Home

Trakassering straffeloven

Straffeloven inneholder flere bestemmelser som omhandler trakassering. Under følger en redegjørelse av straffeloven § 266 som omhandler ulike former for trakassering, samt av §§ 297, 298 og 305 som blant annet regulerer trakassering med seksuell motivasjon Hva er seksuell trakassering? Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet. Lov om straff (straffeloven) Annen del. De straffbare handlingene. Kapittel 24. Vern av den personlige frihet og fred. 0: Kapitlet tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74. § 251. Tvang Enkelte tilfeller av seksuell trakassering kan også rammes av bestemmelser i straffeloven. Dette gjelder også utenom de åpenbare tilfellene, som voldtekt og voldtektsforsøk Seksuell trakassering i straffeloven. De mest aktuelle bestemmelsene i straffeloven som omhandler seksuell trakassering er strl. §§ 297, 298 og 305, samt § 266 som omhandler trakassering uten krav til seksuell motivasjon. Straffeloven § 297 Seksuell handling uten samtykke ; Straffeloven § 298 Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten.

Hva sier straffeloven om seksuell trakassering? - Overgrep

 1. Straffeloven § 305 rammer den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år. Se spørsmål og svar om seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Seksuell tvang. I denne studien fra NOVA kan du lese mer om seksuell trakassering blant ungdom
 2. Trakassering og utilbørlig opptreden kan forebygges på den samme systematiske måten som andre helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoer på arbeidsplassen. I det systematiske HMS-arbeidet er det vesentlig å benytte en egnet metode for å kartlegge mulighetene for at trakassering forekommer
 3. g og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk
 4. 2 Begrepet trakassering omfatter alle former for trakassering, bl a seksuell trakassering. Mobbing omfattes også av begrepet trakassering. I følge forarbeidene til arbeidsmiljøloven anses trakassering å finne sted: «når en uønsket atferd finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet»1. For å kunne fastslå om det har funnet sted trakassering må det.
 5. Mobbing, trakassering og sjikane forekommer både i arbeidslivet og i frivillige organisasjoner. Det er et alvorlig problem for de som blir rammet av det, og det kan være svært ødeleggende både for enkeltmennesker og for organisasjoner. Men begrepene kan også misbrukes, og det kan føre til stor psykisk belastning for de som blir utsatt fo
 6. Trakassering på grunn av politisk syn og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon er forbudt etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven om forbud mot trakassering Straffeloven om hensynsløs atferd Særlig om seksuell trakassering

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 24

 1. Etter straffeloven har alle et vern mot vold og trusler. For helsepersonell gjelder straffeloven § 265 om trusler og § 286 om vold. Offentlige tjenestemenn er vernet av straffeloven § 155 (9). Politiet kan gripe inn for å ivareta sikkerheten til enkeltpersoner dersom det er nødvendig, jf. politiloven § 7 (10)
 2. eringsloven. Disse forbyr hatefulle ytringer, diskri
 3. De mest aktuelle bestemmelsene i straffeloven som omhandler seksuell trakassering er strl. §§ 297, 298 og 305, samt § 266 som omhandler trakassering uten krav til seksuell motivasjon. § 266 Hensynsløs atfer
 4. Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det. Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse, men ordet brukes som et synonym til mobbing siden de fleste.
 5. Trakassering og utilbørlig opptreden forekommer i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende

Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015 Trakassering, medregnet seksuell trakassering, er forbudt etter arbeidsmiljøloven § 4-3. I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd Seksuell trakassering kan i enkelte tilfeller være straffbart. Om trakasseringen er straffbar vil være avhengig av om handlingen oppfyller vilkårene for straff. De mest aktuelle bestemmelsene i straffeloven som omhandler seksuell trakassering er: Straffeloven § 297 - seksuell handling uten samtykk Fysisk trakassering er en annen form for seksuell trakassering. Dette omfatter ufrivillig seksuell kontakt som beføling av lår, underliv eller bryster. Kyssing kan også være omfattet. Å bli utsatt for denne formen for trakassering grenser mot seksuelle overgrep og krenkelser, og kan være straffbart etter straffeloven Dette gjelder blant annet straffeloven § 183 om forbud mot oppfordring til straffbare handlinger, blant annet arbeidsmiljølovens § 4 som forbyr trakassering

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, religion, livssyn, homofil orientering og eller nedsatt funksjonsevne kan imidlertid være straffbart etter straffeloven. Etnisk trakassering Straffeloven Grunnlaget for å anmelde en sak om vold eller trusler til politiet finnes i straffelovens kapittel 24 om vern om den personlige frihet og fred og i kapittel 25 om voldslovbrudd. Etter straffelovens §§ 265 og 286 regnes undervisningspersonell i grunnskole og videregående opplæring som en særlig utsatt yrkesgruppe og er gitt et særskilt vern mot vold og trusler Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om.

Når er trakassering straffbart? - NH

 1. eringsloven § 13. Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i norsk rett i 2002, blant annet for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen
 2. Mobbing og trakassering kan være straffbart. Hvis mobbingen eller trakasseringen retter seg mot en hel gruppe, kan det være straffbart etter straffeloven. Slike saker kan anmeldes til politiet. Hvis ytringene gjelder trusler om vold eller andre straffbare forhold, skal politiet varsles
 3. Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det. Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse, men ordet brukes som et synonym til mobbing siden de fleste
 4. Trakassering. Straffeloven § 266 omhandler ulike former for sjikane/trakassering. Her stilles det ikke krav om at trakasseringen har gitt seg utslag i en fysisk handling eller er seksuelt motivert. Bestemmelsen gjelder skremmende eller plagsom opptreden, eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred
 5. Alder: 26 Kjønn: kvinne/jente. Spørsmål. Hei! Jeg er en jente på 26 som har bodd i utlandet noen år, og jeg planlegger å flytte hjem til Norge
 6. erende eller hatefulle ytringer og straffeloven § 186, som straffelegger den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion.
 7. erende eller hatefulle ytringer. Bestemmelsen viderefører straffeloven 1902 § 135 a, som opprinnelig rammet grovt krenkende ytringer rettet mot en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Ved lov 8. mai.

Men trakassering på jobben kan også rammes av arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø. Og i de grovere tilfellene være straffbar etter straffeloven. Det som er viktig å være klar over, er at selv om politiet skulle henlegge en sak etter straffeloven, har det ingen betydning i forhold til arbeidsmiljøloven eller likestillings- og diskrimineringsloven Grove tilfeller av seksuell trakassering vil i noen tilfeller også kunne rammes av straffeloven. Aktuelle bestemmelser kan være forbudene mot seksuallovbrudd, som voldtekt (§ 291), seksuell handling uten samtykke (§ 297) eller seksuelt krenkende adferd (§ 298), kroprenkelse (§ 271), eller bestemmelser om privatlivets fred (§ 267)

Det bemerkes i denne sammenheng at det kan være grunnlag for å bringe et arbeidsforhold til opphør ved oppsigelse eller avskjed etter arbeidsmiljøloven dersom forbudet mot trakassering eller seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 er overtrådt, selv om det ikke foreligger et straffbart forhold etter straffeloven Sak 466/20-123, 19.10.2020 . Anmeldelsen: A anmeldte politibetjent B for brudd på smittevernregler og trakassering. A opplyste i anmeldelsen at han gjentatte ganger hadde blitt utsatt for kontroller av politiet og at politiet til stadighet møter opp på hans eiendom Straffeloven § 185; Seksuelle overgrep mot barn. Besittelse og spredning av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn, er straffbart. Med barn menes her personer som er eller fremstår som under 18 år. Lovgivning: Straffelovens § 311; Barnelokking («grooming»

Er seksuell trakassering straffbart? - Overgrep

Vi vet at transpersoner oftere møter trakassering og diskriminering enn lhb-personer, og FRI jobber særlig med å gjøre transpersoners rettigheter mer kjent. Transpersoner møter først og fremst diskriminering, Men kjønnsidentitet og/eller uttrykk er ikke nevnt i straffeloven Alder: 43 Kjønn: mann/gutt. Spørsmål. Undres litt på hva man skal gjøre, når min samboers x, lager et helvette for henne og han tydeligvis ser på dette som sin livsoppgave Trakassering og diskriminering er et erkjent samfunnsproblem som det finnes klart lovverk mot. Både arbeidsmiljøloven, lov om likestilling og straffeloven har bestemmelser for å beskytte mot dette. Mange foreninger, politiske partier,. Seksuell trakassering er ubehagelig for minst en av partene. Det omfatter også fysiske ting som beføling. Disse formene for trakassering grenser opp mot seksuelle overgrep og krenkelser og kan straffes etter straffeloven. Netthets er trakassering, sjikane eller trusler om vold formidlet gjennom internett

Rømte til krisesenter etter trakassering fra svigerdatter Eldre utsettes for økonomiske overgrep. - Store mørketall, mener forsker. Økonomiske overgrep har fram til nå ikke vært omfattet av straffeloven, (og dermed politiets definisjon på vold i nære relasjoner). Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer».Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende Sak 361/20-123, 21.10.2020 Anmeldelsen: A anmeldte tre navngitte tjenestepersoner for trakassering og tjenestefeil. Ifølge A ble han terrorisert av de tr Seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, er et juridisk begrep for visse seksuallovbrudd. Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse.

Seksuell trakassering er en del av skolehverdagen for ungdom flest. Uønsket deling av nakenbilder og fysiske former for seksuell trakassering er et seksuelt overgrep og rammes av straffeloven Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Norsk idrett har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i klubben har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes I straffeloven kap.19, § 193, annet ledd, er det presisert at den som skaffer seg, eller annen, seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming kan bli straffet med fengsel inntil 5 år. Lovene som definerer straffbare seksuelle handlinge Straffeloven § 349a første ledd første punktum skal lyde: Med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller lignende virksomhet på grunn av en persons religion eller livssyn, funksjonshemming, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre

Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk. Verbal seksuell trakassering - muntlig eller skriftlig - kan være uønskede nærgående spørsmål om kropp, Slike overgrep kan straffes etter straffeloven, som også definerer seksuelle overgrep i ulike alvorlighetsgrader Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: Seksuelt krenkende adferd Seksuell handling Seksuell omgang Hva er seksuell krenkende atferd (seksuell trakassering)? Straffeloven § 298, 305 Å oppføre seg seksuelt krenkende på offentlig sted På generelt grunnlag er det uheldig hvis forståelsen av begrepet kun knyttes til et brudd på straffeloven.Enkelte tilfeller av seksuell trakassering kan rammes av bestemmelser i straffeloven, men den sentrale bestemmelsen om seksuell trakassering er i likestillings- og diskrimineringsloven der det står at seksuell trakassering er ulovlig Seksuell trakassering og overgrep er et stort samfunnsproblem. På linje med mobbing skaper seksuell trakassering og overgrep grobunn for grunnleggende utrygghet og uforutsigbarhet i utdanning og arbeidsliv, som igjen er en betydelig risikofaktor med hensyn til utvikling av psykiske vansker for den som står utsatt til Trakassering og diskriminering er et erkjent samfunnsproblem som det finnes klart lovverk mot. Både arbeidsmiljøloven, lov om likestilling og straffeloven har bestemmelser for å beskytte mot dette

Hva er seksuell trakassering? - Ung

Hvis trakassering har skjedd, kan konsekvensen for de som trakasserer være : • advarsel, • fratakelse av ansvar • omplassering • oppsigelse Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven, skal arbeidsgiver vurdere å politianmelde saken Fysisk trakassering: Alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk. For eksempel om du føler deg presset til å ha seksuell omgang, eller utføre handlinger, med noen som misbruker sin stilling eller maktforhold, se straffeloven §295 forekommer. Seksuell trakassering er uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet. Formålet med retningslinjene er å forebygge og hindre dette. Alle har et ansvar, og tillitsvalgte, ansatte og arrangementsansvarlige har et særskilt ansvar, for at seksuell trakassering ikke forekommer på våre faglige og sosiale møteplasser og arrangementer. 1 Seks saker gjelder ansatte anklaget for seksuell trakassering. De resterende seks av de nevnte 16 sakene, gjelder frivillige medarbeidere som er anklaget for brudd på straffeloven. Fem av disse er politianmeldt. Tre av de frivillige er tatt ut av alt frivillig arbeid, mens to er tatt ut av enkelte oppgaver Det følger også av § 9 A-4 første ledd at alle som arbeider på skolen har plikt til å gripe inn mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Dersom det er nødvendig å gripe inn ved bruk av fysisk makt, må dette vurderes etter reglene om nødverge/nødrett, se punkt 4.1

Men seksuell trakassering er heller ikke et strafferettslig begrep. Det er ikke nevnt i straffeloven. Man går altså ikke til politiet og anmelder seksuell trakassering Flere melder om overgrep og trakassering i kirken 19.6.2018 Økt oppmerksomhet rundt seksuelle overgrep og trakassering generelt antas å ha medvirket til at flere slike saker er meldt inn til arbeidsgivere i Den norske kirke i løpet av 2016-2017 enn i forrige toårsperiode - Vi føler at dette angår oss veldig og vil ikke vente på at vi blir pekt på. Det er kommet fram at det er funn hos oss i Oslo-politiet også, sier Fredriksen til VG. Nylig slo forskere alarm om en sex-ukultur i politiet. Blant annet ble det lagt fram historier om misbruk av posisjon for å. Trakassering på grunn av forhold som nevnt i paragraf 6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt. (vår understrekning) straffeloven eller arbeidsmiljøloven,. trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep? tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold

Trakassering - Arbeidstilsyne

- Vi føler at dette angår oss veldig og vil ikke vente på at vi blir pekt på. Det er kommet fram at det er funn hos oss i Oslo-politiet også, sier Fredriksen til VG. Nylig slo forskere. Studentrådsleder ved Politihøgskolen i Oslo, Kariann Høvde, tror det kan være ekstra vanskelig for politistudenter å varsle om ukultur og seksuell trakassering Lov om straff (straffeloven), gjelder i dag § 135. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare ved offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved offentlig at ophidse en Del af Befolkningen mod en anden, eller som medvirker hertil

Konflikter og trakassering på arbeidsplasse

LDO - Trakassering på internett

Seksuell trakassering i Macau - Ny lovgivning. Det er i Macau blitt innført en ny lov, det er nå ulovlig å seksuelt trakassere kvinner.Ifølge mange kritikere var dette på høy tid. Av de 29 tilstedeværende byråkratene i den lovgivende forsamlingen stemte alle i favør av at loven skulle bli innført Om vi ser på noen tall fra en studie om seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole i Sør-Trøndelag fra 2008, rapporterer 47,6 prosent av jentene og 47 prosent av guttene at de hadde blitt utsatt for nedsettende kommentarer. 54,4 prosent av jentene og 40,7 prosent av guttene rapporterte om seksuelle kommentarer med henblikk på kropp, utseende og privatliv. 26,2. Dette er trakassering og overgrep som rammes av straffeloven. l. Ungdatatallene avdekker at mange unge ikke tar hensyn til andres kropp og følelser. Politiet erfarer også at en del ikke vet hva som kan rammes av straffeloven. Her er noe av det du bør vite. Nina Abrahamsen. 27. april 2017, kl 19:55. This article requires authentication

Trakassering på grunn av politisk syn og medlemskap i ein arbeidstakarorganisasjon er forbode etter arbeidsmiljølova. Arbeidsmiljøloven om forbud mot trakassering Straffeloven om hensynsløs atferd Særleg om seksuell trakassering Fysisk trakassering omfatter ufrivillig seksuell kontakt som klemming, kyssing og beføling av bryster eller underliv. Dette grenser opp mot seksuelle krenkelser og overgrep, og kan straffes etter straffeloven Straffeloven § 310 og 311 Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn er tekst/bilder/ videoer/animasjon som viser en seksuell handling og/eller seksuell omgang mot et barn. Eksempler: - Å ta/dele/ha bilde eller video av noen som blir voldtatt Fremstillinger som seksualiserer barn er tekst/bilder/videoer Straffeloven: Dersom trakasseringen er alvorlig, kan den også rammes av straffeloven. Hva er trakassering? Med trakassering på grunnlag av kjønn menes enhver form for handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig Stopp seksuell trakassering straffbart etter straffeloven § 135a). I mange saker som gjelder trakassering så er det et skjevt styrkeforhold mellom partene. Dette kan for eksempel være at en leder trakasserer en underordnet, eller at e

Misbruk av begreper som mobbing, trakassering og sjikane

Påvist trakassering kan i grovere tilfeller straffes etter bestemmelser både i straffeloven og i arbeidsmiljøloven. Trakassering kan også være grunnlag for oppsigelse eller avskjed. En arbeidstaker kan dessuten få erstatning for eventuelt økonomisk tap og for tort og svie dersom vilkårene er oppfylt. Tiltak mot mobbin om forebygging av vold, trusler og trakassering i skolen Vold, trusler og trakassering mot ansatte er heldigvis ikke et vanlig fenomen, men Straffeloven Straffelovens §§ 227, 228 og 229 er straffebestemmelser som gjelder trussel om vold, legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat eller negative holdninger. Det kan være på grunn av etnisitet, religion, livssyn, homofil orientering eller nedsatt funksjonsevne

Oppreisning Oppreisning er en erstatningspost som er ment å kompensere for den tort og svie som krenkelsen har påført skadelidte. Oppreisningserstatning er meget praktisk i alle tilfeller der noen er utsatt for en straffbar handling, ettersom vilkårene for oppreisning som regel er oppfylt i disse tilfellene. Vilkårene for å få oppreisning er nesten helt like uavhengig av om ma Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven, skal arbeidsgiver vurdere å politianmelde saken. Det skal ikke få negative konsekvenser for ansatte å varsle om trakassering. Slik «gjengjeldelse» fra arbeidsgiver side vil være brudd på loven En rekke profilerte akademikere og offentlige samfunnsdebattanter stiller seg bak et opprop for å fjerne rasismeparagrafen, som i stadig større grad fører til domfellelser av rene meningsytringer:. Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer» (se lovdata).Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse.

Altinn - Forbud mot trakassering i arbeidslive

Grove tilfeller av seksuell trakassering vil i noen tilfeller også kunne rammes av straffeloven. Aktu- elle bestemmelser kan være forbudene mot seksuallovbrudd, som voldtekt (§ 291), seksuell hand Svært alvorlige tilfeller av seksuell trakassering, som for eksempel voldtekt, vil også være omfattet av straffeloven. Teoretiske perspektiver og tidligere forskning På arbeidslivsfeltet er en rådende forståelse av seksuell trakassering at dette kan forstås som uttrykk for makt- og dominansrelasjoner på arbeidsplassen (McDonald 2012; McLaughlin, Uggen og Blackstone 2012; Borchorst og. Endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Øke og utvide bruken av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte må sikres trygghet, bolig, og voldsutøver må hindres i å oppsøke og oppholde seg i nærheten av den som er truet. Les mer om seksuell trakassering he Med referanse til lov om likestilling dreier disse retningslinjene seg først og fremst om kjønns- og seksuell trakassering, men fordi det er flytende overganger fra seksuell trakassering til overgrep vil alle tiltak som omfatter forebygging av seksuell trakassering også kunne forebygge seksuelle overgrep som omfattes av straffeloven

Hva skal helsepersonell tåle av trakassering fra pårørende

Diskriminerende eller hatefulle ytringer mot utsatte grupper generelt dekkes av annen lovgivning (straffeloven § 135a). Trakassering kan være så mangt, for eksempel uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysning, fratakelse av arbeidsoppgaver, sårende fleiping, truende meldinger, krenkelser på nettet osv Skeive ungdommer og gutter med minoritetsbakgrunn var generelt mer utsatt for seksuell trakassering og bruk av tvang enn andre ungdommer. Sist, men ikke minst: Uønsket deling av nakenbilder og fysiske former for seksuell trakassering er et seksuelt overgrep og rammes av straffeloven Norsk Idrett har egne retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes og etterforskes av politiet. Norges idrettsforbund har også laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Les mer om veilederen

Hva er hatytringer? - Bufdi

Dommere: Webster, Ringnes, Kaasen, Falch, Matningsdal. Mann dømt til fengsel i to år og åtte måneder for blant annet intens, vedvarende og systematisk trakassering av aktører i rettsvesenet, jf. straffeloven 2005 §§ 157 og 158 og for å ha oppsøkt eiendommer som var tvangssolgt fra ham og utøvet hærverk mv. der. Han ble ikke idømt konktaktforbud overfor ansatte i Trondheim tinghus. Begrepene «seksuell trakassering» og «seksuelle overgrep» brukes i blant om hverandre. Seksuell trakassering kan være både verbal, ikke-verbal og fysisk. Seksuell trakassering som rammer barn under 16 år vil i de fleste tilfeller omfattes av lovverket knyttet til seksuelle overgrep

Hva er seksuell trakassering? - Overgrep

4. Dette sier lovverket - Norsk Redaktørforenin

straffeloven har ført med seg, skal oppgaven under punkt 1.4 gi en kortfattet fremstilling av hvilke momenter i bestemmelsen som nå er endret. 1.4 Kort om endringene i straffeloven 2005 Vedtakelsen av den nye straffeloven har gjort at strl. § 155 er gitt en språklig drakt som er tilpasse Seksuell trakassering og seksuelle overgrep er sauset sammen til Elgesem skriver at «plikten til å anmelde følger av straffeloven paragraf 139 og det er nok for sent å gjøre noe med.

Trakassering - Wikipedi

Trakassering - Universitetet i Osl

Opprop: Rasismeparagrafen hører ikke hjemme i et liberaltKlådd på, overgrep | UngLes også

Straffeloven har også tydelige bestemmelser om sjikane og trakassering, disse er enda strengere når den berørte er under 16 år. SPØR OM HJELP: Det er ingen grunn til å sitte med problemene alene. Enten det er bilder på avveie eller profiler som er hacket,. — Hatkriminalitet kan være straffbart etter straffeloven. Trakassering enten man er kvinne eller tilhører en minoritet, er uakseptabelt, sier hun til kanalen. MERK: Kommentarfeltet i denne saken - som omhandler nettopp netthets - ble til dels ødelagt av sleivete og tildels krenkende ytringer mot enkeltpersoner, grupper og motdebattanter Trakassering på grunn av forhold som nevnt i paragraf 6 første ledd og seksuell trakassering, er forbudt. (vår understrekning) Med trakassering menes handlinger, straffeloven eller arbeidsmiljøloven, kommer den enkeltes opplevelse av hva som er seksuell trakassering #Metoo - den ansvarlige har bevisbyrden. Seksuell trakassering i privatlivet eller arbeidslivet får stadig nye oppslag, og flere og flere tør å fortelle sine historier. Advokatfirmaet Skarbøvig representerer en rekke kvinner og menn som har blitt utsatt for seksuell trakassering. Flere av våre klienter ser likhetstrekk til strafferetten, og har uroet seg over at d

 • Op marburg epaper.
 • Observasjon.
 • Taraxacum barnehage.
 • Bikeverleih willingen / scott testcenter willingen (upland).
 • Scottish accent.
 • 110 brann innlandet.
 • Virtual linjal.
 • Frokost warszawa.
 • Bape shoes.
 • Hvordan ble verden til jødedommen.
 • Den augsburgske trosbekjennelse.
 • Menn og forelskelse.
 • 47441 moers.
 • Genser med skjortekrage.
 • Pris utleie elektriker.
 • Lustiges bayerisches hochzeitsgedicht.
 • Wesselstuen bergen meny.
 • Vem skrev bibeln.
 • Clairvoyant meaning.
 • Radio gong rock top 20.
 • Merkel podcast.
 • Real techniques blending brush.
 • Feitetirsdag.
 • Reoler.
 • Hvordan døde marco polo.
 • Radiosender frequenzen bayern.
 • Percy jackson 2 schauspieler.
 • Jahreshoroskop 2018 bild.
 • Rudolf nilsen dikt.
 • Duisburg.
 • Rabenmarkt merseburg 2017.
 • The view london tickets.
 • Hallelujah wersja ślubna tekst.
 • Lær at klippe din hund kursus.
 • Polaroid originals onestep 2 norge.
 • Håkanssons skor nova lund.
 • Einschreiben label drucken.
 • Bergstadt nachrichten ehrenfriedersdorf.
 • Ebillett parken.
 • Frank mutters bilder preise.
 • Alltidhest.