Home

Lov om hundehold

Hvordan Lov om hundehold (hundeloven) er oppbygd. Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 3) Kapittel 2. Sikring av hunder (§§ 4 - 9) Kapittel 3. Løse hunder (§10) Kapittel 4. Ro og orden, antall hunder og merking av hunder (§§ 11 - 13) Kapittel 5 Lov om hundehold (hundeloven) Kapittel 6. Sikkerhetstiltak mot problematisk hundehold. Oversikt; Vis alle punkter § 17. Umiddelbare polititiltak for å vareta sikkerheten og tryggheten til enkeltpersoner, allmennheten og dyr Båndtvang og løse hunder. Lov om hundehold av 4. juli 2003 nr. 74 (hundeloven) stiller i § 3 et generelt krav til aktsomhet for hundeiere: En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser Andre forskrifter om hunder eller hundehold gitt i medhold av bestemmelser som ble opphevet ved hundelovens ikrafttreden, Ot. Prp. Nr. 48 (2002-2003) Om lov om hundehold Rundskriv G-17/2003 fra Justisdepartementet om hundeloven Husdyrloven Paragrafens artikkel II om hundeloven - nøds- og faresituasjoner Lov om hundehold (hundeloven) Kapittel 7. Omplassering og avliving mv. av hunder, erstatningsansvar og straff. Oversikt; Vis alle punkter § 24. Politiets forvaring, omplassering, salg og avliving av hund. Politiet kan ta hånd om, omplassere, selge eller om nødvendig avlive en hund dersom

Hundeloven, i kraft fra 1. januar 2004, lov som samler alle bestemmelser om hundehold i én lov. Lovens formål er blant annet å legitimere inngrep mot farlig hundehold og gi en rekke sikringstiltak som skal forhindre at barn og voksne blir bitt av hunder. Ifølge loven er det forbudt å gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten (for eksempel en. lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag § 34, jf. lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) § 5-11 fjerde ledd som trer i kraft fra den tiden Kongen bestemmer. Felles for alle disse lovene er at de aktuelle bestemmelsene for det meste ikke retter seg særskilt mot hundehold, men generelt mot dyrehold eller tiltak i sin alminnelighet Fastsatt av Asker kommunestyre 2. november 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11. Forskriften § 9 annet ledd er stadfestet av Politidirektoratet 8. juni 2005

Tilfeller av blodig diaré hos hunder ; Informasjon til kjæledyreiere om koronaviruset; Å ha hund medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast-vare, men et levende, følende individ som må behandles med omsorg og respekt for sin egenart Hundeloven (Lov om hundehold) er en lov som regulerer hundeholdet i Norge. Loven trådte i kraft fra 1. januar 2004 og inneholder tilsammen 33 paragrafer fordelt på 9 kapitler. I tillegg er det en egen Forskrift om hunder Lov om hundehold (LOV 2003-07-04 nr. 74), eller hundeloven som den også kalles, er en lov som regulerer hundeholdet i Norge.Loven ble kunngjort 4. juli 2003 og satt i kraft fra 1. januar 2004.Loven inneholder tilsammen 33 paragrafer fordelt på 9 kapittler. I tillegg kommer en egen Forskrift om hunde Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) Lov | Dato: 26.02.2007 | Justis- og beredskapsdepartementet. Se loven på lovdata.no. Tilhørende tolkningsuttalelser § 9 - Hundeloven § 9 første ledd bokstav f; Justis- og beredskapsdepartementet. Til toppen. Regjeringen.no. Om nettstedet

En dom avsagt av Oslo Tingrett i 2005 belyser dette. Borettslaget hadde i saken et forbud mot hundehold av rasen amstaff. Tingretten kom i saken frem til at eieren av hunden i det konkrete tilfellet hadde lov til å ha hunden i boligen på tross av borettslagets forbud Les om koronavirus og dyr. Alle som jobber med dyr har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen. Når du velger et tema i listen under vil du finne selve regelverket, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer Om lov om hundehold (hundeloven) Om lov om hundehold (hundeloven) Tilråding fra Justis- og politidepartementet 28. mars 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Les dokumentet Last ned dokument. Dokumentet i pdf-format ; Følg proposisjonen på.

Lov om hundehold. Kapittel 2. Sikring av hunder § 4.1 Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs. Hunder kan være løse bare når de. a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel Veiledning om hold av HUND Varslingsplikt Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. (Fra Lov om dyrevelferd, § 5.) Du kan varsle Mattilsynet om dyr som lider via våre nettsider

Hundeeiere har et betydelig ansvar etter Lov om hundehold. Her er det viktigste vanlige hundeeiere må vite om hundeloven. Tekst: Kari Isingrud, 2017 § 3.Generelt aktsomhetskrav. Som hundeholder plikter du å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting Forskrift om hundehold, Kvalsund Hjemmel: Fastsatt av Kvalsund kommunestyre 2. mars 2017 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6. Denne forskrift omfatter utvidede regler for båndtvang, og kommer i tillegg til de ordinære båndtvangsbestemmelsene (1. april til 20. august) i hundeloven I brevet blir det stilt spørsmål om hvordan lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 9 første ledd bokstav f er å forstå. Fylkesmannen spør om en hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april, er unntatt fra ekstraordinær båndtvang fastsatt av kommunen i medhold av § 6 andre ledd bokstav f

Det kan også være psykososiale grunner som taler for at en person skal få lov til å ha dyr. Det at man bare er glad i dyr er ikke nok hvis det først er et forbud. Les også: Høre du krafselyder i vegger og tak? Skal opplyses om på forhånd. Ifølge Leisner er forbud mot dyrehold noe som skal opplyses om før du flytter inn Uanset om hunden må løbe frit eller skal holdes i snor, er det altid hundeførens ansvar, at hunden ikke volder skade eller er til gene for sine omgivelser. Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller bange, bør den altid holdes i snor, uanset om det er tilladt for hunde at løbe frit i området Adr.: Stensliveien 50, 2817 Gjøvik Bankkonto: 2050.03.90930 VIPPS: Send til nr 48536 Org.nr. 983 393 82 Forvaltningsansvaret for Lov om hundehold (Hundeloven) er overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). LMD vil nå starte opp arbeidet med gjennomgang av loven i henhold til anmodningsvedtak fra Stortinget Innlegg om lov om hundehold skrevet av bellaklein. § 1.Det sivile samfunns ansvar, lovens formål og forholdet til annen lovgivning. Det sivile samfunn, både enkeltpersoner og organisasjoner, har ansvaret for innenfor lovgivningens ramme å utøve og legge til rette for et positivt og samfunnsgagnlig hundehold, til glede for den enkelte hundeholder.Loven har til formål å bidra til å.

Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av lov om hundehold, kapittel 2, §6.. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.. Forskrift om hunder ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 20. august 2004 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 19 første ledd, jf. annet ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd første punktum. Forskriften ble fremmet av Justis- og politidepartementet og trådte i kraft med øyeblikkelig virkning etter.

Lov om hundehold i boligbyggelag (too old to reply) -line- 2005-07-19 13:00:17 UTC. Permalink. Noen som har link til der dette er omtalt, hvor det står når loven ble forandret til at boligbyggelag ikke kan nekte hold av hund etc.?---line-Christian Kavli 2005-07-19 13:24:03 UTC.. Lov om hundehold (hundeloven) Ot.prp. nr. 48 (2002-2003), Innst. O. nr. 91 (2002-2003), beslutning. O. nr. 87 (2002-2003 hundehold, og tette kontakt med landets hundeeiere, ser vi tydelig hvilke utfordringer dagens lovverk kan gi for den alminnelige hundeeier. Hundeloven ble vedtatt i 2003. Vi har nå 16 års erfaring med praktisering av loven, og NKK ser med bekymring på hvordan loven har fungert på flere områder 3.2 Hva skal en lov om hundehold tjene til? Hundehold har - som det fremgår under 3.1 - mange ønskede sider. Hundehold må ses på som et valg og en oppgave for den enkelte hundeholder, som gjør bruk av sin frihet som norsk borger til å ha hund Kapittel 5 i hundeloven inneholder regler om hva personer kan foreta seg i nøds- og faresituasjoner. Ot. Prp. Nr. 48 (2002-2003) Om lov om hundehold Rundskriv G-17/2003 fra Justisdepartementet om hundeloven Dyrevernloven Paragrafens artikkel I om hundeloven - generelle regler om hundehold. Siste saker

Båndtvang og løse hunder - Lovdat

Hundeloven I - Generelle regler om hundehold Paragrafen

 1. dre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.» §4 gir imidlertid en del unntak. Husleieloven. Husleieloven sier
 2. Les mer om hundehold Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) gjelder for alt hundehold. Sentralt i loven er at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, jf. § 3. Andre sentrale bestemmelser i loven er
 3. i Tinn kommune i Telemark. Hjemmel: Fastsatt av Tinn kommunestyre, sak 164/12, 18. desember 2012 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)§§ 6 annet ledd, bokstav a, b, c og e, og §11

hundeloven - Store norske leksiko

Forskrift om hundehold, Nore og Uvdal kommune, Buskerud Fastsatt av Nore og Uvdal kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 6, § 9 og § 11. denne. § 1. Virkeområde og definisjon2003 Denne forskrift omfatter hundehold i Nore og Uvdal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli nr. 74 om. Bestemmelser om hundehold er regulert i lov om hundehold. Hundeloven bestemmer at det er båndtvang fra 1. april til 20. august. Som hundeeier oppfordres du til å holde deg oppdatert på hundeloven og de forskriftene som gjelder. Sandefjord kommune har en egen forskrift for hundehold som regulerer båndtvang nærmere Lov om hundehold. Utenfor båndtvangstiden kan hunder bare være løse når de: blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller; er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Det vil si at utenfor båndtvangstiden er det ikke tillatt å la hunden streife fritt omkring Forslag til lov om hundehold har i så måte gode intensjoner, men inneholder dessverre så grove feil og mangler i forhold til lovens intensjon, at Dyrebeskyttelsen Norge ser seg nødt til å henstille justiskomiteen om at forslaget returneres til departementet for videre behandling og konsekvensanalyse

Rundskriv om hundeloven - regjeringen

 1. Forskrift om hundehold, Nannestad kommune, Akershus. Fastsatt av Nannestad kommunestyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven). § 1. Båndtvang - jfr. § 6 i hundeloven. a) I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier av hund eller hundeføre
 2. lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven), som har visse regler av betydning for hundehold i husleieforhold, jf. særlig § 5-2, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner § 19, særlig sjette ledd, og lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag § 34, jf. lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettsla
 3. Svar på høring: Utkast til lov om hunder og hundehold. Sendt til Justisdepartementet 18.04.01. Dyrebeskytttelsen Norge ser det som positivt at hundelovgivningen samles i én lov, fordi dette vil gjøre lovverket mer oversiktlig for folk flest
 4. delige kæledyr samt høns kan du normalt holde uden problemer, men der er en række love og regulativer, som skal overholdes. Der er også en del dyrearter, som eksempelvis pingviner, du ikke skal regne med at få tilladelse til at holde
 5. om departementets valg med hensyn til hvilke regler som błr tas inn i en lov om hundehold, og hvilke reg-ler som fortsatt błr stå i a nnen lovgivning. Etter dette foreslår departementet at fłlgende typer regler blir innarbeidet i en ny lov om hundehold: Œ regler om sikring av hund, bl.a. om båndtvan
 6. Lov om hundehold (hundeloven) Båndtvangbestemmelsen er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) §6. Enkelte tjenestehunder er unntatt fra sikringsbestemmelsen jf. §9. Dette kan være hund i aktiv politi-, toll-, millitær- og redningstjeneste, dressert bufehund og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt. Lov om hundehold

Forskrift om hundehold, Asker - Lovdat

Lov om hundehold Hundeloven, båndtvang og lokal forskrift. Generell båndtvang er fra og med 1. april til og med 20. august. Om båndtvang, hundelovens kapittel 2, § 6 Med hjemmel i Lov om hundehold av 04.07.2003 nr. 74, § 6 gjelder ny forskrift fra 24.10.2006. Rana kommune ønsker gjennom denne forskriften å § 5 I Loven om hundehold NYTT TEMA. DYREGOD Innlegg: 116. Jeg tok med meg bikkja mi inn i en butikk , fikk beskjed om at det ikke er lov til å ha hunder med seg inn og da dro jeg frem hundeloven som sier at jeg heller ikke har lov til å binde bikkja mi alene utenfor

Hund Mattilsyne

 1. Høring på lokal forskrift av lov om hundehold. Frist for å komme med høringsuttalelser er 8. desember 2017. Endringer i gjeldende forskrift er fremmet og vil blant annet gjelde båndtvang i preparerte skiløyper og lysløyper, samt båndtvang på Melhussletta turstier
 2. Denne endringen er utarbeidet for å være mer i tråd med lov om hundehold §6 sikring av hund ved båndtvang m.m. Forarbeidene til forskriften utdyper muligheten til å innføre båndtvang i og ved turstier, turveier, merkede skiløyper og leir- og rasteplasser til bestemte eller angitte steder
 3. Lov om hundehold. Sportsfiske. Tjenestebeskrivelse for fiskeforvaltning. Formål med tjenesten. Tilrettelegge for en god kommunal fiskeforvaltning og gi god informasjon til grunneiere, fiskerettshavere og andre interesserte. Hvem kan få tjenesten

Forskrift om ekstraordinær forskrift for hund, Moss kommune, Viken Fastsatt av Moss kommunestyre dd.mm.2020, sak xx/2020 Hjemmel: Lov om hundehold § 6 annet ledd bokstav f § 1. Formålet med forskriften er å fange opp ekstraordinære forhold som gjør båndtvang for hund påkrevd for å beskytte viltet. §2 Lov om hundehold (hundeloven) Kontakt oss. VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 00. Adresser og åpningstider. Organisasjonsnummer 943 485 437 Kommunenummer 3019 Kontonummer 1613.07.00342. eDialog Forskrift om hundehold, Gjerdrum kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 25.mars 2015 med hjemmel i LOV 200307- 04 nr 74: Lov om hundelov (hundeloven) § 1. Virkeområde Denne forskrift omfatter hundehold i Gjerdrum kommune Lover og forskrifter om hundehold i Oslo. For å skape trygge rammer rundt hundehold er det vedtatt lover og forskrifter som regulerer hvordan folk med hund skal opptre. Hundehold i Oslo er regulert gjennom: Lov om hundehold (Hundloven) Politivedtekten for Oslo kommune (Kapittel 6. Dyr) Forskrift om dressurområder for hund i Oslo.

Hundeloven - Jusleksikon

Forskriften supplerer de bestemmelser om hundehold som er gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold. I denne forskrift forstås ved: a) Båndtvang: Hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. b) Hundeholder: Den som eier eller har hatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid Lov om hundehold. Per Kaarup Lov om hundehold januar 28, 2007 Danmark, hunde spørgsmål, Lov, om 0 Comment § 1. Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, er mærket og registreret samt bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse Løs, på drevet halsende hund. En jakthhund som springer løs, mens den driver viltet foran seg og bjeffer, kalles løs, på drevet halsende hund.En slik hund kan bare brukes ved jakt på hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller ved felling av gaupe Lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune (hundeforskriften) ble kunngjort 9. august 2012. Forskriften kan leses i sin helhet her.. Både enkeltpersoner og organisasjoner han ansvar for å utøve og legge til rette for et hundehold som er positivt og gagner samfunnet, til glede for den enkelte hundeholder Ifølge lov om sosiale tjenester §11-2 har kommunen anledning til å ta betalt for hjemmehjelpstjenester. Betaling for hjemmehjelp følger Forskrift til lov om sosiale tjenester av 4.12.92, kapittel 8, § 8-4. Satser for hjemmehjelp vedtas en gang årlig

Hundeloven - Wikipedi

Hun viser til paragraf 26 i lov om dyrevelferd: «Hunden skal ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger eller belastninger under trening». sier til Adresseavisen at all trening som er gjort holder seg innenfor gjeldende lover om hundehold og trening av hunder I 2008 ble det utarbeidet nye råd som tillegg til svensk lov om hundehold. Der står det at hunder ikke skal holdes i bur unntatt ved spesielle situasjoner som for eksempel bilreiser Med hjemmel i lov 2003.07.04. nr 74 Lov om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f har Hol kommune i Buskerud med virkning fra 24.01.2018 fastsatt følgende forskrift: § 1.Formål På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Hol kommune Forskrift om hundehold i Sør-Aurdal; Lov om hundehold; Båndtvang i Sør-Aurdal. Det er generell båndtvang i tiden 1. april til 20. august. Det er i tillegg båndtvang i områder der bufe har rett til å beite, og faktisk beiter, f.o.m. 21. august t.o.m 30. september Forskrift om hundehold, Sandnes kommune Beskrivelse Generell båndtvang er fra 1. april til 20. august. Forskrift om hundehold, Sandnes kommune. Hjemmel: Fastsatt av Sandnes bystyre 19. oktober 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. § 1. Forsøpling mv

Fastsatt av Øyer kommunestyre 21.06. 2007, med hjemmel i Lov om hundehold av 4. juli 2003 (hundeloven). § 1 Formål. Øyer kommune vil med denne forskriften medvirke til at hunder ikke jager bufe på beite Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Lov om hundehold (hundeloven) St.meld. nr. 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. Mattilsynets bekymringsmelding. Justisministeren lover mer dyrepoliti. Dyrevelferdskriminalitet i støpeskjeen. Dyrepoliti i to nye regionar i Nore Lov om hundehold og regler for import av hunder til Norge finner du her: Lov om hundehold. Husk også å lese deg opp på import og eksport av dyr. Skriv ut; Tips en venn. Tips en venn om denne siden. Din e-post Din venns e-post Kommentar. x. Del på: Del på Facebook; Google+; Del på LinkedIn; Del på Twitter; Lenker I henhold til lov om hundehold, er det generell båndtvang i hele Norge fra 1. april til og med 20. august. Utenom tiden for generell båndtvang, kan hunder gå løs, dersom de er under kontroll Det er: Lov om hundehold som i hovedsak regulerer når hunden skal holdes i bånd, og andre forhold omkring hundehold. Båndtvangsbestemmelsene er fastsatt i paragraf 6. Det er båndtvang for alle hunder i tiden fra og med 1. april til og med 20. august

Guide hundehold by Dansk Kennel Klub - IssuuF_re_r_hund_3022437a

Video: Hundeloven - regjeringen

Kan borettslaget nekte deg dyrehold? / Osloadvokaten

9 NY LOV OM DYREVELFERD 37 9.1 Bakgrunnen for det nye lovforslaget 37 jeg ta for meg de svenske reglene om hundehold. I denne delen vil jeg i tillegg foreta en sammenligning basert på det som er gjennomgått i del 1 og 2 av oppgaven som omhandler de norske reglene Om man derimot er sauebonde og trenger en medhjelper er kanskje disse rasene ideelle. Bare voksne ansvarsbevisste mennesker har lov til å holde hund. Noen har også tatt til ordet for en generell sertifiserings- eller lisensordning for hundehold Lov om hundehold Denne zoologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull , og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den . Det finnes mer utfyllende artikkel/artikler på Lov om fri rettshjelp gir mange muligheter til å få råd fra advokat eller rettshjelper og til å få sin sak prøvd ved domstolene. Fra 1. januar 2005 er det gjeninnført egenandel på fri rettshjelp. Vår artikkel er oppdatert med informasjon om de nye reglene for egenandel. Les mer

I den nye eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2018 er det gitt regler om enerett til bruk av bestemte deler av fellesareal som avviker fra tidligere regulering. Etter tidligere lov fra 1997 kunne slik eksklusiv bruksrett i fellesareal avtales i vedtektene som en midlertidig løsning, og gjerne uten tidsbegrensning LOV OM HUNDEHOLD Gjør deg kjent med reglementet for hundehold. Les mer. POSTKASSA Innspill og andre henvendelser til foreningen mottas her! Les mer. Bli medlem! Årskontingenten er for tiden kr. 250,-. Jo flere medlemmer vi er dess mer tyngde og gjennomslagskraft får vi

Hundehold - MALVIK KOMMUNE

Dyr og dyrehold Mattilsyne

Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) - regjeringen.n

Eier eller innehaver av hund skal holde hunden i band, forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden 01.04 - 20.08 (Lov om hundehold) Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite Lov for Norges Hundekjørerforbund (2019) Barneidrettsbestemmelsene NHF's Sanksjonsreglement (2018) Innførsel/tilbakeførsel av hund fra EU/EFTA-land (fra mattilsynets hjemmeside) NHF - Næringslivet Bestemmelser om overganger Regler for tildeling av H.M. KONGEN pokal. Eksempelvis har også lov om husdyravl, viltloven, naboloven og husleieloven regler som gjelder hundehold. Også dyrevelferdsloven har helt sentrale regler som kommer til anvendelse for hundehold bestemmelser om hundehold s om er gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold. I denne forskrift forstås ved: a) Båndtvang: Hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. b) Hundeholder: Den som eier eller har hatt omsorg for eller hånd om en hun d fo Om denne typen hjelpemidler skal være lov å bruke, eventuelt bare for enkelte jaktformer, er et jaktetisk og rettspolitisk spørsmål. Som jegere kan vi være for eller mot denne type jakt, men uansett fortjener vi at myndighetene gir klare regler vi kan forholde oss til

Forskrift om hundehold, Nes kommune, Buskerud Fastsatt av Nes kommunestyre 21. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. (Vedtektene på Lovdata) § 1. Virkeområde og definisjon Denne forskrift omfatter hundehold i Ne Søknad om hundehold behandles av utleieavdelingen, og tillatelse gis for 1 år om gangen. Det er kun tillatt med én hund i hver leilighet, og totalt 8 hunder for hele Pentagon. Leilighetene det gjelder er følgende: Skogveien 28 (kun familieleiligheter og dubletter Hundehold. Fra og med 1. april og til og med 20. august har vi alminnelig båndtvang i Bærum. I denne perioden skal alle hunder gå/stå i bånd. I tillegg er det vedtatt utvidet båndtvang i Vestmarka slik at den her er gjeldende fra og med 1. april, til og med 20. september Forskrift om hundehold, Hol kommune, Buskerud. Fastsatt av Hol kommunestyre 28. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. § 1. Virkeområde og definisjon Denne forskrift omfatter hundehold i Hol kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt I henhold til hundeloven er det båndtvang fra 1. april til 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Loven tar hensyn til at ikke alle er like fortrolige med hunder

Lov om hundehold - Rauland Hyttevelforenin

19 i lov om hundehold (hundeloven). Når dyr som er anskaffet ikke lenger er å betrakte som hjemme-hørende i leiligheten, forpliktes dyreeier å gi beskjed til Dyreutvalget om at dyret er gitt bort eller avli-vet. § 4-2 Generelt innbefatter tillatelse til dyrehold kun hold av ett dyr pr. leilighet. Om ønske av utvidels Det er Lov om hundehold samt kommunal forskrift om hundehold som regulerer hvordan hundehold skal utøves. Også annen lovgivning omhandler forholdet (se §1). Det finnes info på www.regjeringen.no og www.lovdata.no. Utdrag fra loven/forskrift: § 3. Generelt aktsomhetskra Med hjemmel i lov 2003.07.04. nr. 74 Lov om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f har Flå kommune i Buskerud med virkning fra 24.01.2018 fastsatt følgende forskrift: § 1.Formål På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Flå kommune

Iht Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f) kan kommunen gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. I Gausdal har det i løpet av vinteren kommet veldig mye snø. Under slike snøforhold er vilte Norsk lov om hundehold. Sist endret 11.09.2019 11.59. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt . Send e-post Sentralbord: +47 73 81 67 00 Finn ansatt Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 Sommer: 08.00 - 15.00 (Fra 16.mai - 15.sept.) Vakttelefoner . Fakturainformasjon. Selbu kommune c/o.

Hundehold er dermed et svært viktig utgangspunkt både for helse og trivsel, men samtidig for konflikt og utrygghet. I denne saken fremmer rådmannen et forslag om en ny forskrift, basert på en ny lov om hunder og hundehold. Rådmannen vil imidlertid understreke at intet lov- og forskriftsverk i seg selv kan sikre e Fitjar-Stord Hundeklubb ble stiftet i 1983 og er tilsluttet Norsk Kennel Klubb. Vi holder til på Litlabø, med eget klubbhus og uteareal.. Klubben vår er åpen for alle hunder. Med og uten stamtavle. Klubben skal arbeide for et godt hundehold, for hunden, eieren og miljøet rundt.. En del medlemmer deltar i ulike aktiviteter som agility, lydighet, blodspor og utstilling, mens de fleste har. Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av lov om hundehold (hundeloven) kapittel 2, § 6. Alle hundeiere må forholde seg til båndtvang. Dette betyr at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden Forskrift om hundehold i Lunner kommune. Fastsatt av Lunner kommunestyre den 24.11.2011, med hjemmel i lov av 2003-07-04 nr. 74: Lov om hundehold (hundeloven) §§ 6, 9 og 11. Sist endret av Lunner kommunestyre i sak 13/15, den. 19.02.2015. § 1. Virkeområde og definisjon . Forskriften omfatter hundehold i Lunner kommune. Forskriften supplere

I tillegg til Lov om hundehold har Porsgrunn kommune vedtatt en egen forskrift om hundehold som pålegger båndtvang hele året visse steder. Båndtvang hele året gjelder: boligområder og handleområder; parker, på kirkegårder, på gravplasser; på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser; på gang- og sykkelveie Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august. Risør kommune har i tillegg vedtatt en lokal forskrift om hundehold. Som hundeeier er det viktig at du alltid har hunden under kontroll, både i båndtvangstiden og ellers. Slik beskytter du ville og tamme dyr, og unngår å skremme andre mennesker. Gjeldende regler kan leses her: Forskrift om hundehold, Risør kommune Lov om. Bestemmelsene om båndtvang er hjemlet i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, og det viktig at disse lovene respekteres, ikke bare av hensyn til vilt, men også av hensyn til mennesker, samt tamdyr på beite Lov om hundehold (hundeloven) Sist oppdatert 03. september 2020. Kontakt oss. VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 00. Adresser og åpningstider. Organisasjonsnummer 943 485 437 Kommunenummer 3019 Kontonummer 1613.07.00342 Med hjemmel i Lov om hundehold, § 6 f), har Sigdal kommune vedtatt forskrift om ekstraordinær båndtvang med øyeblikkelig virkning. Store mengder med løs snø skaper vanskelig leveforhold for viltet i hele kommunen. I tillegg vil mildværsperioder og nedbør i form av regn resultere i skarelag i snøen når temperaturen synker igjen

Iht Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f) kan kommunen gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet Denne forskriften omfatter regler for hundeholdet i hele Midtre Gauldal kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i hundeloven (Lov om hundehold av 04.07.2003) og må ses i sammenheng med denne. Med båndtvang menes i denne forskriften at hundeholder skal holde hunden fysisk i bånd eller forsvarlig innestengt. Kommentar

HUND - Mattilsyne

Hundeloven - i kortversjon - naturlig hundetrenin

Tilbakemeldinger og nyheter om Kvinneguiden. Ris, ros og spørsmål om forumet; Informasjon; All aktivitet Mine aktivitetsstrømmer Siste innlegg Mer. Mer . Logg inn . Logg inn. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Logg inn. Glemt passord

VIL HA RASK AVKLARING: Leder for kriminalvakta, HansNy nettside for Fitjar Stord Hundeklubb - Fitjar StordHundehold | Stavanger kommuneHøringer og kunngjøringer - Alstahaug kommuneBåndtvang fra 1Båndtvang - Ringsaker kommune
 • Flom nodeland.
 • Makita overfres 18v.
 • Ddlx80110 test.
 • Hatting veggen spelt.
 • Arkaden göteborg adress.
 • L'homme qui tua don quichotte sortie.
 • Hummel fotball.
 • Hus til salgs fjell kommune.
 • Bøye å se på bokmål.
 • Har skeidar prisgaranti.
 • Bødler kryssord.
 • Stoff kryssord.
 • Tanzlokal augsburg lechhausen.
 • Flotte gulv.
 • Ebillett parken.
 • Rathaus aschaffenburg stellenangebote.
 • Rüegerholzhalle frauenfeld.
 • Leptospirose rund.
 • Vhs backnang öffnungszeiten.
 • Bergstadt nachrichten ehrenfriedersdorf.
 • Overnatting trysil.
 • Wie kann ich meine e mails öffnen.
 • Begge peder mainz.
 • Baby erste hilfe kurs stuttgart.
 • Fotoframkallning förstoring.
 • Südkurier bad säckingen facebook.
 • Sommerferienticket deutschland.
 • Hofkeller würzburg veranstaltungen.
 • 3% season 2.
 • Spansk likør.
 • Badoo logg inn.
 • Fjord nära oslo.
 • Stephanie huber ironman frankfurt.
 • Tanzschule rheinberg.
 • Endre passord hotmail 2016.
 • Mike tyson milan tyson.
 • Gardinkapper på nett.
 • Finnsnes kulturhus program.
 • Mezzoforte herr nilsen.
 • Ny disney film 2017.
 • Papillon chihuahua.