Home

Hvordan oppstår ioniserende stråling fra radioaktive atomkjerner

Naturfag Påbygg - Radioaktivitet - stråling fra utstabile

 1. Radioaktivitet - stråling fra utstabile kjerner. Her ser vi en av Henri Becquerel sine fotografiske filmer, som ble eksponert av radioaktiv stråling. Ioniserende stråling har nok energi til å rive løs elektroner i de atomene og molekylene som blir truffet
 2. Ioniserende stråling kan bestå av partikler, for eksempel alfapartikler eller elektroner, med svært høy energi.Slik stråling oppstår blant annet via radioaktive materialer.. Elektromagnetisk stråling vil også kunne være ioniserende, spesielt gammastråling og røntgenstråling, som ligger i den øvre delen av energispekteret til elektromagnetisk stråling
 3. Hvordan produseres ioniserende stråling? • Ioniserende partikler produseres naturlig ved desintegrasjon av radioaktive atomkjerner. • Fragmenter fra tunge atomkjerner som spaltes for eksempel i en atomreaktor. • Ladete partikler kan akselereres til høye energier i en akselerator. Ioniserende elektromagnetisk stråling
 4. Ioniserende stråling er stråling som har stor nok energi til at den kan ionisere atomer og molekyler i materialer den passerer gjennom. Det vil si at strålingen kan slå bort elektroner fra de atomene og molekylene den treffer, slik at de blir til ioner
 5. Radioaktivitet er en egenskap enkelte stoffer har som består av at de sender ut stråling fra atomkjernen. Denne strålingen kalles nukleær stråling, også ofte feilaktig kalt radioaktiv stråling (det er jo ikke strålingen selv som er radioaktiv). De tre vanligste strålingstypene er alfastråling, betastråling og gammastråling. Atomene strålingen kommer fra kalles radionuklider (figur 2)

kommer fra røntgenapparater og fra radioaktive atomkjerner, kan vi ikke merke med sansene. Likevel blir vi utsatt for slik stråling hver dag hele livet. Det er denne ioniserende strå-lingen som er tema for dette heftet. Når du er ute, blir du utsatt for ion-iserende stråling fra radioaktive stof-fer i bakken og kosmisk stråling fra. Det er vanligvis tyngre atomkjerner som er radioaktive. Til tross for at radioaktiv stråling er en naturlig prosess, er strålingen svært farlig for mennesker. Ved ødeleggelsen av en radioaktiv atomkjerne, foregår eksplosjonen innerst i atomet. Dette er stråling av kjernepartikler vi hverken kan se, lukte eller føle. Fra de eksploderte. 6. A Radioaktive stoffer - sende rut usynlig, energirik stråling. Henri Becquerel = mannen som i 1896 oppdaget radioaktivitet mens han gjorde forsøk med mineraler som inneholdt grunnstoffet uran (U) Stråling fra ustabile atomkjerner. Det er få atomkjerner som er ustabile. Årsaken er endringer i atomkjernene til det radioaktive stoffet

Hvordan oppstår ioniserende stråling fra radioaktive atomkjerner? radioaktive atomkjerner er ustabile, når de prøver å oppnå en stabil tilstand vil selve atomkjernen forandre seg, den sender da ut stråling for å frigjøre energi. Forklar hva et grunnstoff er Radioaktivitet kalles det fenomenet at atomkjerner henfaller (omdannes) og sender ut ioniserende stråling i form av partikler og/eller elektromagnetisk stråling under denne prosessen.. Ved radioaktiv omdanning sendes ioniserende stråling ut i form av alfastråling, betastråling eller elektromagnetisk stråling som i denne sammenhengen ofte blir kalt gammastråling Radioaktivitet fra radioaktiv isotoper. En radioaktiv isotop er en utstabil isotop av et grunnstoff som nedbrytes spontant, desintegrerer, og sender ut avhengig av type radioaktiv isotop stråling i form av alfastråling, betastråling, positronstråling, eller gammastråling. Noen isotoper kan ha flere typer stråling. Radioaktive isotoper blir brukt innen medisin (stråleterapi, klinisk.

Ioniserende (radioaktive) stråler er gammastråler fra radioaktivt materiale, kosmiske stråler fra verdensrummet, røntgenstråler og gasarten radon. Risikoen for at få kræft af ioniserende stråler er meget lille Ved innvendig stråling har den radioaktive isotopen kommet inn i kroppen og påvirker cellene fra meget kort avstand så lenge de fortsatt finnes i de indre organer. Prinsippet brukes også i medisinsk behandling, hvor radioaktivt materiale med en nøye beregnet stråledose brukes til å drepe visse celletyper lokalt Ioniserende stråling benyttes også i industrien til blant annet å desinfisere medisinsk utstyr som ikke tåler varme. Radioaktiv stråling: Atomkjerner kan sende ut en stråling som vi kaller radioaktiv stråling. Dette er en type ioniserende stråling

ioniserende stråling - Store norske leksiko

 1. Men hvordan oppstår radioaktiv stråling, og hvorfor er den så farlig? Radioaktivitet kan verken ses, føles eller smakes. Likevel finnes den naturlig overalt rundt oss, og i høye doser tar den livet av oss. Men hvordan oppstår radioaktiv stråling, og hvorfor er den.
 2. Hva er radioaktiv stråling? For å forklare dette må man ned på atomnivå. Radioaktivtet er elektromagnetisk stråling / partikler som sendes ut fra atomkjerner som er ustabile. Vi sier at denne type stråling er ioniserende, det betyr at strålingen kan løsrive elektroner i atomer og molekyler, noe som betyr at de omgjøres til ioner
 3. Nordlys oppstår når partikler fra solen trekkes inn mot jordens magnetfelt. Partiklene treffer gassmolekyler i atmosfæren, slik at gassmolekylene sender ut energi i form av lys. Oksygen og nitrogen gir opphav til nordlys i forskjellige farger. Kristian Birkeland . Radioaktiv stråling: Radioaktiv stråling kommer fra en ustabil atomkjerne
 4. g av radioaktiv stråling. Forsøket ble utført 20.11.16. Hensikt: Hensikten med forsøket er å undersøke hvordan ulike materialer kan skjerme mot ulike typer radioaktiv stråling. Teori: Radioaktiv stråling: At et grunnstoff er radioaktivt, vil si at det sender ut radioaktiv stråling. Radioaktiv stråling er ioniserende
 5. Becquerel (Bq). Antall becquerel fra en radioaktiv kilde er et mål på hvor mange atomkjerner som desintegrerer per sekund (hvor mange kjerner som sprekker). Hvis aktiviteten til kilden er 10 Bq, vet vi at 10 atomkjerner omdannes hvert sekund i det radioaktive stoffet
 6. - Hva er egentlig radioaktiv stråling? Vi utsettes konstant for radioaktiv stråling. Strålingen kan komme i fra det radioaktive stoffet uran i jorden, og fra stråling i verdensrommet. Det radioaktive stoffet radon trenger også inn i huset i fra bakken. Det skal mye stråling til før det er dødelig på stedet, det er derimot forholdsvi
 7. MÅLING AV RADIOAKTIV STRÅLING. Forsøk utført: 04.01.2017; Innledning: I dette forsøket skal vi måle alfa-, beta- og gammastråling samt bakgrunnsstrålingen med en geigerteller for å teste teorien om radioaktiv stråling. Vi skal også få et innblikk i hvor mye stråling de tre strålingstypene slipper ut, og hvilke materialer som stopper dem

Flere nordiske målestasjoner har meldt at de har fanget opp svak radioaktiv stråling som ikke kan forklares naturlig. Ifølge den svenske myndigheten for strålingssikkerhet har man målt lave nivåer av de radioaktive isotopene cesium-134, cesium-137, kobolt-60 og ruthenium-103. Samme isotoper er målt i Finland, mens det i Norge er målt konsentrasjoner av jod-131 Men det er flere måter å bli utsatt for radioaktiv stråling. Litt stråling hele tiden. Mennesker, planter og dyr blir alltid utsatt for litt stråling. Det kommer fra bakken under oss og verdensrommet over oss. Mennesker bærer også på bitte små mengder med radioaktive isotoper inne i kroppen Denne typen elektromagnetisk stråling oppstår når ladde partikler akselereres. I wolframdisken i røntgenapparatet bremses elektronene ned når de vekselvirker med atomkjernene i metallet. I tillegg til bremsestråling får man også karakteristisk stråling. Dette er emisjonsspekteret som oppstår i det elektronene treffer dette metallet Den elektromagnetiske strålingen fra sola er i hovedsak infrarød stråling, synlig lys og ultrafiolett stråling (UV). Mye av UV-strålingen fra sola blir stoppet av ozon i atmosfæren - noe som er godt, da for mye av denne strålingen kan være farlig for oss. Sola sender også ut ioniserende stråling i form av solvinden. Disse partiklene ha

Radioaktiv stråling kommer fra atomkjernen. Disse tre strålinger er de tre typene radioaktiv stråling som finnes i naturen, og som oppstår når atomkjerner spaltes av seg selv. Alfastråling: Noen atomkjerner sender ut en positiv ladd partikkel som er satt sammen av to nøytroner og to protoner Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde. ICNIRP har etablert grenseverdier for termiske effekter som oppstår i løpet av noen minutter. Til tross for at negative helseeffekter av ikke-ioniserende stråling ikke lar seg påvise,. Ioniserende stråler (radioaktiv stråling) Ioniserende stråler, også kaldet radioaktiv stråling, er f.eks. røntgenstråler og kosmiske stråler fra verdensrummet. Igennem livet udsættes man kun for meget små doser ioniserende stråling, og risikoen for at få kræft af ioniserende stråler er meget lille. Læs mere: Ioniserende stråling

Stråling fra mobiltelefoner har bekymert mange siden det ble vanlig å ha slike. Bare begrepet stråling er i seg selv skummelt, fordi det kan skape assosiasjoner til radioaktiv stråling. Bekymringene knyttet til stråling fra mobiltelefoner går gjerne på eventuelle helseskader eller helseplager Det er mengden ioniserende stråling cellene våre utsettes for, og ikke styrken på strålekilden i seg selv, som avgjør risiko for celleskade. Uansett om det dreier seg om en svært kraftig radioaktiv kilde eller små mengder radioaktive molekyler eller partikler er det avstanden mellom strålekilden og cellene som avgjør om det oppstår skade 10.1 Stråling fra radioaktive stoffer. 10.1.1 Antoine Henri Becquerel var den første til å oppdage radioaktivitet. Han oppdaget radioaktivitet i 1896 i uransalt som det ble tilfeldigvis lagt noen fotografiske plater i. Ekteparet Marie og Pierre Curie fant deretter ut at det kom radioaktivitet fra forskjellige atomkjerner. 10.1.

Ioniserende stråling - Naturfagsiden til 1ST

radioaktivitet - Store norske leksiko

 1. Ionisert stråling. Ioniserende stråling er stråling som i motsetning til ikke-ioniserende stråling har stor nok energi per kvant til å ionisere et atom eller molekyl.Det kan enten være elektromagnetisk stråling eller partikkelstråling (for eksempel elektroner, protoner, nøytroner eller andre partikler).Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra.
 2. Radioaktive atomkjerner sender ut stråling, og PET-skanneren kan «se» hvor sporstoffet befinner seg. Vi bruker ioniserende stråling for å ta et PET/CT-bilde. Stråling er overføring av energi, og med høy nok energi kan strålingen slå ut elektroner fra atomer i kroppen: Strålingen ioniserer atomet
 3. Kroppen blir ikke radioaktiv av radioaktivstråling, men den kan skade cellene. I en celle som utsettes for ioniserende stråling, kan vann spaltes slik at det blir dannet svært reaktive produkter. Disse kan reagere med viktige molekyler i cellene og gi stråleskader. Noen ganger blir blir cellene så skadde at de dør; akutt stråleskade
 4. Målet med strålebehandling er å gi en stråledose som rammer kreftcellene uten å skade friskt vev. Ved å gi behandlingen over flere ganger (fraksjoner), får de normale cellene tid til å reparere seg selv. Normale celler er mer robuste og har større evne til å reparere seg selv enn kreftcellene. Derfor kommer de fleste normale cellene seg etter bestrålingen. Strålene [
 5. dre energi og kan gi fotokjemiske skader, termiske skader og indusering av elektriske strømmer i kroppen. Ioniserende stråling. Det er kun røntgenstråling og stråling fra radioaktive kilder som er ioniserende
 6. Alfastråling eller α-stråling er en af tre typer af radioaktiv stråling, vi normalt ser i naturen omkring os: alfastråling, betastråling og gammastråling. Nogle grundstoffer er ustabile og kan henfalde til andre grundstoffer ved at udsende en heliumkerne (He 2+) Ved alfastråling sendes det ut en heliumkjerne med to protoner og to nøytroner fra kjernen til det radioaktive atomet
 7. Bakgrunnsstråling er ioniserende stråling fra bakken eller verdensrommet. Kosmisk stråling er ioniserende stråling fra verdensrommet eller sola. En geigerteller er et apparat som registrerer ioniserende stråler. Halveringstiden for et radioaktivt stoff er den tiden det tar å omdanne halvparten av atomene i stoffet til andre grunnstoffe

Hvordan oppstår radioaktiv stråling, hvor kommer denne strålingen fra? - Kjernen sender ut partikler eller lys fra kjernen. Hva er alfastråling, beskriv hva som skjer når en alfapartikkel blir utsendt, gi et eksempel? Alfastråling sendes ut som heliumioner (uten elektroner). Dvs. 2 protoner og 2 nøytroner Hvordan kan C-14 brukes i alderbestemmelse av et trestykke? 5.strålingskildene som er de viktigste for nordmenns bakgrunnstråling er elektromagnetsik stråling fra solen, strling fra radioaktive gunnstoffer på jorden og stråling fra 8.Fusjon er to eller fler atomkjerner som smelter sammen. vis temperaturen er mange millioner. Stråling inkluderer elektromagnetisk stråling, akustisk stråling (lydbølger) og partikkelstråling, men mest interessant av de er den elektro magnetiske strålingen (EM-stråling) Radioaktivitet er en betegnelse på radioaktiv omdanning Stråling og radioaktivitet Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært. Hvordan oppstår radioaktiv stråling? Radioaktiv stråling er ioniserende stråling fra ustabile atomkjerner gjennom blant annet alfastråling som ved radon. Måleenheten er becquerel (Bq), der 1 Bq er tilsvarende én partikkel/henfall sendt ut per sekund. Det er naturlige, radioaktive stoffer i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn

Radioaktiv stråling - Naturfagsiden til 1ST

 1. Ioniserende stråling oppstår når subatomære partikler som frigjøres fra et objekt er energisk nok til å fjerne elektroner fra atomene som finnes i et annet objekt; dette kan være skadelig. Ioniserende stråling kommer fra slike ting som atomvåpen og atomkraftverk
 2. Ved et radioaktivt nedfall vil mennesker og dyr motta ekstern stråling fra radionuklider som avsettes på hud/klær, fra radioaktive stoffer i luften, eller fra deponert aktivitet på bakken. Som omtalt foran vil de to første kildene bare være aktuelle i den aller første fasen av et radioaktivt nedfall, mens ekstern gammastråling fra langlivede radionuklider på bakken vil være aktuell.
 3. Radioaktiv stråling. Omkring 15 prosent av energien ved en atombombesprengning frigjøres som radioaktiv (ioniserende) stråling. En tredel av dette er gamma- og nøytronstråling (initialstråling) direkte fra ildkulen og resten er etterfølgende stråling fra de flere hundre radioaktive isotopene som dannes ved eksplosjonen
 4. Ioniserende stråling er stråling som har nok energi til å slå løs elektroner fra atomer og molekyler (inkludert i DNA-molekyler) i materialet som blir truffet, og dermed føre til biologiske skader i kroppen. Ioniserende stråling omfatter røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer
 5. Som en fotnote kan jeg nevne at det finnes flere typer radioaktiv stråling enn de tre du nevner -- for eksempel nøytronstråling, som ikke er direkte ioniserende men likevel betraktes som ekstra plagsomt fordi frie nøytroner både kan indusere ioniserende stråling ved vekselvirking med andre partikler, og kan opptas i atomkjerner og danne nye og gjerne radioaktive isotoper

Radioaktivitet - Daria

Stråling. I læreplanen står det dette om stråling: Stråling og radioaktivitet. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet (1) forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola (2 ikke-ioniserende stråling: Optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller annen stråling med tilsvarende biologiske effekter samt ultralyd. d) strålekilder: Radioaktive stoffer, varer eller utstyr inneholdende slike stoffer, samt anlegg, apparater eller utstyr som kan avgi stråling Ioniserende stråling (stråling fra verdensrommet, Røntgenstråling, radioterapi, CT-skanning og annen stråling fra radioaktive stoffer. Kreft som oppstår i et annet organ og sprer seg til hjernen. Møte med legen. Det er lurt å forberede seg til møtet med legen Becquerel er en måleenhet for radioaktivitet, som angir mengden radioaktivitet i et gitt stoff - dvs. hvor mye ioniserende stråling stoffet sender ut. Helt konkret uttrykker Bq antallet radioaktive henfall per sekund, og 1 Bq svarer til ett radioaktivt henfall per sekund beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan disse utnyttes til teknisk og medisinsk bruk Radioaktiv Stråling - Kjernestråling Radioaktiv stråling oppstår når vi har ustabile ATOMKJERNER Isotoper er ofte ustabile fordi de har for mange nøytroner i kjernen De sender derfor fra seg litt energi i form av radioaktiv stråling

Stråling og radioaktivitet Mål for opplæringen er at du skal kunne. forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet; forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sol Gammastråling er en form for elektromagnetisk stråling med veldig høy energi, som vanligvis blir dannet ved radioaktivitet. Men gammastråling kan også oppstå ved andre nukleare prosesser, og kan observeres i større astronomiske prosesser ute i verdensrommet

Radioaktiv stråling sendes ut i rommet og treffer denne en gasskilde vil denne bli positivt ladet og trekkes mot en negativt ladet plate i røykdetektoren. Om røyk så oppstår i rommet blir lysstrålen brutt, noe som registreres på en foroelektrisk sensor i varsleren og utløser alarmen Kjernefysisk nedbrytning. Kjernefysisk fisjon (også kjent som nukleær fisjon) foregår ved at tunge atomkjerner spaltes til lettere kjerner. Eksempelvis brukes uran til dette formålet Prosessen med Natural radioaktiv nedbrytning Visse naturlig forekommende radioaktive isotoper er ustabile: Deres kjerne bryter hverandre, gjennomgår kjernefysisk Study Stråling og verdensrommet flashcards from Anja Jahr's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition b) Ioniserende stråling er ikke det samme som radioaktiv stråling. Ioniserende stråling er energirik, men dette betyr ikke at det er radioaktivt. c) Stråling kan virke ioniserende fordi strålingen bærer så mye energi at det påvirker atomene den treffer. Energien gjør slik at elektroner løsner fra atomet sitt. 7.4. magnetiske felt i befolkningen kommer fra strømnettet. Lavfrekvente elektromagnetiske felt er definert som ikke-ioniserende stråling. Det vil si at de elektromagne-tiske bølgene har så lav energi at de ikke kan «sparke vekk» elektroner i et atom eller molekyl. Ioniseren-de stråling, slik som stråling fra radioaktive kilder o

Ved radioaktiv omdanning sendes ioniserende stråling ut i form av alfastråling, nøytroner, betastråling eller elektromagnetisk stråling som i denne sammenhengen ofte blir kalt gammastråling. Strålingen oppstår ved at ustabile atomkjerner spaltes til andre grunnstoffer og avgir overflødig energi i utsendte partikler Jeg liker ioniserende stråling, det er fascinerende. Ioniserende stråling kalles ofte, feilaktig, for radioaktiv stråling. Den korrekte betegnelsen er ioniserende stråling, og det betyr at det er stråling som kan slå løs elektroner fra et atom. Strålingen kommer inn med en viss energi og slår løs elektronet, litt som når vi spiller biljard eller bowling fortsett å lese. • beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola • forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i.

Naturfag kap 5 - 6 Flashcards Quizle

Radioaktive stoffer sender ut ioniserende stråling, så vi kan også kalle den radioaktivitet. Det er faktisk noe som heter radioaktiv stråling også, men det er når man tar et radioaktivt stoff, for eksempel uran, og lager en stråle av dette. Så selv om dette også har med radioaktivitet å gjøre, så er det noe annet Den frigjorte energien fra en atombombe er fordelt med 50 % på trykk, 35 % på varme og 15 % på ioniserende stråling, hvorav en tredel er gamma- og nøytronstråling direkte fra ildkulen (initialstrålingen) og resten etterfølgende stråling fra de flere hundre radioaktive isotopene som dannes, med halveringstider fra sekunder til mange tusen år Magnet-resonans-tomografi: H-atomer i kroppen er her i et magnetfelt, der det oppstår to forskjellige energitilstander, og når H-atomene hopper fra høyeste til laveste, blir EM-stråling fanget opp av detektorer. Bruker ikke ioniserende stråling, og vil kanskje erstatte røntgenbilder på noen områder. Mer presist enn CT, men avansert og dyrt

Radioaktivitet - Wikipedi

1.+ 2. Ioniserende stråling er ultrafiolett stråling, røntgenstråling og radioaktiv gammastråling. Når den treffer et atom, dannes det ioner. 3. Radioaktiv stråling er stråling som kommer fra atomkjernen i radioaktive stoffer. 4. Typer radioaktiv stråling: Alfastråling(partikkel), Betastråling (partikkel) og gammstråling.

Radioaktiv isotop - Institutt for biovitenska

Ioniserende stråling - Kræftens Bekæmpels

Kvantum ioniserende stråling. Gamma-stråling følger de ovennevnte prosessene for utslipp av alfa- og beta-partikler under forfall av et isotop-atom. Det er en utbrudd av fotonflux, som er elektromagnetisk stråling. Som lys har gamma stråling en bølge natur. Gamma partikler flytter med lysets hastighet, henholdsvis, har høy penetrerende. PET er en diagnostisk bildeundersøkelse som kan fremstille aktivitet i celler og vev. Den brukes først og fremst i utredningen og oppfølgingen av ulike krefttyper, men også ved epilepsi og bestemte former for demens.PET benytter radioaktive isotoper som avgir positronstråling. Når positronene kolliderer med elektroner oppstår det glimt av gammastråling som etterhvert registreres som et.

Medisinske konsekvenser av radioaktiv (ioniserende

Stråling fra radioaktive kilder Rapport - Studienett

Dette er et autorisert nettsted som publiseres av Jehovas vitner. Det er et studieverktøy som gjør det mulig å søke i publikasjoner utgitt av Jehovas vitner på forskjellige språk Gammastråle-ioniserende stråling er produsert av gamma-fotoner som ofte slippes ut fra ustabile atomkjerner sammen med beta-partikler. Selv om de er en type foton som bærer lysenergi som normalt synlig lys, har en gammafoton 10.000 ganger mer energi enn en vanlig hvitt lys foton Strålingen kommer fra radioaktive materialer som røntgenrør, høyfrekvent ultrafiolett og gammastråling, og partikkelakseleratorer. På grunn av sine mange bruksområder i konstruksjon, medisin og forskning, eksponering for ioniserende stråling er en vanlig foreteelse forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk; forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon. hvordan oppstår EM-stråling: s. 45-46: Hvordan oppstår stråling fra sola: Sola har sendt ut energi i form av stråling, det er kjernereaksjoner som gir fra seg denne energien. Når vi splitter opp lyset fra sola, får vi spekter fra lang til kortbølget stråling: EM-stråling fra himmellegemer, hva kan det fortelle om universet ved å.

Kjemikalier, ioniserende stråling, radioaktive stråler, kjemiske mutagener eller røntgenstråler. Genmutasjoner, krysning, genetiske rekombinasjoner, genetisk drift, genflyt, miljøfaktorer. typer : 1.Germline eller arvelige eller faste eller stabile eller kromosomale mutasjoner. 2.Somatisk eller ervervet eller dynamisk eller ustabil mutasjon Hva har solen, atomreaktorer, mikrobølgeovner, radioantenner, røntgenmaskiner og kraftledninger alle til felles? De produserer alle stråling. Stråling oppstår når energi som utstråles av en kropp, beveger seg i en rett linje gjennom et materiale eller gjennom rom. Ioniserende og ikke-ioniserende stråling Stråling kan være enten ioniserende eller ikke-ioniserende Ett Feynman Diagram av ett negativt betahenfall. Betahenfall eller Betastråling (β-stråling) er en type partikkelstråling fra nedbrytning av radioaktive stoffer eller av radioaktiv nedbrytning av atomkjerner. Ny!!: Radioaktivitet og Betahenfall · Se mer » Bly. Bly er et grunnstoff med kjemisk symbol Pb og atomnummer 82. Ny!! Mennesker utsettes for ioniserende stråling fra eksterne og interne radioaktive kilder som har naturlig opprinnelse eller som stammer fra menneskelig aktivitet. Artikkel Publisert 02.03.2015 Oppdatert 24.02.201

alfa-stråling - den ioniserende stråling frigjort fra radioaktiv nedbrytning emitterende en alfapartikkel. Koke oppstår når damptrykket til en væske overskrider atmosfærisk trykk. beta-stråling - ioniserende stråling fra betastråling i form av et energisk elektron eller positron Studier av ultrafiolett stråling er derfor velegnet til å øke forståelsen av hvordan stjerner dannes og hva som skjer like før de dør forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet Etter Vg3.

For eksempel produseres blant annet følgende radioaktive datterprodukter fra naturlig uran (uran-238) før en når det endelige stabile grunnstoffet bly: uran-234 Ioniserende stråling brukt i medisinsk diagnostikk og og under den påfølgende oppbremsingen og gjennom gjentatte kollisjoner med andre atomkjerner oppstår det varme Aktiviteten fra det radioaktive stoffet avtar i samme takt som antallet atomer. Det blir hele tiden færre atomer som kan sende ut stråling. Halveringstiden varierer mye for ulike radioaktive stoffer, fra brøkdeler av mikrosekunder til milliarder av år. C-14 datering: Alt levende, både planter og dyr, har et naturlig nivå av radioaktiv C-14 § 7. Samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling. Virksomhet som har arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling og som også regelmessig arbeider med cytostatika, skal utarbeide arbeidsinstruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes for at arbeidstakerne ikke skal bli utsatt for stråling og cytostatika Stråling fra mobiltelefoner har bekymert mange siden det ble vanlig å ha slike. Bare begrepet stråling er i seg selv skummelt, fordi det kan skape assosiasjoner til radioaktiv stråling.Mange er redde for at mobilstrålingen direkte eller indirekte skal skade cellene i kroppen og at dette skal kunne føre til for eksempel kreft Stråling fra radioaktive stoffer hører alltid til gruppen ioniserende stråling. Karakteristika for radioaktive stoffer Faremomentene ved et radioaktivt stoff er avhengig av en rekke fysiske og kjemiske forhold som type grunnstoff, strålingstype, fase (fast stoff, væske, gass), tilgjengelighet, eksponeringsveier osv

Ioniserende stråling: Stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling og partikkelstråling. Absorbert dose: Mål på avsatt energi pr kilo kroppsvekt. Måles i Gray (G y). Dette er ikke noe entydig mål på skadelighet, ettersom det også vil avhenge av hvilken type stråling det dreie Infraraud stråling frå ein vanleg omn er døme på varmestråling, det same er lys som stråler frå ein glødelampe.Varmestråling oppstår når varme frå rørsla til ladde partiklar i atom vert omforma til elektromagnetisk stråling ; Kroppen produserer varme slik at temperaturen holdes omkring 37 grader Hva er betastråler? Betastråler refererer til utsendelse av betapartikler (symbolisert ved små bokstaver greske tegnet med samme navn.) Beta-partikler er bare elektroner som har blitt akselerert til en høy energitilstand. Sammen med gammastråler og alfa-partikler, bli Ultrafiolett stråling kalles også UV-stråling, av engelsk ultraviolet.Ultrafiolett stråling er viktig for menneskelig helse, men kan i store doser føre til hudskader og øyeskader.UV-stråling er en del av Solens. g. Ioniserende stråling er farlig, fordi den kan endre på molekyler. Det betyr igjen at den kan føre til utvikling av kreft Radon er en såkalt edelgass, og dessuten er den radioaktiv. Det betyr at den avgir stråling som er ioniserende. Dersom mennesker utsettes for mye slik stråling på arbeidsplassen eller i.

Radioaktivitet er ustabile atomer illvit

Alle typer radioaktiv stråling oppstår ved endringer i ustabile atomkjerner, som kan sende ut flere typer stråling når de går over til mer stabile former. NDLA naturfag 20. august Atomenergi er energi lagret i atomkjernene. Spalting av atomkjerner frigjør kolossale mengder energi og varme. Varmen fordamper vann. Damptrykket som da oppstår driver en dampturbin som igjen driver en generator. Denne generatoren produserer strøm. Slik sett kan et atomkraftverk sies å være et avansert dampkraftverk Ulempen med dette er at vi trenger tunge atomkjerner(som er radioaktive). En stor ulempe med fisjon er som brytes opp eller bindes sammen på nye måter, nye kjemiske forbindelser oppstår. Dette avgir man får fra en vedovn eller fra sola når den skinner på deg. Denne strålingen fra atomkjernene kalles radioaktiv stråling c) ikke-ioniserende stråling: Optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller annen stråling med tilsvarende biologiske effekter samt ultralyd. d) strålekilder: Radioaktive stoffer, varer eller utstyr inneholdende slike stoffer, samt anlegg, apparater eller utstyr som kan avgi stråling Radioaktivitet er partikler eller elektromagnetisk stråling som blir sendt ut fra ustabile atomkjerner Korttidsfasta, med 5:2-metoden i spetsen, har spridit sig som en löpeld över världen. Nackdelar: Kan bli svårt att hålla i längden när det dyker upp festinbjudningar, helger och semestra

Radioaktiv stråling - Radon Tryggerehverdag

Ett Feynman Diagram av ett negativt betahenfall. Betahenfall eller Betastråling (β-stråling) er en type partikkelstråling fra nedbrytning av radioaktive stoffer eller av radioaktiv nedbrytning av atomkjerner. 15 relasjoner Ioniserende stråling (stråling fra verdensrommet, radioaktive bergarter eller stråling i yrkesmessig sammenheng) er en av få kjente miljøfaktorer som er forbundet med utvikling av hjernesvulster. Det er derfor lite den enkelte kan gjøre for å minske risikoen for hjernesvulst. Men noen få faktorer kan påvirke risikoen Kontrastrike medierapporter er florerte om farene som oppstår ved Fukushima-kjernefasiliteten i Japan. Rapportene har utløst usikkerhet, bekymring og selv panikk blant medlemmer av allmennheten i Japan og rundt om i verden. Arbeidere i Japan har dristig kjemper for å redde anlegget fra en katastrofal nedbrytning, og utsetter kroppen for potensielt farlige og dødelige doser av stråling Den gælder ikke for radon fra vore boliger,. Stråling fra kloden: Der kommer stråling fra de radioaktive stoffer i jorden, og der kommer stråling fra radioaktive gasser i luften. Især radon, som er den gas. Dog er Radon farligt pga. sin radioaktive stråling, og bidrager kun til en del af den samlede stråling

Stråling - Daria.n

Blant alle de skadelige faktorene til en atomeksplodering (sjokkbølge, lysstråling, elektromagnetisk puls, radioaktiv forurensning av området, ioniserende stråling), anses penetrerende stråling å være den farligste. Dette er en intens gammastråling, ledsaget av en strøm av nøytroner som sendes ut fra sonen til en atomeksplodering i en kort tidsperiode - enheter og titalls sekunder Radioaktivt utslipp oppstår når radioaktive stoffer slippes ut fra for eksempel en kjernereaktor ved en ulykke. Radioaktivt nedfall oppstår når partiklene i radioaktivt utslipp faller ned på bakken. Spørsmål og svar om helsekonsekvenser ved radioaktiv stråling Kloning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Avl, genteknologi eller kloning? 61 Bioteknologi på mennesker . . . 61 Etiske sider ved bruk av b ­ ioteknologi.

Forsøk: Skjerming av radioaktiv stråling - Studieweb

Ioniserende stråling kjenner vi fra røntgenapparater, kjernekraftverk og radioaktive stoffer. Strålene har høy energi, høy frekvens og korte bølgelengder. Det er velkjent og nøye beskrevet at slik stråling kan føre til alvorlige endringer inni cellene hos levende organismer. Dokumentasjon både fra

 • Samspill musikk.
 • Sykkeloppheng xxl.
 • Regression analysis f value.
 • Miss sophie meny.
 • Vålerenga barnefotball påmelding.
 • Spyro series wiki.
 • G dur piano.
 • Leinwandbilder hochkant.
 • Wok frosne grønnsaker.
 • Wetter bottrop 16 tage.
 • Begagnade smidesverktyg.
 • Hodelykt med gopro feste.
 • Kampanje eksempler.
 • 18/8 stål.
 • Lendet kryssord.
 • Energizers in de klas.
 • Når redder man et foster.
 • Apotek askims torg.
 • Futura bowling.
 • Steverbett hotel lüdinghausen.
 • Skiurlaub single mit kind österreich.
 • San sebastián spania.
 • Nfi tilskudd.
 • Best crossfit grips.
 • Nintendo switch sign in.
 • Strømpepåtrekker stativ.
 • Dschinni kostüm damen.
 • Journalist budstikka.
 • Russisk grammatikk.
 • Vpn test.
 • Barnehage klær.
 • Norwegian pride.
 • Spätblüher für bienen.
 • Melon type.
 • Venner kaptein sabeltann instrumental.
 • Eichplatz jena bebauung.
 • Skulpturparken.
 • Hentelopper.
 • Skal jeg skrive til ham igen.
 • Hvordan foregikk rikssamlingen i norge.
 • Pixar dreamworks animation.