Home

Spillemidler til utstyr 2022

 1. Spillemidler til utstyr - godkjent utstyr 2018 og 2019 Norges Ake- Bob og Skeletonforbund - Kunstbanekjelker til barn og ungdom - Skeletonkjelker til ungdom - Monobob - Meier - Hjelmer - Kjelker - Visir Norges Amerikanske Idretters Forbund - Matter til cheerleading - Tacklebager - Målstenger med paddin
 2. Spillemidler til utstyr 2018 - Frist 6. Februar 21.01.2019. Lokale aktivitetsmidler (LAM) - Spillemidler til utstyr. Omlegging og forenkling av utstyrsordningen Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund
 3. Spillemidler til utstyr. NIF har i samarbeid med Kulturdepartementet utarbeidet retningslinjer for anvendelse avutstyrsmidlene. Disse er gjengitt nedenfor. Retningslinjene er de samme som i fjor medunntak av at utstyret i år må være kjøpt etter 1. januar 2014.
 4. Spillemidler til utstyr 2018; 15. januar 2019. Rammevilkår. 0 Likes 60 Views. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere
 5. Det er i januar mulig for idrettslag å søke om spillemidler til utstyr. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Her er alt du trenger å vite for å søke om midler til utstyr kjøpt i 2018
 6. Utstyrsordningen 2018. Det er klart for årets runde med søknader om spillemidler til utstyr, inkl. prepareringsutstyr langrenn. Søknadsfrist 6. februar 2019

Spillemidler til utstyr fra NIF. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund setter årlig av et stort beløp fra spillemidler til utstyr som tildeles klubber og særforbund hvert år. Idrettslag og særforbund tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Utstyrsliste. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spillemidler til utstyr. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bid..

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse Spillemidler til utstyr (høsten 2018) Norges idrettsforbund sender på høsten ut en e-post med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen

Spillemidler til utstyr 2018 - Frist 6

Spillemidler til utstyr 2018 Det er nå åpnet for at golfklubber kan søke spillemidler til innkjøpt utstyr. Golfklubber kan søke om tilskudd til følgende utstyr Spillemidler til utstyr for 2018 er nå fordelt. Kulturdepartementet og NIF har til sammen satt av 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund Til alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF. Spillemidler til utstyr 2018. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist Tildeling spilemidler til utstyr 2018 NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen Spillemidler til ustyr for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en tildelingsprosent på 81,78

For tildelinger i 2019. Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. 1.2 Lovhjemmel og forskrift Lov om pengespill . Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill mv Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. februar 2019. Det vil bli sendt ut informasjon direkte til klubbene fra NIF. Søknadsfristen er satt til 6 februar 2019 med utbetaling i løpet av mars 2019. Klubber som søker om utstyr må samtidig sende inn kvitteringene samtidig for dette utstyret 8.1 Spillemidler til utstyr..... 68 8.2 Lovgivning Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2018. Søknadsfrist . Kommunen fastsetter søknadsfrist i egen kommune Spillemidler til utstyr 2018. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist

Spillemidler til utstyr - idrettsforbunde

Spillemidler til utstyr. Veilederen finnes også på følgende lenke: Veileder for spillemidler til utstyr. I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at håndballgruppa sender søknad via Norges Håndballforbund, (mens skigruppa søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets). Det søkes om. 9.1 Spillemidler til utstyr Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. 1.2 Lovhjemmel og forskrift Godkjent utstyr finner du her: Godkjent utstyr 2019 - spillemidler. Hva kan du søke om? Idrettslagene kan søke om inntil 1/3 av kjøpesummen og maks tilskudd er 300 000 kroner pr godkjent utstyrstype. Det søkes om mer midler enn NIF har til rådighet, slik at det er en generell avkortning på søknadssummen 28 klubber fikk fra kr 3.500 til kr 31.333, til sammen kr 348.238, fra ordningen med spillemidler til utstyr i 2017. Pengene går til klubbvåpen, våpenskap, skytestøtter og -bord for funksjonshemmede, lydsikter og skytematter. Klubbene får dekket inntil en tredjedel av utgiftene sine. Ordningen videreføres i 2018 med søknadsfrist i starten av november

Tildeling av spillemidler til utstyr 2017. Norges Skiforbund har nå fått resultatet av fordeling av spillemidler til utstyr for 2017. Totalt mottok Skiforbundet søknader for kr 8 404 645 (totalt for prepareringsutstyr og øvrig utstyr). Av den totale rammen på kr 33 478 127 fra NIF, har NSF fått kr 5 835 317 til fordeling Spillemidler til utstyr. Ordningen ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr. Dette vil være klart i januar eller februar 2018. Klubbene vil ha ca én måned på seg til å sende inn kvitteringer

Spillemidler til utstyr 2018. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere Utstyrsordningen 2018. Det er nå mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund Spillemidler til utstyr 2018 Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. Søknadsfristen er 6. februar 2019. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning o

- O-tekniske utfordringer, men en fordel å kunne løpe fort

Spillemidler til utstyr 2018 Judo

Det er igjen mulig for idrettslag å søke om spillemidler til utstyr. Alle idrettslag skal ha mottatt en e-post om den nye søknads- og tildelingsprosedyren som endres fra og med i år. Kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden. I løpet av mars 2019 vil midlene bli utdelt. Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 blir onsdag 6. Spillemidler til idrettsanlegg 2018 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2019 Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2018 Spillemidler til utstyr Aktivitetsstipend NIF støtte allidrett Gjensidigestiftelsen Stiftelsen Dam Aktiv familie Støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag. Vi vet at klubbdrift i. Norsk Friluftsliv administrerer to tilskuddsordninger fra det offentlige. Det er Tilskudd til friluftslivstiltak fra Miljødirektoratet og Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom (spillemidler) fra Kulturdepartementet Tildeling av spillemidler til utstyr Publisert: 25.01.2018, Sist endret: 25.01.2018 Alle klubber som er tilknyttet NRYF kan søke på spillemidler til utstyrsordningen fra Norges Idrettsforbund. I 2017 søkte 52 klubber tilknyttet NRYF om å få støtte til utstyr som var kjøpt iløpet av 2017

Spillemidler til utstyr - Her er alt du trenger å vit

Invitasjon til informasjonsmøter høsten 2018 - Om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms for 2019 Spillemidler til utstyr (høsten 2018) Norges idrettsforbund sender på høsten ut en e-post med detaljert informasjon om søknadsprosessen For klubb. Denne veiledningen er for Særgrupper og idrettsskoler for opprettelse av søknad om spillemidler til utstyr. Hvordan få tilgang. Leder, daglig leder og Org.ansvarlig KL har tilgang til spillemidler til utstyr i SportsAdmin.Dersom du ikke har en av disse funksjonene så må du ta kontakt med leder for din særgruppe for å få tilgang Utstyret må være kjøpt inn i 2018. Les mer om spillemidler til utstyr her. Det er utarbeidet en veiledning for hvordan man søker. Se veilederen her. Spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer rettes til: Tine Skoftedalen Fossing , tine@rytter.n

Vi vil gi dere beskjed om når dere kan søke så snart info om «Spillemidler til utstyr 2018» blir lagt ut på NIF sine sider. I 2017 fikk klubber fra NFF Indre Østland kr. 180.000.- i tilskudd fra NIF fordelt på 14 klubber, så her er det penger å hente Spillemidler til utstyr. 15.01.19 Norges Orienteringsforbund Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, Denne e-posten er sendt ut i løpet av mandag 14. januar. I denne omgang gjelder ordningen for utstyr med fakturadato i 2018

Spillemidler til utstyr Ordningen ble introdusert i 2003, og siden den gang har mange av NSFs medlemsklubber fått god støtte til innkjøp av utstyr. Merk at det maksimalt kan søkes om støtte tilsvarende 1/3 av faktiske utgifter - de resterende 2/3 må laget eller gruppen selv finne dekning for Spillemidler til utstyr NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars. Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019

spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.» Videre arbeid må skje i nært og godt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, idrettens og friluftslivets organisasjoner. Idrettsstrategi for Nordland fylkeskommune 2018 - 2022, rullert i februar 2019, tas i bruk for dette samarbeidet Har klubben din kjøpt inn rekrutteringsvåpen, våpenskap, skytematter eller støtteutstyr for funksjonshemmede i 2018? Da kan dere søke Idrettsforbundet om spillemidler til utstyr, innen 6. februar. Alle som søker, kan regne med å få støtte, inntil 1/3 av innkjøostnaden. Tidligere år har inntil 40 skytterklubber fått bevilga penger fra ordningen, med summer fra 3 500 [ Utstyr til aktiviteter til barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres . Les mer på NIFs sider om spillemidler til utstyr. Søknadsregistrering på internett NIF ønsker at søknadene skal gå via den enkelte klubbs Klubben Online-side på internett, slik det har vært siden 2006 Det er nå klart for en ny søknadsrunde om Spillemidler til utstyr. Alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF kan søke. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019 (med fakturadato i 2019), og søknadsfristen er 4. mars 2020. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før. Nedenfor finner du linker til produktbeskrivelser og brukerveiledninger som omhandler de ulike modulene i SportsAdmin Utstyrsmidler Informasjon og veiledning til søknadsordningen Spillemidler til utstyr. MVA-kompensasjon Linker til generell info og veiledning til søknad om vare- og Denne siden ble sist redigert 29. aug. 2018 kl. 13:29

Utstyrsordningen 2018 - Skiforbunde

 1. Søknadsfristen for spillemidler til utstyr kjøpt i 2019 gikk ut onsdag 04.03.2020, men Norges Idrettsforbund vil åpne systemet igjen fredag 06.03.2020 slik at eventuelle etterslengere kan søke. Føler du deg truffet? Da anbefaler vi på det sterkeste å søke nå! Dette kan du søke om spillemidler til
 2. Til alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF Spillemidler til utstyr 2019 Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019. (Med fakturadato i 2019) Søknadsfristen er 4. mars 2020. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist
 3. 2018 Sammendrag Fylkesrådet fordeler til sammen kr.70.039.000,- av ordinære spillemidler 2018 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Nordland. I tillegg fordeles kr 583.000,- fra inndratte midler. Til sammen fordeles kr.70.622.000,- og til sammen 89 anlegg i 31 kommuner får tilskudd

Spillemidler til utstyr

Spillemidler til utstyr 2019; 10. februar 2020. Rammevilkår. 0 Likes 144 Views. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019. Hva kan det søkes om? NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter Utstyret det søkes for, må være kjøpt inn etter 1. januar 2017. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles - en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Siden starten i 2003 er det fordelt ca. 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund. Alle særforbund har utarbeidet lister for utstyr som er omfattet av ordningen Husk søknadsfristen til utstyrsordningen - som er 6. februar Den årlige hovedrullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sirdal, er nå til politisk behandling i forskjellige utvalg. Formannskapet har godkjent planen og kommunestyret får den til behandling 13. desember. Sju søknader om spillemidler er kommet inn. Totale kostnader utgjør 18.669.000 kroner, av det utgjør spillemidler 5.956.000 kroner. Fire søknader er [

Nytt styre i Barents Sports Comittee Norway

Video: Idrettsanlegg - regjeringen

Støtte- og tilskuddsordninge

 1. Tilskuddsordningen spillemidler til utstyr fortsetter i 2015. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har vart siden 2003. Totalt har ca. 162 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler
 2. Norges Svømmeforbund har fått godkjent følgende type utstyr til ordningen med spillemidler til utstyr: Måltavle/klokke i vannpolo, samt trampoline med sikkerhetsutstyr til stup. NSF søkte også om startpakke vannpolo, men dette ble ikke godkjent. Se les mer for å se type utstyr som er godkjent
 3. Spillemidler til utstyr 2016. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 23. november 2016
 4. Utlysing av spillemidler til utstyr er nå sendt alle idrettslag og grupper. Se info om ordningen her. Søknadsfrist er 18. oktober. E-post til gruppene .doc Godkjent utstyr 2017.doc Liste kontaktpersoner - august 2017.doc Retningslinjer 2017.doc
 5. Det er igjen muligheter for å søke om spillemidler til utstyr. Søknadsfrist er 12. november
 6. Søknad om spillemidler til utstyr - 2017 I disse dager sender NIF ut info vedrørende muligheten til å kunne søke tilskudd fra ordningen «Spillemidler til utstyr - 2017». Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra i fjor. Søknadsfristen er 18. oktober 2017
 7. NFIF søker ledere til Sommerleir 2018; Kretsserien for kvinner: Norna-Salhus overtar; Kretsserien for menn: Norna-Salhus fortsatt klart best; Norsk Motbakkecup 2018 - søkjer arrangørar; Søknadskriterier for norske mesterskap 2019; Nå er tiden inne for å søke om spillemidler til utstyr; Lerøy-lekene 2017; Kretskamp Hordaland - Sogn og.

Disse støtteordningene må ditt idrettslag ikke gå glipp av

Det er igjen muligheter for å søke om spillemidler til utstyr. Søknadsfristen er 8. november Rakkestad kommune kan gi tilskudd til bygging av nye idretts- og friluftsanlegg og til utbedring av disse. Det kan gis tilskudd til de søkerer og de anlegg som til enhver tid kommer inn under Kulturdepartementets regelverk om stønad av spillemidlene Alle bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk er inntatt i V-0723 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2019. Disse bestemmelsene blir oppgradert og justert hvert år. Fristen for å søke om spillemidler i Østre Toten kommune er 15. oktober 2019 Søknad spillemidler til utstyr 2017 27.09.2017. Det er igjen mulig for idrettslag og særforbund å søke om spillemidler til utstyr. I år skal 34,4 millioner kroner fordeles - en økning på fem millioner kroner fra i fjor. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund

Søk om spillemidler 2018 fra Norges Idrettsforbund Omlegging og forenkling av utstyrsordningen Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere. I uke 40 2018 vil alle idrettslag få en e-post om [ 15/06/2018. Norges Bilsportforbund har fått tildelt spillemidler som skal benyttes til utstyr. Kulturdepartementet har stilt 2 mill kroner til rådighet for norsk bilsport. Disse midlene er det nå mulig for klubber å søke om tilskudd fra. Det kan søkes om midler til følgende utstyr Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) søkte i går Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2018. Søknaden er på kr 738 400 millioner kroner og reflekterer de mål organisasjonen har satt for 2018 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2018. Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, må ta kontakt innen fristen 1. okt. NB! Lag og foreninger skal IKKE sende elektronisk søknad gjennom www.idrettsanlegg.no, før de har vært i kontakt med. NFIF søker ledere til Sommerleir 2018. Uttekne til EM. Fleire sterke resultat for Nordisk meisterskap. Treningssamling på tvers. Ny dagleg leiar på krinskontoret. Nå er tiden inne for å søke om spillemidler til utstyr. Troppen til Lerøyleikane på Osterøy. Følg UM Det kan søkes om støtte for utstyr, til en samlet kostnad på.

- En unik mulighet til å vise seg frem - Nyheter - Norsk

Hvordan gjennomføre spillemidler til utstyr i SportsAdmin. A Complete Beginners Guide to Zoom (2020 UPDATE) Everything You Need To Know To Get Started - Duration: 36:57. Ben Balden - live a. Spillemidler til idrettsanlegg 2018 Rapport fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund 2019. Rapporten er utgitt av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, og inneholder en gjennomgang av spillemiddelsøknader og -tildelinger i 2018 Velkommen til Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg. Her vil du finne søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen. Vi anbefaler også godeidrettsanlegg.no for gode eksempler på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av anlegg, og veiledning til gode prosjektløp

Spillemidler til utstyr 2018 - Golfforbunde

Disse får tilskudd til utstyr. 12/09/2018. Første tildeling av potten på 2 millioner kroner som Norsk Bilsport har fått tildelt fra spillemidler til sikkerhetsutstyr, er gjort. Totalt ble 856.274 kroner tildelt i denne omgangen. desember 2018 er frist for søknader til runde to med tildeling Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 PDF; Saksopplysninger: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v. (pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10.Det er fylkeskommunene som foretar fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og. I år skal 27 millioner kroner fordeles fra tilskuddsordningen «spillemidler til utstyr». Søknadsfristen er 4. november. Siden starten i 2003 er det totalt fordelt cirka 187 millioner kroner. Alle idrettslag, og grupper i fleridrettslagene, vil i løpet av uke 41 motta en e-post fra Norges idrettsforbund med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det skal i år søkes elektronisk. NIFs tilskuddsordning spillemidler til utstyr. Norges Squashforbund har følgende godkjent utstyr for 2018 og 2019: - Rekrutteringsutstyr for barn og unge Trykk på lenke for informasjon om NIFs utstyrsordning til idrettslag: PDF-fil. Av nsqf | 2019-01-16T13:44:54+01:00 16. januar 2019 | Forbundet informerer | Del denne historien. Velg. Spillemidler til utstyr Søknadsfrist onsdag 4. mars 2020. 28 February 2020. Facebook; Twitter; Google+; Forward; Print HTML; Nå kan klubbene igjen søke om midler til utstyr innkjøpt i 2019..

Spillemidler til utstyr for 2018 er nå fordelt - Norges

Spillemidler til utstyr 2019 Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres. 12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som: a. Har lang levetid b. E Spillemidler til utstyr Norges Idrettsforbund har en spillemiddelordning til utstyr, Grasrotandelen økte fra 5 til 7 prosent fra 1. januar 2018. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening Tildelinger i Troms 2019 til idrettsanlegg • Rammebeløp på kr 55 542 000,- (mot kr 52 612 000 i 2018 -kr 52 003 000 i 2017 og kr 52 171 000 i 2016) • Ordinære anlegg kr 53 038 000,- (mot kr 49 999 000 i 2018 -kr 49 057 000 i 2017 og kr 48 766 000 i 2016) • Nærmiljøanlegg kr 2 504 000,- (mot kr 2 613 000 i 2018 - kr 2 946 000 i 2017 og kr 3 405 000 i 2016

Søknad - spillemidler til utstyr kjøpt i 2019 02.03.2020. Alle idrettslag kan nå søke om støtte til utstyr kjøpt i 2019. Det skal fordeles 34 millioner kroner. Søknadsfristen er 4. mars 2020.. Søknadene gjelder kun for utstyr kjøpt i 2019, det vil si med fakturadato 2019. Søknadene gjøres via SportsAdmin, og det er veldig viktig at dere laster opp kvittering på utstyret som er betalt, ikke kun faktura. Dette kan du søke om spillemidler til: - Hindermateriell - Merker/bokstaver/kjegler til konkurransebaner - Mobile gjerde Spillemidler for 2018: Helleland gjør nytt kutt i støtten til NIF-toppene. Kulturdepartementet gir idretten mer penger enn noen gang i 2018, men tilskuddet til Norges Idrettsforbunds sentralledd kuttes for annet år på rad Til alle lag, foreninger og institusjoner i Sør-Varanger som har planer om å søke Spillemidler for 2018 - ordinære anlegg og nærmiljøanlegg - eventuelt rehabilitering. Søkerne som fra 2017 ikke fikk sine søknader innvilget, vil bli kontaktet av kommunen i forhold til fornyet behandling/fullfinansieringssøknad

For første gang kan alle grupper i studentidrettslag søke støtteordningen Spillemidler til utstyr. Grupper i ditt studentidrettslag kan søke ordningen via mail til forbundskontoret i perioden 28. september til 8. november Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Hva som klassifiserer et anlegg for fysisk aktivitet som nærmiljøanlegg kan du lese om i Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Spillemidler - idrettsanlegg Formål. Bidra til utbygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler til utbygging og rehabilitering av anlegg skal gi befolkningen mulighet til å drive aktivitet i regi av både frivillige medlemsbaserte organisasjoner og egenorganisert aktivitet Besøksadresse: Gamle Jåttåvågen 7, 4020 Stavanger. Postadresse: Norges Styrkeløftforbund Idrettens Hus, Viking Stadion Jåttåvågen Postboks 303 Spillemidler til utstyr 2017. Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 18. oktober 2017. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften.

Spillemidler utstyr 2018 handball

Viksletta - garasjebygg med toaletter: Malvik IL satte i 2018 opp en garasjebygning ved Viksletta kunstgressbane for oppbevaring av brøytetraktor samt annet utstyr. I tillegg ble det etablert to toaletter for bedre tilgang for brukere av banen. Det ble søkt spillemidler i 2018 og 2019, og søknaden fornyes for 2020 Regjeringen vil legge til rette for lokal idrett og fysisk aktivitet når de gir 2,86 milliarder kroner til idrettsformål fra de såkalte spillmidlene i 2019. En idrettsglad kulturminister Trine Skei Grande (V) kan fortelle at årets totale beløp er 37 millioner kroner høyere enn i fjor. - Med denn Infoskrivene og nyhetsbrevene våre sendes på mail til alle som har meldt seg på mailinglisten for utstyr og anlegg. Ønsker du å få disse tilsendt direkte til deg - registrer deg nederst på siden. 28. august 2020 Utsatt: Anleggs- og lederkonferansen; 29. juni 2020 Anleggs- og lederkonferansen 202

- Jeg håper å kjempe i toppen - Nyheter - Norsk OrienteringKlubber med aktivitet og tilbud - Norges SvømmeforbundLekkert på Lade | handballNM i svømming kortbane i Bergen - Norges Svømmeforbund

Spillemidler til utstyr 2016, husk å søk! Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Søknadsfristen er 23. november 2016. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen,. Norges Idrettsforbund har nylig sendt ut brev til alle klubber vedrørende søknadsprosessen for spillemidler til utstyr. Du finner en kopi av brevet HER.. Søknadsfristen er 23. november 2016 og det er totalt 29,4 millioner kroner som skal fordeles.. Retningslinjene for 2016 finner du HER.Vi presiserer at det er nytt av året at det ikke kan søkes om utstyr med en kostnad under kr. 10.000. Spillemidler til idrettsanlegg Generelt om tjenesten. (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 2018-03-05 08:27: Gyldig fra: 2011-06-14: Gyldig til: 2018-12-31: Snakk med oss. SERVICETORGET Rådhuse Spillemidler til utstyr 2017. september 14, 2017 admin. Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) kan søke om midler til innkjøp av forskjellig idrettsutstyr. Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles. Det søkes via Sportsadmin Spillemidler til idrettsanlegg. Statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år Spillemidler til utstyr. by Frode Myhre Larsen · Published 24. januar 2020 · Updated 24. januar 2020. Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019. NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars. Når det gjelder.

 • Grå vinduer.
 • Pd nyfødte.
 • Mercedes c63 amg pris.
 • Goede websites.
 • Debattartiklar.
 • Takrør tilpasning.
 • Andre juledag rød dag.
 • Zip hoodie dame.
 • Sykkeloppheng xxl.
 • Rot vin og brød.
 • Tödlich verunglückte sportler 2017.
 • Kameraovervåket område.
 • Verdslige ting.
 • Immobilien kassel mieten.
 • Døve.
 • Indiankrigen.
 • Snowboard utsalg.
 • Od dagen 2017 betaling.
 • Uveitis ansteckend.
 • Familienurlaub kärnten faaker see.
 • Lustiges bayerisches hochzeitsgedicht.
 • Julhare recept.
 • Herberstein linz gutschein.
 • Ikke kjøp dieselbil.
 • Tanz mainz 2018.
 • Ulb darmstadt login passwort.
 • Tidsklemma tips.
 • Grønnsåpebad hvor lenge.
 • Sha 256 bitcoin.
 • Politiattest varighet.
 • Selvklebende nylonlapp.
 • Stasjonær pc pakke.
 • Cozaar comp forte.
 • Us zerstörer ross.
 • Atomkraftverk miljøvennlig.
 • Lindbergh mannheim gutschein.
 • The hunter call of the wild money cheat.
 • The cuban revolution.
 • Kösens rennmaus.
 • Bauhof friedrichshafen.
 • Barnehager i bærum.