Home

Lov 31 mai 1974 nr 17 om kommunale vass og kloakkavgifter

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og

Ikke tilgjengelig:Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Så vel årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning etter lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 anses som vederlag for vann og kloakktjenester og skal således avgiftsberegnes Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensing (forurensningsforskriften) Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost (H-2140) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71 Forskrift om.

Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr Vedtatt av kommunestyret 19.12.2013 i sak nr. KS-101/13 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Forskriften trer i kraft 01.01.2014. 1. Generelle bestemmelser § 1-1. Etter lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter er eier/fester av eiendom pliktig til å betale engangsavgifter (engangsgebyr) for tilknytning. Engangsgebyr skal betales Om lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter Tilråding fra Miljøverndepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag

I lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter gjøres følgende endring: § 3 skal lyde: Kommunen fastset i forskrift storleiken på avgifte-ne i kommunen og gjev nærare reglar om gjennomfø-ring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiftene. III Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000 3 Lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Gå til sake 1.Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2.FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften ) 3.FOR 2005-12-15 nr 1691: Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning 4.Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alvdal kommune (dette dokument) 5.Øvrige dokumenter 1.Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2.Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall. 3.Lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvatn. (Vassressurslova) 4.Forskrift av 1.januar 2002 om vassforsyning og drikkevatn. (Drikkevatnforskrifta) 5.Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av.

lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4, kap 12, kap. 15, kap. 15A og § 16-1. 1 GENERELT Midsund kommune sine abonnentar betalar for vass- og avløpstenester levert av kommunen. Forholde Etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 er eier/fester av eiendom pliktig til å betale engangsavgifter for tilknytning. Engangsgebyr skal betales: - ved bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett

I lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter gjøres følgende endring: § 3 skal lyde: Kommunen fastset i forskrift storleiken på avgiftene i kommunen og gjev nærare reglar om gjennomføring av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiftene. III. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer Kommunene fastsetter lokale forskrifter for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr innenfor rammene av lov og sentrale forskrifter. Inntil lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg trådte i kraft 1. juli 2012, fulgte dette av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3

Vann- og avløpsgebyr-kommentarer - Miljødirektorate

 1. I lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter gjøres følgende endring: § 1 første ledd skal lyde: Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller kloakkleiding, anten beinveges eller gjennom privat samleiding, har eigaren skyldnad til å svare vass- og kloakkavgift til kommunen
 2. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 2 Vedtatt av Bodø bystyre 08.12.11 med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 § 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 kapittel 16
 3. OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRYSIL KOMMUNE Gjelder fra 01.01.2009. Vedtatt av Trysil kommunestyre den 16.12.2009 i medhold § 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 omkommunale vass- og kloakkavgifter, og § 16-1 i forskrift nr 931 datert 1. juni 2004 om kommunale vann- og avløpsgebyrer
 4. kommunale avgiftene.) Dokument nr. 8:110 (1997-98). Til Odelstinget. SAMMENDRAG Forslagsstillerne viser i dokumentet til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 som har gitt kommunene stor frihet til selv å fastsette gebyrene på dette området, og til plan- og bygningsloven § 65, som regulerer krav om tilkobling til.
 5. kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Sentrale bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende: - Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter - Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyre
 6. Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til.
 7. 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000 3. Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ - Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og.

1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) sist endret 21. juni 2010 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sandnes kommune (dette dokumentet) 4. Gebyrregulativ 5. Forskrift av 4. desember 2001 om vannforsyning og drikkevann. 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Lov av 13.mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 3. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 01.06.2004. 4. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Hurdal kommune (dette dokumentet) 5. Gjeldende VA-norm for Hurdal.

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det skal betales et engangsgebyr for tilknytning til kommunalt vann og/eller avløpsanlegg Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter med endringar, Lov om kommunale vass-og avløpstenester krev at det skal betalast eingongs FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HURDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 16.12.2009 i. «Vann- og avløpsgebyrer ilegges i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Det følger av lovens §3 at den enkelte kommune i forskrift skal fastsette avgiftenes størrelse og gi nærmere regler om gjennomføring og innkreving Bestemmelsen lyder som følger: Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader. om i forhold til pålegg om tilknytning og behandling av søknader om tilknytning. Til slutt har vi anbefalt felles rutiner for gjennomføring av myndighetsutøvelsen, ved å samle den beste praktisen fra kommunene, hva som er riktig i forhold til gjeldende regelverk og hv 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lørenskog kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulativ - Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp (tekniske og administrative bestemmelser

1. Lov av 31.mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 01.06.04 nr 0931 om begrensning av forurensing kap 16 vedk. kommunale vann- og avløpsgebyrer 3. Forskrift om vass- og avlaupsgebyr for Bremanger kommune (denne forskrifta) 4. Andre dokument: Gebyrregulativ (vedteke årleg Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter; Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004, Del 4A, Kap 16, om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 14. september 2006; Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vestre Slidre kommune (dette dokumentet Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass-og kloakkavgifter § 3 og forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. I. Generelle bestemmelse

Prop. 136 L (2010-2011) - regjeringen.n

 1. Lov av 31 mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskrift av 1 juni 2004 nr. 931 om begrensing av forurensing (forurensningsforskriften), § 16 Kommunale vass og avløpsgebyr. Forskrift for vass- og kloakkavgifter for Hjartdal kommune (dette dokument) Sanitærreglement for Hjartdal kommune vedtatt i kommunestyre den 31.03.04 i.
 2. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endre
 3. Lov av 31. mai 1974 nr.17, lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931, forskrift om begrensning av forurensning Gebyrberegningen skal iflg. ovenstående basere seg på selvkost, som pr. definisjon e

Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Skien kommune, Telemark. Fastsatt av Skien bystyre xx. xxx 2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer. Kapittel 1 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974, krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangs oppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett

− Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter − Forskrift av 1. Juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyr − Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune (dette dokumentet) − Gebyrregulativet for vann og avløp i Overhalla kommun Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer Fastsatt med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2. 0 Kapittel 16 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007) § 16-1. Rammen for gebyren 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vardø kommune (dett forvaltningsloven § 31 om klagefrist ikke gis slik virkning at eventuell oversittelse av fristen medfører tap av klagerett. I forskriftene om vann- og kloakkavgifter for Nedre Eiker kommune, gitt 25. mai 1977 med hjemmel i lov om vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 nr. 17 § 3 vass- og avløpsgebyr er føljande: - Lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter - Forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om avgrensing av forureining, kapittel 16 om kommunale vass- og avløpsgebyr - Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Bømlo kommune datert 15.01.2012 (denne) - Gebyrregulativ for det enkelte år Andre dokument.

Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune (dette dokumentet Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 3 Gjeldende lokal forskrift Gjeldende forskrift heter Forskrift for kommunale vann-og kloakkavgifter og er hjemlet i lov 31 mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskriften ble vedtatt av Vågan kommunestyre i sak 72/82 og godkjent a

Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter . Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Gebyrregulativ . Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser) § 1 FORSKRIFTENS FORMÅL . Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyre forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34. lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 8. mars 2019 nr. 5 §Forskriften 1 Vann- og Avløpsforskrift i Balsfjord kommune -2013 Dokument: Forskrift VA i Balsfjord kommune 2013 R side 1 av 5 Lokal forskrift gjelder fra den 11.12.2013 og er hjemlet i: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 med endringar, seinast ved lov av 15. mars 2002 nr.5 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyre 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter med endringar, seinast ved lov av 5. mai 1995 nr. 20. 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyr, sist endra 13. juli 2000. 3. Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Sandøy kommune (dette dokument). 4. Gebyrregulativ for vatn og avløp (årlege vedtak)

medhold av lov 31 mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrifter fastsatt ved kgl res 6 september 1974 om beregning mv av kommunale vann- og kloakkavgifter (rammeforskriftene). I byforskriften pkt 7.2. første punktum heter det: Engangsavgiften fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000 1. og 2. inngår i ny Forskrift (2004.06.01 nr. 0931) om begrensing av forurensing (forurensingsforskriften) 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer Øyer kommune (dette. Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo www.envidanmomentum.no 3 Gjeldende lokal forskrift Gjeldende forskrift i Averøy kommune heter Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Averøy kommune og er hjemlet i lov 31 mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskriften ble vedtatt av Averøy kommunestyre 15. desember 2003

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg - Lovdat

jf. forskrift til lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 16-1 med følgende ordlyd: «Vann- og avløpsgebyrene fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren Gebyrberegningen er basert på lov av 31.5.1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 16 og forskrift av 11.12.2000 nr. 1657 om vann- og avløpsgebyrer i Fet kommune sist endret av Fet kommunestyre 12.12.2005 som K. sak 065/05 Kommunale vann- og avløpsgebyrer Del 4A (overskriften) tilføyd ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft 1 jan 2007). Kapittel 16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer Fastsatt med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sis Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 3

Forskrift om begrensning av forurensning

1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13.07.2000. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vega kommune (dette dokumentet) 4. Gebyrregulativ. § 1. FORSKRIFTENS FORMÅL Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling. VI GJØR NARVIK RENERE 2 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.mai 1974 nr.17 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.juni 2004 nr. 931 forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34. lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 8. mars 2019 nr. 5 § 1.Formå

Per nå er forskriften hjemlet i Lov av 31. mai 1974 nr. 17, men det er skjedd viktige endringer i sentrale lover og forskrifter som berører vannforsyning og avløpshåndtering. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34. lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 8. mars 2019 nr. 5 § 1. Formå Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 og forureiningsforskrifta §§ 11-4 og 16-1. GENERELLE BESTEMMINGAR Abonnentane betaler for vatn og avløpstenester levert av kommunen 1. Lov av 31. mai 1974 nr.17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vass- og avlaupsgebyr, sist endra 13. juli 2000 3. Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Gulen kommune (dette dokumentet) §1 FØREMÅLET MED FORSKRIFTA Forskrifta bestemmer utrekning og innbetaling av dei gebyra abonnentane ska

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer - Karmøy kommun

VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Norsk Vanns prosjektleder: Toril Hofshagen ISBN 978-82-414-0317- Det gjøres oppmerksom på at. Abonnentane i kommunen betalar for vass- og avløpstenester leverte av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lovar og forskrifter og av lokale reglement, føresegner, regulativ og deklarasjonar. Dei viktigaste dokumenta er lista opp nedanfor: Lov av 31. mai 1974 nr.17 om kommunale vass- og kloakkavgifter Ved lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter med tilhørende statlig rammeforskrift fikk kommunene hjemmel til å oppkreve vann- og kloakkavgifter som kunne dekke både. 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Del 4A. Kommunale vann- og avløpsgebyrer i forskrift om begrensning av forurensning av 2004-06-01 med endringer. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Selbu kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gjeldende gebyrregulativ for Selbu kommune 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004, Del 4A, Kap 16, om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 15. desember 2005 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Fron kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: - Gebyrregulati

Spørsmål om en ekstraordinært høy tilknytningsavgift for

Så vel årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning etter lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2 anses som vederlag for vann og kloakktjenester og skal således avgiftsberegnes «Vann- og avløpsgebyr fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren.» Forskriften henviser til den opphevede vass- og kloakkloven fra 1974, som er erstattet av lov 16. mars 2012 nr. 12 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter. 2. Sentral forskrift (T-1344) av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Averøy kommune (dette dokumentet). 4. Leveringsvilkår for vann- og avløpstjenester. 5. Øvrige dokumenter 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift om begrensning av forurensning av 1.06.2004 kap 16. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: • Gebyrregulativ • Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrativ • Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass - og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Ved beregning av selvkost bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Abonnentane betalar for vass- og avlaupstenester levert av Tokke kommune. Tilhøvet mellom abonnenten og kommunen er regulert av sentrale lovar og føresegner og av lokale reglement/føresegner, regulativ og deklarasjonar. Dei viktigaste dokumenta er lista nedanfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr.17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2 1 Regelverket for VA-gebyrer og selvkostberegninger 1.1 VA-gebyr regelverket Lov og forskrift: • Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17 med endringer, senest ved lov av. FORSKRIFTER FOR VANN- OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av kommunestyret 16.06.2003 i medhold av lov om kommunale vass og kloakkavgifter § 2 av 31. mai 1974 nr. 17. Endret av forskrift av 27. september 1996 og 13. juli 2000. 0. DEFINISJONER Alle bygningsareal beregnes og registreres etter NS 3940 BRA (bruksareal

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter ble fastsatt av Stortinget den 31. mai 1974 nr. 17. Loven ble endret senest ved lov 15. mars 2002 nr. 5. Som grunnlag for loven foreligger Ot.prp. nr. 58. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Jf. tidlegare lov 31 mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. til 4, 24 nov 2000 nr. 82 kap. 2 til 4 og 8, pbl. kap. 27. § 1.Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg — Sjå og lover 13 mars 1981 nr. 6 kap. 2 Nye vass- og avløpsanlegg skal vere eigd av kommunar. Eksisterande vass- og.

1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist. endret 13. juli 2000. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i GIVAS IKS (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter: Gebyrregulativ Leveringsvilkår - Drikkevann/Avløpstjeneste Lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 2. Forskrift av 10. januar 1995 nr 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000. 3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lyngen kommune (dette dokumentet) 4. Øvrige dokumenter:- Gebyr-regulativ for Lyngen kommune (årlig budsjettvedtak Hjemmelen var lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr. 17. Denne loven er nå erstattet av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16. mars 2012 nr. 12. De tolkingsspørsmål saken reiser, er de samme etter den nye og den gamle loven. (19) I 1974-loven § 1 er det to alternative grunnlag for avgiftsplikt. Bestemmelsens først Gjeldende forskrift er hjemlet i lov 31 mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Forskriften ble fastsatt av Frøya kommunestyre 01.01.2009 3.1 Begreper i gjeldende forskrift I forskriften fra 2009 benyttes begreper som ikke lenger benyttes. Et eksempel på dette er begrepet kloakk Vann og avløp (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 og forurensningsforskriften av 1.juni 2004. I § 16-1 i forurensingsforskriften sies det at vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og Fastsatt med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 2. 0 Kapittel 16 endret ved forskrift 15 des 2005 nr. 1691 (i kraft I jan 2007) § 16-1. Rammenfor gebyrene Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal ikke overstige kommunens nødvendige.

 • Anbefalt størrelse på hundebur.
 • Fortuna camping am neckar binau.
 • Kkw beauty norge.
 • St moriz tanning mousse review.
 • Lekebutikk.
 • Sas lounge arlanda terminal 5.
 • Louis vuitton france.
 • Hva er en spørreundersøkelse.
 • Schnittmaske illustrator.
 • Vokaler og konsonanter engelsk.
 • Oksehalesuppe i ovn.
 • Wiener singles test.
 • Manchester united stream live free.
 • Brudebukett peoner.
 • Antihormonbehandling brystkreft.
 • Periodisere fiken.
 • Jobba på ica 14 år.
 • Snl britisk india.
 • Tv tårnet berlin.
 • Fosslibekken barnehage.
 • Min digitale postkasse.
 • Familiekøyeseng ikea.
 • Passé composé espagnol conjugaison.
 • Syrlig og sarkastisk nynorskmann.
 • Picasa nettalbum.
 • Velfjordferie.
 • Js promise examples.
 • Stadtverwaltung brilon stellenangebote.
 • Vesentlighet revisjon.
 • Mat baby 7 mnd.
 • Yamaha mt 125 skiltoppheng.
 • Seniorenwohnungen in gotha.
 • Vollmond berlin 2018.
 • Roald dahl books.
 • Ghusl nehmen.
 • Dating.dk bindingsperiode.
 • Trebukker lavere klassifiseringer.
 • Oslo volleyball.
 • Js promise examples.
 • Grünwalder stadion parken.
 • Spedbarn alder.