Home

Gmo mat i norge

Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjente som matvarer i Norge. Oversikt over reguleringen av genmodifiserte matvarer / genmodifiserte organismer (GMO Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. (GMO) Regelverksendringer. Genmodifisert mat kan bare selges i Norge dersom den er godkjent av myndighetene. For å få en slik godkjenning, må det dokumenteres at produktet ikke medfører noen helse- eller miljørisiko. Genteknologiloven stiller i tillegg særegne krav til bærekraft, samfunnsnytte og etisk forsvarlighet for genmodifisert mat dersom den skal godkjennes

GMO i mat. Genredigering er et fantastisk verktøy som er i ferd med å revolusjonere kreftbehandling og annen humanmedisin. Samtidig er det viktig med nødvendig kunnskap om langsiktige konsekvenser av GMO før vi eventuelt tar dem i bruk. Økologisk Norge Engebrets vei 3, 0275 OSL Det er få genmodifiserte varer i Norge. Kun fem prøver av importert mat og fôrvarer viste ulovlige genmodifiserte materialer (GMO) i 2017 I Norge har Miljødirektoratet en sentral posisjon i norsk forvaltning av GMO. De har ansvaret for å gjøre faglige vurderinger av miljørisiko ved utsetting av GMO etter genteknologiloven. Miljødirektoratet koordinerer også den norske behandlingen av søknader om godkjenning av genmodifiserte organismer eller produkter som består av eller inneholder slike Med genmodifiserte organismer (GMO) menes enhver levende organisme som har fått endret arvestoffet sitt ved hjelp av genteknologi. I Norge er det i dag ikke tillatt å bruke genmodifiserte organismer i mat- eller fôrprodukter

De genmodifiserte organismene (GMO-ene) er godkjent etter EUs utsettingsdirektiv, som gjennom EØS-avtalen er innlemmet i norsk rett. Departementet tolker loven slik at produktene er godkjent i Norge så lenge det ikke er vedtatt et forbud mot dem. Godkjenningene gjelder ikke mat I norge er det i dag lov med inntill 0,9% GMO i mat og fôr. Utrolig nok har 4 fiskefôr-produsenter i Norge i dag tillatelse til å bruke hele 19 ulike GMOer i fôr til fiske-oppdrettsindustrien. Det er svært uansvarlig av norske myndigheter at de har gitt fiskefôr-industrien denne tillatelsen Du er her: Matportalen.no / Merking / Genmodifisert mat (GMO) / Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge Mattilsynet finner jevnlig ulovlig genmodifisert maismel av merkene «TRS» og «P.A.N.» ved tilsyn i frittstående dagligvarebutikker Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Global status for dyrking av GMO (2015) Vitenskaomiteen for mattrygghet: Faggruppe GMO Samtidig har det i dag blitt produsert GM-mat i snart to tiår uten at det er vitenskapelig dokumentert med godkjente studier at det er negative helsekonsekvenser for mennesker eller dyr som følge av inntak av denne maten. - Man ser stort sett negativt på GMO i Norge. Det er føre-var-prinsippet som ligger til grunn for dette

Genmodifisert mat - regjeringen

I 2016 dekket GMO-er 12 prosent av klodens jordbruksareal. Men mange mennesker er fortsatt skeptiske. 19 Europeiske land har forbud mot å dyrke genmodifiserte planter, blant annet fordi de frykter at GMO-ene skal gjøre skade i økosystemene Både i Norge og EU er det krav om merking dersom mengden GMO per ingrediens overstiger 0,9% og innholdet er utilsiktet og uunngåelig. Ingrediens tolkes normalt som art, f.eks. soya eller mais. Norge har ikke fulgt EU når det gjelder hva som er godkjent, men praktiserer toleranse for spormengder av GMO som er godkjent i EU (VG Nett) Omkring halvparten av matvarene og dyrefôret som Veterinærinstituttet analyserer inneholder genmodifiserte planter. Foreløpig er ingen typer genmodifisert mat godkjent i Norge Norsk Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Trygg mat og genmodifisering: Det er uenighet blant fagfolk, politikere og myndigheter om fordeler, ulemper og mulige farer ved å produsere og spise genmodifisert mat. Veterinærinstituttet overvåker GMO i Norge. Den norske GMO skandalen. Bioteknoemnda: Norge stoler for mye på produsentenes GMO. Ingen GMO-mat i Norge i dag. I dag er ingen genmodifiserte mat- eller fôrprodukter godkjent for bruk i Norge. Vi har ikke et generelt forbud, men slike produkter må spesifikt godkjennes av.

GMO-mat - Er det helseskadelig?

Genmodifisering (GMO) Mattilsyne

 1. Etter genteknologiloven i Norge skal det også legges vekt på hensyn til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk. Norge opprettholder dermed et høyere beskyttelsesnivå enn EU i slike saker. 6. Hvordan merkes GMO-mat? Siden ingen GMO-matvarer per i dag er godkjent for salg i Norge, har vi heller ingen «non-GMO»-merking i norske butikker
 2. Genmodifisert mat er mat produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd, en type bioteknologi.Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, til å lage produkter som kan være til nytte for oss
 3. Norge har et tett samarbeid med EU om merking og godkjenning av GMO-produkter. Det er ikke vitenskapelig påvist at GMO-mat er mer helsefarlig sammenlignet med annen mat, og EU publiserte i 2010 en rapport hvor det ble konkludert med at man etter 25 års forskning ikke hadde klart å påvise forhøyet helserisiko ved GMO-mat
 4. Rapporten er skrevet av forsker Annichen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, på oppdrag for Nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge. I løpet av januar og februar 2017 foretok de en undersøkelse blant norske forbrukere for å kartlegge deres holdninger til genmodifisert mat

Første GMO-laks solgt som mat - Bioteknologiråde

GMO i norsk mat. I Norge står det i loven at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skal foregå på en etisk forsvarlig måte, det skal være nyttig for samfunnet', og det skal være i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Genmodifisert mat må merkes med «genmodifisert» hvis mengden er mer enn 0,9 % Norge trenger ikke GMO, men det gjør Monsanto og BayerCropScience. Produktene det er snakk om er genmanipulert til å tåle sterkere bruk av sprøytemidler enn det konvensjonell mais gjør. Det ene sprøytemidlet det er snakk om er glufosinat ammonium, som er forbundet med helseskade og er forbudt i Norge I Norge er det ikke gitt godkjenning til hverken dyrking eller import av GMO til matproduksjon. De første genmodifiserte plantene ble tatt i bruk i stor skala i USA på 90-tallet. Tross stort press fra kjemiselskapene som kontrollerer de genmodifiserte frøene er det i dag bare tillatt å dyrke GMO i 28 land av verdens bortimot 200 nasjoner

For at et GMO-produkt skal bli godkjent for bruk i Norge, må det ikke være fare for helse- og miljømessige skadevirkninger, og det skal også legges vekt på om produktet er samfunnsnyttig. Vi antar at Norge også kan tas med i denne listen over de som forbyr GMO. Et forbud mot GMO og glyfosat-bruk kan gå langt mot å forbedre helsen til amerikanerne. vi skal selvsagt stå i mot det kommersielle presset om innføring av slik mat her Det kan være vanskelig å unngå spor av GMO i mat. Derfor er det satt en grense mellom hva som er lovlige og ulovlige mengder. Den er satt ved 0,9 prosent GMO. Tre av prøvene inneholdt GMOer som er godkjent i EU, men høyere konsentrasjon enn de 0,9 prosentene. Én av prøvene, fra upoppet popkorn, inneholdt en GMO som ikke er godkjent i EU Inntil videre. Norge har ført en ganske restriktiv politikk på området, og ingen rene genmodifiserte produkter har blitt godkjent som mat. Imidlertid finnes det matvarer der deler av innholdet er genmodifisert, men overskrider dette 0.9% av det totale innholdet skal varen være merket. Men er GMO-mat trygt? Forskerne strides I kronikken «Vi kan ikke si nei til genmodifisert mat», skriver forfatterne at GMO-motstandere uttaler seg på et tynt faglig grunnlag, basert på følelser. Vår GMO-skepsis er fundert i konkret erfaring med landbruk i utviklingsland. GMO er dyr teknologi som drives av store såfrøselskaper

Økologisk Norge - GMO i mat

I Norge er det som kjent ikke tillatt å dyrke eller selge GMO. Nettverk for GMO-fri mat og fôr, som Naturvernforbundet er medlem av, har gjennomført en omfattende kampanje dette året for å informere befolkningen i Norge om GMO. - Vi kaller det sunn skepsis til GMO, forklarer Kathrine Kleveland fra Norges Bygdekvinnelag tilbys på markedet i Norge skal den være merket. Merkekravet gjelder dersom innhol det overstiger 0,9 % (dette gjelder også for én ingrediens i et sammensatt produkt). Den enkelte forbruker skal dermed ha mulighe-ten til å velge om han eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat. GMO-er i et nord-sør-perpekti

Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 14 organisasjoner, alle med tilknytning til enten landbruk eller miljø. I tillegg støttes nettverket av Coop Norge Handel, Rema 1000, Denofa og Debio. - Positivt for det økologiske landbruket. Styreleder i Oikos-Økologisk Norge, Jostein Trøyte er også fornøyd med avgjørelsen til regjeringen Norge har foreløpig ikke godkjent noen GMO til mat/fôr. Mennesker har drevet avl og foredling i tusenvis av år. Genetisk variasjon innen den aktuelle arten har hele tiden vært en forutsetning for å oppnå forbedringer I Norge har Miljødirektoratet gått inn for forbud mot dyrking av MON810, men tilrår bruk av den i mat og fôr. Les: Miljødirektoratet ønsker GMO-mais velkommen. 2 ganger nei gir Kommisjonen all makt. Paradoksalt nok kan flertallet mot godkjenning likevel føre til at EU-kommisjonen nå godkjenner de genmodifiserte sortene Faktisk.no har den siste tiden fått flere tips om innlegget «GMO-mat er ikke mat», Dette viser at forekomsten av ulovlig GMO i Norge er lav, ifølge Mattilsynet GMO-Nettverket er en paraplyorganisasjon for 18 organisasjoner og bedrifter i Norge. Formålet med vårt arbeid er: GMO-Nettverket arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr. Med genmodifisert organisme (GMO),.

Aina Bartmann, aina.bartmann@gmofrimat.no, Nettverket for GMO-fri mat og fôr i Norge Annechen Bahr Bugge, annechen.bugge@sifo.hioa.no, Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus (tlf. 48 28 66 33) Forbrukerne vil ikke ha genmodifisert mat (GMO) i butikkene (sifo-rapport-2-2017-gmo.pdf, 5MB GMO-Nettverket arbeider for å bygge kunnskap om GMO innad i medlemsorganisasjonene. Vi driver i tillegg kunnskapsbasert informasjons- og aktivitetsarbeid rettet mot forbrukere og beslutningstakere og er høringsinstans i GMO prosesser. GMO-Nettverket samarbeider internasjonalt med organisasjoner som deler våre målsettinger

Antivitenskapelig, sludder, kunnskapsløst, og kommersielt kalkulert. Det er dommen fra forskerne Filter Nyheter har snakket med om torsdagens utspill fra Rema 1000, Coop og Norgesgruppen. - Dette er skremselspropaganda og ganske drøyt. Det er ikke rart folk blir redde for genmodifisert mat Det er heller ikke godkjent genmodifisert mat for salg i Norge, men dyrking av slike planter på verdensbasis er imidlertid økende. Norge importerer landbruksvarer fra land som dyrker, eller kan komme til å dyrke slike vekster. Risikoen for at varer som har GMO blir solgt til Norge er økende Norge och Island Nya Zeeland Risker och kvalitet på mat som producerats av GMO-grödor - Food and agriculture organization of the UN; Dela sidan. Senast granskad 2020-01-20 Kontakta oss. Kontakt.

Få genmodifiserte produkter i matvarer i Norge ABC Nyhete

Hva er genmodifisert mat? - NHI

 1. Under Utforsk UiT 2019 svarte 69 tilfeldige publikummere på GenØks anonyme spørreundersøkelse om genmodifisert mat. Omlag halvparten mente at det er greit å endre genene i andre organismer, mens kun er fjerdedel av de spurte var positive til produksjon av genmodifisert mat i Norge
 2. I Norge er det forbudt med genmodifisert mat, derfor skal også soyaen som importeres være GMO-fri. Det er heller ikke tillatt å tilsette antibiotika eller hormoner i dyrefôret. Her kan du lese mer om bruk av antibiotika i norsk husdyrhold. Jobber for å øke norskandelen ytterliger
 3. Mat fra Norge skal fange opp alt dette, både det rotnorske og det nye, spennende. Vi skal gi deg nye smaker, underholde, utfordre og gi deg kunnskap om det norske kjøkkenets lange og ofte karrige historie. Følg oss gjerne også på Facebook og Instagram. Dette får du som abonnent
Naturfag: Bør genteknologi tillates i Norge?

GMO (genmodifiserte organismer) - GMO - Norges Bondela

Hva er egentlig genmodifiserte organismer? - Økologisk

Genmodifiserte organismer (GMO) kan gi større avlinger og redusert bruk av sprøytemidler, men vi er usikre på hvordan GMO-er påvirker helse og miljø «den store samtalen» om genmodifisert mat som pågår i Norge. Jeg ønsker å frem-stille kunnskap om forståelser av genmodifisert mat og hvordan ulike forståelser gir føringer for både innhold og mening i den norske diskursen om genmodifisert mat. Genmodifisert mat får ulik betydning avhengig av aktørenes bakgrunn og posisjon SITUASJONEN I NORGE I DAG • Ingen genmodifisert mat er foreløpig godkjent for salg i Norge • Kun genmodifisert tobakk og nellik (blomst) er tillatt solgt her til lands • 5 GMOer forbudt omsatt: En mais, en sikori og tre typer oljeraps • Mattilsynet sjekker om matvarer i Norge inneholder GMO • I 2010 ble det funnet ulovlig innhold av GMO

GMO er en forkortelse for genmodifiserte organismer. . Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Hjermann, Dag Øystein: GMO i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/GMO Ingen genmodifisert mat eller fôrråvare er så langt blitt godkjent for bruk i Norge. Norske forbrukere er og skal være trygge på at når de kjøper norskprodusert mat hos sin dagligvareforretning eller hos sin lokale bonde så er den GMO-fri. Det er et privilegium man ikke har når man kjøper mat i utlandet. Landbrukets GMO-vedta Argentina blir dermed det første landet som åpner for GMO-hvete. Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven FIAN Norge setter søkelys på ulik og urettferdig ressursfordeling, overforbruk av mat i enkelte deler av verden, samt bruk av mat for biobrensel, osv. Maktstrukturer. FIAN Norge mener at bruk av genmodifiserte organismer med dagens globale, nasjonale og lokale maktstrukturer ikke styrker marginaliserte grupper og individers rett til mat I Norge er de såpass skeptiske at produsentene ikke tar sjansen. De vil ikke risikere sine merkenavn. Kanskje alle parter instinktivt vet at det er all grunn til å være føre var? Men siden forfatterne likevel åpner for bruk av mat og fôr fra genmodifiserte organismer (GMO), kan det være på sin plass å ta fram grunnene til ikke å.

Ni GMO-produkter kan omsettes i Norge - Bioteknologiråde

 1. På andre sida finn vi ein allianse av nasjonar og organisasjonar som hindrar utstrakt bruk av GMO - mellom dei Norge som har GMO-lovgjevingar som er mellom verdas strengaste. Ein synleg konsekvens av motstanden er manglande vilje til å bruke GMO som eit verktøy i norsk matvarebistand. LES MEIR: Kan gi verden nok mat. Debat
 2. Klart for GMO i Norge med Venstre i regjering? Posted on 2013-09-15 | 12 kommentarer For et års tid siden sendte jeg det politiske partiet Venste en e-post der jeg spurte om de hadde en formening om genmodifisert mat
 3. Behandling av søknader om GMO og avledete mat- og fôrvarer i EU og Norge Norge er gjennom EØS-avtalen tilknyttet EUs godkjenningsordning for genmodifiserte organsimer og avledete produkter. Dette innebærer at Norge får alle GMO-søknadene som gjelder godkjenning for omsetting i EU-området til behandling, og kan komme med innspill og kommentarer til søknadene i løpet av.
 4. GMO i økologisk mat EU-kommisjonens forslag er en erkjennelse av at GMO ikke kan holdes atskilt fra annen produksjon. Det skal ikke være genmodifiserte organismer - GMO - i økologisk mat. Slik snikes GMO inn i all matproduksjon i EU. I Norge er genmodifisert produksjon forbudt
 5. Myte 4: I Norge er det forbudt med GMO. Dette er feil. Det er tillatt dersom man har søkt og fått tillatelse. Til nå er det bare fiskeoppdrettsnæringen som har søkt om og fått dispensasjon, men de har ennå ikke brukt dispensasjonsadgangen sin. Det eneste som er forbudt er å bruke GMO med antibiotikaresistens
Hva er genmodifiserte organismer | Norskmat | Økologisk

Den norske GMO skandalen - Monsanto

Genmodifisert mat kan for eksempel gi større avlinger og bedre holdbarhet, næringsinnhold, smak, konsistens og utseende. Dyrking av genmodifisert mat kan gi oss miljømessige fordeler, for eksempel mer motstandsdyktige planter som gir redusert bruk av sprøytemidler. GMO gir oss dessuten muligheter for produksjon av nye og renere vaksiner Fremskrittspartiet sier de er skeptiske til bruk av GMO i mat og fôr og mener at forskningsinnsatsen på området må økes. Direktoratet for Naturforvaltning har foreslått å åpne for import av genmodifisert mais i Norge, og dette forslaget er Kristelig folkeparti kritiske til. Historisk Coop Norge er medlem i Nettverk for GMO-fri mat og fôr og støtter nettverkets holdning til at landbruksproduksjonen nasjonalt og globalt bør gjøres mindre, og ikke mer, avhengige av kjemiske sprøytemidler. Dagens GMO er ikke bærekraftig Miljødirektoratets forslag om å tillate import av genmaisen 1507, som er modifisert til å tåle sprøytemiddelet glufosinat-ammonium er etter Coops.

Nytt Norge - Du spiser spøytemidler når du spiser GMO mat

Video: Salg av ulovlig genmodifisert maismel i Norge

Forbudet gjelder i første rekke GMO til mat og fór, men andre produkter skal også vurderes strengt. Etikk, samfunnsnytte og bærekraftig utvikling Norge har underveis i revisjonsprosessen formidlet et ønske om at vurdering av både etiske og samfunnsmessige hensyn tas inn som et krav i selve direktivet I Nettverk for GMO-fri mat kjemper flere organisasjoner mot innføring av genmodifiserte planter i Norge. - I Norge har vi så langt klart oss uten genmodifiserte planter. Mange av sortene skaper økt bruk av sprøytemidler, og binder bøndene økonomisk gjennom patentlovgivning Mat- og vannbårne infeksjoner i Norge i dag. En rekke mat- og vannbårne infeksjoner skal meldes til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) (FHI, 2016b). I tillegg overvåkes utbrudd gjennom Folkehelseinstituttets varslingssystem Vesuv. Et utbrudd betyr at det er flere sykdomstilfeller enn forventet, og at man mistenker en felles. Tradisjoner og mat i Norge. Norske mattradisjoner er sterkt preget av at Norge har ganske dårlige forhold for jordbruk, og et tøft klima, samtidig som det har vært rik tilgang på fisk i havet og i elver og vann. Alt av jordbruksprodukter måtte lages til i løpet av den korte sommeren,.

Flere fordeler og få ulemper med genmodifisert maisFå funn av ulovlig genmodifisert materiale i Norge i 2017

Genmodifisering Mattilsyne

Norsk tradisjonsma Genmodifisert mat og fôr dekkes av forordning (EF) nr. 1829/2003. I Norge reguleres dette gjennom genteknologiloven og lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Sporbarhet og merking av GMO, og sporbarhet av genmodifisert mat og fôr ivaretas også gjennom genteknologiloven og matloven (matloven). Les mer om matlove GMO i Norge. Det er ennå ikke godkjent genmodifiserte planter for utsetting og dyrking i Norge. Så langt har vi bare hatt enkelte feltforsøk og lukkede småskalaforsøk i drivhus. Før en eventuell godkjenning kan gis, må hver plante evalueres grundig mht miljø- og helserisiko

Hvor skeptiske bør vi være til GMO? - Nibi

Man kan dyrke mer mat lokalt for å hindre svinn, men da trenger man hardføre arter. Hardføre arter får man gjennom GMO. Norsk politikk fører dermed til mer import og mer svinn. Å si at det er mer enn nok mat i verden i dag faller på sin egen urimelighet, når så og si hele resten av verden allerede i dag er storforbrukere av GMO Norge mot GMO - Oljefondet ut av Monsanto. 5,9 k liker dette. Hva skjer med GMO i Norge og verden forøvrig? Ferske nyheter hele tiden! Hold deg oppdatert GM-mat er i sterk fremgang rundt i verden og kan trolig være med å minske matmangel og skape mer næringsrik mat for mange. De etiske problemene er på nåværende tidspunkt ikke så store eller vanskelige når det gjelder GMO

Kristin Halvorsen: – Ikke rimelig å anklage mat-kjedenes

NRK TV - Folkeopplysningen - Genmodifisert mat

Snart GMO-mat på norske fat? På møtet mellom EUs jordbruksministre 26. april klarte de som ventet ikke å bli enige om å godkjenne GMO-maisen BT-11. Den ville i så fall ha blitt det første til å nå supermarkedshyllene av rundt 30 GM-produkter som venter på klarering fra myndighetene GMO-mat. Fri tanke. 05.09.2018. Genmodifiserte casavaspirer i laboratorieskåler - hvor mye skal vi tukle med naturen og hvor farlig er det? Debatten om GMO-mat - altså ge. Gå til mediet. Fri tanke. Boks 9076 Grønland. 0133 OSLO. Tlf 23 15 60 20. Faks - kirsti.bergh@human.no. www.fritanke.no

Er det trygt å spise GM-mat? - Forskning

Vi i Norge synes mat i andre land er billigere enn hjemme hos oss, men årsaken er at det oppleves slik når vi eksporterer vår enorme kjøpekraft. Maten i Norge er altså billig Det er i Norge tillatt å bruke ca 340 tilsetningsstoffer. Tilsetningsstoffene kan enten ha et syntetisk eller naturlig opphav. Mange av tilsetningsstoffene forekommer naturlig, også i mat, f.eks. askorbinsyre (vitamin C), sitronsyre, bensosyre ol. Se også: Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Lovdata) Søtstoffe Kontakt oss Ramco Norge AS Ulvenveien 102 0581 Oslo +4795835952 info@ramconorge.co Bare om lag 0,05 % av verdens totale produksjon av soyabønner importeres til bruk i norsk husdyrfôr. All import til Norge av soyabønner brukt i husdyrfôr, er sertifisert bærekraftig og GMO-fri. HVORFOR BRUKER VI SOYA? Norge har begrensede arealressurser som kan benyttes til jordbruk

I Norge kastes mer enn 390 000 tonn spiselig mat hvert år, det er ikke bærekraftig. Flere tiltak er innført i ulike deler av matverdikjeden for å redusere dette matsvinnet. Blant annet har en rekke produsenter endret datomerkingen på en rekke varer fra «best før» til «best før, men ikke dårlig etter» for å stimulere forbrukere til å ikke ukritisk kaste mat som har passert. Norges første døgnåpne, ubetjente butikk. Norges første selvbetjente matvarebutikk. Fullverdig matvarebutikk. Konseptbutikken Hegna Landhandel, er en uprofilert butikk under Norgesgruppen. MAT-NORGE FIAN Norge og GMO. Posted on 05/03/2014 by admin. Bruk av genmodifiserte organismer (GMO) i landbruket blir stadig mer utbredt på verdensbasis. Genmodifiserte sorter av viktige mat- og fórplanter som mais og soya dominerer nå produksjonen både i USA og Canada og i voksende økonomier som Brasil og Kina

 • Jacuzzi best i test.
 • Nordavinden og sola dialektprøver.
 • Odla vildris.
 • Hårtap kreft.
 • Konstanz deutschland.
 • Bildverwaltung mac.
 • Schwimmbad charlottenburg wilmersdorf.
 • Aktiv i magen før fødsel.
 • Aktivere mus på laptop.
 • Horoskop 2018 vekten.
 • Couch zu verschenken düsseldorf.
 • La mamounia marrakech restaurant.
 • Eternity werbung jake gyllenhaal.
 • Norge medaljer ol 2014.
 • Hvor ligger lysken.
 • Chirpy chirpy cheep cheep middle of the road.
 • Sibirien karte.
 • Jean michel jarre.
 • Blitz neubrandenburg.
 • Koble til bluetooth i bil.
 • Rosenvold.
 • Hrs støtte.
 • Cuáles son los idiomas que se hablan en las distintas regiones de españa en la actualidad.
 • Hva skal kontrolleres ved varemottak.
 • Alt om gammastråling.
 • Besondere stadtführung hamburg.
 • Dark humor one liners.
 • Prezzo radicchio di treviso al kg.
 • Norway alpine team replica jacket.
 • Tapas hemkörning stockholm.
 • Krümelmonster sesamstraße.
 • Hva er en kansler.
 • Kassiopeia bedeutung.
 • Pilates video norsk.
 • Hyundai i20 feil weißenburg.
 • Healthy skin harmony foundation swatches.
 • Jeanne d'arc fr.
 • Nikki haley ajit singh randhawa.
 • 5 elements vip lounge.
 • Wohnungsbörse erding.
 • The punisher marvel.