Home

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Kontakt våre erfarne spesialister Allmennaksjeloven og aksjeloven erstatter den tidligere aksjelov fra 1976. Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1-1 - 1-6) I. Lovens virkeområde. Ansvarsbegrensningen (§§ 1-1 - 1-2) II. Definisjoner (§§ 1-3 - 1-5) III. Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon mv Siden første utgave av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslovene 14. juni 2013 nr. 40 og 16. juni 2017 nr. 71 Pris: 2319,-. innbundet, 2017. Sendes senest i morgen. Kjøp boken Aksjeloven og allmennaksjeloven av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad (ISBN 9788215025971) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017. Boken. Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71

Stortinget vedtok nylig flere endringer i aksje- og allmennaksjeloven. Regjeringen besluttet i statsråd fredag 6. desember at flere av endringene trer i kraft fra 1. januar 2020. Dette gjelder blant annet viktige endringer i aksje- og allmennaksjeloven §§ 3-8 (avtaler mellom selskapet og tilknyttede parter) og 8-10 (om selskapsfinansierte aksjeerverv).Videre innsnevres adgangen for. Universitetsforlaget utvikler og utgir faglitteratur av høy kvalitet. Forlaget har en ledende posisjon, og våre forfattere er blant landets fremste på sine fagfelt

Kjøp boken på Adlibris - Lave priser og rask leverin

Endringer i allmennaksjeloven . For allmennaksjeselskaper er det gjort endringer i §§ 3-8 og 8-10, som i det alt vesentlige tilsvarer endringene i aksjeloven, med unntak av at det for allmennaksjeselskaper ikke gjelder noe konsernunntak fra § 8-10 Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper (AS). For allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder allmennaksjeloven. Et aksjeselskap er en selskapsform hvor eierne ikke er personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser eller gjeld. Det betyr at selskapets kreditorer ikke kan kreve at aksjeeierne personlig dekker gjelden til selskapet Kjøp 'Aksjeloven og allmennaksjeloven, lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper, lovkommentar' av Magnus Aarbakke fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821502597

Selskapsrett - Fredag 6. desember ble det avklart at endringene i blant annet aksje- og allmennaksjeloven §§ 3-8 (om selskapets avtaler med tilknyttede parter) og 8-10 (om selskapsfinansierte aksjeerverv) i all hovedsak trer i kraft fra 1. januar 2020. Fra dette tidspunktet vil ikke lenger eiendomsselskaper være unntatt fra reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv, og særbehandlingen av. Kjøp Aksjeloven og allmennaksjeloven fra Bokklubber Denne kommentarutgaven behandler de tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Spørsmålene er besvart med utgangspunkt i lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, teori og den aksjerettslige tradisjon, slik denne er videreført fra eldre aksjelover.Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no. Aksjeloven er endret på flere punkter i 2020, 2019, 2018 og 2017. I denne artikkelen tar vi for oss hovedinnholdet i disse endringene. Allmennaksjeloven er også endret på en del punkter, dette behandles ikke i denne artikkelen Stortinget har nok en gang vedtatt endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven, dette for å forenkle de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet. Noen av endringene trådte i kraft 1. januar 2019, andre trer i kraft 1. mars 2019. Endringene er slike som: Forenkling i vedtekten

20 års erfaring · Landsdekkende · Din sak i foku

Aksjeloven - Advokat - Aksjerettslige spørsmål

Aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 3.4 [asa 3-4, asal 3-4] og 3. av Elin Mack Løvdal. er cand. jur. fra UiO (2003). Hun har tidligere arbeidet som trainee i Advokatfirmaet Selmer og Advokatfirmaet Thommessen Krefing Greve Lund, og er nå ansatt i Forsvarsdepartementet. Informasjon Nærings- og fiskeridepartementet har i Prop. 135 L (2018-2019) fremsatt forslag om omfattende endringer av bestemmelsen i aksjeloven («asl.») og allmennaksjeloven («asal.») § 3-8. Lovendringen er i skrivende stund til behandling i Stortingets næringskomité for behandling i løpet av høstsesjonen I dette kurset tar vi for oss lovendringene i aksjeloven og allmennaksjeloven §3-8 og § 8-10, som trådte i kraft 1. januar 2020. Kurset passer for forretningsadvokater, og andre advokater som rådgir selskaper i forbindelse med deres avtaleinngåelser Vilkårene for gransking etter reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 5-25 til 5-27 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 661 Leveringsfrist: 26.04.2010 Til sammen 17860 ord 26.04.201

Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) - Lovdat

Redegjørelsen og erklæringen skal uten opphold sendes til alle aksjonærer med kjent adresse, og meldes til Foretaksregisteret. Ugyldighetsvirkninger ved manglende godkjennelse av avtalen - ond tro hos medkontrahenten. Ugyldighetsvirkninger ved brudd på aksjeloven § 3-8 vil heretter forutsette at avtalemotparten var i ond tro Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Oslo, 14.03.2019 Deres ref: 19/168 Vår ref: EK/RB/BB Høring - Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven - aksjeeierrettigheter og avtaler med nærsta ende Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets høring 31. januar 2019 med forslag ti Aksjeloven og allmennaksjeloven har et likelydende krav om at dokumentasjon som selskapet etter aksjeloven eller allmennaksjeloven er påkrevd å utarbeide, skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Det stilles krav om at dokumentasjonen skal være i lesbar form

Aksjeloven og allmennaksjeloven av Magnus Aarbakke, Asle

Aarbakke er medforfatter av Aksjeloven og allmennaksjeloven. Kommentarutgave (3. utgave, 2012), og sammen med Asle Aarbakke er han forfatter av Ansvarlige selskaper og indre selskaper (7. utgave, 2010). Bøker av Magnus Aarbakk Aksjeloven (Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 44, forkortet asl.) er en norsk lov som regulerer dannelse, styring og andre forhold vedrørende aksjeselskaper.Loven erstattet lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper.. Den er nært relatert til allmennaksjeloven av 1997 som regulerer de samme forhold for allmennaksjeselskap.De to lovene har i grove trekk lik oppbygging og felles.

Inspirerende kampanjer, populære nyheter og attraktive tilbud. Velg blant 15 millioner bøker! Maks rabatt på nyutgivelser - 12,5 Kjøp Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften fra Cappelen Damm Undervisning Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften - med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige note Kjøp Aksjeloven og allmennaksjeloven fra Tanum Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71

Aksjeloven og allmennaksjeloven - Magnus Aarbakke, Jan

Aksjeloven og allmennaksjeloven .pdf last ned Magnus Aarbakke. Alt annet enn pensum bok .pdf Harald Rosenløw Eeg. Balladen med fasaden .pdf last ned Lene Hval. Banesår bok - Thomas Enger .pdf. Barnefaren bok .pdf Merete Lien. Beboerne bok Steen Steensen pdf. Bisettelsen ebok - Lars Saabye Christensen .pdf Kjøp Aksjeloven og allmennaksjeloven fra Bokklubber Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71 I hvilke tilfeller dette gjelder og omfanget av rettighetene, er betinget av at selskapet har et visst antall ansatte og om selskapet har bedriftsforsamling. Reglene om rett til styrerepresentasjon finner man i aksjeloven, allmennaksjeloven og i representasjonsforskriften

Aksjeloven og allmennaksjeloven - Norl

Kjøp Aksjeloven og allmennaksjeloven fra Norske serier Denne kommentarutgaven behandler de tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Spørsmålene er besvart med utgangspunkt i lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, teori og den aksjerettslige tradisjon, slik denne er videreført fra eldre aksjelover.Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no. Aksjeloven og allmennaksjeloven lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) : kommentarutgave Magnus Aarbakke; Asle Aarbakke; Gudmund Knudsen; Tone Ofstad; Jan Skår Skattefri fisjon etter aksjeloven/allmennaksjeloven § 14-11 b og verdivurdering etter skatteloven § 11-8. Publisert: 14.02.2012; Oppdatert: Det følger av sktl. § 11-8 første ledd at nominell og innbetalt aksjekapital skal fordeles i samme forhold som fordeling av nettoverdiene

Aksjeloven og allmennaksjeloven - Universitetsforlage

Aksjeloven ; Allmennaksjeloven : (lov om allmennaksjeselskaper) av 13. juni 1997 nr.45 : med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) ; Representasjonsforskriften : (forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v.) av 24. august 2017 nr. 127 Høring - forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven Vi viser til Naerings- og fiskeridepartementets høringsbrev av 02.02.2016 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. Finans Norge er positiv til departementets initiativ og ønsket om å iverksette tiltak for overdragende selskapet, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 14-3 annet ledd og § 14-6. Jevndeling krever flertall som for vedtektsendring (2/3 flertall). Fi-sjon som reguleres som skjevdeling etter aksjeloven, men hvor eierskiftet er marginalt eller ikke reelt regnes som jevndeling i denne standarden (jf. pkt. 14 og 15) Aksjeloven §§ 5-7, 5-7 a og 5-11b. 2.4. Elektronisk kommunikasjon mellom selskap og aksjeeiere Det åpnes for at all formell kommunikasjon mellom aksjeselskaper og aksjeeierne vil kunne foregå elektronisk. Aksjeloven § 1-7, opphevelse av aksjeloven § 18-5. Allmennaksjeloven § 2-13. 2.5. Styremedlemmers fratreden blir enkler Aksjeloven § 6-33 er en videreføring av aksjeloven av 1976 § 8-15.23 Forarbeidene, rettspraksis og juridisk teori tilhørende den eldre aksjeloven er derfor fortsatt av interesse. 18 Woxholth (2018) s. 248. 19 Lov av 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven)

Utgangspunktet i aksjeloven og allmennaksjeloven er at «alle aksjer gir lik rett i selskapet». Vedtektene til det enkelte selskap kan imidlertid gjøre unntak fra dette og bestemme at selskapet skal ha aksjer av ulike typer For aksjeselskaper og unoterte allmennaksjeselskaper foreslås det endringer om nærstående transaksjoner i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8. Kompetansen til å godkjenne avtaler med nærstående flyttes fra generalforsamlingen til styret. Samtidig stilles det utvidede krav til styrets erklæring om avtalen Aksjeloven og allmennaksjeloven bok - Magnus Aarbakke .pdf. Aktiv psykoterapi bok pdf. Alarm bok .pdf Hanne Nabintu Herland. Albert leter både her og der last ned PDF Gunilla Bergström. Alice .pdf last ned Judith Hermann. Alkibiades ebok - Tord Østberg .pdf. Alt om Ronaldo bok Peter Banke pdf Aksjeloven § 14-11 a, ny bestemmelse om unntak fra rapport og redegjørelse I fisjonstilfeller der overføring skjer til ett eller flere nystiftede selskaper og aksjene i det nystiftede selskapet skal tildeles aksjeeierne i selskapet som deles i samme forhold som de eide aksjer i det delte selskapet, er det gjort unntak fra plikten til å utarbeide rapporter og redegjørelser Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10 oppstiller i dag en rekke vilkår for at selskaper skal kunne yte lån eller på annen måte gi finansiell bistand i forbindelse med kjøp av aksjer i selskapet eller dets morselskap, herunder at den finansielle bistanden må ligge innenfor selskapets utbyttekapasitet og at det må stilles betryggende sikkerhet for tilbakebetaling av bistanden

vederlagsaksjene, og det overtakende selskapet (konsernfusjon, også kalt trekantfusjon), jf. aksjeloven / allmennaksjeloven § 13-2 annet ledd. Fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap, jf. aksjeloven § 13-23, allmennaksjeloven § 13-24. Slike fusjoner gjennomføres uten vederlag Aksjeloven og Allmennaksjeloven har en svært aktuell bestemmelse i §3-8, som har gitt navn til begrepet §3-8-avtaler. Selv om man etter tittelen på paragrafen skulle tro at den ikke omfatter nærstående etter definisjonen i § 1-5, gjør den det. Jfr. 4. ledd i §3-8 nedenfor:§ 3-8

Magnus Aarbakke | Forfattere | Juridika

Aksjeloven og allmennaksjeloven Skattebetalerforeninge

Aksjeloven ; Allmennaksjeloven : (lov om allmennaksjeselskaper) av 13. juni 1997 nr.45 : med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) ; Representasjonsforskriften : (forskrift om ansattes rett til representasjon i a (lov om aksjeselskaper) av 13. juni1997 nr. 4 Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan etter aksjelovgivningen vedtektsfeste at aksjeeierne skal kunne forhåndsstemme, jf. aksjeloven § 5-11 b andre ledd og allmennaksjeloven § 5-8 b. Forutsetningen er at det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Dette autentiseringskravet er ikke inntatt i unntaksloven

Viktige endringer i aksje- og allmennaksjeloven fra 1

 1. 4. Avtaler mellom aksjeselskaper eller unoterte allmennaksjeselskaper, og tilknyttede parter. For aksjeselskaper og unoterte allmennaksjeselskaper foreslås det endringer i reglene om nærståendetransaksjoner i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8. Kompetansen til å godkjenne avtaler med nærstående flyttes fra generalforsamlingen til styret
 2. I en rekke norske aksjeselskaper er det inngått aksjonæravtaler i tilknytning til aksjeselskapets virksomhet. Avtalene spenner vidt i innhold, og omhandler alt fra fordeling av styreverv til bestemmelser om selskapets stiftelse og organisering. Aksjonæravtalene er gjerne utformet med tanke på å sikre aksjonærenes rettigheter i selskapet i tillegg til å sikre en mest mulig effektiv og.
 3. Styremedlemmers og revisors ansvar: Aksjekapital som er bekreftet innbetalt Høyesterett har i en dom inntatt i Rt. 2009 s. 1032 (avsagt under dissens 3-2) lagt til grunn at styremedlemmers og revisors objektive ansvar etter aksjeloven/ allmennaksjeloven § 2-19 ikke gjelder der aksjeinnskuddet betales inn til selskapet

Aksjeloven og allmennaksjeloven har i dag regler om registrering av aksjeeierbok eller aksjeeierregister i et verdipapirregister med innsynsrett for enhver. Advokatforeningen er enig med departementet i at dagens regler i allmennaksjeloven oppfyller endringsdirektivets krav til innsyn. I tillegg fyller det andre viktige samfunnsinteresser Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10 [aslasl, asalasal], om utdelinger og forholdet til eøs-retten av Inge Kaasen advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Han har siden 1993 vært tilknyttet Senter for europarett ved Universitetet i Oslo som stipendiat, hvor han særlig har jobbet med EØS-rettslige og konkurranserettslige problemstillinger, samt kjøps- og kontraktsrett Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven, fork.asl.) av 13. juni 1997 nr 44, er en lov som regulerer dannelse, styring og andre forhold vedrørende aksjeselskaper.. Aksjeloven og ansattes medbestemmelsesrett []. De ansattes medvirkning gjennom denne loven går gjennom at de er representert i bedriftsforsamlingen og styret i større aksjeselskaper. Aksjeselskaper med mer enn 200 ansatte skal som. Den 1. januar 2019 trådte endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven i kraft, flere endringer følger den 1. mars 2019. Endringene er en del av flere forenklinger vedtatt av Stortinget, og forenklingene tar sikte på kostnadsbesparelser for bedrifter som er omfattet av regelverket

Rammene for generalforsamling. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter at regnskapsåret er avsluttet (vanligvis innen 30. juni). Ordinær generalforsamling viser til den generalforsamling hvor godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte, behandles. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinær generalforsamling Utvalget foreslår en rekke, til dels omfattende, forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven som potensielt vil medføre store ressursbesparelser for aksje- og allmennaksjeselskaper. Utredningen sendes nå på høring, og det er planlagt at endelig lovforslag vil bli fremmet for Stortinget i løpet av 2017 Ansettelser og styrevalg etter brexit vil foregå etter de alminnelige reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven. Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 11.04.2019. Fant du det du leitte etter? Ja Nei Takk for tilbakemeldinga. Send Søk etter innhald. Søk. starte og drive. Den 1. juli 2013 trådte en rekke endringer i aksjeloven (asl.) og allmennaksjeloven (asal.) i kraft i Norge. Formålet med endringene har vært å forenkle regelverket på flere områder. Selv om motivasjonen for endringene først og fremst har vært å gjøre det enklere for små, heleide selskaper, er en rekke av endringene også gjennomført i allmennaksjeloven Dersom du har spørsmål og ønsker å få råd, ta kontakt med en av våre tilknyttede advokater. Løvdal (2003) på side 497. Tidsskrift for forretningsjus 04/2003 s. 472-569, Aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 3-4 og 3-

Video: Universitetsforlage

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven med virkning

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringsnotat av 31. januar 2019 regler for å gjennomføre direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10. Tilbake til nyhetsarki Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått endringer i aksjelovenes regler om adgangen til å stille sikkerhet for oppkjøpsfinansiering og om inngåelse av avtaler med nærstående. Etter gjeldende regler vil et aksjeselskap i praksis ikke kunne stille sikkerhet for en oppkjøpsfinansering av selskapet. «Rene» eiendomsselskaper kan imidlertid pantsette sin eiendom til sikkerhet for et. Det er gjennomført viktige endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Dette kurset fokuserer på de viktigste endringene for 2018, 2019 og 2020 Etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-6 annet ledd annet punktum, skal verdien av utdelinger fra selskapet beregnes etter virkelig verdi på dagen for overføringen. I samråd med Justisdepartementet legges det til grunn at dette er en selskapsrettslig regel, som ikke gir anvisning på regnskapsføringen av tingsuttak I 2013 ble aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-10 endret slik at et selskap på visse vilkår kan yte finansiell bistand ved erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer i selskapet. Endringen har ikke fungert så godt som forventet og antallet dispensasjonssøknader har nærmest vært uendret

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

Aksjeloven og allmennaksjeloven åpner fra før for at dette kan skje elektronisk, dog under forutsetning av at visse krav er oppfylt. Med den nye forskriften gis styret fullmakt til å beslutte at generalforsamlingen skal holdes elektronisk. 2.1 Forenklet generalforsamling uten fysisk møte Næringsliv og forretningsvirksomhet; Organisasjonsteori og utvikling; Salg og markedsføring; Finans og regnskap; Strategi; Økonomi; Historie, biografier og populærvitenskap. Se alle bøker innen Historie, biografier og populærvitenskap » Debatt; Populærvitenskap og teknikk; Historie og dokumentar; Biografi; Skjønnlitteratu Aksjeloven, allmennaksjeloven og representasjonsforskriften - med endringer, sist ved lov av 6. desember 2019 nr. 77 (i kraft 1. januar 2020) Med historiske og faglige note Aksjelovens § 6-35 og allmennaksjelovens § 6-35 - bedriftsforsamling Aksjelovens§ 6-35 regulerer hvilke krav som må være oppfylt for at selskapet velger å ikke ha bedriftsforsamling. Etter 1. januar reduseres kravene for slike avtaler og en slik avtale kan inngås med lokale fagforeninger som representerer et alminnelig flertall av de ansatte, og ikke 2/3 som i dag

Skattelovkommentaren 2003/04 av Arthur J

Aksjeloven/allmennaksjeloven §3-8 i praksis Aksjeloven/allmennaksjeloven § 3-8 bestemmer at visse avtaler som et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap inngår med sine aksjeeiere, nærstående til aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse, må godkjennes av general forsamlingen 3. Individuelle og kollektive rettigheter 3.1 Aksjeloven/allmennaksjeloven fastsetter at virkningen av fusjon er at «det overdragende selskapets eiendeler , rettigheter og forpliktelser er overført det overtakende selskap.» Dette omfatter også de ansattes rettigheter (og forpliktelser) i henhold til ansettelsesavtalen med det overdragende. Kjøp Aksjeloven og allmennaksjeloven fra Norske serier Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området. Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71 dib.no. det komplette verktøy, økonomi og selskapsrett. Prøv dib; Logg inn; Produkter. dib; Kontohjelp; dib kommune; KOSTRAhjelp; Fagområde Aksjeloven og allmennaksjeloven § 12-2 lyder slik: § 12-2. Beregning av tap. Krav til egenkapital mv (1) Ved beregningen av selskapets tap etter § 12-1 første ledd nr 1, skal balansen for siste regnskapsår legges til grunn. Beregningen kan bygge på en mellombalanse som er fast

Aksjeloven og allmennaksjeloven - lov 13

 1. Aksje- og allmennaksjeloven («aksjelovene») behandler aksjekapitalforhøyelser forholdsvis likt. De vurderinger som blir nevnt under, vil således gjelde for både aksje- og allmennaksjeselskaper. For børsnoterte selskaper setter verdipapirhandelloven og børsreglene ytterligere krav, noe som også kommenteres nærmere under
 2. Aksjeloven (asl.) og allmennaksjeloven (asal.) har ingen særlige regler om styremedlemmers taushetsplikt. Det fremkommer imidlertid av forarbeidende til aksjeloven at styremedlemmene er tillitsvalgte som handler for sin oppdragsgiver, det vil si selskapet. E
 3. Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven Heidi Sulusnes 22. februar 2019. Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjelovene. Noen av disse trådte i kraft allerede fra 1. januar i år, andre trer i kraft fra 1. mars og enkelte vedtatte endringer vil tre i kraft fra et senere tidspunkt
 4. Aksjeloven (Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr 44, forkortet asl.) er en norsk lov som regulerer dannelse, styring og andre forhold vedrørende aksjeselskaper. Loven erstattet lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. Den er nært relatert til allmennaksjeloven av 1997 som regulerer de samme forhold for allmennaksjeselskap
 5. Aksjeloven og allmennaksjeloven åpner for at det kan utdeles ekstraordinært utbytte og foretas visse andre disposisjoner med grunnlag i en mellombalanse. Med endringer i aksjeloven oppheves kravet om at mellombalanse til bruk for slike formål skal revideres for selskaper som har fravalgt revisjon
 6. Aksjeloven og allmennaksjeloven lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) Aarbakke, Magnus Aarbakke, Asle Knudsen, Gudmund Ofstad, Tone Skåre, Jan. Denne komentarutgaven behandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise
 7. nelige forretningsmessige vilkår og prinsipper gjelder fremdeles, og vil normalt vil medføre at sikkerhet må stilles likevel. Endringer i allmennaksjeloven

aksjeloven og allmennaksjeloven § 17-1 annet ledd for feil begått av styret i selskaper med statlig eierskap. Generelt er det tre grunnleggende vilkår som må være oppfylt for at staten - som andre aksjonærer - skal ilegges erstatningsansvar; det må foreligge et ansvarsgrunnlag, e Anmeldelse av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lov og Rett. 123-127. Vis forfatter(e) Vitenskapelig antologi/Konferanseserie. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen Næringsdepartementet vil oppheve krav om at styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og lignende må holdes som fysisk møte så lenge virusutbruddet pågår. Den 23. mars 2020 har Næringsdepartementet med hjemmel i den nye koronaloven foreslått unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven («aksjelovene») Det har blitt fremmet en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle lovgivningen for næringslivet der dette gagner samfunnets samlede verdiskapning, skriver utvalget som fikk i oppdrag å modernisere og forenkle aksjeloven

Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven med virkning

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskapet og nærstående parter. Departementet foreslår at endringene gjøres gjeldende for unoterte allmennaksjeselskaper, samt for aksjeselskaper, slik at bestemmelsene i aksjeloven og allmennaksjeloven blir identiske Aksjeloven og allmennaksjeloven åpner for at det kan utdeles ekstraordinært utbytte og foretas visse andre disposisjoner med grunnlag i en mellombalanse. Det er i dag krav om at mellombalansene er fastsatt og revidert etter reglene for årsregnskap Høring - forslag til endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven samt ny forskrift som følge av Europaparlaments -og rådsdirektiv 2006/68/EF om endringer i rådsdirektiv 77/91/EØF når det gjelder stiftelse av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital. Norges Banks brev til Justisdepartementet av 10. oktober 2007 Gjør kort rede for formålet med og hensynene bak reguleringen av selskapsfinansiering av aksjeerverv i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10, slik bestemmelsen lød før 2013-reformen og slik den er utformet nå I aksjeloven og allmennaksjeloven kan det bare oppstilles krav om utarbeidelse av mellombalanse for norske selskaper som deltar i fusjonen. Siden en mellombalanse vanligvis må utarbeides spesielt for fusjonen, vil en slik regel være mer byrdefull for selskapene enn et krav om at årsregnskap mv. og vedtekter skal vedlegges fusjonsplanen

Aksjeloven vi har i dag ble vedtatt i 1997, men det er i etterkant blitt gjort flere endringer. Blant annet trådte det i kraft en rekke forenklinger i både aksjeloven og allmennaksjeloven i 2013. I starten av 2016 ble det ved oppnevnt et aksjelovutvalg som ble gitt mandat til å vurdere om de forenklingene fra 2013 hadde hatt den ønskede effekt, og foreslå eventuelle endringer I aksjeloven og allmennaksjeloven er styret i aksjeselskap og allmennaksjeselskap, i tillegg til det alminnelige forsvarlighetsprinsippet, pålagt handleplikt dersom egenkapitalen er mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Styrets handleplikt i aksjeselskaper framgår av den nye aksjeloven § 3-5 som lyder 2 Søknad etter verdipapirregisterloven § 6-3 og allmennaksjeloven § 4-10 . 2.1 Hvem som kan gis tillatelse. Verdipapirregisterloven § 6-3 og allmennaksjeloven § 4-10 stiller ingen spesifikke krav til hvem som kan få tillatelse til å stå oppført som forvalter etter disse bestemmelsene Aksjeloven og allmennaksjeloven har flere bestemmelser som forutsetter regnskapsstørrelser fastsatt etter bestemmelsene i regnskapsloven. Bl a gjelder dette bestemmelser om adgangen til å dele ut utbytte. Lovene inneholder dessuten enkelte særregler om regnskap for aksje- og allmennaksjeselskaper,.

Avtaler med aksjeeiere mvFisjon av hjemmelsselskap – unntak fra dokumentavgiftNyhetsbrev: Utdeling av utbytte under koronakrisenMer fleksible regler for styremøter og generalforsamlinger
 • 1 kwh.
 • Diabetiker øl.
 • Nachrichten lübbecke.
 • Longyearbyen barentsburg scooter.
 • Hytte kongsberg til salgs.
 • Ottar mannegruppa.
 • Heidi folgen.
 • My friend dahmer norge kino.
 • Digitalt museum nordland.
 • Selma movie wiki.
 • 2. inntak vgs 2016 oslo.
 • Windfinder superforecast.
 • Kaviar salt.
 • Radikale prostatektomie nachsorge.
 • Franska verb aller.
 • Botox bruxisme prix.
 • Synulox katt.
 • Czechoslovakia wikipedia.
 • Renee zellweger freund.
 • Diabetes og depresjon.
 • Make your own football team.
 • Hva skal kontrolleres ved varemottak.
 • Wilier cento1air.
 • Nintendo switch sign in.
 • Bilder aus videos schneiden windows.
 • Fairteiler potsdam.
 • Isgaltfilet oppskrift.
 • Test wer passt zu mir.
 • Seljord ferieland åpningstider.
 • Pistekaart zillertal mayrhofen.
 • Antall nyanser av oransje.
 • Hvilken selskapsform bør jeg velge.
 • Wildberger käse.
 • Is faceit premium worth it.
 • Kristi himmelfartsdag 2019.
 • Salsa in den mai bielefeld.
 • Canon of medicine pdf.
 • Hva skal kontrolleres ved varemottak.
 • Dirndl mit stehkragen ohne bluse.
 • Periodisere fiken.
 • Sjokoladefudge kondensert melk.