Home

Målbilde mal

Tydeliggjør målbilde - hvor vil vi? Før vi vurderer hvilket kompetansebehov vi trenger, må vi ha et omforent og tydelig målbilde for hva virksomheten ønsker å oppnå. Det er flere ting som påvirker målbildet, og du må vurdere hvilke eksterne og interne rammebetingelser du må forholde deg til Velg blant tusenvis av kostnadsfrie Microsoft Office-maler for enhver hendelse eller anledning. Kom i gang med skole- jobb- eller familieprosjektet, og spar tid med en profesjonelt utformet Word-, Excel- eller PowerPoint-mal som passer perfekt et målbilde som viser veien fram til 2016. Målbildet beskriver utviklingen som skal skje gjennom den vedtatte omstillingen av Statped. Målbildet tydeliggjør grunnlaget for arbeidet mot en nasjonal og enhetlig etat, og er et utgangspunkt for videre planlegging av form og innhold. Målbildet danner grunnlag for årlige tildelings

Lag et strategisk målbilde - et veikart for fremtiden I en strategiprosess er det viktig å tydeliggjøre hvem virksomheten din skal være til for og hvilke områder virksomheten din skal fokusere på fremover. Målbildet skal fortelle ambisjonsnivået, dvs. hva virksomheten din ønsker å oppnå og hva som skal være de strategiske fokusområder. Sandwichmodellen (se illustrasjon [ Svar. Tommelfingerregelen holder ikke alltid stikk. Det er varianten målsetting uten -n- som skal brukes i begge betydninger (men bare når mål ikke er dekkende). Bokmålsordboka sier at målsetting er. 1 det å fastsette et mål som skal nås 2 program, plan, mål

Målbilde i praksis. Alt dette kan sammenfattes i et tydelig målbilde (dashboard), som over tid viser utviklingen av resultatene våre innen ulike aktiviteter. Noen spørsmål å stille seg: - Hvor mange salg skal vi ha per måned? - Hvor skal henvendelsene komme? - Hvor stor konvertering skal vi ha Strategi og målbilde. Her er retningen vi går i. Vi ønsker mer åpenhet om veikartene og strategiene våre. Foto: Vei med bil | Ole Kristian Losvik. Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0

Definer målbilde og strategi - DigitalNorwa

 1. Hvorfor et digitalt målbilde? Den raske utviklingen innen teknologi og digitalisering, og mulighetene dette gir, endrer brukernes forventninger til tjenestene Miljødirektoratet leverer
 2. 25.06.2013 1 Kapittel 2 Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner Monica Storvik 25.06.2013 Hva er mål? • Mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. 25.06.2013 2 Målhierarki Operasjonalisering a
 3. målbilde for offentlig sektor Kick off prosjekt Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Leveranser: Arbeidssamlinger og intervjuer med virksomhetene i Skate 1 Forslag til felles digitalt målbildet for offentlig sektor 2 Analyse av nå-situasjonen og aggregerte funn 3 Digitalt målbilde for offentlig sektor 4 Gap- og.
 4. Lag den perfekte presentasjonen eller salgs praten med profesjonelt utformede Microsoft PowerPoint-maler. Moderne, klassiske, sofistikerte - finn den rette stilen for arbeid, privatlav eller skole
 5. istrative tjenester, styrket utviklingskapasitet med økt gjennomføringskraft og beste praksis virksomhets- og økonomistyring
 6. Målbilde. Hvert år sender privatpersoner og profesjonelle aktører ca. 100 000 byggesøknader til kommunene. I tillegg kan inntil 15 sektormyndigheter være en part i byggesaker. Kommunene bruker 1,5 mrd. kroner årlig på saksbehandling av byggesaker

Office-maler og -temae

Dette er en selvforsvarsmekanisme som vi ser hos svært mange virksomheter. Ingen skal stilles til ansvar. Og da blir det heller ikke mye man lærer av slike prosesser. En utfordring for prosjekter hvor man konkluderer med «at man kom i mål» er ofte mangel på et tydelig målbilde med klare effekter og gevinster for virksomheten Organisatorisk «grå stær» er mangel på klare, tydelige mål som virksomheten og hver enkelt kan se, forstå og innrette seg etter for å treffe Jeg går gjennom malen og ber alle gruppene lese opp for forsamlingen hva de svarte på hvert punkt. For hvert punkt spør jeg åpent «hvilket svar var best?» Det nominerte beste svaret skriver jeg på tavle eller flipover. Dette tar cirka ti minutter. Vi avslutter workshopen med en liten oppsummering av hva folk fikk ut av øvelsen En strømmetjeneste for læring - et nytt målbilde for livslang læring i Norge. De kommende årene vil antageligvis mer enn 800 000 norske jobber bli radikalt endret på grunn av ny teknologi. Da er det essensielt at arbeidstakere og -søkende får sjansen til å reorientere seg

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte Virksomheten bør ha et felles målbilde på hva som er morgendagens kompetansebehov. Målbildet utarbeides på virksomhetsnivå og blir en rettesnor for å iverksette tiltak. Publisert: 05. Feb 2019, Sist endret: 08. jul 2019. Det viktigste du gjør i starten av arbeidet er å løfte blikket og se fremover Konseptfasen sikrer at et eventuelt prosjekt vil være riktig bruk av virksomhetens ressurser for å tilfredsstille et definert behov. Dette gjøres ved å utrede alternative konsepter og velge det beste Nytt målbilde Målbildet gir oss en tydelig retning for hva vi skal oppnå sammen fremover. Et mer konkret målbilde er nå klart, etter at vi har fått innspill fra ledere, tillitsvalgte og verneombud, blant annet i felles workshop 19. oktober Virksomhetens målbilde for kompetanse er rettesnoren når du skal gjennomføre og følge opp. Å rekruttere ny kompetanse kan være nødvendig, men det største potensialet ligger i å utvikle medarbeiderne du allerede har

Visjon-Kunnskap for en bedre verden . Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg.Kunnskap inspirer og utfordrer, endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden Kommunedelplan kultur - Utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. 10. Globalisering •Teknologi gir mulighet til et mangfold av kulturuttrykk fra hele verden Utfordring 10: Legge til rette for både nasjonalt og internasjonalt kulturelt mangfold på lokale arenae Forord. Statpeds målbilde er et viktig strategisk dokument for vår virksomhet og aktivitet. Sammen med de årlige budsjettildelinger og tildelingsbrev fra våre overordnede angir målbildet retningen for Statped som kunnskapsorganisasjon og tjenesteleverandør ET NYTT MÅLBILDE FOR LIVSLANG LÆRING I NORGE. 4 ISBN 978-82-8400-007-7 (trykket utgave) ISBN 978-82-8400-008-4 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, mai 2020 Forsideillustrasjon: Birgitte Blandhoel Elektronisk publisert på: www.teknologiradet.no . FOROR

Prosjektets faser er grønne, og er prosjekteierens ansvar. Virksomhetsledelsen oppnevner en prosjekteier som i prosjektperioden ivaretar overordnet overvåkning, styring og støtte til prosjektlede Dette dokumentet beskriver funksjonelt målbilde for digitale innbyggertjenester i spesialisthelse-tjenesten (DIS). Målbildet er utarbeidet høsten 2014 som ledd i Nasjonal IKT tiltak 2001: Forprosjekt DIS, med målsetting å fremme utvikling av enkle og sikre digitale innbyggertjenester i spesialisthelse-tjenesten på kort og mellomlang sikt Strategisk målbilde for forsvarssektoren. Strategisk mål: L1: Utarbeide, bidra til å skaffe tilslutning til, og gjennomføre forsvarspolitikken Konkretisering av målet: 1. Utarbeide et forsvarspolitisk beslutningsgrunnlag som gir grunnlag for en langsiktig og helhetlig utvikling av forsvars-sektoren

Lag et strategisk målbilde - DigitalNorwa

Målbilde. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere målbildet vårt etter hvert som behovene endrer seg. I hovedsak dreier endringene seg om å implementere støtte for nye typer kataloger. Diagram. Sammenhengen mellom komponenten illustreres i følgende diagram: Om komponentene i målbildet Målbilde betalingsløsninger Orientering om arbeidet Prosjektet Målbilde betalingsløsninger har som mandat å etablere et målbilde for billetterings- og betalingsløsninger i et langsiktig perspektiv . 2 Blank.potx Dagens betalingssystem møter flere utfordringe Et målbilde om en felles nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten, med startpunkt i kommune-Norge, fikk tilslutning. Våren 2016 fikk Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbildet, og Helseplattformen (helse-midt.no) fikk status som regionalt utprøvingsprogram Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? I faktabladen om målbilder för god miljöhänsyn får du hjälp att hitta svaren

Strategi 2018-2025 - Fakultet for medisin og

Målsetting og målsetning, eller mål

Video: Har virksomheten din et tydelig målbilde? - Tenk Kommunikasjo

definere målbilde og lage en plan for hvordan det er tenkt at digitaliseringen av arkivfunksjonen best kan skje. Målbildet vil være retningsgivende for satsinger som settes i gang. Det er aktuelt å se på mulighetsrommet gitt den teknologiske utviklingen, IT-politiske føringer, trender i markedet og ikke minst helseforvaltningens behov Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet. Dette målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, ved Mjøsbrua 1.0 Målbilde for funksjonsområdet Mål for HR-feltet ved HVL: HR skal ha god og profesjonell kompetanse på de tjenestene vi skal levere HR skal ha effektive arbeidsprosesser og levere tjenester av høy kvalitet HR skal bidra til felles administrativ praksis og likeverdige tjenester på tvers av fakultet og studiestede Kompetansekartlegging krever klart definert mål. Altfor ofte har kompetansekartlegging uklare og tvetydige målsetninger. Resultatet blir manglende forankring i organisasjonen og oversikter som sjelden blir brukt til annet enn å fylle en skuff i arkivet

Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2018-2021 Versjon 1.0 Side: 1 av 24 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2018-202 Future state-kundereiser, eller målbilde-kundereise, er et strategisk styringsverktøy der man bestemmer seg for hva man ønsker at kunden for eksempel skal tenke, føle, eller se når de i framtiden benytter seg av din tjeneste eller ditt produkt Veikart for tjenesteinnovasjon. Veikart for tjenesteinnovasjon er en verktøykasse for deg som vil skape bedre tjenester for innbyggerne i din kommune Sporveien har de seneste årene investert i digitale løsninger. Det har gjort det mulig å effektivisere transportsystemet og realisere resultater fra Best 2020. Konsernet har et digitalt målbilde for å støtte konsernets prioriteringer innenfor dette området, og for å sikre gjennomføringskraf

OUS-utbyggingen: Målbilde, manipulering og maktmisbruk For å holde stø retning mot målbildet nedtoner HSØ/OUS reguleringsproblemene på både Gaustad og Aker Her er en liste med ord som begynner på mål. Klikk her for å se denne listen over ord på mål hr-sektorprosjektet 2019 1 hr - forenklet, forbedret, fornyet videreutvikling av hr i forsvarssektoren sluttrapport fd v mars 201

PPT - Sømløs Virksomhet – et målbilde PowerPoint

3.Målbilde •Beskrive hva vi ønsker at innholdet i byen skal være •Basert på analysene i de foregående fasene •Målbildet diskuteres med arbeidsgruppen 4.Implementeringsplan •Detaljere hva som skal gjøres, av hvem, hvordan, når og til hvilken kostnad for å n 1.1 Målbilde Formål Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til Standard Norge skal bidra til økt verdiskaping. Standard Norge skal sikre en infrastruktur for standardiseringsarbeidet i Norge og ivareta norske interesser og forpliktelser på best mulig måte i internasjonalt standardiseringsarbeid Utdypning av målbilde for 2020-2030. Diakonhjemmet er en pådriver for bærekraft. Vår tids største utfordring er bærekraft i vid forstand. Bærekraft er definitivt et diakonalt anliggende og en del av samfunnsoppdraget, slik det kommer til uttrykk i Den norske kirkes definisjon av diakoni og Diakonhjemmets formål LØRENSKOG KOMMUNE - Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020 / 6 og eksternt. Digitaliseringsstrategien er utarbeidet i tråd med overordnede styringsdokumenter Alle virksomheter bør ha en strukturert tilnærming til innovasjon, samt å jobbe med å definere behov og tiltak som støtter opp under virksomhetens strategiske mål.Det er viktig at virksomheten ikke bruker tid og ressurser på å videreutvikle idéer som overlapper med andre pågående aktiviteter, eller hvor virksomheten ikke på det nåværende tidspunkt har kapasitet til å følge opp

Trysils reiselivsstrategi 2012-2020 - oppdatert november

virksomhetens tildelingsbrev, sammen med direktoratets eget målbilde, virksomhetsstrategi, mål- og disponeringsbrev, med effekter av virksomhetsstyringen i form av kjernevirksomhetens tolkning av resultatindikatorer og bruk av styringsdata via deres tilbakemelding gjennom virksomhetsrapporter MISVISENDE MÅLBILDE. At sykehusstrukturen i Innlandet per i dag ikke er bærekraftig, er de fleste enige om: Spørsmålet er hvordan vi for fremtiden kan oppnå de beste helsetjenestene for Innlandets befolkning. Det er nettopp i målbildet «Innlandet» at betegnelsen målbilde i seg selv blir så misvisende PS2000 SOL er egnet for systemutvikling og -forvaltning hvor det er ønskelig med en smidig gjennomføringsmodell med løpende prioritering av behov ut fra definerte mål og rammer. Innholdet i løsningene og leveransene vil ikke være beskrevet på et så detaljert nivå at det gir grunnlag for samlet prisfastsettelse på forhånd.Som leverandør inngår du en avtale om å tilby en definert. Målbilde, mål og strategier i kommunedelplan oppvekst 2.1 Målbilde for 2030 Alle barn og unge i Levanger får en best mulig start på livet Barn og unge er en stor ressurs for samfunnet. Barndommen og ungdomstida har en egenverdi, den er ikke bare en forberedelse til voksenlivet Et helhetlig og felles målbilde for hele bedriften. Enkelt å kommunisere og forankre målbilde. Se sammenhenger mellom overordnede mål og underliggende avdelingers målbilde og leveranser. Se tydelige sammenhenger mellom målbilde, utfordringer og løsninger. Se sammenhenger mellom løsninger og aktiviteter som leder frem til de

Unit | Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere. Målbilde 2035: Habilitering og rehabilitering har en samlet base i Mjøssykehuset og fremstår som et synlig og tydelig tilbud for pasienter pårørende og samarbeidspartnere. Tjenestene preges av høy spesialisert og bred tverrfaglig kompetanse i solide fagmiljøer. Fagutvikling og samarbeid som bidrar til helhetlige pasientforløp er førende Kvalitetssystemer har blitt en del av de fleste firmaers hverdag, ofte grunnet lover og forskrifter, kunders krav og indre krav. Noen betrakter systemet for å være en viktig metode for å oppnå økt velstand gjennom redusering av kostnader grunnet svikt og feil mens andre oppfatter at systemet skal være en forpliktelse og noe en må gjøre for å tilfredsstille kunden og forskrifter

Strategi og målbilde Helsenorgela

2 Helse Sør-Øst RHF styresak 005-2019 - Målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF 005-2019 31.01.2019 3 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 08.03.2019 Versjon 1.0/2020 Dato 13.02.2020 Godkjent av Cathrine M. Lofthus Administrerende direktør Helse Sør-Øst RH Business Case. En business case brukes til å vurdere om prosjektet er ønskelig (balansen mellom kostnad/gevinst usikkerhet), levedyktig (prosjektet kan levere produktene) og oppnåelig (produktene kan gi gevinstene), som et middel til å støtte beslutninger angående (fortsatt) investering i prosjektet.. Når business case er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier Virksomhetsplan og målbilde Målbildet må utformes av fagfolk. Av Reidar Georg Schwebs Spesialist i psykiatri. Medlem av Helsetjenesteaksjonen , 4 innlegg . Debatt.

Miljødirektoratets digitale målbilde for 2019-2025

Håndballidretten mot EURO2020 er Region Nord sitt strategiske målbilde i kommende tingperiode. Regionen og klubbene skal bidra med å legge til rette for positive folkehelsetiltak for barn og unge i sitt nærmiljlø. Med stor innsats skal region og klubber fremme sunne holdninger og sikre barn et best og rikest mulig aktivitetstiblud En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I historiebøkene kan vi lese om berømte menn og kvinner som har hatt store visjoner. Noen har drømt om å erobre nye landområder og skape rike og mektige stater og anlegge store byer og palasser utgjør et samlet målbilde frem mot 2020. Basert på strategidokumentet utvikles mål og økonomisk langtidsplan, som omfatter både årlige budsjetter og en fireårig plan som uttrykker spissede prioriteringer med basis i nasjonal politikk og region-ale satsinger. Helseforetakene forpliktes i foretaksmøte ti

PowerPoint-mal

samfunnsdelens målbilde, og vedtas av kommunestyret. Planene utarbeides med et 12-års perspektiv, i utgangspunktet med rullering hvert fjerde år. Planer på dette nivået skal bidra til og er mal for oppbygging og design av strategier/kommunale temaplaner Side 3 Forord Dette planprogrammet skal være et beslutningsunderlag og gi en anbefaling av de byggeområder som utredes videre med sikte på nybygg for å oppnå ett samlet campus for NTNU i Trondheim helsenorgelab.no Strategi og målbilde; Plan for Helsenorge 2020; Plan for Helsenorge 2020. I 2020 skal vi bredde mange av tjenestene våre ut til enda flere innbyggere og helsektører Målbilde og forslag til tiltak 1.1 Digitalisering og velferdsteknologi 1.2 Sammenheng i tjenestene 1.3 Tidlig innsats og forebygging 1.4 Helse - og familietjenestene 1.5 Omsorgstjenestene 1.6 Kompetanse og rekruttering 1.7 Heltidskultur 1.8 Ledelse og organisering Struktur og organisering 2.1 Organisering av sektoren 2.2 Omsorgstjeneste Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2019 «Målbilde» for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus,.

Et nytt målbilde Bærum kommun

Målbilde Kragerø 2030 600 nye arbeidsplasser på helårsdes1nasjonen Kragerø I2030 er Kragerø en bærekrabig helårsdescnasjon med lpassede lbud l kunder iregionen, nasjonalt og internasjonalt, ialle årscder.Naturen, kunst og kultur er sammen med småbyidyll grunnlaget for opplevelsesproduksjon Myndighetenes overordnede målbilde den gang var ikke bare et vellykket OL, dette lå som en forutsetning. Målbildet var å bidra til varig utvikling i Innlandet som lå i «oljeskyggen». Spørsmålet vi må stille oss i dag er på hvilken måte Sykehuset Innlandet og Innlandet fylkesting kan bidra til å nå regjeringens mål

Målbilde - K

Arbeidstilsyne Misforstått om målbilde? SYKEHUS: Innsenderen mener at målbildet for sykehusene må endres. FOTO: Jo Kjetil Heggelund. Per A. Sørensen, Lillehammer. Publisert: 09 juli, 2020 21:03 Oppdatert: 09 juli, 2020 10:52. I målbildet for Sykehuset Innlandet punkt 6 understrekes det at virksomheten skal være økonomisk bærekraftig Et strategikart er et rammeverk som prøver vise hvilke sammenhenger som finnes mellom de ulike perspektivene i balansert målstyring, også kalt Balanced ScoreCard Målbilde. Formål [Skildring av den effekten eller tilstanden som ein ønsker å oppnå heilt eller delvis gjennom anskaffinga. [Tabellen under er ein mal på milestolpenivå. Om ønskeleg kan det leggast til kolonne for planlagde aktivitetar og/eller delmilestolpar under kvar hovudmilestolpe

målbilde og vurdere hvordan eksisterende vedtak og grep fungerer opp mot målbildet. VEDTATT VISJON OG MÅL I vurderingene mht. om vi er på rett veg og i dannelsen av målbilde for Innherred samkommune, vil den vedtatte visjon og de vedtatte mål stå sentralt Dette dokumentet beskriver ett fremtidig målbilde for XXXXs IT-arkitektur. Dette dokumentet beskriver ett fremtidig målbilde for XXXXs IT-arkitektur. This site uses cookies. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used

Tellmann IT prosjekter som feiler - mangel på målbilde

Målbilde - overordnet • Overordnede mål i St.m 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet synes å forutsette at en sterkere digitalisering i UH-sektoren skal gi klare kvalitetsgevinster. • Dette vil ikke skje tilfeldig, må understøttes av egnede pedagogiske tilnærminger og gjennom bevisst undervisningsledelse God bærekraftsrapportering forutsetter at bærekraftsarbeidet følger en overordnet strategi. Rapporteringen med tilhørende indikatorer, knyttes til virksomhetsstrategi, vesentlige temaer, strategiske satsingsområder og målbilde. Relevante og konkrete KPIer er avgjørende for å sikre at strategiske fokusområder implementeres og følges Mange ledere tror at det hadde vært lettere å lede folk dersom de bare hadde hatt personalansvaret. Så enkelt er det ikke. Skal du ha makt og innflytelse må du gjøre deg fortjent til det. I tillegg er det et godt råd å avklare hvilke virkemidler du kan bruke

PPT - Cyfarfod boreol (i blant 5-7 oed) PowerPoint

Tellmann Klare mål - målbilde, handlingsplan, omstilling

Avtalen regulerer levering av vedlikehold og service for programvare og/eller utstyr. Avtalen gir også mulighet for kompletteringskjøp, lisensutvidelser eller ytterligere utvikling i begrenset omfang innenfor et angitt målbilde for den aktuelle løsningen målbilde for ønsket situasjon og til slutt strategier og tiltak som kreves for å komme dit vi vil. For å kunne realisere en IKT- strategi, er det helt avgjørende å kjenne til rammebetingelsene som angir ansvar og styring av ressurser og oppgaver - Her har eierne av selskapet, de regionale helseforetakene, gitt et målbilde som hver eneste en av selskapets 200 medarbeidere må jobbe mot, men også støtte seg til. For en av mytene om at en innkjøper egentlig bare ønsker å presse pris og få varen raskt i hus, den kan vi knuse med en gang Gjør det enkelt å være kunde - en tilnærming til e-handel Publisert 09 okt 2017. En av de største utfordringene mange opplever med e-handel er komplekse problemstillinger, i tillegg til mange plattformer og leverandører man må orientere seg i

I tillegg vil det utfylle fag- og funksjonsutdanningen som blir gitt tidlig i andre semester der det etableres et målbilde for utdanningen gjennom kurset «Troppssjefen» ved Hærens våpenskole. Siste del av høsten i tredje utdanningsår vil kadettene være i praksis i en lengre periode Overordnet målbilde. Pasientreiser HF har formulert et overordnet målbilde for 2025 der pasientreiseområdet møter dagens utfordringer, samfunnstrendene, samt brukernes forventninger til offentlige tjenester. Målbildet er definert med utgangspunkt i foretakets visjon. Målbilde 2025, bruker- og samfunnseffekte It-prosjektledelse hjelper deg å nå dine mål. Tjenester. It-prosjektledelse er et lite konsulentselskap som hjelper deg å nå dine mål Prosjekt digital kanalstrategi utredet høst 2019 forslag til strategi og målbilde for fire områder; uio.no, sosi-ale medier, studentkommunikasjon og forskningsformidling. Prosjektet hadde deltakere fra flere fakulteter og enheter. Styringsgruppen vedtok 13. desember leveransen. Dette er utgangspunkt for endelig digita

Frokostseminar: Innholdsdrevet design - case TelenorAksjeporteføljen til himmels i 2015

En øvelse for å finne et felles mål for teamet ditt

Målbilde Et langsiktig mål som beskriver hvilken verdi en løsning skaper i markedet eller hvilken effekt den gir for virksomheten, er viktig for å skape engasjement og involvering fra kolleger og ledere. Tradisjonelle framtidsbilder bygger på en antakelse om at det er mulig å forutsi ett konkret framtidsbilde 3.3 Lærerens målbilde Læreren har god digital kompetanse og er godt skolert i pedagogiske metoder. Videre har læreren et bredt tilbud av applikasjoner og digitale tjenester som støtter gjennomføringen av utdanningen i alle faser, fra planlegging via gjennomføring til evaluering

Slik jobber vi med personvern

En strømmetjeneste for læring - et nytt målbilde for

målbilde Konkretisere plan Iverksette tiltak og måle Rapportere og kommunisere Analysere og kartlegge. PwC Eksempel på hvordan et selskap kan gå fra vesentlige temaer til fokusområder og prioritering av FNs bærekraftsmål 61 Eksempel fokusområder og FNs bærekraftsmål Definere målbilde Konkretiser Svar. Bruk ett bare når du sikter til tallet 1 (i motsetning til 2 eller flere), eller når du ellers ville ha uttalt ordet med sterkt trykk.Bruk én t ellers. Ett svarer altså noenlunde til one på engelsk, mens et svarer til a.. Se på forskjellen her (feit skrift = trykksterkt): 1 Jeg skal på et møte i dag. 2 Jeg skal på ett møte i dag. (Altså ikke flere. For at en hel næring i fellesskap skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser, er det nødvendig å styrke smittekontrollen som grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Skal dette være mulig, er det nødvendig å ha et felles målbilde som næringa stiller seg bak, og forplikter seg til å jobbe mot. Ifølge Veterinærinstituttet er virussykdommer [

2012 10-24 ark2012 - arkitektur i modKort historie om Edinburgh

Helhetlig pasientforløp i eget hjem er et strukturert utskrivings- og oppfølgingsprogram for pasienter i hjemmetjenesten i Trondheim kommune. Sammen med Hverdagsmestring i hjemmet, har dette vært fundamentet for kvalitets- og kompetanseutviklingen de senere årene. De andre tjenesteområdene i Helse og velferd har nå utviklet egne pasientforløp etter samme modell Utgangspunkt for et oppdrag Østre Agder Teknisk forum skal utarbeide et felles digitalt målbilde / digitaliseringsstrategi for de samarbeidende kommunene. Arbeidet er påbegynt med en felles workshop 03.12.2019. ØATF har forespurt Egde Consulting om innspill for å bistå med å fasilitere den videre prosessen Målbilde 3: Legge til rette for en fiberinfrastruktur som muliggjør økt digitalisering av offentlig tjenesteproduksjon og forvaltning, for å sikre at landsdelen ikke henger etter resten av landet mht. digitalisering av offentlig sektor Kommunene Levanger og Verdal har ferdigstilt en felles «Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030» for kommunene, der folkehelse er innarbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, som har som ambisjon å være avstemt med den løpende samfunnsutviklingen - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 • Resultater birkebeinerrittet 2017.
 • Vera pioner.
 • Co2 karlsruhe bilder.
 • Garconniere villach provisionsfrei.
 • Tumor wirbelsäule erfahrungen.
 • Norstat webbooking.
 • Amfiboler.
 • Ultrasound invented.
 • Finn funksjonen til grafen.
 • Håndsrekningene kryssord.
 • Kkw beauty norge.
 • Wilier cento1air.
 • Frilandsgris rogaland.
 • Gary valentine kinder.
 • Univern nanotec.
 • Deception meaning.
 • Meadow soprano.
 • Oreo cake pops oppskrift.
 • Malender affe.
 • Hva er en hedning.
 • Immowelt fürstenwalde.
 • Couleur poker.
 • Minikran sertifikat.
 • Stokker kryssord.
 • Hochschulsport uni rostock ss 2018.
 • The snowman swesub.
 • Naboloven bygging.
 • Adjektiv english.
 • Franska verb aller.
 • Power.
 • Adobe photoshop pris.
 • Skyer navn.
 • Freunde finden aargau.
 • Google location history android.
 • Ansatte mattilsynet.
 • Julemarked drammen museum.
 • Bryllup med overnatning sjælland.
 • Røde pølser i norge.
 • Www bad berka de.
 • Jannike björling flashback.
 • Prinsesse astrid bolig.