Home

Føre var prinsippet naturmangfoldloven

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven

§ 9 Føre-var-prinsippet 24 Naturmangfoldloven kapittel II 14. november 2012 Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade p Videre er miljørettslige prinsipper som føre var, økosystemtilnærming og samlet belastning, og at kostnader ved miljøskade skal bæres av tiltakshaver, lovfestet gjennom naturmangfoldloven. Det følger av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og ved forvaltning av fast eiendom I Naturmangfoldloven fremgår sektoransvaret spesielt i lovens kap II, mens prinsippet om bærekraftig bruk og vern nevnes allerede i lovens formålsbestemmelse. Lovens kap. II slår fast at utøving av offentlig myndighet skal bygge på et godt kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og at påvirkningen av tiltaket skal vurderes ut fra samlet belastning på økosystemet vens miljøaspekter og Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12. Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 inne-holder noen sentrale prinsipper: - kunnskapsgrunnlaget - føre-var-prinsippet - samlet belastning - kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver - miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode

naturfag.no: Føre-var-prinsippet

Etter planrådgiver sin vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldloven og virkninger på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jfr naturmangfoldloven § 9 Føre-var prinsippet - naturmangfoldloven § 9. Dersom motorferdselmyndigheten ikke har kunnskap eller tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene for naturmangfoldet som følge av omsøkt motorferdsel vil føre-var-prinsippet komme til anvendelse, se naturmangfoldloven § 9, videre Ot. prp. nr. 52 s. 380 flg 3.4 Naturmangfoldloven § 9 - føre-var-prinsippet Føre-var-prinsippet har sitt kjerneområde der kunnskapsgrunnlaget anses for å være dårlig. Utgangspunktet er at forvaltningen skal bygge sine beslutninger på et så godt kunnskaps-grunnlag som mulig. Dersom en ikke kjenner konsekvensene av tiltaket på naturmangfoldet (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk 7 problemstillinger om anvendelsesområdet til de miljørettslige prinsippene. Disse beskrives i kapittel 5. De miljørettslige prinsippene omfatter kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet ( Naturmangfoldloven regnes som en av verdens beste og mest moderne miljølover. For første gang er føre var-prinsippet lovfestet i Norge. Dette bikker bevisbyrden for miljøforsvarlighet over på den som vil gjøre naturinngrep

naturmangfoldloven - Store norske leksiko

 1. Naturmangfoldloven §§ 8-12 beskriver kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, hensyn til økosystem og samlet belastning, fordeling av kostnader ved miljøforringelse samt krav om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. De enkelte bestemmelsene kan ses på www.lovdata.no, Naturmangfold skal vurderes under arbeidet med en reguleringsplan
 2. 3.4 Føre var-prinsippet i Naturmangfoldloven § 9 18 4 ROMMET FOR FORVALTNINGENS SKJØNNSUTØVELSE ETTER NML § 9 21 4.1 Om forvaltningens skjønnsutøvelse 21 4.2 Om forvaltningsskjønnet etter nml. § 9 23 4.3 Om nml. § 14s påvirkning av forvaltningens skjønnsutøvelse 31. II 5.
 3. Kunnskapsgrunnlaget og føre-var Nei til 100 hytter i Tvedestrand: Nml. §§ 8 og 9. Miljøverndepartementet: «Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Ulevåg. Naturmangfoldloven §§ 8, 9 viser til behovet for kunnskapsgrunnlag og vektlegging av føre-var-prinsippet ved offentlige beslutninger. Med bakgrun

Naturmangfoldloven Statens vegvese

Ut fra føre-var-prinsippet i Naturmangfoldlovens §9 skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate mener miljømyndighetene og oppdrettsindustrien er nødt til å begynne å forholde seg til eksisterende kunnskap og naturmangfoldloven. Den eneste kjente metoden for å være føre-var er å få oppdrett. Ut fra føre-var-prinsippet i Naturmangfoldlovens §9 skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. MDG mener miljømyndighetene og oppdrettsindustrien er nødt til å begynne å forholde seg til eksisterende kunnskap og naturmangfoldloven føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven kommer inn. Målet med føre-var-prinsippet er å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Bortsett fra kystlynghei er det ikke grunn til å anta at det vil være noen annen truet naturtype eller truede arter i det aktuelle området. Føre-var-prinsippet tillegges derfo Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 • Kunnskapsgrunnlaget er godt. • Fylkesmannen anser derfor at kravet til kunnskapsgrunnlag etter § 8 i naturmangfoldloven er oppfylt. • Med et godt kunnskapsgrunnlag kan hensynet til føre-var-prinsippet i § 9 tillegges mindre vekt. Føre var-prinsippet Naturmangfoldloven § 7 er en saksbehandlingsregel om begrunnelsesplikt som supplerer de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Selv om saksbehandler har utredet saken i tråd med kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8, kan det oppstå situasjoner hvor de foreliggende opplysningene ikke gi

Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av

Naturmangfoldloven § 8. Området er imidlertid dårlig kartlagt, og det er departementets vurdering at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Det betyr at føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven kommer inn. Målet med føre-var-prinsippet er å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Bortsett fr å si noe om virkningene tiltaket kan få på naturmangfoldet. Føre‐var‐prinsippet vil derfor tillegges mindre vekt. § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) Jf. § 10 i naturmangfoldloven skal den samlede belastningen på et økosystem vurderes. For å vurder

Føre-var-prinsippet og betydningen for myndighetenes håndtering av lakselus i oppdrettsnæringen. 18 Jan 2016. Føre-var-prinsippet inngår ofte i beslutningsgrunnlaget når ulike miljømyndigheter begrunner vedtak som på en eller annen måte begrenser privates adgang til å foreta miljøinngrep Naturmangfoldloven § 8. Området er imidlertid dårlig kartlagt, og det er departementets vurdering at kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Det betyr at føre -var -prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven kommer inn. Målet med føre -var - prinsippet er å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Bortsett fr Føre-var-prinsippet. Selv om du har innhentet kunnskap slik det kreves etter kunnskaravet i § 8, kan kunnskapen i noen tilfeller ikke være tilstrekkelig til å vite hvilke virkninger beslutningen har for naturmangfold. Føre-var-prinsippet i § 9 skal da brukes

Samtidig er «føre-var-prinsippet» lovfestet og gir åpning for bruk av Naturmangfoldloven for å stanse virksomhet med begrunnelse i at kunnskapen ikke er uttømmende. Grunnforskning er et offentlig ansvar og mangel på nødvendig prioritering gjør at en i realiteten selvpåført kunnskapsmangel kan brukes som begrunnelse for å hindre tiltak som f.eks skogbruk Definisjon av føre-var-prinsippet Vi er ikke sikre på hvor grensen for bærekraftig utvikling går, men for å forhindre eventuelle skader har man funnet på noe som kalles føre-var-prinsippet. Det betyr at tvilen skal komme naturen til gode, altså at vi skal prøve å ta vare på naturen og unngå å gjøre ting som resulterer § 9 (føre-var-prinsippet) Jf. § 9 i naturmangfoldloven skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når man ikke har tilstrekkelig med kunnskap til å vite hvilke virkninger beslutningen vil ha for naturmangfoldet

§ 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorli § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade p § 9 Føre-var-prinsippet når det ikkje ligg føre tilstrekkeleg kunnskap om naturmangfaldeteller verknadene på det og ein søker å unngå vesentleg skade på naturmangfaldet Nok kunnskap, men alvorlege konsekvensar for natur vurdere tiltaket opp mot forvaltningsmåla i §§ 4 og 5

Aktsomhetsplikten, betydningen av prinsippene i naturmangfoldloven, herunder føre var-prinsippet, samt reglene om prioriterte arter, fremmede organismer og utvalgte naturtyper er noen av temaene i artikkelen. Videre inneholder artikkelen henvisninger til relevante veiledere, kartdatabaser og nettsider. Kunnskapsblad fra FAGUS Rådgivning nr 2/201 Naturmangfoldloven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen, slik at naturen som grunnlag for menneskets virksomhet og utfoldelse ivaretas. Dette skjer gjennom forvaltning av lokale bestander, arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og leveområder for prioriterte arter. Loven er relevant for alle prosjekter som berører naturmangfold i forbindelse med.

Video: Lov om forvaltning av naturens mangfold

§ 9 føre-var-prinsippet . Jf. § 9 i naturmangfoldloven skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe et forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet slår inn når man ikke har tilstrekkelig med kunnskap for å kunne vurdere hvilke virkninger beslutningen vil ha for naturmangfold I naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er det gitt bestemmelser om blant annet krav til kunnskaps­grunnlaget, anvendelse av «føre-var-prinsippet», økosystemtilnærming og vurdering ut fra samlet belastning, samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Ifølge føre-var-prinsippet som er nedfelt i naturmangfoldloven skal tvil komme naturen til gode. 10. Mengde produsert energi fra hvert anlegg må veies mot naturkonsekvensene. Metodikk for vekting av ikke-prissatte verdier må videreutvikles. 11 «Motvind er uenig i at tilpasninger i detaljplanen/MTA oppfyller naturmangfoldloven §§ 8-12, og mener NVE ved sitt konsesjonsvedtak åpner for at føre var-prinsippet kan fravikes. Departementet konstaterer at Fylkesmannen i Aust-Agder finner at det er godt nok å sette et slikt vilkår gjelder uavhengig av om myndighetsutøvelse skjer i medhold av naturmangfoldloven eller andre lover og regler (plan- og bygningsloven, vannressursloven etc.). Det betyr at i alle saker som berører natur så skal følgende miljørettslige prinsipper vurderes: • kunnskapsgrunnlaget (§ 8) • ivaretakelse av føre-var-prinsippet (§ 9

Naturmangfoldloven er blitt ti år. Lovens innhold er godt, Paragrafene krever at offentlig naturforvaltning har tilstrekkelig kunnskap og at den anvender «føre var»-prinsippet når slik kunnskap mangler eller viktige naturinteresser står på spill § 9 Føre-var prinsippet > Når mangel på, eller ikke nok, kunnskap > Kunnskapsmangel kan gjelde naturverdiene, eller effekten av påvirkninger > Avslå søknaden, innvilge delvis, på vilkår som reduserer fare for skade, ev. midlertidig forbud mot tiltak > Foreligger ikke søknad, men er risiko for alvorlig eller irreversibel skade p

Føre-var-prinsippet (engelsk: The precautionary principle) er et prinsipp for hvordan politiske beslutningstakere og andre samfunnsaktører - og enhver borger - kan forholde seg til usikre virkninger av egne handlinger. På norsk har prinsippet lånt ordlyden fra ordtaket «Bedre føre var enn etter snar» Føre-var-prinsippet er ikke eksplisitt nevnt i noen lover eller retningslinjer.Til tross for at vi godtok det i internasjonale traktater og andre uttalelser, ble det ikke gjort mye for å lovlig implementere det i noen land. Noen amerikanske lover følger imidlertid konseptet om føre-var-prinsippet Det fremgår at utredningen skal dekke dokumentasjonskrav i naturmangfoldlovens §§ 812. BVV nevner i denne sammenheng at i forbindelse med flere store utbyggingsprosjekter i Norge så har en lagt til grunn «føre var prinsippet» når mange rødlistearter forekommer i det berørte området. Dette må følgelig også legges til grunn og fremkomme i utredningen for dobbeltspor Nykirke.

naturmangfoldloven § 7 om at de miljørettslige prinsippene i § 8 - § 12 skal legges til grunn som retningslinjer for all offentlig myndighetsutøvelse hvor natur berøres. Vurderingen av prinsippene i 1 [1] Et godt kunnskapsgrunnlag må ligge til grunn for beslutningen (§8), og føre-var prinsipp skal gjelde ve I naturmangfoldloven §§ 8 til 12 er det gitt bestemmelser om bl.a. krav til kunnskapsgrunnlaget, anvendelse av «føre-var-prinsippet», økosystemtilnærming og vurdering ut fra samlet belastning, samt miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. I Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) på s. 378 heter det blant annet

Naturmangfoldloven - Miljøjuss - Ta vare på naturen og

 1. § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel p
 2. Naturmangfoldloven som ble vedtatt 19. juni 2009 gir forutsigbare regler for bærekraftig bruk og vern av natur. Naturmangfoldloven skal implementeres i plan- og bygningsloven ved at kommunene må begrunne hvordan hensynet til biologisk mangfold er ivaretatt i vedtak og planer som berører natur
 3. Vurderinger etter Naturmangfoldloven ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Farverikvartalet Side 1 av 6 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen
 4. dre vekt.» • «Det er noe usikkerhet knyttet til planens effekter i forhold til trekkvei for elg og rådyr innenfor B 10. Dermed kommer føre-var-prinsippet i §9 inn (). I og med at mulige konsekvenser fo
 5. Slike eksempler er viktige klagepunkter i mange av de sakene NVE / OED får til behandling om vindkraftkonsesjoner, og det er ofte overraskende hvor overflatisk disse spørsmålene blir behandlet mot de krav naturmangfoldloven stiller - § 8 om kunnskapsgrunnlaget, § 9 føre-var prinsippet at når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om tiltakets virkning på naturen og artsmangfoldet.
 6. SJEKKLISTE NATURMANGFOLDLOVEN §§8 § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet
 7. § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig elle

Naturmangfoldloven - Frog

Naturmangfoldloven i bruk Med henvisning til naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlag og § 9 om føre-var-prinsippet tilrår DN at MD sier nei til all bygging i samsvar med reguleringsplan for Ulevåg i Tvedestrand Vurderinger etter Naturmangfoldloven 2AV 3 § 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger e § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet Det offentliges ansvar (§ 8) og føre-var-prinsippet (§ 9) Utvalget har i kapittel II foreslått at reguleringen skal hvile på grunnleggende prinsipper som føre-var-prinsippet, en generell aktsomhetsplikt, prinsippet om samlet belastning, prinsippet om at miljøforurenser betaler, osv. Disse er formulert i utkastets §§ 9-12 5. UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-12 11 5.1 § 8 - Kunnskapsgrunnlaget 11 5.2 § 9 - Føre-var-prinsippet 12 5.3 § 10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning 12 5.4 § 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 12 5.5 § 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 12 6

Gjelder naturmangfoldloven for oppdrettsindustrien

Lofotposten - Gjelder naturmangfoldloven for

- Naturmangfoldloven nevner natur som grunnlag for samisk kultur, prinsippet om at forurenser betaler, og føre-var-prinsippet som sier at kunnskapsmangel ikke er grunn for å la være å begrense eller hindre risiko for alvorlig eller irreversibel skade, og at det er en særlig plikt til å legge vekt på samisk kunnskap, legger de til Føre-var-prinsippet (§ 9) Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) Kostandene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Skjøtsel, naturmangfoldloven § 47 Tiltak i regi av forvaltningsmyndigheten som kan gjennomføres uten vedtak etter verneforskriften o Naturmangfoldloven ble vedtatt 2009, og er den viktigste loven om natur i Norge. Kunnskapsgrunnlaget, føre var-prinsippet, samlet belastning. Case fra viltforvalt-ningen. Diskusjoner og gruppearbeid. Plan- og bygningsloven og naturmangfold-loven

Etter at prosjektet var på høring, vurderte Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (i brev datert 16.03.2017) at det for naturmangfold burde utføres «ei samanstilling og vurdering av temaet opp mot dei miljørettslege prinsippa i §§ 8-12 i naturmangfaldlova. Vi tilrår at dette vert gjort slik at kravet til vurdering etter lova vert oppfylt § 9. Føre-var-prinsippet Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet Naturmangfoldloven gir muligheten til å etablere leveområder for enkelt arter.Det var tidligere slik at om en orkidé ble fredet, var den forbudt å plukke, men samtidig hadde leveområdet til orkideen ingen beskyttelse. Loven skal gi klare mål for områdevern, krav om forvaltningsplaner for de store verneområdene og gi økte midler til skjøtsel av nasjonalparker, landskapsvernområder og. Føre-var prinsippet (§9) I mange tilfeller treffes fortsatt beslutninger uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet. Dette er for eksempel tilfellet med bestandsmål og avskytningstiltak for ulv (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, ihht Naturmangfoldloven Kostnader knyttet til begrensing av skader på tema som kan dukke opp, bæres av tiltakshaver

Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer til bruk i situasjoner hvor en ikke har tilstrekkelig kunnskap tilgjengelig, jf § 8. Etter direktoratets syn er ikke tilfelle i denne saken. tamreinnæring. Direktoratets vurdering Brunbjørn er fredet etter lov 29. mai 1981 om jakt og fangst av vilt (viltloven) og naturmangfoldloven Flere i hjemmetjenesten må bruke munnbind: - Et føre var-prinsipp. Seks ansatte i hjemmetjenesten i Trondheim er satt i karantene, og flere må testes etter at en person i 80-årene fikk påvist koronaviruset tirsdag. Inntil videre må de ansatte nå bruke munnbind på jobb REGULERINGSPLAN FOR RÅDHUSKVARTALET MED NÆROMRÅDER PLANID 0529132 - VURDERINGER ETTER NATURMANGFOLDLOVEN Side - 4 av 7 § 9. (føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan h føre var-prinsippet: oppdatert av Ingvild Ulrikke Jakobsen (UiT) nesten 6 år siden Ingvild Ulrikke Jakobsen (UiT) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Einar Eriksen for artikkelen føre var-prinsippet

Det kommer frem i rapporten Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Rapporten oppsummerer kunnskapen vi har om forebygging av psykiske lidelser, og viser hva som er gode og effektive tiltak på en rekke arenaer: i kommunen, i familien og oppvekstmiljøet, i barnehage, skole og på arbeidsplassen Føre-var-prinsippet ble vedtatt på FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. På områder der våre forsknings-metoder eller tradisjonelle analyser ikke kan gi oss svar, skal vi reagere, uten å vite hvorfor, til naturens og miljøets beste

Lokale leserbrev 1 - www

Naturmangfoldloven: Hvilke plikter har du? - Codex

 1. Mer informasjon om aktsomhetsplikten og føre var prinsippet finnes i FAGUS FAKTA NR 2-2014: Naturmangfoldloven og betydningen den har for grøntanleggssektoren av Catrine Aulie. I forbindelse med innføring av ny forskrift om Fremmede organismer , har FAGUS skrevet høringssvar på vegne av alle stifterorganisasjonene
 2. Naturmangfoldloven De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er anses å være avklart for planforslaget i prosessen for kommunedelplan for Krakstadmarka. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre - var - prinsippet. Jordlov
 3. ske skaden.
 4. Føre-var-prinsippet er et prinsipp for hvordan politiske beslutningstakere og andre samfunnsaktører - og enhver borger - kan forholde seg til usikre virkninger av egne handlinger. På norsk har prinsippet lånt ordlyden fra ordtaket «Bedre føre var enn etter snar»
 5. Føre var-prinsippet (Naturmangfoldloven § 9) skal legges til grunn ved vurdering av utbyggingsområdet dersom det ikke er gjort undersøkelser eller det er indikasjoner på at det ka

Føre-var-prinsippet og betydningen for myndighetenes

Bestemmelser om bærekraftig bru

3 NATURMANGFOLDLOVEN - VURDERING 3.1 Lovgrunnlag § 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig § 9 føre-var-prinsippet og § 10 økosystemtilnærming Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften - høringsinnspill fra vannområdeutvalget for Nordre Fosen vannområde Selv om det legges opp til å videreføre dette prinsippet i vannforskriften er deltakelse. Mindre delaktighet og eierskap til vannforvaltningsplanene kan føre til dårliger Miljørettslige prinsipper, Nml. kap. 2 • Prinsippene gjelder for alle offentlige myndigheter, og skal legges til grunn som retningslinjer i skjønnsutøvelse (§ 7) • Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) • Føre-var-prinsippet (§ 9) • Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) • Kostandene ved miljøforringelse skal bæres a

Før jeg fikk sukk for meg, var min ledsager i ferd med å forkynne et prinsipp i evangeliet for henne, og jeg bar vitnesbyrd om at det var sant. jw2019 Men mange som før var slik, har, etter at de har studert Bibelen og har begynt å følge kristne prinsipper , foretatt radikale forandringer i sitt liv Selv om jaktkvoten for bjørn i 2011 utgjorde en-fjerdedel av bestanden ble ikke Naturvernforbundets klage om at dette var i strid med Naturmangfoldloven tatt til følge. Da rovdyrnemndene og Direktoratet for naturforvaltning vedtok en lisenskvote på hele 27 bjørner for lisensjakten i 2011, klaget Naturvernforbundet avgjørelsen inn til Miljøverndepartementet som uforsvarlig høyt (les hele. I klimadebatten blir føre var-prinsippet ofte brukt som argument for å redusere utslipp av CO₂ og andre klimagasser. Det hevdes at selv om vi ikke har full vitenskapelig viten og sikkerhet om hva menneskeskapte utslipp kan føre til av klimaendringer om 80-100 år - eller om det i det hele tatt vil komme en klimakrise - så er ikke det en unnskyldning for ikke å gjøre noe

Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

§ 9 føre-var-prinsippet og § 10 økosystemtilnærming : Saken gjelder etablering av cs. 10 nye fritidsenhet er i et område tidligere regulert til fritidsbeboel se. Området er omfattet av reguleringsplaner vedtatt i 2008, 2011 og 2017. Forslagsstiller mener de Abstract. I denne artikkelen vil vi diskutere ulike varianter av føre var-prinsippet og hvordan dette kan begrunnes ut fra ulike ståsted. Vi viser at de mest grunnleggende variantene av prinsippet er trivielle ut fra standard beslutningsteori, men vi argumenterer likevel for at prinsippet kan være betimelig

Føre-var-prinsippet oversettelse i ordboken norsk bokmål - spansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Naturmangfoldloven er en ny og overordnet lov i norsk naturforvaltning som i sin formålsparagraf vektlegger vern av naturens biomangfold gjennom bærekraftig bruk og vern. I et bruk-vern perspektiv spør vi hvilket potensial områdevern etter naturmangfoldloven har, og kan ha, for å fremme friluftslivsinteresser § 9 føre-var-prinsippet og § 10 økosystemtilnærming: Saken gjelder tilbygg mellom to eksisterende bygg på Kalvskinnet. Området er omfattet av tidligere vedtatt reguleringsplan. Forslagsstiller mener det gjennom behandling av reguleringsplan og kommuneplanens arealdel foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilk Føre-var-prinsippet - å forebygge - er et kjent begrep med tanke på smittevern. Å forebygge er bedre enn å behandle og vil som regel spare store økonomiske utlegg og menneskeliv. Som under tidligere epidemier (sars i 2003, fugleinfluensaen i 2005, svineinfluensaen i 2009) er norske helsemyndigheter igjen på etterskudd med det nye koronaviruset (covid-19)

Føre - var - prinsippet Global warnin

Jørgen Skavlan på Twitter: - Hvis ikke føre-var-prinsippet medfører å kansellere Kollen, så vet jeg ikke hva et føre-var-prinsipp er Føre-var-prinsippet. Mørekysten og fiskebankene er kjent som et av verdens største matfat. Her gyter viktige fiskeslag som torsk, sei og hyse - og Norsk Vårgytende (NVG) sild, en av verdens største fiskebestander. Konsekvensutredninger på fisk og gyteområder er i svært liten grad gjennomført Føre-var-prinsippet Jonas introduserte med sin fremstilling en etisk begrunnelse for mobilisering av etisk refleksjon og føre-var-prinsippet. Handlinger i en virksomhet som kan føre til konsekvenser, små eller store, kort- eller langsiktige, kjente eller så langt ukjente, er utgangspunktet Føre-var prinsippet Føre-var prinsippet er noe de aller fleste har hørt om; dette skal være med og verne den stemmeløse/svake part (les: naturen) i saker som angår for eksempel forurensing og fremtidig ulempe for natur og mennesker

Tredje ledd gir uttrykk for det såkalte føre var-prinsippet. Hensikten med å ta denne bestemmelsen inn her er å synliggjøre et prinsipp som er anerkjent så vel nasjonalt som internasjonalt på området helse, miljø og sikkerhet Føre-var prinsippet knyttet til gyteområdene for norsk vårgytende sild (NVG-sild) utenfor Mørekysten har hverken blitt utredet eller vært et sentralt tema i noen deler av prosessen. Les også: Når industrien snakker om rammebetingelser, er det bare å holde på lommeboke Føre-var-prinsippet Publisert den 16/05/2014 av Doremus Den gode nyheten er at regjeringen har begynt å akseptere føre var-prinsippet som miljøbevegelsen lenge har fremmet: At selv om det kan være dyrt og upopulært i dag å sette i verk langsiktige tiltak, så risikerer vi at det å ikke handle nå skaper en situasjon i fremtiden som blir langt dyrere og mer ressurskrevende å skulle.

Føre-var prinsippet knyttet til gyteområdene for norsk vårgytende sild (NVG-sild) utenfor Mørekysten har verken blitt utredet eller vært et sentralt tema i noen deler av prosessen. Myndighetene overser med dette ikke bare fiskerinæringen, men også våre fremste forskere fra Havforskningsinstituttet, som har frarådet å bygge ut vindkraft i viktige gyteområder Føre -var -prinsippet kje m difor ikkje til anvending her. §10 Ø kosystemtilnærming og samla belastning Prinsippet i naturmangfoldloven § 10 skal sikre at nye påvirkninga r, herunder motorferdsel i utmark, blir underlagt kva belastninga r økosystemet blir utsatt for Føre var prinsippet kan være veldig upraktisk, da hver implementering av en teknologi bærer noe risiko av negative konsekvenser. Forskere som støtter prinsippet , mener at prinsippet ikke er en absolutt regel, men at det er et begripelig redskap for å vise oss at skadevirkninger er mulige. Men i den siste tiden har vi blitt proppet ned med vitenskapelige teorier som ikke samsvarer med fakta Vannetikk og føre-var prinsippet hører sammen. Hvilke kostnader vil vi ta for å være føre-var i drikkevannsforsyning og i møte med flommer i vassdrag? Når vann blir en trussel Fire måneder tilbake i tid fra dato for denne posten, fikk innbyggerne i Askøy kommune beskjed om å koke drikkevannet fra tappekranene i husene sine

Spol nå frem til 2016. Bytt ut ordet menneskeskapte klimaendringer med islamisering av Europa eller migrantkrisen. Siden venstresiden synes at føre var-prinsippet er så vanntett så kan vi jo spå med absolutt sikkerhet at absolutt alle sosialister vil skrike opp i et unisont krav om å stenge grensene for muslimsk/fremmedkulturell innvandring, av hensyn til føre var. Handelsforhandlingene mellom Norge og Storbritannia dreier seg om langt mer enn «å ofre en ost eller to». Selve «føre var»-prinsippet kan risikere å ryke i forhandlingene hvis Storbritannia får viljen sin

Må i retten for drap på havørn etter anmeldelse fra NMF
 • Skilagring på vegg.
 • Hvordan ble verden til jødedommen.
 • Agnieszka radwańska ślub suknia.
 • Forleggere kryssord.
 • Zweite bundesliga.
 • Wohnung ohne kaution graz.
 • Spinal stenose operasjon risiko.
 • Christoff de bolle vriend.
 • Vårjakke 2018 dame.
 • Openair frauenfeld 2018 line up.
 • Ευχες για γιορτη ειρηνης.
 • Kjøreforhold valdres.
 • Hoe weet je of zij je leuk vindt via whatsapp.
 • Hdi arena rauchverbot.
 • Pizza sardiner.
 • Piriformis tøying.
 • Deutsche post päckchen.
 • Cosa nostra 2017.
 • Landsail ls388 test.
 • Rekdal brasil.
 • Benefits with cloning.
 • Artister norwegian wood 2018.
 • Smokey eyes schminken youtube.
 • Playstation global support.
 • Hahnenkamm spessart mtb.
 • Lilje fakta.
 • Berømt forfatter fra spania.
 • Åpning av sametinget.
 • Estelle sverige.
 • Oppdatere rullegardin excel.
 • Gothaer kunden werben kunden.
 • Norway heritage ships.
 • Elitepartner anrufen.
 • Konservator lønn.
 • Frysepunkt på vin.
 • Ppt barnehage erfaringer.
 • Cristina iglesias artista.
 • 2. inntak vgs 2016 oslo.
 • Best of malaga spain.
 • Værmelding kypros langtidsvarsel.
 • Davy jones fluch der karibik.