Home

Ssb dette er norge 2022

Dette er Norge 2017: Sammendrag PDF (8.8 MB) 9. august 2016: Dette er Norge 2016: Sammendrag PDF (12.1 MB) 12. august 2015: Dette er Norge 2015: Sammendrag PDF (10.9 MB) 11. juli 2014: Dette er Norge 2014: Sammendrag PDF (7.1 MB) 15. mars 2009: Dette er Norge 2009: Sammendrag PDF (1.7 MB) 15. mars 2006: Dette er Norge 2006: Sammendrag PDF (1.5. Dette er Norge 2019. Befolkning. Innvandring og aldring. Befolkningen i Norge er 5,3 millioner. De første årene etter krigen hadde vi en årlig vekst på ca 1 prosent, i hovedsak på grunn av høye I 2016 var familiegjenforening og flukt de viktigste innvandringsgrunnene til Norge som en direkte konsekvens av flyktningstrømmen til Europa. 2016: 37 922: 24 222: 2017: 49 736: 33 055: 2018: 42 869: 46 092: Elbiler i støtet. De siste årene har salget av elbiler og hybrider skutt fart. I 2018 utgjorde de til sammen over 60 prosent av nyregistrerte personbiler. Elektrisitet også på to hjul. Dette er Norge. Folk og famil

Artikler og publikasjoner Dette er Norge - SSB

Dette er Norge 2019 Tertiærnæringene Samlet har sysselsettingen i tertiærnæringene eller de tjenesteytende næringene vokst fra 750 000 på begynnelsen av 1960-tallet til dagens 2 200 000, noe som utgjør 78 prosent av alle sysselsatte i Norge Etter en nedgang noen år, har antallet steget og er i 2018 tilbake på 38 prosent. Når så mange ekteskap nå inngås borgerlig, må dette blant annet antas å ha sammenheng med at om lag 20 prosent av dem som gifter seg, inngår ekteskap nr. 2, 3 osv. En trend som ser ut til å avta, er å gifte seg i utlandet Blant dem under 60 år er det nå langt flere kvinner enn menn med høyere utdanning. Særlig stor er forskjellen i aldersgruppen 25-29 år, hvor 57 prosent av kvinnene har høyere utdanning, sammenliknet med 37 prosent av mennene. Men i den eldste aldersgruppen har menn fortsatt mest utdanning

Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge». Dette er Norge 2019 - Om publikasjonen - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet SSB analyse 2020/15. De som får førsteønske, har større sjanse for å fullføre videregående. 3. november 2020. Å fullføre videregående opplæring har sammenheng med det å gå på ønsket utdanningsprogram og skole, men elevenes karakterer fra ungdomsskolen er en klart viktigere faktor Dette tror Lars Østby er med på å forklare hvorfor strømmen av asylsøkere til Norge har gått mye mer ned enn tilstrømningen til andre land i Europa. Østby og kollegene hans har nettopp gitt ut et spesialnummer av SSB sitt tidsskrift Samfunnsspeilet med mange nye opplysninger om asylsøkere og flyktninger i Norge om hva som er verdifullt i seg selv, berører det politikkens kjerne: å legge til rette for at samfunnsborgerne kan leve gode liv. Hovedformålet med dette prosjektet er å bidra til at vi får bedre informasjon om hvordan mennesker i Norge har det - med hovedvekt på befolkningens egne vurderinger og opplevelser

Innvandring og aldring - Dette er Norge - Statistisk

Det offentlige er ikke bare byråkrater. Det er også lærere, politi og rettsvesen, leger og sykepleiere og ambulansesjåfører, brannmenn, osv. Det er ikke 839 000 mennesker i Norge som jobber med papirflytting, det hadde aldri fungert Sjå Rusmidler i Norge (FHI, 2016). Norsk pasientregister har oversikt over sjukehusinnleggingar der alkoholutløyst sjukdom er registrert som hovudårsak til innlegginga (FHI, 2016). I mange tilfelle er imidlertid alkohol ikkje ei hovudårsak, men ei medverkande årsak, og dette finst det ikkje tal for i pasientregisteret Aller først: Det er nå politisk enighet i Norge om at de økonomiske forskjellene er økende. Dette ble slått fast en gang for alle da finansminister Siv Jensen (Frp) gikk tilbake på at forskjellene ikke økte etter spørsmål fra stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) i fjor.. Før sommeren i år ble likevel finansminster Siv Jensen igjen spurt ut i Stortinget om de økende.

Dette er en utfordring som SSB-direktøren står overfor og har ansvaret for. Slik Meyer fremstår nå tar hun ikke ansvar, tvert om ligner det mer på å skylde på andre. Hvis ikke Meyer har en strategi på plass, med felles retningslinjer, for hvordan SSB skal opptre ved statistikkbestillinger, så må hun få ordnet det straks Statistisk sentralbyrå (SSB) er hovedmyndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og produserer cirka 85% av den offisielle norske statistikken.I tillegg til egen statistikkproduksjon, har SSB ansvaret for å samordne utvikling, utarbeiding og formidling av all norsk offisiell statistikk Norsk industriproduksjon hadde ein liten nedgang på 0,5 prosent frå august til september, viser sesongjusterte tal. I 3. kvartal steg derimot industriproduksjonen med heile 3 prosent samanlikna med føregåande kvartal. Oppgangen i kvartalet kjem etter at industrien vart hardt råka av koronapandemien i 2. kvartal Forventet levealder er høyere for kvinner enn for menn. I 2016 var forventet levealder i Norge nesten fire år lengre for kvinner enn for menn, 84,2 år for kvinner mot 80,6 år for menn (SSB, 2017). I Norge kan vi beregne forventet levealder med brukbar presisjon tilbake til 1846, se figur 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider befolkningsframskrivningene for Norge. Dette er en av SSBs løpende oppgaver, finansiert over statsoppdraget. Resultatene fra den nyeste befolkningsframskrivningen finnes her. Statistikkbanken gjengir til enhver tid tall fra de gjeldende befolkningsframskrivingene og resultater fra tidligere framskrivninger

Transport og reiser - Dette er Norge - Statistisk sentralbyr

Dette utgjør om lag 5 prosent av samlet sysselsetting i Norge. Dette er estimert gjennom såkalte kryssløpsberegninger, som SSB beskriver i rapporten Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Nivået på sysselsettingen som knyttes til petroleumsnæringen er nedjustert i forhold til tidligere rapporter Dette er et av de viktigste prinsippene til SSB for å sikre likebehandling av brukerne. Sammenheng med annen statistikk. Sammenligning med annen sysselsettingsstatistikk. Det er to ulike tilnærminger som man kan ta utgangspunkt i, når man skal beskrive sysselsettingen i Norge: befolkningens deltakelse i arbeidsmarkedet (tilbudssiden omfattet 17 prosent av Fastlands-Norges landareal per 2016 - tre ganger mer enn ved årtusenskiftet. I 2016 fikk Norge 2 nye nasjonalparker og flere nye naturreservater. Hvor mye land som er vernet, varierer sterkt fra fylke til fylke Dette er nesten 3 000 kroner mer enn året Målt som andel av Brutto nasjonalprodukt er det like mye som i toppåret i 2016, melder SSB. I OECD-sammenheng ligger Norge litt over middels

Dette er Norge 2018 - SSB

SSB: Så mange innbyggere er det i Norge i 2040. NORGE: Det er forventet at Norge passerer seks millioner innbyggere i 2040. Dette er innvandrings-rapporten som satte fyr på internett i helg Så høy var snittlønna i Norge i 2016. Gjennomsnittslønna i Norge i fjor var 524.600 kroner. Statistikken for månedslønn har SSB brutt ned i over 300 ulike yrker. Dette er årslønna i gjennomsnitt: 1. Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass 850.900 Her er tallene. Omtrent halvparten av alle innvandrere i Norge, kommer fra Europa: Frem til 70-tallet var det nær ingen innvandring til Norge, mens det var en kraftig innvandringsøkning etter EU.

Men de siste årene har andelen sunket ytterligere og var i 2016 i overkant av 12 prosent, skriver SSB i en ny rapport som har fått navnet Dette er Norge 2017. Til sammenligning er NRK pålagt å. Ifølge SSB var det 16 462 iranskfødte bosatt i Norge i 2016. De fleste iranere i Norge kommer fra persisktalende fylker i Iran. Omtrent 40% av iranere i Norge er kurdere som kommer fra kurdisktalende provinser i Vest Iran inkludert Kurdistan provins og Vest-Aserbajdsjan . 8% er Azeri-tyrkere fra Øst-Aserbajdsjan og Ardabil , 4% har opprinnelse fra Luristan provins , og 2% er nord-iranere - Med de siste ukers hendelser er jeg blitt bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit, sier direktøren i SSB Christine Meyer Dette er endingene i boligpriser per år. I tabellene under kan du se verdiendringene per år tilbake til 2006 for alle 11 sonene, samt gjennomsnittet for Norge. Det er laget statistikk lenger tilbake, men altså ikke for alle sonene. Hvordan utviklingen har vært totalt sett tilbake til 1992 kan du se her. For årene 2016 til 2019

Fattig og rik - Dette er Norge - Statistisk sentralbyrå - SSB

Medianlønn Norge - 2015 og 2016 Foto: Skjermbilde SSB Median versus snitt En median er verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer 11 11Shares TV 2 kjører for tiden en sak hvor de har gått gjennom alle dømte seksualforbytere i Norge i 2015. Det har selvsagt gitt både Kjetil Rolness og Human Rights Service (HRS) blod på tann. Dessverre er omgangen med statistikk og fakta like lettvint og overfladisk som alltid. Rolness skriver på sin Facebookprofil: Honnør til TV2 som har fått et helt team av journalister til å. Rusmidler i Norge 2016, figur 2.12b, drikkefrekvens siste 12 mnd. prosent, 2012-2016. Det gjennomsnittlige forbruket blant menn er jevnt over mer enn dobbelt så høyt som blant kvinner. Likeledes er det beregnede gjennomsnittlige alkoholforbruket størst i aldersgruppa 16-24 år

SSB-forskere: Det er de aller rikeste som betaler minst

Det er her det likevel er viktig å ha med seg de regelmessige rapportene fra SSB, som år etter år gir positive funn, som en motbalanse som er egnet til å nyansere bildet: «Syv av ti er for eksempel enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.» Eller dette: «Bortsett fra en tilbakegang [] på sensommeren 2016. Kristendommen har en særstilling i Norge, men det religiøse livet er blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Det bærer preg av sekularisering, nye former for religiøsitet og økt tilflytning av personer med annen religiøs tilhørighet enn den kristne, eller av andre former for kristendom enn den evangelisk-lutherske retningen. Fram til 2012 var Den norske kirke statskirke i Norge Finansminister Siv Jensen mener innvandring er hovedgrunnen til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, mener SSB-forsker Men det er verdt å nevne at Ipsos MORI som nevnt stilte innbyggerne dette spørsmålet i 2016, og tallene for andel muslimer er fra 2010 - altså en del eldre. Disse tallene kan ha økt noe. Tallene som viser den faktiske andelen muslimer, er hentet fra det amerikanske forskningsinstituttet Pew Research og fra SSB Vi konstaterte således at «SSBs bastante holdning til dette spørsmålet i sitt høringssvar er uklokt». Upartisk og objektiv. Finansavisen viser til at SSB skriver at det i januar 2016 var 138.000 flyktninger bosatt i Norge, og at av disse hadde kun 50.000 tilknyttede familiemedlemmer

Video: Dette er Norge 2019 - SSB

TELEMARK: Navnetoppen for gutter født i Telemark i 2015

 1. Dette blir konsekvensen av å stoppe all oljeproduksjon i Norge - som stadig flere ønsker å gjøre Johan Sverdrup er nettopp satt i drift, og er ventet å produsere i 50 år
 2. SSB: Flere barn ble siktet for lovbrudd i fjor Nesten 3.000 barn under 15 år ble siktet for lovbrudd i fjor. Det er en økning på 52 prosent siden 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB)
 3. At «prinsipielle» SSB er så forutinntatt er knapt til å tro. Og det blir verre. En slags presisering. Svein Blom forteller videre til NTB at SSB gjorde et eksperiment med dette for et par år siden. - Vi la inn en forutsetning i spørsmålet om at innvandreren «ikke er fra Vest-Europa og Nord-Amerika»

Valgets kval - Dette er Norge - Statistisk sentralbyrå - SSB

Spørsmålet er selvfølgelig når dette inntreffer. Norge har opplevd et klart fall i konjunkturen med vesentlig høyere ledighet enn man har hatt på mange år, noe som kan være begynnelsen på en lavkonjunktur (SSB 2015), men få tegn tyder på en like alvorlig situasjon som på det tidlige 1990-tallet Median er et mer presist tall å forholde seg til. De fleste ligger under gjennomsnittet i lønn. Ha også i bakhodet at de fleste lønnsmottakere i Norge har mer enn 15 års erfaring, og dermed har hatt god tid til å demonstrere og videreutvikle sine verdifulle ferdigheter. Etterspørselen etter dem er større, og dermed tjener de i snitt mer

Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggs-diagnoser disse har og hvor mange som får medika-mentell behandling. Rapporten er basert på analyser av de datakilder som er best egnet for dette formålet. Disse har likevel noen begrensninger som må tas i betraktning SSB: Fire av ti somaliere i Norge på vi snakker om grupper med lavere kvalifikasjoner som gjør at det er vanskelig for dem å finne jobb i Norge, sier generalsekretær Sylo Taraku i LIM (Likestilling, integrering, mangfold). - Dette er urovekkende. Det viser at integreringen ikke fungerer godt nok, det er noe vi må ta tak i og. Trump fikk utbetalt 21 millioner dollar fra ett av sine hoteller under valgkampen i 2016. er årsaken til dette. I 2021 antyder SSB en forsiktig oppgang i - Norge er nå et. Koronakrisen har fått skatteinntektene med å krympe med over 11 prosent, ifølge SSB. Foto: Gorm Kallestad / NTB. Hittil i år er det innbetalt 541 milliarder kroner i skatt i Norge, ifølge SSB 09:00 Norge SSB: Kraftig økning i antall barn som blir siktet for lovbrudd 08:36 Norge Ola Borten Moe sier han ikke kjente til kontroversiell oljerapport 08:34 Norge Politiet får bistand i søket etter Anne-Elisabeth Hagen 08:22 Verden Dronning Silvias bror er død 08:20 Verden 59 lik funnet i skjulte graver i Mexico 08:14 Verden Danmark varsler mulige bøter for dem som går i butikken uten.

Dette samarbeidet ble fra 2016 overtatt av Folkehelseinstituttet (FHI). Vi gjengir her noen hovedfunn om bruk av narkotika fra undersøkelsen i perioden 2012-19 (se beskrivelse av undersøkelsen i rapporten Rusmidler i Norge 2016, punkt 1.2 samt dokumentasjon for 2019-undersøkelsen) Synkende innvandring og færre fødsler gir en lavere befolkningsvekst enn på lenge. Hittil i år har folketallet økt med under 20 000 innbyggere. Det melder SSB i dag. Ikke siden EU-utvidelsen i 2006 har folkeveksten vært lavere i Norge. Hele 152 kommuner opplever nedgang i sine innbyggertall i år.

Til tjeneste! - Dette er Norge - Statistisk sentralbyrå - SSB

Fruktbarhet er i befolkningslæren et uttrykk for hvor mange barn som blir født. Dette kalles også fertilitet. I medisin snakker man om fruktbarhet som evnen til å få barn. Dette kalles fekunditet. Fruktbarheten (fertiliteten) i en befolkning kan måles på flere måter. Siden 1950-årene har fruktbarheten sunket tydelig i de aller fleste av verdens land, men med betydelig variasjon i. Kreft er nå hyppigste dødsårsak i Norge Publisert 12.12.2018 Oppdatert 20.12.2018 I 2017 var det for første gang flere som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer, viser tall fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet SSB forklarer dette med om personer som kom til Norge før flyktningbølgen i 2015/2016. 1,6 millioner kroner de seks første årene i Norge - mens tallet er 5,1 millioner. Ann Lisbet Brathaug, seksjonssjef i SSB, vedgår i DN 29. mars at SSB beregner normal verdiskaping for oljenæringen basert på tjenestenæringer med lave investeringer. Dette er ikke representativt for investeringstung oppstrømsvirksomhet på norsk sokkel og gir en betydelig undervurdering av bidraget til verdiskaping

Chaffeys blogg: Færre personofre for kriminalitet

Dette skjer i to alternativer for innvandringen til Norge til 2100: Innvandringalternativet: Basert på «hovedalternativet» i SSBs befolkningsfremskriving fra 2016. Nettoinnvandringen er nær 26.000 pr. år fra 2020. En økende andel av innvandrerne forventes å komme fra land utenfor EØS-området, i første rekke fra Afrika og Asia SSB mener at middels innvandring er det mest realistiske, og kaller det derfor «hovedalternativet». Holmøy og Strøm legger dette til grunn, og kaller det «innvandringsscenario». I tillegg opererer de med et «0-scenario», det vil si ingen inn- og utvandring fra og med 2016 - hvilket selvsagt er helt hypotetisk, men det tallfester den isolerte effekten av innvandringsscenariet

Befolkning - årleg, per 1

Singel eller samboer - Dette er Norge - Statistisk sentralbyr

SSB skriver at det ville vært nær 15.000 færre drepte i EU-landene hvis området hadde hatt samme ulykkesrisiko som Norge. For tredje år på rad var Norge ifjor Europas mest trafikksikre land. Les også: Dette er verdens mest trafikksikre land. SSB skriver videre at 16-åringene skiller seg ut som aldersgruppen med de høyeste ulykkestallene Det ble født 56.600 barn i Norge 2017, som er det laveste målt noen gang. Tall som dette kan gi konsekvenser for fremtiden, mener SSB Og Norge har ikke vært noe unntak. Likevel er det fortsatt et langt stykke igjen til at Norge er et ulikhetssamfunn slik vi var før 1940. Kilder: Preben Geier og Knut Håkon Grini: «Brattere trapp til lønnstoppen», SSB-analyse 2018/20. Artikkelen. SSB-artikkel: «Sterk formuesøkning, større ulikhet», 20.12.201

De fleste barn i Norge bor sammen med begge foreldrene sine, og de fleste bor sammen med søsken. Andelen barn som bor med begge foreldrene sine, synker imidlertid jo eldre barna blir. Blant barn som har foreldre som ikke bor sammen, er det vanligst at de er folkeregistrert som bosatt hos mor Nederst i denne artikkelen hos SSB, i avsnittet Detaljerte yrkestall i lønnsstatistikken, kan du selv se etter ditt yrke blant 300 yrker.. Så mye mindre tjener kvinner. Til tross for at forskjellene mellom hva kvinner og menn tjener minske fra 2015 til i fjor, utgjør den gjennomsnittlige månedslønna for kvinner fortsatt bare 86,1 prosent i 2016 av menns lønn - opp fra 85,3 prosent i 2015

I Norge har vi i mange år hatt en statlig arbeidsledighetstrygd. Dette forklarer at det er færre organiserte her enn i de nordiske nabolandene. I den andre enden av skalaen, er det mange land som har en organisasjonsgrad på rundt 20 prosent eller lavere. Dette gjelder store, europeiske land som Tyskland, Spania og Frankrike Etter 10 år i Norge er 1 av 2 flyktninger fortsatt uten jobb Flyktninger når aldri samme sysselsetting som resten av samfunnet, viser tall fra SSB Her er SSBs 14 spørsmål og svar på hva som faktisk er beregnet, hvordan beregningene er gjort, hva de kan og ikke kan brukes til. 1. Har SSB laget beregninger for hva flyktninger koster Norge Ifølge SSB-rapporten vil det bo stadig flere innvandrere i Norge, men det er svært usikkert hvor mange. Tallet på innvandrere vil dobles fra 700.000 i dag til 1,4 millioner i midten av 2040-årene, ifølge SSBs hovedalternativ

Dette ble endret i den omstridte SSB-rapporten - 10. november 2017 Nordmenn mer skeptiske til innvandrere, og SSB mer skeptiske til slike nordmenn - 21. desember 2016 Skoleledere: Ikke-vestlig bakgrunn og sykdom er størst hinder for godt hjem-skole-samarbeid - 27. august 201 Foreliggende framskrivinger for godstransport i Norge er utarbeidet til Nasjonal transportplan 2018-2029 og er en revidert framskriving i forhold til den som ble utarbeidet til Transportetatenes planforslag. Framskrivingene som presenteres her er basert på befolkningsframskrivinger fra SSB fra sommeren 2016 Unntaket her er barn av flyktninger, noe SSB også påpeker i rapporten sin: - Dette kan tyde på at den betydelige overrepresentasjonen vi ser blant flyktninger kan knyttes til utfordringer som er unike for deres bakgrunn, men at disse utfordringene ikke nødvendigvis gjelder for barna deres, skriver SSB En uforholdsmessig stor andel av dem som er kommet til Norge, har slått seg ned i Oslo. På bare åtte år (2008-2016) har antallet østeuropeere bosatt i hovedstaden tredoblet seg. I dag er det ca. 29.000 av dem her. Den største enkeltgruppen er polakker, som utgjør over halvparten. I mange år kom det flere tusen østeuropeere årlig Mer om Yrkesaktive spesialister under 70 år i Norge Den følgende teksten forstås best etter først å ha lest teksten under Mer om yrkesaktive spesialister etter overføringsland. Tallene i disse to kartene gjelder per yrkesaktive spesialister under 70 år med adresse i Norge i legeforeningens legeregister per 8.10.2020

Kaffeimporten til Norge | KaffeNytt rekordår for grønn fjernvarme i Norge

SSB publiserte tirsdag morgen en rapport som forsøker å finne ut av hva slags utdanning og yrkesgrupper som trengs i Norge de neste 20 årene.. Bakteppet er en oljenæring som ventes å. sektorer som følge av aktivitet innen bygg og anlegg i Norge. Dette er illustrert i Tabell 1. FRA SSB, klimagassutslipp fra økonomisk aktivitet, 2017 Totale utslipp Fraksjon bygg og anlegg Bidrag bygg og anlegg P R I M Æ R Jordbruk, jakt og viltstell 4872 6 % 279 Skogbruk 50 30 % 15 Fiske og fangst 352 1 % 4 Akvakultur 14 1 %

SSB gjev ikkje opplysningar om dette direkte, men basert på data om heile befolkninga og om innvandrarar pluss deira barn, kan vi finne kor mange norske kvinner det var i fertil alder, t.d. per 1. januar i 2001 og 2016. I SSB sin statistikkbank fortel Tabell 05810, Folkemengd etter kjønn og alder, at det no er 986417 kvinner i alderen 16-44. I 2016 gikk vi på nytt gjennom alle drapssaker i Norge siden 2000. Fra dette materialet har vi hentet ut sakene hvor offeret var kjæreste, Dette er versjon to av VGs prisbelønte prosjekt Arbeidsledigheten økte i tredje kvartal og var på 5,4 prosent. 153.000 personer var arbeidsledige, ifølge SSB

Dette bør du gjøre hvis du blir arbeidsledig - DNB NyheterAlva | Navn | Babyverden

Alt om lønningene i Norge. Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker. Dette er de 50 yrkene med høyest lønn. Dette er de 50 yrkene med lavest lønn. Lønnsnivået i forskjellige næringer. Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året. Lønnsnivået i alle landets kommuner. Kalkulatorer: Inflasjon- og lønnsutviklin Nok en gang viser tall fra SSB at færre begår straffbar kriminalitet i Norge. Det siste tiåret har nedgangen i forbrytelser vært særlig sterk blant unge. Antallet straffede personer gikk totalt ned med 3,9 prosent fra 2016 til 2017, viser ferske SSB-tall De internasjonale AKU-tallene for sykefravær er ikke publisert på Eurostats nettsider, men det europeiske statistikkbyrået har på forespørsel fra Faktisk.no trukket ut tallene som er rapportert inn fra de nasjonale undersøkelsene fra 2010 til 2016. Dette er altså helt nye tall som gjør det mulig å sammenligne sykefraværet i Norge med. 6 Barnehagespeilet 2016 Barnehagespeilet Tall og analyse av barnehager i Norge Det er 6087 barnehager i Norge. 46 prosent av barnehagene er kommunale, og 54 prosent er private. Fra 2011 til 2015 har andelen ansatte med barnehagelærerutdanning økt fra 35 til 41 prosent. I samme periode har andelen ansatte me Rapporten er forfattet av forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm og setter en prislapp på innvandring til Norge fram til 2100. og det er dette vi skal se nærmere på i denne artikkelen: Både Holmøy og SSB er blitt forelagt Sørensens uttalelser, men de hadde ikke svart ham da denne artikkelen ble publisert

 • Ribosomer hva er det.
 • Hordaland arbeiderparti.
 • Feuergefährlich kreuzworträtsel.
 • Illuminati auge.
 • Coole laufshirts.
 • Lease fiat 500x.
 • Tikopia høvding.
 • Oluf sønn.
 • Vokaler og konsonanter engelsk.
 • Domizil altenburg.
 • Immobilien pangels.
 • Dishpointer app.
 • Adidas mädchen sneaker.
 • Arbeitsagentur jobbörse ingolstadt.
 • Taxfree tromsø åpningstider.
 • Hvor langt spenn på 2x6.
 • Flatt tak pris.
 • Sheffield united tropp.
 • Playa del carmen mexiko strand.
 • Ox freudenberg halloween.
 • Madudbringning københavn.
 • Lindum gjenvinning åpningstider.
 • Klokkeradio med lys.
 • Stress ika p29.
 • Choke hagle.
 • Jack black twitter.
 • Kale wiki.
 • Gyldighet pass barn.
 • Ssb dette er norge 2016.
 • Orkneyöarna sevärdheter.
 • Underholdningsavdelingen skavlan.
 • Kjøpe brukt snøscooter.
 • Boko haram terrordåd.
 • Paw patrol norge.
 • Restaurant gerlitzenstrasse.
 • Er sjakk en idrett.
 • Norsk tannhelseforsikring erfaringer.
 • Dommere ishockey.
 • Probuilds support.
 • Linderud gård historie.
 • Lindex barneklær.