Home

Straffeloven 271

Straffeloven § 271 omhandler kroprenkelse. Første ledd regulerer hva som anses som en straffbar kroprenkelse. Gjerningspersonen må enten øve vold mot en annen person eller på annen måte krenke ham fysisk. Dersom kroprenkelsen enten er gjengjeldt med en kroprenkelse eller kroppsskade, såkalt retorsjon, eller den gjengjelder en forutgående kroprenkelse, kroppsskade eller. Straff etter §§ 271, 272, 273 og 274 første ledd kommer ikke til anvendelse når den handlingen er rettet mot, har samtykket. Dersom noen med eget samtykke er drept eller påført betydelig skade på kropp eller helse, kan straffen for gjerningspersonen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn den som følger av §§ 275 eller 274 annet ledd

Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene. Kapittel 25. Voldslovbrudd mv. 0: Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. § 271. Kroprenkelse. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk Straffeloven § 271 Av Geir Bjørnstad. Publisert: 17. august 2016, kl. 14:37 Sist oppdatert: 17. august 2016, kl. 14:37. Artikkelen er over 4 år gammel DEL. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på. § 271. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Bøter kan anvendes sammen med fengselsstraffen. Medvirkning straffes på samme måte. § 271 a. Den som ved grov uaktsomhet foretar bedrageri som beskrevet i § 270 eller § 271 , straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. § 272

- Jf. tidligere Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr. 10. - Se lov 28 mai 2010 nr. 16.Jf. NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23 sep 1763, instrukser 9 des 1746 og 5 juni 1776), 8 okt 1725, 17 mars 1741, 7 feb 1749, 20 nov 1750, 5 feb 1751, 23 feb 1752, 18 des 1767, 27. Kroprenkelse, det at noen øver vold mot en annens person eller på annen måte fornærmer ham fysisk. Strafferammen etter straffeloven §§ 271-272 er bøter eller fengsel inntil ett år, men hvis handlingen regnes som grov, kan straffen skjerpes opp til seks års fengsel. En normal straffutmåling for kroprenkelse ligger mellom 30 og 120 dagers fengsel Lov om straff (straffeloven) (§§ 271 - 288) § 271. Kroprenkelse § 272. Grov kroprenkelse § 273. Kroppsskade § 274. Grov kroppsskade § 275. Drap § 276. Samtykke fra den fornærmede § 277. Medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp eller hels Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015

I den «nye» straffeloven av 2005 (ikrafttreden i 2015) har vi fått et nytt begrep; «kroprenkelse» - Kroprenkelse i straffeloven (2005) § 271 tilsvarer det som i straffeloven av 1902 ble betegnet som «legemsfornærmelse.» i § 228 Dersom handlingen er begått før den nye straffeloven trådte i kraft skal den gamle straffeloven anvendes Eksempelvis kan man nevne straffeloven § 271, som lyder: Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk. Først angis hvilken straff som gis og deretter hvilken handling som er forbudt Straffeloven § 273 regulerer det man kaller kroppsskade. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 271 som regulerer de mildere kropadene. Der det foreligger en kropade vil straffen være fengsel inntil 6 år, i motsetning til fengsel inntil 1 år der det kun foreligger en kroprenkelse. Forskjellen på kroppsskade og kroprenkelse blir dermed av avgjørend Oppgaven omhandler bestemmelsene om bedrageri gitt i strl. §§ 270 første ledd nr. 1, 271 og 271a. I oppgaven redegjøres det for hva bedrageri er og hvilke handlinger som omfattes av bestemmelsene. De objektive og subjektive vilkårene gjennomgås, og det redegjøres for hvilke problemer de volder i praksis

Straffeloven § 271

 1. Begrepsendring i og med ny straffelov (2005) Denne artikkelen refererer til begrepet legemsfornærmelse, i henhold til straffeloven av 1902, § 228.Legg merke til at den 1.10.2015 ble Lov om straff av 2005 satt i kraft. I ny straffelov av 2015 er begrepet legemsfornærmelse erstattet med kroprenkelse, som regulert i strl. § 271.. I henhold til forarbeidene til straffeloven (2005), Ot.prp.
 2. Straffeloven § 272 gjelder grov kroprenkelse; en kvalifisert form for kroprenkelse, se § 271. Hvorvidt kroprenkelsen er grov beror på en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om det er årsakssammenheng mellom kroprenkelsen og visse følger, og for øvrig om det foreligger grove trekk ved handlingen (se bokstav a til f). Listen er Les mer Les me
 3. alitet, straffbare handlinger som består i bruk av vold overfor en annen, ofte som middel for et videre formål. Straffeloven § 271 setter straff for den som øver vold mot en annen eller på annen måte krenker ham fysisk (kroprenkelse). Mer alvorlige voldsforbrytelser er kroppsskade, drap, ran og voldtekt. Vold mot offentlig tjenestemann rammes av en egen straffebestemmelse.
 4. straffeloven § 271. I henhold til bestemmelsens annet ledd skal det i vurderingen av om bedrageriet er grovt særlig legges vekt på «om handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den skyldige har foregitt eller misbrukt stilling eller oppdrag,.
 5. Forbrytelse, en grovere straffbar handling. Ordet forbrytelse gikk ut av den norske strafferetten i 2015 da straffeloven av 2005 trådte i kraft. Alle straffbare handlinger blir nå kalt «lovbrudd». I norsk strafferett skilte man mellom forbrytelser og forseelser. I straffeloven av 1902 betegnes alle straffbare handlinger som er omhandlet i lovens annen del, som forbrytelser
 6. Straffelovens § 272 må sees i sammenheng med § 271 og regulerer tilfellene der kroprenkelsen skal anses som grov med følge at strafferammen øker. Mens kroprenkelse i straffelovens § 271 rammes med 1 år fengsel er straffen for grov kroprenkelse 6 år etter § 272. Hvilken bestemmelse som anvendes vil dermed være av stor betydning. O

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 25

Alstahaug tingrett – Sak etter straffeloven § 304

Straffeloven § 277 omhandler medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp eller helse. Første og andre ledd gjør medvirkning til slike handlinger straffbart, og er således eksempler på at medvirkningsansvar der handlingen som medvirkningen retter seg mot i seg selv er straffri Straffeloven § 271 § 271 Ved dom for overtrædelse af §§ 264 d, 267 eller 267, jf. § 268, kan det samtidig bestemmes, at en udtalelse, en meddelelse eller et billede skal slettes, hvis det er muligt.; Stk. 2. Forpligtelsen efter stk. 1 påhviler den, der dømmes for overtrædelsen. Har denne ikke rådighed over udtalelsen, meddelelsen eller billedet, kan forpligtelsen pålægges den, som. straffeloven § 271 er fengsel i opptil ett år. Den nedre grensen er også av betydning når det gjelder foreldelse av de straffbare forholdene.9 Mishandling i nære relasjoner vil kunne ha pågått i flere år før forholdet anmeldes og foreldelsesfristen avbrytes ved at det tas ut siktelse i saken.10 Derso Etter straffeloven § 271 (1) kan vold eller annen fysisk krenkelse straffes med bot eller fengsel i inntil ett år. Kroprenkelse er samlebetegnelsen straffeloven bruker for vold og andre krenkelser som fysisk rammer kroppen. Retten har adgang til å gjøre en kroprenkelse straffri dersom det foreligger provokasjon 3. GROVT BEDRAGERI -STRAFFELOVEN § 271 grensen mellom grovt og simpelt bedrageri (Rt 9~/22 og 95/1003) samlet vurdering selv om ikke fortsatt forbrytels~ (Rt 84/904) ~~~i~~ammen c ::,~,t 4. GROVT UAKTSOMT BEDRAGERI -STRAlFFELOVEN § 271a begrunnelsen for bestemmelsen skyldfonnen grov uaktsomhet vinnings hensikt kreves ikke (Rt 99/874)

Straffeloven - strl. Første del. Alminnelige bestemmelser (§§ 1 - 100) Kapittel 1. Straffelovgivningens virkeområde (§§ 1 - 8) § 1. Virkeområdet for de alminnelige bestemmelsene § 2. Folkerettslige begrensninger § 3. Straffelovgivningens virkeområde i tid § 4 Ut fra det du skriver i spørsmålet ditt vil domstolen kunne vurdere at forholdet faller inn under straffeloven §§ 271 eller 272 istedenfor § 273, så lenge det er den samme handlingen som behandles i straffesaken. Og da vil domstolen også kunne vurdere om det er grunnlag for å bruke reglene om straffritak i straffeloven §§ 271 eller 272 Bedrageri er gjort straffbart etter straffeloven §§ 270 og 271, med henholdsvis alminnelig og grovt bedrageri. I tillegg har vi § 271 a om grovt uaktsomt bedrageri, og § 272 om forsikringsbedrageri. De to sistnevnte faller utenfor oppgaven og vil ikke bli nærmere omtalt Forarbeidene til lov av 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven Straffeloven § 271. for kroprenkelse. Grunnlag er følgende forhold: Natt til 14. april 2017 i Dronningens gate i Lillevik slo han Mats Olsen i ansiktet med knyttet neve og/eller dro ham i håret og/eller sparket ham i bakhodet. Det tas forbehold om å påstå erstatning/oppreisning til Mats Olsen. LILLEVIK POLITIDISTRIKT, 25. april 201

Straffeloven § 19 omhandler selvtekt, altså at den som har en rett, selv håndhever den istedenfor å gå lovens vei. Bestemmelsen er ny i forhold til straffenloven 1902 og kodifiserer grunntrekkene i dagens ulovfestede lære om lovlig selvtekt. Det finnes også regler om selvtekt i særlovgivningen. Terskelen for å akseptere selvtekt som lovlig er i følge Les mer Les me Høyesterett opprettholdt imidlertid domfellelsen for overtredelse av straffeloven § 271 om kroprenkelse. Selv om kroprenkelsen var et svar på vekterens rettsstridige maktbruk, mente Høyesterett, i likhet med lagmannsretten, at den ikke kunne lates helt straffri som gjengjeldelse av en provokasjon tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på de viktigste reglene i straffeloven om: Voldsforbrytelser (§§ 271-283) Seksualforbrytelser (§§ 291-308) Allmenne formuesforbrytelser (§§ 321-331, 351-353, 371-374

Sarpsborg Arbeiderblad - Straffeloven § 271

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - Lovdat

 1. Ellen kan derfor straffes for kroprenkelse etter straffeloven § 271. Brukket nese blir som regel bedømt som kroppsskade, se for eksempel RT-1991-1538 og RG-1997-1253. Ingen av disse dommene dreier seg om fotballkamper. Det dreier seg som regel om voldsutøvelse i drosjekøer og på utesteder
 2. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning
 3. - straffeloven § 168 bokstav b - straffeloven § 263 - straffeloven § 266 - straffeloven § 271 - straffeloven § 272 jf. § 271 - straffeloven § 351 første ledd alt sammenholdt med straffeloven § 79 bokstav a, til fengsel i 90 dager. Til fradrag i straffen går 3 - tre - dager for utholdt varetekt
 4. dre grov seksuell krenkelse kan være en kroprenkelse. Til tross for dette kom Høyesterett til at det ikke kunne tilkjennes oppreisningserstatning i det aktuelle tilfellet
 5. I Rt. 2015 s. 1324 tok Høyesterett stilling til om det kan gis oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3 for kroprenkelse (straffeloven § 271) som også er en seksuell handling uten samtykke (straffeloven § 297). I skadeserstatningsloven § 3-3 er det henvist til straffebestemmelsen om grov seksuell krenkelse, men ikke til straffeloven § 297

kroprenkelse - Store norske leksiko

Mannen er siktet for overtredelse av Straffeloven § 271, «for å ha øvet vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk» Straffeloven Almindelig del 1. kapitel Indledende bestemmelser § 1 Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant. Med hensyn til de i kapitel 9 nævnte retsfølger gælder en tilsvarende regel Straffeloven § 271 jf. § 272 Straffeloven § 37 bokstav f) Narkotikagjeld Publisert 08.09.20. Grovt ran av to personer. Tre menn tok seg inn i en leilighet for å kreve inn narkotikagjeld etter bestilling fra en fjerde mann. Den ene av de fornærmede ble utsatt for grov vold ved bruk av batong, øks og kniv eller lignende redskap

Bedrager-Marie fikk dom som ønsket - ett år i terapi

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 30

 1. skoleelev, jf. straffeloven § 271. (3) Glåmdal tingrett avsa 17. desember 2018 dom med slik domsslutning: «A, født 00.00.1962, dømmes for overtredelse av straffeloven § 271 første ledd til en bot stor 6000 - sekstusen - kroner subsidiært fengsel i 15 dager hvis boten ikke betales
 2. Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Straffeloven § 271 om kroprenkelse. En uavhengig og riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten. Footer. Spesialenheten for politisaker. 62 55 61 00 (sentralbord
 3. nelige strafferettslige beskyttelsen mot henholdsvis kroprenkelser og trusler er fastsatt i straffeloven §§ 271 og 263. Bestemmelsene verner alle personer og yrkesgrupper, herunder trafikkbetjenter

Noen ganger kan resultatet godt representere handlingen uten at det gjør noe («erstatning for kroppsskade»), og formuleringene i § 271 nedenfor er kanskje et eksempel på det. Men formuleringen i § 274 er vanskelig å forsvare. Disse paragrafene viser hva straffeloven legger i ordene bedrageri. Strafferammen etter straffeloven 1902 § 271 a var fengsel inntil 2 år, uaktet om bedrageriet var å anse som grovt. Straffeloven 2005 § 374 opererer derimot med en strafferamme på fengsel inntil 1 år for den ordinære overtredelse, og en strafferamme på fengsel inntil 2 år der overtredelsen er grov Straffeloven kap. 28 28. kapitel Formueforbrydelser § 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse Jobber sammen for å bekjempe vold og overgrep - nå vil de dele sine erfaringer med andre I flere år har Sortland kommune jobbet systematisk for å forebygge vold og seksuelle overgrep gjennom opplegget «Æ E MÆ»

Kroprenkelse - Advokatfirmaet Wulf

Etter straffeloven § 274 er det en rekke momenter som skal vektlegges i vurderingen av om kropaden skal anses som grov. For det første skal det legges særlig vekt på o Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroprenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner Straffeloven § 271 om kroprenkelse. Uke 43 . Sak 843/18-123, 21.10.2019. ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL ETTER SØK MED NARKOTIKAHUND PÅ SKOLE. Politidistrikt: Vest politidistrikt. Anmeldelse: X anmeldte Vest politidistrikt og tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil etter at det ble søkt med narkotikahund på en videregående skole Straffeloven 1902 § 271 a ble innført ved lov 20. juli 1991 nr. 68 om endringer i straffeloven, aksjeloven, panteloven m.m. Siktemålet med bestemmelsen er blant annet å ramme tilfeller der fornærmede har lidd tap på grunn av en villfarelse som rent objektivt er fremkalt av gjerningspersonen, men det er ikke godtgjort at gjerningspersonen selv har vært klar over at de opplysninger han ga.

Video: Straffeloven med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. Straffeloven § 271 om kroprenkelse. En uavhengig og riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten. Footer. Spesialenheten for politisaker. 62 55 61 00 (sentralbord språkbruk. Den nye loven viderefører bestemmelsen fra straffeloven av 1902 og det er ikke tilsiktet noen realitetsendring selv om den nye loven har en endret formulering8. En legemsbe-skadigelse, eller kroppsskade, er mer alvorlig enn en legemsfornærmelse, eller kroprenkel-se som det heter i den nye straffeloven § 271 I proposisjonen foreslås en lov om ikraftsetting av lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). Det foreslås at den nye straffeloven skal tre i kraft 1. oktober 2015. I proposisjonen foreslås det videre endringer i straffeloven 2005, militær stra.. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo 3/5 Kirkerud gjorde også gjeldende at episoden med Berg ikke ble rammet av straffeloven § 273. Hun kunne heller ikke dømmes etter straffeloven § 273 når det var tatt ut tiltale etter § 271 etter straffeloven § 270 sammenholdt med straffeloven § 60 a vil bli doblet fra 3 til 6 års fengsel. Derimot vil straffen for organisert grovt bedrageri øke fra 6 til 11 år, som følge av at maksimumsstraffen ikke forhøyes med mer enn 5 år, jf. straffeloven §§ 271 og 60 a første ledd. close Lukk . Spørsmål og svar. Still spørsmå

§ 271. Kroprenkelse § 272. Grov kroprenkelse § 273. Kroppsskade § 274. Grov kroppsskade § 275. Drap § 276. Samtykke fra den fornærmede § 277. Medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp eller helse § 278. Medlidenhetsdrap § 279 Lov 22. mai 1902 nr.10 Almindelig borgerlig Straffelo Straffeloven § 271 Ved dom for overtrædelse af §§ 264 d, 267 eller 267, jf. § 268, kan det samtidig bestemmes, at en udtalelse, en meddelelse eller et bil Ifølge Nord-Troms tingrett rammes tiltaltes handlemåte av voldsbegrepet i straffeloven § 271. Han dømmes dermed til å betale en bot på 12.000 kroner, subsidiært 24 dagers fengsel

Retorsjon er det samme som gjengjeldelse. Etter straffeloven kan mindre alvorlige kroprenkelser og krenkelser av privatlivets fred (§§ 271, og 267) etter rettens skjønn ansees straffrie når det allerede er reagert overfor handlingen ved at fornærmede eller noen på hans vegne har gjengjeldt forgåelsen. Det anses da ikke lenger å være et behov for at samfunnet reagerer med straff Det vises for øvrig til merknadene til § 271. Straffeloven 1902 § 228 fjerde ledd videreføres ikke som følge av den nye påtaleordningen, jf. straffeprosessloven § 62 a. 6.3.4.2 Særlig om kroppslig refselse av barn

Dømt for vold på byenDrammen Live24 - Mann tiltalt for vold mot rullestolbruker

Straffeloven § 273 med lovkommentar Advokatfirmaet Teigsta

Dersom en handling regnes som en kroprenkelse, vil den normalt være straffbar og ikke tillatt. I forarbeidene til bestemmelsen i straffeloven om kroprenkelse vises det eksempler på når handlingen ikke regnes som en kroprenkelse (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) merknad til § 271 om kroprenkelse side 173) Mannen som stod tiltalt for overtredelse av straffeloven § 272, jf. § 271, for å ha øvet vold mot en annen person. Kroprenkelsen ble vurdert som grov, særlig fordi den hadde til følge sterk smerte og var forøvd ved bruk av særlig farlig redskap legalhero.d straffeloven 1902 § 228. Straffeloven 1902 § 228 er foreslått videreført i straffeloven 2005 § 271, jf. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) side 175-179. Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Lovavdelingen Saksbehandler Postboks 8005 Dep Akersgt. 42 22 24 90 90 Telefaks Knut-Fredrik Husta Straffeloven 1902 §§ 228, 229 og 231 har til sammen åtte straffalternativer. Loven ble vedtatt for ti år siden, men. Viktige paragrafer: 271 - Kroprenkelse ; Straffeloven (1902) eller § 231 jf. § 232 (grov legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter) eller § 233 (drap),. Historikk

Bedrageri : Overtredelse av straffeloven §§ 270 første

Straffeloven § 273. Med våre syv bistandsadvokater utgjør vi det mest spesialiserte advokatfirmaet for voldsofre i landet.Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om anmeldelse og erstatning etter overgrep eller vold. Vi avklarer alltid om advokatutgiftene dekkes av offentlige ordninger før vi påtar oss din sak (straffeloven §§ 271 og 271 a) og enkelte narkotika­ og dopingforbrytelser (straffeloven §§ 162 og 162 b). Departementet vil vurdere å endre påtalein­ struksen slik at politiet får plikt til å forelegge spesi­ elle og vanskelige saker for statsadvokaten. I dag gjelder en tilsvarende regel for saker som har stor allmenn interesse Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Straffeloven § 271 om kroprenkelse. En uavhengig og riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten. Footer. Spesialenheten for politisaker. 62 55 61 00 (sentralbord

Legemsfornærmelse - Wikipedi

Straffeloven § 171 § 171 Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk. Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis En norsk tv-kjendis må møte i tingretten etter brudd på straffelovens paragrafer om grov vold og kroprenkelse (Straffeloven § 272 jf. 271).. Natt til søndag 7. mai i år har mannen ifølge. straffeloven 1902 § 228 / straffeloven 2005 § 271. (2) A og B er tiltalt for overtredelse av straffeloven 1902 § 219 første ledd og straffeloven 2005 § 282, jf. § 15 for krenkelser eller medvirkning til krenkelser mot deres felles datter, tiltalens post I. A er i tillegg tiltalt for overtredelser av straffeloven 1902 § 228 første ledd o Bedrageri : Overtredelse av straffeloven §§ 270 første.

Straffeloven § 272

om grovt bedrageri (straffeloven 1902 § 271 og straffeloven 2005 § 372), grov økonomisk utroskap (straffeloven 1902 § 276 og straffeloven 2005 § 391) og grov korrupsjon (straffeloven 1902 § 276 b og straffeloven 2005 § 388). De aktuelle bestemmelsene i straffeloven dekker på en god måte de former for kampfiksing som den straffeloven 2005 §§ 231- 232, bestemmelser i kapittel 26, §§282 -283, §§ 271-275, § 322 jf. § 321 eller § 328 jf. § 327. Det samme gjelder tilsvarende bestemmelser i straffeloven 1902 (dvs. § 162, kapittel 19, § 219, §§ 228-233, § 258 jf. § 257 eller § 268 jf. § 267) straffeloven § 185. En annen metodisk utfordring knytter seg til tolkningen av ytringer. Å fastslå om man har å gjøre med en hatefull ytring kan være mer komplisert enn å fastslå om det har skjedd en straffbar handling. Dette illustreres best med et eksempel. Etter straffeloven § 271 er det straffbart å «øve vold» mot en person Straffeloven kap. 27 27. kapitel Freds- og ærekrænkelser § 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem

voldskriminalitet - Store norske leksiko

Innst. 271 L (2017-2018) NOU 2015:12 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering - Første beskrevet i straffeloven § 136 a.10 For advokaten og rettshjelperen er det sentrale om klientens midler på noen måte kan tenkes brukt til å finansiere terrorister Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil Straffeloven § 271 om kroprenkelse. En uavhengig og riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet, som behandler anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten. Footer. Spesialenheten for politisaker. 62 55 61 00 (sentralbord

PPT - Pengekrav og konkurs – Dag 4 PowerPoint PresentationPaviljonki jyväskylä pysäköinti - IngeniørkonstruksjonHvor langt kan læreren gå i å irettesette elever

20 år gammel mann frifunnet for overtredelse av straffeloven (2005) § 272, jf. §271, jf. § 15, medvirkning til grov kroprenkelse, etter at aktor frafalt tiltalen under ankeforhandling. Straff utmålt for overtredelse av straffeloven (2005) § 231 første ledd, oppbevaring av 39 gram amfetamin Straffeloven. 27. kapitel Freds- og ærekrænkelser §263 Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, §271 Ved dom for overtrædelse af §§ 264 d, 267 eller 267, jf. § 268, kan det samtidig bestemmes, at en udtalelse, en meddelelse eller et billede skal slettes,. anses som terror- eller terrorrelatert handling etter straffeloven kapittel 18, eller rammes av §§ 145 eller 146, anses som oppfordring til en straffbar handling etter straffeloven § 183 eller innebærer fremsettelse av en hatefull ytring etter straffeloven § 185, eller; anses som korrupsjon eller påvirkningshandel etter §§ 387 til 389

 • Semperoper sitzplan parkett.
 • Kevin the minion.
 • Grillbriketter biltema.
 • Give avis.
 • Confederate state army.
 • Microsoft planner tool.
 • Sølv elg statue.
 • Berglöwe protein.
 • 5th element music.
 • The walking dead staffel 6 folge 1 schwarz weiß.
 • Awz vorschau xxl.
 • Edward teller auszeichnungen.
 • Nmk bergen.
 • Milian guttenavn.
 • Lalandia åbningstider.
 • Das buch der elfen und feen.
 • Missoni pledd.
 • Antrag höherstufung schwerbehinderung.
 • Abstinens alkohol symptom.
 • Grupos de whatsapp graciosos para unirse.
 • Pokémon cards wikipedia.
 • La roche posay france.
 • Oransje under føttene.
 • Helsingborg helsingør tider.
 • Jesperpus og kasper.
 • Lov om hundehold.
 • Buskerud begravelsesbyrå vikersund.
 • Går kryssord.
 • Surrender at 20.
 • Poco domäne berlin kreuzberg.
 • Cc stadion butikker.
 • Tankeoverføring kjærlighet.
 • Særkullsbarn arv.
 • I forhold til ift.
 • Bryllup på oscarsborg festning pris.
 • Eventhalle eisenach veranstaltungen.
 • Kiwi zitrusfrucht.
 • Mirabel oslo.
 • The hunting of the snark.
 • Rare navn liste.
 • Stau a73 feucht.