Home

Naboloven bygging

Etter naboloven § 6 skal man varsle naboen dersom man vil gå i gang med planting, graving, bygging, industrivirksomhet eller annet tiltak som kan bli til skade eller ulempe på naboeiendom. Varsling er ikke nødvendig når det er ekspropriert grunn til tiltaket eller når slik ekspropriasjonsrett følger direkte av loven Naboloven § 5 lyder: § 5. 1 Ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande, utan å syta for turvande føregjerder mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna slikt på granneeigedom.. Ved graving, bygging, sprenging eller lignende tiltak må man sørge for nødvendige forhåndsregler. Disse skal sikre at gjennomføringen ikke får negative konsekvenser. - Graving, bygging og sprengning. Det er forbud i naboloven mot å sette i gang med graving, bygging, sprengning eller liknende uten å sørge for tilstrekkelig tiltak mot ras, risting, signing, steinsprut, lufttrykk og liknende på naboeiendommen

Vanligvis må du sende nabovarsel når du skal sette opp et bygg som er søknadspliktig. Finn ut hvem som skal varsles og hvordan du gjør det Naboloven kan ikke hindre at utviklingen går fremover. Et eksempel fra høyesterettspraksis som illustrerer denne tankegangen er Fanadommen i Rt. 1969 side 643. Her ble det bygd en motorveg gjennom særlig fredelige boligstrøk i Fana utenfor Bergen Naboloven har en egen regel om trær. Denne gir deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere enn 1/3 av trehøyden. Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder, ikke til gjerdet. Men i villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet

Naboloven Paragrafen

Det å sette opp et gjerde mot naboens eiendom er noe man i utgangspunktet står nokså fritt til. Gjerde mot naboen - søknadsfritt. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven Når det kommer til bygging av hus og byggverk, er det § 11 i naboloven som regulerer hvilke rettigheter du som nabo og grunneier har om det blir bygget på, rett inntil, eller helt inne på din eiendom. I § 11 fremkommer at Det er ikke dermed sagt at alle muligheter er blåst, for det finnes to muligheter som kan åpne for å få lov til å bygge i LNF-områder. Den ene er å få området omregulert til boligformål og den andre er å søke dispensasjon.Dette er svært usikkert og i begge tilfeller må du regne med at det tar en stund å få en avklaring - og faren er stor for at svaret blir negativt

Naboloven § 5 med lovkommentar - Eiendomsrett

Nabovarsel kan virke litt gammeldags og «gerhardsensk», men du er faktisk lovpålagt å varsle naboene dine når du skal «gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom», som det heter i. Nabolovens paragraf 6 Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene For det er ikke alltid så lett å skjønne prosessen som ligger i forkant av byggeprosjektene i kommunene. Prosjektleder for nye Landøya skole innrømmer at han ikke er helt sikker på om beboerne i området rundt forsto hva bygging av ny skole innebar før de fikk tegningene på bordet - og da var i grunnen alle avgjørelser tatt Naboloven (nabol.) § 2 slår fast at ingen må gjøre eller iverksette noe som urimelig eller unødig er til skade eller ulempe for naboeiendommene. Ingen må heller iverksette graving, bygging, sprenging eller lignende uten å sørge for nødvendige tiltak mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og annet på naboeiendommene, jf. nabol. § 5 Hei! Jeg skal bygge ut huset med ca 33m2, dersom dette lar seg gjøre. Avstanden fra nåværende husvegg til naboen er 5,3 meter. Jeg ønsker helst å bygge ut ca 3-4m p

Naboloven forklart: Din store [Guide] - Codex Advoka

Naboloven har en generell bestemmelse om samlivet mellom naboer. Denne er litt som Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.» Reglene står i Naboloven §2 (granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær Gjerdeloven sier at du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for den andre. Her er reglene du bør kjenne før du bygger gjerdet. Du kan i utgangspunktet velge gjerdet du liker best, men noen kommuner har krav

Nabovarsel: Slik varsler du naboene ved bygging - viivilla

 1. Naboloven § 2 første ledd, første punktum, bestemmer at ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Vår gjeldende nabolov av 1961, herunder § 2, har rukket å bli et halvt århundre gammel. Allerede ved forberedelsen av loven var det klart at psykiske ulemper so
 2. Årelang strid i Grimstad for retten: Bygde 20 cm inn på nabotomten - må rive. Av og til er 20 cm altfor mye. En mann i Grimstad må bite i det sure eplet og rive et påbygg som gikk 20 cm lengre inn på naboens tomt enn det som var avtalt
 3. Naboloven har også en særskilt regel om varsling og du plikter å varsle naboen din dersom du skal gå i gang med for eksempel bygging eller graving som kan være til skade eller ulempe for naboeiendommen. Denne varslingsplikten gjelder selv om tiltaket ikke er søknadspliktig. Byggeforbudsonen ved sjøe

Naboloven - en del hovedpunkter - Jusstorge

Trær på naboens tomt Huseiern

 1. Graving, bygging og sprengning. Det er naboloven § 5 som regulerer disse tilfellene, i loven fremkommer det at; Ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande, utan å syta for turvande føregjerder mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna slikt på granneeigedom
 2. Naboloven § 2. Under gjennomgangen av lovens oppbygging nevnte vi at naboloven § 2 kan ses på som lovens hovedprinsipp, vi skal derfor ta en nærmere kikk på denne bestemmelsen. Naboloven § 2 fastsetter at: «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom»
 3. Bygging og rivning er alltid søknadspliktig for: bygninger eller tilbygg hvor noen skal bo eller overnatte; garasjer, boder og andre bygninger over 50 m 2; tilbygg over 15 m 2; alle typer påbygg; Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan. Snakk med kommunen om du er usikker
 4. Mange har planer om å bygge på tomten sin i sommermånedene, og det er mye du kan bygge uten søknad. BoligMentoren anbefaler at du varsler naboen om planene, for å unngå at det blir en kime til konflikt. Tekst: Pernille Holo Ebbestad - radgiver@boligmentoren.no I 2015 ble byggereglene endret slik at søknadsprosessen ble enklere. Dette [

ved bygging. Plukke opp etter hunder, og kaste det i egnede avfallsbeholdere. Holde orden på sin egen tomt, slik at det ikke er til sjenanse for de rundt deg. Nedenfor finner du en artikkel som forklarer litt om naboloven og en artikkel som handler om det at man ikke kan støye fritt. Denne artikkelen er hentet fra jusstorget.n Naboloven gjelder selvsagt også mellom C og D, men ikke nødvendigvis ved spørsmål som knytter seg til det felles anlegget. Ved opprettelsen av et felles anlegg etablerer naboene et avtaleforhold. Eksempelet viser tydelig viktigheten av å ha skriftlig avtale ved opprettelse av felles anlegg I naboloven § 2 heter det at ingen kan gjøre eller igangsette noe som er urimelig eller unødvendig til ulempe på naboeiendom. Men gir dette grunnlag for å kreve at naboen rydder opp etter seg? Alle slags ulemper omfattes av naboloven § 2, herunder også estetiske ulemper Hovedregelen er klar; alle som skal sette i gang med bygging må på forhånd sende inn søknad og få godkjenning fra bygningsmyndighetene. Dette er en komplisert og langdryg affære. Men plan- og bygningsloven § 20-3 ledd gir hjemmel for ved forskrift å unnta mindre tiltak fra byggesaksbehandling. Dette er tiltak som ikke anses å berøre [ Du skal ha fått varsel om dette før bygging, så den er sikkert ikke søkt på. Hekk kan du sette opp, men i følge granneloven skal ikke greier o.l. gå over grense mot nabo. Jeg ville også tenkt på det som noen andre skriver her, hva om dere skal flytte. Jeg som boligkjøper ville iallefall ikke ønsket naboen helt inni inngangspartiet mitt

Omregulering til friluftsformål, eller «Landbruk, Natur og Friluftsområde» (LNF-område) betyr i praksis at det innføres begrensninger i bolig- og hytteeieres muligheter til å gjøre endringer på eiendommene. Denne type omregulering er spesielt aktuell for dem som har hytte i strandsonen. At et område gjøres til LNF-område innebærer som regel et generelt byggeforbud, og grunneiere. Naboloven oppstiller visse alminnelige «kjøreregler» Det alminnelige prinsipp om at enhver disponerer sin eiendom som man vil, er begrenset på flere området. Det gjelder for det første en lang rekke offentligrettslige regler som for eksempel kommunale reguleringsbestemmelser, krav etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, prinsippet om fri ferdsel i utmark m.m I naboloven har man en egen bestemmelse som gjelder fjerning av trær, greiner og røtter som henger over nabogrensen, Blant tiltakene som gl. § 6 krever nabovarsel for kan nevnes planting, graving og bygging. Det er ingen særlige formkrav til et nabovarsel etter gl. § 6

Privatøkonomisk guide, Byggesak Naboen kan bygge 4 meter

Privatrettslige forhold i byggesaker - Artikler AVCO A

 1. Naboloven (grannelova fra 16. juni 1961 nr 15) regulerer noen av problemer du kan komme opp i med naboen din. Den brukes i dag mest for å finne ut om du kan få fjernet trærne til naboen. Loven inneholder også en del bestemmelser om bygging og varsling, men dette er i dag stort sett ivaretatt i andre lover
 2. Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet i medhold av veglovens § 45 annet ledd. EØS-henvisninger: Samferdselsdepartementet sendte 5. september 2016 melding til EFTAs overvåkingsorgan om tekniske regler, jf.lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) § 11, jf. § 10. EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF, som endret.
 3. 1) Grunnarbeidet. Når et terrassegulv skal legges direkte på mark, er det viktig å gjøre et godt grunnarbeid. Underlaget må være stabilt, godt drenert (regnvannet bør renne bort fra veggen) og helt plant

Alt du må vite om naboens trær Huseiern

Etter Naboloven § 2 handler skade om en fysisk skade. Eksempler på skade er at vegger eller murer slår sprekker, grunnen raser ut m.v. Også personskader vil omfattes av skadebegrepet. En skade kan være kombinert med en ulempe, f.eks. støy i forbindelse med bygging Artikkel i VA-bulletin nr. 3 for 2006. Docks. 409940 1 VEI OG VA-RETTSLIGE SPØRSMÅL AV ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN, ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS Naboloven (og forskriftene) krever 4 m! Men kommunen kan overkjøre dette kravet, hvis de i sine planbestemmelser (bl.a. i Reguleringsbest.) har vedtatt kortere avstand, for dette feltet/området. (Og i andre spessielle tilfeller) Så, hvor står det 1 m

Den generelle regel om naboforhold Huseiern

2 Naboloven; 3 Se også; 4 Eksterne lenker; Plan- og bygningslovgivningen . Naboer til en eiendom som det søkes om et tiltak på (for eksempel bygging av hus), skal varsles i forbindelse med søknaden og har en frist på 2 uker til å inngi merknad til saken. I henhold til forvaltningsretten er en nabo å anse som part i saken Konfliktene kan knytte seg til kostnadsfordeling til vei, bygging av nye boliger på tomten, støy og trær. Dersom det er to eiendommer som ligger ved siden av hverandre vil naboloven komme til anvendelse. Utgangspunktet i denne bestemmelse er at ingen må ha,. Mange er ikke klar over at også tiltak unntatt søknadsplikt kan være varslingspliktige etter naboloven § 6, som bestemmer at «Når nokon vil gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom, skal han varsla grannen i rimeleg tid føreåt. For bygging nær veikryss er det særlige avstandsregler. Disse byggegrensene mot offentlig vei gjelder med mindre annet er fastsatt i kommuneplan eller i reguleringsplan. Dersom det er ønskelig å bygge nærmere enn ovennevnte byggegrenser, må det søkes om dispensasjon, enten i medhold av de alminnelige bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven eller etter veglova Som naboloven understreker lovene at det er urimelig eller unødvendig skade eller ulempe som skal unngås. Og som med naboloven er det et skjønnsspørsmål hvorvidt skade eller ulempe er urimelig eller unødvendig. Borettslagloven fastslår også: § 5-17.Vedlikehald o.a. frå laget [borettslaget, vår bem.]

Nabokrangel - hvilke rettigheter har du? - ForbrukerNorg

 1. Naboloven (nabol.) § 2 slår fast at ingen må gjøre eller iverksette noe som urimelig eller unødig, er til skade eller ulempe for naboeiendommene. Ingen må heller iverksette graving, bygging, sprenging eller lignende uten å sørge for nødvendige tiltak mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og annet på naboeiendommene, jf. nabol. § 5
 2. Servitutten forbyr bygging nedenfor Martes eiendom, mens reguleringsplanen tillater bygging i hele Åsestranda. Marte anfører at oppføringen av tomannsboligen er i strid med naboloven. Faktum gir ikke holdepunkter for at det er avtalt eller forutsatt at bestemmelosene i naboloven
 3. Naboloven § 12. Naboloven § 2 fastslår at ingen må ha, For trær og grener gjelder dette bare når varsel er gitt og de deretter ikke er tatt bort innen rimelig tid, jfr. naboloven § 12. Andre bestemmelser. Naboloven har også bestemmelser om takras og takdrypp, sikring ved sprengning,
 4. Melde om ulovlig tiltak. Dersom din henvendelse gjelder gjerder, hekk eller trær vil den mest sannsynlig reguleres av naboloven eller grannegjerdeloven.. Kommunen får inn svært mange henvendelser på mulige ulovlige forhold. Mange av disse reguleres ikke av offentligrettslige regler, men er av privatrettslig karakter
 5. Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida

Ulovlig felling av trær foreligger når noen feller trær på en eiendom som tilhører noen andre, for eksempel naboeiendommen. I slike tilfeller foreligger ulovlig selvtekt og erstatningsansvarlig handling Heving eller hevingsrett er en kontraktsrettslig misligholdsbeføyelse som innebærer at en avtale helt eller delvis kanselleres. Heving representerer således et unntak fra det avtalerettslige grunnprinsippet om at avtaler skal holdes («pacta sunt servanda»), som gjelder både i norsk rett og i svært mange andre rettssystemer. Heving som misligholdsbeføyelse kan avgrenses mot andre. Naboloven § 6: Når nokon vil gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom, skal han varsla grannen i rimeleg tid føreåt. 1Er det ikkje råd å finna den so I følge Naboloven (Lov av 16.juni 1961 om rettshøve mellom grannar), kan man ikke plante et tre som er til skade eller ulempe for naboen eller nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord på naboeiendommen enn en tredjedel av trehøyden

Bakgrunn og regelverk. Støyregelverket omfatter lover, direktiver, forskrifter, retningslinjer og veiledere (se annet faktaark). Regelverket fastsetter dels grenseverdier for ulike typer støy; dels er det mer alminnelig og upresist (som Grannelova eller Naboloven, og Lov om helligdagsfred) Men naboloven kommer også inn i bildet her, påpeker jussprofessoren. På den annen side er det her snakk om gateareal der en ikke forventer bygging, sier Nordtveit. Brakkeriggen kan bli stående i minst ett år. Nordtveit karakteriserer dette som langvarig, men dog midlertidig grannegjerde og naboloven. Gjerde (innhegning) mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m. Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Du kan sette opp gjerde mot vei uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan Før- og etterarbeid Det er viktig å følge reguleringsplanen. Sett deg inn i reguleringsplanen som gjelder for området hvor du skal bygge. Bestemmelsene til reguleringsplanen oppgir hvor mye bebygd areal (BYA) som er tillatt for din eiendom og andre hensyn du eventuelt må ta før du setter i gang å bygge

Nabostøy - hva må du akseptere?Nabo trefelling – Lufting mellom isolasjon og undertakHva kan du kreve av naboen?

Naboer til en eiendom som det søkes om et tiltak på (for eksempel bygging av hus), skal varsles i forbindelse med søknaden, og har en frist på to uker til å inngi merknad til saken. Naboloven. Hva en eier kan foreta seg på egen eiendom til skade eller ulempe for naboer reguleres av lov om rettshøve mellom grannar. Gjerder og levegger fra Byggmax. Raskt, enkelt og billig. Har du planer om å ramme inn hagen din? Hos Byggmax finner du et stort utvalg av gjerder og alt du trenger av tilbehør Naboloven har også regler om snøras, takdrypp og plassering av dører og vinduer. Videre har den en bestemmelse om at det ikke må settes i gang graving, bygging, sprenging etc. uten at det er tatt nødvendige forholdsregler mot utrasing, siging, steinsprut etc. Naboen har satt i gang noe som plager de

Bygging, graving og sprengning på naboeiendom

Særlovgivning, f.eks naboloven kan gi overflateeieren et ytterligere vern. Hvor grensen skal trekkes i det enkelte tilfelle, må vurderes konkret med utgangspunkt i de aktuelle forholdene og hvilken utvikling av eiendommen som må anses påregnelig på bakgrunn av teknisk og samfunnsmessig utvikling for øvrig Naboloven (grannelova fra 16. juni 1961 nr 15) regulerer noen av problemer du kan komme opp i med naboen din.Den brukes i dag mest for å finne ut om du kan få fjernet trærne til naboen. Loven inneholder også en del bestemmelser om bygging og varsling, men dette er i dag stort sett ivaretatt i andre lover Dersom hele bygget står ulovlig på annen manns grunn, er det ikke naboloven direkte som kommer til anvendelse, men lov 10. april 1969 nr. 17 om hendelege eigedomshøve. Imidlertid blir prinsippene i naboloven anvendt helt eller delvis analogisk i et slikt tilfelle

Send nabovarsel - Direktoratet for byggkvalite

Grannelova (naboloven) er advokatene godt kjent med. Men den gjelder ikke mellom personer som har tilknytning til samme eiendom, som for eksempel leier og utleier eller folk i samme borettslag. Personer med tilknytning til samme eiendom er regulert i andre lover. Spillereglene mellom leier og utleier er regulert i husleieloven Advokat Hans Chr. Steenstrup driver advokatvirksomhet i Oslo på de sivilrettslige områder med spesiell vekt på forretningsjuridiske problemstillinger for mindre og mellomstore bedrifter og organisasjoner, herunder selskapsrett, avtalerett, varemerkespørsmål, forhandler- og agentrett, inkasso m.m Naboloven § 2 sier at sier at ingen må «ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom». Likevel er det slik at det skal en del til for at en skal få gjennomslag for sine krav mot en vegeier, selv om en opplever ulempene med veien som store

Jeg vil sette opp gjerde - hvordan går jeg frem Huseiern

Dette bryter jo naboloven eller hva den nå heter. Man skal ikke være til urimelig plage for naboene sine. Og dette er vel det de aller fleste ville kalle urimelig. Å bli vekket 7 på morgenen i helgen eller arbeid etter 11 om kvelden er ikke greit. Det er ikke lov å holde på slik i Norge selv om man eier sin egen bolig 1.7 Naboloven av 1887 med statens planlagte bygging av et minnesmerke etter hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min-nesmerket er planlagt bygget på Sørbråten i Hole, der det etter planen skal skjæres en kløft gjennom en odde. Minnesmerket har fått navnet «Memory Wound», og kløften symbolisere Generelle byggeregler Kommunens ansvar. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling sørge for at plan- og bygningslovgivningen overholdes og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter

Naboen har bygget på min eiendom Hva gjør jeg

Naboloven . Er det trær, hekker og busker som volder problemer er det normalt naboloven som gir anvisning på hvilke rettigheter man har. Utgangspunktet er at man må tåle en del, men hvis man etter en konkret vurdering er påført skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig, er tålegrensen nådd (§2) Når noen ønsker å gå i gang med planting, graving, bygging eller annet som kan føre til ulempe eller skade for naboen, skal naboen varsles i rimelig tid på forhånd. Større tiltak krever lenger varsel enn mindre tiltak. Nabovarsel etter plan- og bygningsloven vil alltid være tilstrekkelig som varsel også etter naboloven. Træ Personvern og cookies. Nettavisen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Andre lover (vegloven, naboloven, forurensningsloven) Veglova - Lov om vegar (veglova) har som formål å trygge planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige og private veier. En offentlig vei er en vei eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt vedlike av staten, en fylkeskommune eller en kommune Naboloven: Hva er tålegrensen mellom naboer? Dersom det ved bygging av vei hadde vært teknisk og økonomisk mulig å bygge en støyreduserende skjerm mens arbeidet pågikk, vil støyulempene arbeidet medfører ansees som unødvendige dersom det ikke ble bygget en støyskjerm

3.4.5 Granneskjønn etter naboloven § 7 Dette åpner opp for ubevisst ulovlig bygging som igjen kan medføre at det må brukes mer ressurser på både veiledning og ulovlighetsoppfølging. 1 Prop. 99 L (2013-2014) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving a Naboloven, Lov av 16.juni 1961 om rettshøve mellom grannar. Vegloven $29-30-31-32 og §57. Forskrifter. Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg. Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg. Arbeidsvarsling Håndbok N30 Naboloven har regler om at nabovarsel skal gis når det skal settes i gang planting, graving, bygging, industrivirksomhet eller annet som kan være til skade eller ulempe på en naboeiendom. Naboer skal varsles i rimelig tid før tiltaket skal settes i gang og kan da kreve naboskjønn Ulovleg bygging Ser du eit byggetiltak du trur er ulovleg, eller der det kan være fare Dersom førespurnaden gjeld til dømes gjerder, hekk eller tre vil den mest sannsynleg regulerast av naboloven eller grannegjerdeloven og kommunen har ikkje mynde til å treffe avgjerd i desse sakane

Hvilke byggeregler gjelder i LNF-områder? - ABChu

Eksempel: Dersom det ved bygging av vei hadde vært teknisk og økonomisk mulig å bygge en støyreduserende skjerm mens arbeidet pågikk, vil støyulempene arbeidet medfører anses som unødvendige dersom det ikke ble bygget en støyskjerm Eventuelt erstatningsansvar for skade og ulemper ved snøbrøyting/fresing eller snørydding på offentlig veiområde forutsetter 1) at det foreligger et ansvarsgrunnlag (uaktsomhet eller overskridelse av tålegrensen etter naboloven), 2) at de - Det er søvnproblemer, hodepine, skjelving, sier ekteparet Terje og Karin Lien som bor ved Utøya. Rapporten viser at flere sliter med psykiske plager i forbindelse med det planlagte minnestedet Bygging av minnestedet på Utøykaia i gang. De mener at vedtak om oppføringen av minnestedet er i strid med tålegrensa i naboloven, noe AUF og staten avviser. Det er Ringerike tingrett som skal behandle søksmålet fra Utøya-naboene. Når det skjer, er uvisst

Naboen kan ikke støye fritt - E2

- De fleste vil jo lytte til naboens argumenter, og ofte være med på fjerning eller beskjæring av trær selv om de ikke har noen plikt til å gjøre det etter naboloven. Selv om kommunen ikke kan drive med usaklig forskjellsbehandling virker det unødig firkanta å ha en policy der man ikke lytter til naboen med mindre man har en juridisk plikt til det etter naboloven Torsdag 29.oktober ble det iverksatt skjerpede smitteverntiltak i regionen for å få bedre oversikt over det pågående smitteutbruddet. Med de nye nasjonale anbefalingene har Hamar, Stange og Løten vurdert situasjonen slik at de lokale tiltakene kan oppheves, og at de nasjonale retningslinjene følges Det er full splid om minnesmerket på Utøya. Tidligere AUF-leder Mani Hussaini sier han har fått nok av «naboene».. Torsdag ble det kjent gjennom en sak i NRK at naboene ved Utøya går til søksmål mot vedtaket fra Hole kommune, der det er gitt grønt lys for bygging av et minnesmerke på Utøya-kaia med 77 søyler.. Naboene er rasende, og har hyret inn advokat Ole Hauge Bendiksen i et. Naboloven regulerer støy fra blant annet høy musikk, bygging og hagearbeid, og det finnes egne husordensregler i sameier og borettslag. Borettslagsloven sier at bruken av boligen og fellesarealer ikke skal være til urimelig ulempe for andre andelseiere Bjørklund. Bjørklund er med over 70 butikker Norges største kombinasjonskjede innenfor klokker og smykker. I over 20 år har vi i Bjørklund kjeden hatt et mål om å være den mest forbrukervennlige, mest troverdige og mest tilgjengelige smykke- og klokkekjeden i Norge

Reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet dit

Hos Maxbo finner du alt du trenger til å sette opp levegger og gjerder. Kjøp materialer på nett eller i butikk Utsetter bygging av 22.juli-minnestedet Regjeringen snur i den betente saken, og vil utsette byggestart til en eventuell rettssak er over. Kunstneren ønsker å ferdigstille det omstridte monumentet Kommune omregulerer og tillater bygging av massivt anlegg for datalagring i tomtegrensen. Mine foreldre har vært imøtekommende til utbyggingen, men ser nå at hytten er blitt ubrukelig pga, støy, lys, anleggstrafikk og vanskelig adkomst hvor tidligere vei er ødelagt

Naboloven (Lov om rettshøve mellom grannar) prøver å regulere forholdet mellom naboer. Graving, bygging, sprengning. Naboen kan ikke sette i gang graving, bygging, sprenging eller annet uten at det er tatt nødvendige forholdsregler mot utrasing, signing, steinsprut etc Bygging av vindmølleparker gjør store inngrep i naturen og kan få negativ innvirkning på naturmangfoldet og muligheten til å nyte friluftslivet. Naboloven; Etter naboloven § 2 skal ikke naboen gjøre noe som «urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe» for naboen Byggingen av minnestedet på Utøykaia starter på mandag. Oppføringen av minnestedet på Utøykaia settes i gang tidlig mandag. Det skal stå klar til tiårsmarkeringen av 22. juli, men det kan naboene sette en stopper for De mener at vedtak om oppføringen av minnestedet er i strid med tålegrensa i naboloven, noe AUF og staten avviser. Det er Ringerike tingrett som skal behandle søksmålet fra Utøya-naboene. Når det skjer, er uvisst. AUF og staten mener begjæringen om midlertidig forføyning bør behandles samtidig som hovedkravet

 • Middagstid norge.
 • Ebillett parken.
 • Dingolfing sehenswürdigkeiten.
 • Google location history android.
 • Isolør.
 • Augenarzt wien kasse.
 • Mietzinsberechnung deutschland.
 • Parody songs.
 • Best crossfit grips.
 • Töpfermärkte 2017 brandenburg.
 • Efteling preise.
 • Lustige wecker bilder.
 • Fana klubbhus leie.
 • Julegavetips til kjæresten.
 • Hdrezka.ag игра престолов.
 • Prinsessan beatrice och eugenie.
 • Tattoo healing.
 • Eric clapton son died.
 • Tesla battery weight.
 • Tanzstudio stümer niebüll.
 • Hoteller i mijas spania.
 • Trygg trafikk spill.
 • Vurdering af ædelsten.
 • Ottar mannegruppa.
 • Imagenes del chavo del 8 en bebe.
 • 35mm pipenøkkel.
 • Xbox one s screenshot erstellen.
 • Farbe eiche san remo.
 • Kontorshotell östersund.
 • Grundschule arbeitsblätter wie downloaden.
 • Confederate state army.
 • Smerter i bryst og rygg ved svelging.
 • Pris utleie elektriker.
 • Nfl london 2018 tickets kaufen.
 • Rotgrønnsaker og kylling.
 • Neues theater potsdam.
 • Skjærehastighet tabell boring.
 • Kaliber 30 06.
 • Radikale prostatektomie nachsorge.
 • Sår på føflekk.
 • Rechtsanwalt familienrecht düsseldorf.