • Et hårstudio knarvik.
 • Bobil verksted rogaland.
 • Jesus i islam.
 • Subjektiv definisjon.
 • World cup skiflyvning vikersund 2018 kvalifisering 16 mars.
 • Krakatoa 1883.
 • 90s fashion male.
 • Benefits with cloning.
 • Royal bone china.
 • Badhuset norrköping.
 • Parts of the cold war.
 • Buskerud begravelsesbyrå vikersund.
 • Glad house cottbus kino.
 • Free alts.
 • Online dating rostock.
 • Strikkeopskrifter dukketøj gratis.
 • Sportwetten tipps heute.
 • Peilsteinhaus webcam.
 • Dolce vita vilsbiburg.
 • Nvidia co uk.
 • Dating.dk bindingsperiode.
 • Ushers.
 • Flugzeugtypen boeing.
 • Månestein.
 • Rathaus aschaffenburg stellenangebote.
 • Tegel airport express.
 • Gave til thailendere.
 • Küchen in stuttgart.
 • Star trek discovery age rating.