Home

Makvis didaktikk

Takk til lærer Marianne Glesaaen som i dagens debattinnlegg i Aftenposten (side 3) minner meg på gammel lærdom fra pedagogikkstudiene, nemlig: prinsippet MAKVIS. MAKVIS MAKVIS var en huskeregel lærere tok med seg ut i skolen og den skulle være retningsgivende for den enkelte undervisningsøkt, helt ned på timenivå. MAKVIS står for: Motivasjon Aktivisering Konkretisering Variasjon. Didaktisk relasjonsmodell er mye brukt for å planlegge undervisning. Begrepet didaktikk refererer til praktisk undervisningslære. En rekke ulike faktorer påvirker læring og krever velbegrunnede pedagogiske vurderinger. Dette gjelder både om læringen foregår i grupper eller enkeltvis. Modellen tar utgangspunkt i seks gjensidig avhengige elementer når man planlegger undervisning. De seks. Sjekkliste MAKVIS M Motivasjon Hva handler M om? Hva har jeg gjort her for å sikre M? • Motivasjon er alfa og omega, og kommer sjelden helt av seg selv. • Motivasjon er i stor grad knyttet til at deltakerne opplever kurset som relevant og nyttig for sitt arbeid

MAKVIS - Kristin Holte Hau

 1. Didaktikk (2) Egne mål (10) Kompetansemål (4) Kompetansemål 1. år (3) Kompetansemål 2. år (2) Læreren og eleven i organisasjonen (3) Læreren og eleven i samfunnet (2) Læreren som klasseleder (14) Læreren som relasjonsbygger (11) Mappeoppgave 3 (1) Motivasjon (1) Skolen i samfunnet (1) Video (3) Vitenskapsteori og forskningsmetode (3.
 2. Makvis prinsippet Læringssenteret B . Kontakt. derfor også ulike perspektiver på didaktikken • Tradisjonelt fokus på det som skjer i klasserommet Magne Jensen 1 Didaktikk • Normativ og analytisk didaktikk • Normativ : Prinsipper-hvordan undervisningen bør være (bør) • Analytisk:.
 3. Makvis Hundesenter arrangerer hverdagslydighetskurs. Kurset er egnet for alle som har en hund fra 4 måneder og oppover. Å ha en hund skal være veldig kjekt, men det kan by på en del utfordringer hvis vi ikke ha et godt samarbeid
 4. Begrepet didaktikk har vært i bruk siden oldtiden, men fra 1700-tallet er det brukt i pedagogikken om det som har med undervisning å gjøre. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2. Pedagogisk verktøy. Planlegging Den didaktiske.
 5. g til veiledning som tar utgangspunkt i at studentene skal reflektere over egen undervisningspraksis ved hjelp av den didaktiske relasjonsmodellen.. Veiledningsstrategien ligner handlings- og refleksjonsmodellen ved at man fokuserer på refleksjon, men nå er det undervisningen som er hovedtema
 6. Vurdere/evaluere aktiviteten (dvs. reflektere over/tenke på hva som gikk bra og hva som kunne bli gjort anerledes) Her er et eksempel på en didaktisk plan for en lesestund

Didaktisk relasjonsmodell - mestring

Didaktikk er læren om undervisning og læring i skole og annen organisert sammenheng. Didaktikken er et hovedområde innen fagfeltet pedagogikk, som igjen hører til utdanningsvitenskap. Didaktikkens fokus er undervisningens innhold: Hva som er viktig å lære, hvordan dette skal begrunnes, og hvordan undervisningen skal legges til rette Den didaktiske relasjonsmodell: hjelpemiddel i planlegging av opplæring, og kurs, møter osv. Klikk her for ei større utgåve av modellen.. Didaktikk = undervisningslære. Relasjon = samanheng mellom ulike faktorar. Ein opplæringssituasjon inneber mange val. Dei bør vere baserte på ei mest mogeleg heilskapleg forståing av den situasjonen vi planlegg for

DIDAKTIKK • Pedagogikk handler om opplæring, oppdragelse og sosialisering i vid forstand, i hjemmet, blant venner og gjennom massemedia. • Didaktikk handler om den opplæring , oppdragelse og sosialisering som skjer i institusjoner med et nærmere bestemt pedagogisk mandat (Imsen 2006) Innenfor rammen av en didaktisk veiledningsstrategi er det viktig at for eksempel en lærerstudent får ha en førveiledningssamtale med praksisveileder før gjennomføringen av undervisningen. I disse samtalene bør veileder forsøke å få tak i studentens egne tanker rundt praksis Hvilke virkemiddel fungerer best i denne situasjonen og kunne begrunne det faglig er ett fint hjelpemiddel i en læringssammenheng. IndividualiseringMed dette mener de at undervisningen skal tilrettelegges for den enkelte elev slik at han eller hun kan få maks utbytte fra læringen.Med dette vil alle elever bli behandlet litt forskjellig for at de skal få den behandlingen de trenger for å.

Didaktikk (relasjonsmodellen) - MGL2100 - UiS - StuDocu. L. Er det grunn til bekymring for om jenter blir oversett i Utgangspunkt - den didaktiske trekanten (i kontekst) Didaktisk oppgave. Didaktisk-relasjonsmodell - sk 162 - StuDocu. Veiledning i praksisperioden - UiS. Didaktisk oppgave Modellen beskriver en arbetsgång för integreringen, men är också en samarbetsgång för undervisningen, eftersom den fokuserar på och stödjer yrkes-och språklärares samverkan med gemensam utgångspunkt i elevens lärande, behov och förutsättningar (jfr SFS 2010:800) Didaktisk er noe som gjelder didaktikk (læren om undervisning), noe som er læringsmessig eller undervisningsmessig Velkommen til JudoMania. Nå jobber jeg med å legge ut en oppdatert versjon av nettsida mi om judo. JudoMania har vært på nett siden 1997, og nå tenkte jeg det var på tide med kildehenvisninger og hensyn til opphavsrett MAKVIS- modellen som et godt utgangspunkt i undervisningsopplegget med bruk av Creaza programmet. Vi har valgt å bruke MAKVIS-modellen i fasen hvor vi skal lage undervisningsoppleggene (Designfasen). MAKVIS modellen er beskrevet i boka Helge Røys, Peik Gjøsund og Roar Huseby Didaktikk på skolen Allmenn didaktikk er kunnskap om undervisning og utdanning som ikke angår det enkelte fag- eller problemområde, men sammenhengen mellom overordnede mål, delmål, innhold, arbeidsmåter, evaluering og rammefaktorer

Læringsbok i pedagogikk: MAKVIS

Didaktik er læren om undervisningens mål og indhold. Nogle forskere regner desuden undervisningsmetodik med under begrebet didaktik. I bredere definitioner af begrebet er didaktik synonymt med undervisningslære, dvs. den del af pædagogikken, der beskæftiger sig med bibringelsen af kundskaber.. Begrebsafklaring. Uddannelsesforskere skelner mellem almen didaktik og fagdidaktik Makvis hundesenter, Ålesund, Norway. 633 liker dette. MAKVIS hundesenter står for: M -Motivere A- Aktivisere K- Konkretisere V - Visualisere I - Individualisere S - Samarbei

En didaktikk vinklet gjennom materialitet vil kunne engasjere elever med lite teoretisk motivasjon og bidra til å motvirke frafallet i skolen. Forskergruppeleder. Meinrad Pohl. Førsteamanuensis Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag . Medlemmer. Medlemmer: Bente Opheim. Didaktikk hvem hva hvorfor 1. Didaktikk Didaktikk eller didàskein, som det het i antikkens tid, ble den gangen brukt for å formidle flere typer budskap. Den gangen brukte de for eksempel skuespill og flere typer skrifter for å formidle moralske budskap til befolkningen Den didaktiske relasjonsmodellen er en modell som biter seg selv i halen. De ulike faktorene i modellen følger ikke en bestemt rekkefølge, men påvirker hverandre gjensidig 6.4 Didaktikk - MAKVISE. MAKVISE er noen enkle prinsipper som har som mål å sikre en god måte å presentere, formidle eller undervise stoff til en felles gruppe på. Det handler om å bruke et forståelig språk, gi tydelige forklaringer, stemmebruk og inkludere alle i gruppa

didaktikk og arbeid med grunnleggende ferdigheter i faget Sørge for at alle undervisningsfag og skolerelevante fag og emner skal være forskningsbaserte, erfaringsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø Sørge for at alle fag i utdanningen sammen med praksisstudiet skal bidra til at studenten utvikle Didaktikk. Planlegging av undervisning, eleven i. sentrum: - bruk den didaktiske relasjonsmodellen - relater mål til læreplanene - bruk de pedagogiske prinsipper, for. eksempel MAKVIS - uformell og formell vurdering - klasseledelse. Fagdidaktikk i realfag. Yrkesdidaktikk i. naturbruk: - undervisningsformer tilpasset ulike En god undervisning krever en god planlegging. Det å være i forkant er en viktig egenskap hos lærere (Munthe, 2011). Planlegg for læring - Fokus for planlegging er «læring» og at elevene skal få læring noe. Det er kompetansemål i kunnskapsløftet som er målet for undervisningen. Planlegging må gjøre på ulike nivå, for eksempel: år Didaktikk På Jegtvolden jobbet vi mye med temaene innhold og form. I søknaden vises det til de didaktiske prinsipper som har forkortelsen MAKVIS. Disse brukes imidlertid som en begrunnelse for film som en alternativ læringsressurs

Makvis prinsippet, takk til lærer marianne glesaaen som i

Det finnes eit sett utarbeida prinsipp som kan hjelpe læraren til å fokusere på eleven i planlegginga av undervisinga. Desse er (Lyngsnes og Rismark:2007): motivere, aktivisere, konkretisere, variere, individualisere, samarbeide. Ein huskeregel er: MAKVIS. Eg ser på desse prinsippa som geniale og viktige • God faglig kvalitet - Forskningsbasert undervisning • God pedagogisk / didaktisk kvalitet - vurderes på vanlig vis: Didaktiske relasjonsmodellen MAKVIS(E) • God teknologisk kvalitet (nå: eCampus) • Dannende undervisning - som kan gi reell omstillings- og utviklingskompetanse • Læringsresultat, læringsutbytte - i vid betydning • Relevans (samfunn, arbeidsliv)18 18.09.201 Didaktikk Planlegging av undervisning, eleven i sentrum: - bruk den didaktiske relasjonsmodellen - relater mål til læreplanene - bruk de pedagogiske prinsipper, for eksempel MAKVIS - uformell og formell vurdering - klasseledelse Pedagogikk Klasseledelse og samarbeid: - gjennomføre samarbeidslæring - samarbeid i skolen - Individuell opplæringsplan (IOP) - rutiner ved krisehåndtering 2.

Didaktikk er en undervisingskunst. Det handler om den didaktiske trekanten; elev, lære og innhold. Det er tre sentrale didaktiske spørsmål; 1) Hva faginnholdet som elevene skal lære, 2) Hvordan aktiviteter og prosesser skal utføre, samt hvilke arbeidsformer og vurdering som brukes, og, 3) Hvorfor? Hvis vi blir bevisst på å benytte varierte/nye måter å lære nye ting på, dekker vi mest sannsynlig de ulike intelligenser. Lista under er laaang og mye passer ikke på VG1 men det er greit å se at det er et hav av muligheter. Vi må bare huske å variere( makvis-sk, igjen) MAKVIS står for Motivasjon, aktivisering, konkretisering, visualisering, individualisering og samarbeid. Da synes jeg kurset jeg nå tar i spansk didaktikk er forbilledlig. De legger ut kurset i ulike formater, kursmanuset som pdf, et videoformat (som kan lastes ned,. (Barns digitale hverdag med fokus på kjønnsforskjeller Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg, SINTEF IKT, UFD 1. november 2004) (M. Øhra foredrag 10.01.06) (T. Lund forelesning 23.2.06) Pedagogisk grunnsyn Målgruppe Faget Evaluering Didaktikk- arbeidsmetoder Læremidler- medier Mål Organisering Laste ned Søke Navigere Klassifisere Integrere Evaluere Kommunisere Samarbeide (T. Lund. Didaktikk, undervisingskunsten, handlar om Den didaktiske trekanten: Tre sentrale didaktiske spørsmål KVA? Student - faginnhaldet - pensum, emn

Makvis Hundesente

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Den didaktiske

Nye arbeidsformer - Gammel pedagogikk?. Erfaringer fra omlegging til datastøttet undervisningsopplegg ved institutt for fysioterapi, HiB. Bakgrunn. Slideshow 896287 by feli Veilederen m forst lringens hvorfor - hva - og hvordan (didaktikk). Bakgrunnen ligger i sivilforsvarets sentrale doktriner og NTSFDs oppdrag. Dette gir den sammenheng som er vr mte tilnrme oss utdanningssituasjoner p, ref. andragogikk, med fokus p oppdragsbasert utdanning og trening

Didaktisk veiledningsstrategi - Praksisveilederen i skole

 1. ARBEIDSBOK I PEDAGOGIKK. ELLEN GRIMSRUD ,NALU 1 Høst 2009Vår 2010. INNHOLDSFORTEGNELSE. Vitenskapsteori og forskninsgsmetode s 3 Lærer og elev i organisasjon s 8 Læreren som klasseleder s9 Muntlighet i klasserommet - 1.praksisperiode s 15 Litterær tekst -2.prakisperiode s 28 Slideshow..
 2. Didaktisk planlegging Barnehagenorsk - HiO
 3. didaktikk - Store norske leksiko
 4. Didaktisk relasjonsmodell - Kompetanse Norg
 5. Didaktisk relasjonstenkning - Wikipedi
 6. Treningsledelse - MAKVISE Sammendrag - Studienett

Verktøykasse YtreVenstr

 1. Didaktikk - Wikipedi
 2. Hvordan vil jeg legge opp en god undervisningsøkt
 3. Didaktisk oppgave - SlideShar

Didaktikk slideum.co

 1. Didaktisk veiledningsstrategi - Wikibøke
 2. Håvard - studieblogg PPU: MAKIS-prinsippe
 3. Didaktikk Relasjonsmodel
 4. Didaktisk modell — didaktisk relasjonsmodell er mye brukt
 5. JudoMania - alt du trenger å vite om judo, kampsport og

Designfasen - vivamusica

Didaktikk hvem hva hvorfor - SlideShar

 • Anbefalt størrelse på hundebur.
 • Ortopedisk fottøy.
 • Vorderkaiserfeldenhütte stripsenjochhaus.
 • Machine deep learning.
 • Moncler jacket.
 • Telefonterror skjult nummer.
 • Energizers in de klas.
 • Politi batong.
 • Pianoman billy joel.
 • Hydrogen i industrien.
 • Lille larven aldri mett dikt.
 • Lammelår steketid langsteking.
 • Glenfiddich 18.
 • Windows fotovisare windows 7 download.
 • Xiaomi sparkesykkel.
 • Kjølemo vannføring.
 • Vivanco lnb test.
 • Volvo sugga militär.
 • Oktant sekstant.
 • Britain's got a talent susan boyle.
 • Ubehandlet tregulv.
 • Webkamera sonsveien.
 • Vivanco lnb test.
 • Winterthur kanton.
 • Begrijpend lezen groep 5 gratis.
 • Fc bayern münchen facts.
 • Bestille skilt med egen tekst.
 • Norske skogindustrier.
 • Laftekompaniet erfaring.
 • Langfinger.
 • Gjøre tam kryssord.
 • Kentucky state.
 • Cafe fräulein berger ulm öffnungszeiten.
 • Can am spyder.
 • Antall nyanser av oransje.
 • Enzo ferrari.
 • Musikschule neuötting.
 • Eichplatz jena bebauung.
 • Dokumentasjon sykepleie forskning.
 • One piece flying lamb abschied.
 • Oxycodone morfin.