Home

Hydrogen i industrien

Hydrogen er en energibærer. Det betyr at hydrogen ikke er en direkte energikilde, slik som sollys og vindenergi, men at det er en bærer av energi, som vi kan utnytte når det passer oss. Eksempler på andre energibærere er elektrisitet og bensin. Disse kan vi lagre og bruke når vi vil. Hydrogen brukes i dag til en rekke formål i industrien Industri Olje & Gass, og startet sitt arbeide i april 2020. Arbeidet har vært delt i fire temagrupper: • Rammeverk for havvind • Hydrogen • Offshore infrastruktur • Leverandørkjeder og arbeidsplasser Temagruppen Hydrogen har hatt som oppgave å lage et veikart for realisering a Men hydrogen kan også gi større, industrielle utbygninger slik at produksjonskostnadene går ned og det blir en mer konkurransedyktig energikilde. Vi ser derfor store muligheter til å skape arbeidsplasser og bruke hydrogen også utenfor transportsektoren, sier Vollsæter, som er spesialrådgiver innen energi, industri og klima i forbundet Hydrogen har vist seg å ha spesielt gode forutsetninger for å redusere utslipp fra industrien, men også innen langtransport. Elbiler vil forbli den beste løsningen i bynære strøk og mindre kjøretøyer og fartøyer 4 Hydrogen i industrien 27 5 Hydrogen og oppvarming av bygg 33 6 Hydrogen og kraftsektoren 37 Innhold. Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn 5 1 Sammendrag Målet med denne rapporten er å gi en oversikt over rollen hydrogen kan spille i et framtidig lavut.

Hydrogen i flytende form er også godt egnet som transportform fram til fyllestasjoner som brukes av tranportsektoren, samt for leveranser til industrien. Petter Nekså Sjefforske Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1. Ved standard temperatur og trykk er den en fargeløs, luktfri, ikke-metallisk, enverdig, særdeles brennbar to-atomig gass (H 2).Med en molar masse på bare 1,00794 g/mol, er hydrogen det letteste grunnstoffet av alle og hydrogenatomet det enkleste atomet..

Hydrogen er på sterk fremvekst over hele verden, sier han. Brenselceller anvendes av industrien, innenfor mange områder. I tillegg til alle former for mobilitet på land, til vanns og i luften, kan også kraftverk bruke teknologien. Ved hjelp av brenselceller kan overflødig energi,. Målet er å få til konkurransedyktig storproduksjon av flytende hydrogen fra vannkraft med en installert effekt på 30-60 MW og en produksjon på 10-20 tonn hydrogen per døgn. Da vil man kunne forsyne et kommende norsk marked for grønn hydrogen til ferger, hurtigbåter, sjøtransport og landtransport, heter det i en pressemelding fra Kvinnherad kommune Hydrogen for klima, miljø og konkurransekraft i industrien. I innledningen til regjeringens hydrogenstrategi står det at «Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv SINTEF inviterer industrien i Mo i Rana til et seminar der vi ønsker å se på industrielle muligheter for produksjon og bruk av hydrogen på veien mot reduserte klimautslipp fra bransjen. Mo industripark har tatt Veikartet på alvor og satser på metanolproduksjon fra CO 2 fanget hos Elkem Rana i industriparken og hydrogen produsert fra vannelektrolyse * I dag brukes hydrogen i første rekke i kjemisk industri og i oljeraffinering. * Det aller meste av hydrogenet som brukes i Europa i dag, framstilles fra naturgass eller kull, med betydelige utslipp av CO2. Hvis CO2 som frigjøres i produksjonen, fanges og lagres, kan hydrogen framstilles fra naturgass med lave utslipp

hydrogen mer kostbart enn å bruke f.eks. elektrisitet direkte. Hydrogen kan lagre energi på en fleksibel og komprimert måte. Det brukes i dag om lag 70 mill. tonn hydrogen globalt, hovedsakelig i kjemisk industri og i oljeraffinering. Om lag 90 pst. av hydrogenet som brukes i Europa produseres i dag fr Hydrogen kan levere utslippsfri transport til lands og til sjøs og erstatte kull i industrien. Samtidig kan hydrogen brukes både lokalt og bli en eksportvare i et globalt marked I utgangspunktet ikke industrien, altså. Det er derfor svært viktig at virkemidlene for industriell bruk av hydrogen ikke glemmes i denne lovte oppfølgingen. Hydrogen er en tverrsektoriell klimaløsning, og det er behov for virkemidler som fremmer utvikling av nye verdikjeder i både transport, industri og maritimt samtidig

Hydrogen UngEnerg

Hydrogen (tidligere også kalt vannstoff) brukes blant annet i industrien som reduksjonsgass, for eksempel ved ovnsgløding, og brenngass, samt innen forskning og analyse som bæregass og instrumentgass.. Air Liquide leverer hydrogen som ren spesialgass i to renheter: ALPHAGAZ™ 1, med en renhet på 99,999 %, og ALPHAGAZ 2, med en renhet på 99,9999 %, som brukes ved kritiske laboratorie- og. - Hydrogen vil være et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet, særlig i transport og industri. Vi har styrket flere av virkemidlene som bidrar til å bringe hydrogenløsninger nærmere markedet , sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn Avtalen går ut på å få på plass grønn hydrogen til bruk i industrien. Går alt etter planen, vil man erstatte fossil energi med hydrogen basert på strøm - Hydrogen er en enorm endring for flyindustrien. Kanskje den største noen gang. Det vil kreve milliarder av euro bare å få fram de første prototypene, men dette vil også bidra til at all industrien modnes og går lærekurven som igjen reduserer kostnadene, sier Vittadini

Hydrogen (H) har atomnummer 1 i det periodiske systemet og er det letteste grunnstoffet av alle. og løsningene er velkjent fra olje- og gass industrien. 4 Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn 5 Hydrogen kan bidra til at Norge nå Bakgrunn: Hydrogen er sett på som en viktig komponent i overgangen til nullutslipp, både som drivstoff i maritim sektor og tungtransport og til bruk i industrien. Like før sommeren la regjeringen frem en lenge bebudet hydrogenstrategi, som fikk medfart fra bransjen for å være for defensiv og puslete De har også sett på bruk av hydrogen i i industri- og prosessanlegg, slik Tizir skal gjøre ved sitt anlegg i Tyssedal i Hardanger. Lignende løsninger kan tas i bruk i Sogn og Fjordane. De har også sett på muligheter for bruk av hydrogenteknologi i fiskeoppdrett og i fiskebåter, og eksport av hydrogen til andre markeder Gli investitori otterranno un ritorno sugli investimenti del 600% da questi titoli. Non perdere questa opportunità unica nella vita

Norsk industri spør seg stadig om hvordan Norge kan ivareta sin posisjon som energinasjon i en verden som etterspør stadig mer fornybar energi og teknologi. Så langt er det kommet to svar på det spørsmålet, hydrogenproduksjon av norsk gass (blått hydrogen) og havvind Hydrogen kan benyttes som drivstoff i biler, busser og fly uten noen forurensninger lokalt. I tillegg kan hydrogen brukes til å produsere kraft og varme til hushold eller industri, som råstoff til kjemisk industri eller til å forsyne bærbar elektronikk Skal hydrogen bli et reelt alternativ til dagens fossile drivstoff må det bygges ut et nettverk av strategisk viktige produksjonssteder og en infrastruktur tilpasset behovene til næringsaktørene. I fylket vårt er det flere slike lokasjoner, noe som gir oss ett fortrinn, men det er fortsatt en stor jobb å gjøre før tilbud og etterspørsel her kan møtes i et lønnsomt marked

Industrien er nøkkelen til storsatsning på hydrogen

 1. Det grønne hydrogenet skal i første fase brukes til å erstatte grått hydrogen som brukes i industrien. Dette gjelder raffinerier, stålindustrien og andre kjemiske industrier som bruker hydrogen som råstoff. Første fase vil også få i gang hydrogen i transportsektoren der buss samt tungtransporten spesielt fremheves som satsing
 2. På HYOP-stasjonen på Herøya, der vi fylte Mirai under vår test, kommer hydrogenet som biprodukt fra petrokjemisk industri på nærliggende Rafnes - i likhet med overskuddshydrogen fra industrielle prosesser ellers i verden. Så lenge man aksepterer industriell produksjon, er dette hydrogenet et biprodukt som ellers vil gå til kråka
 3. Hydrogen kan også framstilles fra naturgass uten CO 2 som sluttstoff. Det får vi til ved å varme opp metanet til 800-900 °C. Ved hjelp av katalysator blir metanmolekylene spaltet i karbon og hydrogen: CH 4 → C + 2 H 2. Av denne reaksjonen blir det i tillegg til hydrogen dannet finfordelt karbonpulver
 4. Hydrogendrivstoff er drivstoff som inneholder hydrogen i enten flytende form (væske) eller som gass under høyt trykk. Drivstoffet hevdes å være utslippsfritt da det ved bruk bindes til oksygen og danner vann som ikke anses å ha noen miljømessig betydning. Ved bruk av drivstoffet forbrennes hydrogenet slik at det utvikles varmeenergi
 5. Hydrogen brukes i alt fra matvareproduksjon til glassindustri og kjemisk virksomhet. Vi håper på et stort gjennomslag for bruk av hydrogen til jernbane, skipsfart, bil, buss og lastebiler. Vi er i kontakt med Vattenfall og smelteverksindustrien i Sverige, som er interessert, sier han
 6. Storstilt bruk av hydrogen som energibærer er et annet. - En nasjonal satsing på havvind representerer en mulighet for Norge til å utvikle en sterk leverandørindustri og samtidig beholde posisjonen som energinasjon i en verden som etterspør mer fornybar energi og teknologi, sier Geir Ove Karlsen, SVP Operations and Government Affairs fra Aker Offshore Wind, som leder arbeidsutvalget
Viktig støtte til utslippsfri hydrogeninfrastruktur for

Dette må du vite om hydrogen - Forskning

 1. Norge har kompetansemiljøer innen både industri og forskning for rørtransport, CO2-fangst og -lagring, og dampreformering av naturgass i industrien. Olje- og gassnæringen i Norge er allerede engasjert i ulike prosjekter med muligheter for å ta i bruk hydrogen fra naturgass med CO2-fangst og -lagring
 2. Han ser på hydrogen som et godt alternativ spesielt i transportsektoren og industrien. I transportsektoren passer hydrogen når kjøretøyene blir tunge og distansene lange; til tog, skip og lastebiler. I industrien trekker Vøllestad frem stålverkene
 3. Industrien bruker i dag 54 Mt hydrogen årlig 1 Exajoule (EJ) = 1018 J. THEMA Consulting Group I tillegg til dagens bruksområder er hydrogen egnet til å erstatte fossil energibruk i varmekrevende prosesser for blant annet produksjon av kjemikalier og sement 1
 4. LAST NED statusrapport om Hydrogen som energibærer. Vil kreve økt samarbeid og politisk handlekraft På oppdrag fra næringsklyngene Ocean Hyway Cluster og GCE Blue Maritime, har PricewaterhouseCoopers (PWC) utarbeidet en rapport som peker på hvilke nødvendige grep industrien og myndighetene må ta for å realisere hydrogen som en kommersielt bærekraftig energibærer for maritim næring.
 5. Regjeringen mener det er for dyrt å satse på hydrogen akkurat nå. - Helt feil, sier markedsdirektør for Sintef, som mener en etablert hydrogenindustri kan være på plass om bare noen få år
 6. Regjeringens «ja» til CO2-håndtering, bringer oss nærmere ei framtid der Norge kan kvitte seg med den ene byggesteinen i olje og gass - og leve av den andre: nullutslippsbrenslet hydrogen

Hydrogen kan nemlig ta over for gass til både industri og til oppvarming av boliger i Europa. Et talende eksempel på at hydrogen kan bidra til et grønt industrieventyr, finner vi i Berlevåg. Der kan hydrogenproduksjon fra elektrolyse bli en viktig ny næringsvei Bygger testsenter for hydrogen og ammoniakk som drivstoff For å beholde denne posisjonen er industrien avhengige av gode testfasiliteter som kan styrke den framvoksende leverandørindustrien som arbeider med utvikling på dette feltet I oktober 2019 presenterte Equinor og den tyske gassnettoperatøren Open Grid Europe (OGE) en mulighetsstudie for bruk av blått hydrogen i tysk industri. Prosjektet har fått navnet «H2morrow» og skal levere 8,6 TWh hydrogen årlig til industri og konsumenter i Nordhrein-Westfalen, noe som tilsvarer energiforbruket til 450 000 firepersonshusholdninger. Tysklands mål om å bli tilnærmet [

Viktig for industrien - Dette er en viktig dag for industrien og for maritim sektor. I Norge pågår det for tiden hydrogenprosjekter innenfor cruiseskip, offshorefartøy, ferje og hurtigbåt, men for å få fart på skipsfartens overgang til nullutslippsløsninger trenger vi å få opp en forsyningskjede for grønt hydrogen Selv om strategien har et tydelig fokus på grønt hydrogen er utvikling av infrastruktur for blå hydrogen høyt prioritert for å redusere utslipp i industrien og bane vei for storskala utrulling av grønn hydrogenproduksjon. Derfor vil myndighetene tillate karbonlagring og fangst (CCS)-teknologi å konkurrere om subsidier fra 2020 Til sammenligning bruker industrien i Norge 225000 tonn hydrogen hvert år. Så volumet du får ved å kjøre drosjene til Norgestaxi på hydrogen er et piss i havet. Det er også lite trolig at Norgestaxi har planer om å konverter store deler av flåten til hydrogen, siden de allerede deltar i et prosjekt hvor man legger opp til induktiv lading av elbil på sentrale holdeplasser

Hydrogen som energibærer | Tekna

Alle forutsetningene for å lykkes nasjonalt og internasjonalt med hydrogen er til stede - men det haster. - Mange klager på at vi ikke har klart å utvikle en norsk industri samtidig med at vi har støttet innfasing av elbiler. Sammen med elektrifisering er hydrogen nøkkelen for å få ned utslippene i maritim sektor Hydrogen har blant annet fått en sentral rolle i EUs grønne giv. - Det innebærer at EU vil satse tungt på hydrogen når de skal skape nye arbeidsplasser og vekst etter pandemien, sa Solberg. Nå vil Høyre ta initiativ til å styrke satsingen også i Norge, fortalte hun Elektrolyse er en kjemisk reaksjon som går ved hjelp av elektrisk strøm. Reaksjonen foregår vanligvis i en væske eller smelte, men kan også foregå i et fast stoff. Under elektrolysen reduseres de positive ionene (kationene) ved at de tar opp elektroner fra den negative elektroden (katoden). Samtidig oksideres de negative ionene (anionene) ved at de avgir elektroner ved den positive.

Hydrogen i fremtidens lavkarbonsamfunn - NTN

 1. En storstilt satsing på hydrogen, karbonfangst og -lagring vil koste. Fordelen er at det vil være en del av en industristrategi basert på norsk teknologi, ressurser og kompetanse. Det vil gi mange arbeidsplasser i en framtidsrettet, grønn industri og kunne skape nye vekstnæringer
 2. Bruk av hydrogen i energi-, industri og transportnæringene kan være et viktig bidrag for at Norge skal møte nasjonale mål og internasjonale avtaler innen reduksjon av klimagassutslipp. I regjeringsplattformen (Granavolden-erklæringen) peker regjeringen på betydningen av hydrogen og uttaler: «Regjeringen vil ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen.
 3. alene vil også muliggjøre forsyning til andre typer sluttbrukere, som busser og tungtransport. - Dette er en viktig dag for industrien og for maritim sektor
 4. ister.
 5. HYDROGEN: Å fylle en Man kan også forbrenne hydrogen i en motor, men industrien har i stor grad gått bort fra den teknologien, siden brenselceller omdanner energien mye mer effektivt
Billig sol og vind + hydrogen forandrer alt - Energi og Klima

Hydrogen som energi for fremtiden: SINTEF Hydrogen forsknin

Når hydrogen brenner, slippes det ikke ut farlige avfallsstoffer, bare ren vanndamp. Det finnes brenselceller som lager elektrisitet av hydrogen, derfor har det vært mye snakk om at vi kan lage all strømmen av hydrogen. Det er jo over alt. Men ettersom hydrogen ikke finnes i ren form på Jorden må vi utvinne det, noe som krever energi Målet med Greenstat Hydrogen India PVT LTD i Delhi er å åpne dører for norsk industri i et voksende marked for hydrogen i India. De har fått 700.000 kroner fra Innovasjon Norge, og ansatt Sturle Pedersen til å lede satsingen i Asia Uno-X stengte for hydrogen i Bergen i fjor. Nå må klimaministeren svare for pengebruken. Stortingspolitikere reagerer sterkt på bruken av skattebetalernes penger. Klimaministeren svarer at «det må forventes at noen prosjekt ikke oppnår de ønskede resultater»

Hydrogen, et steg mot klimanøytral industri. I klyngens strategiske satsingsområder heter det at Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien Akkurat nå ser industrien ut til å tro på hydrogen for utslippsfri luftfart, snarere enn batteridrift Dette er litt misvisende. Flybransjen har jobbet med hydrogen i en god del år og hele tiden sett på det som arvtaker til fossilt I tillegg til det hydrogen de kan produsere selv fra fornybare ressurser baserer planen seg på storstilt import av hydrogen. Det utslippsfrie brenselet tenkes faset inn i kraftproduksjon, transportsektoren og i industrien, så vel som i privat sektor Enova har siden 2015 gitt støtte til ni offentlig tilgjengelige hydrogenfyllestasjoner. I den siste konkurransen (2019) mottok vi søknader fra et svært begrenset antall søkere, hvor enkelte søknader ikke var kvalifisert i henhold til kravene i utlysningen, og andre valgte å trekke sine søknader Hun kunne videre fortelle at hydrogen vil være viktig for å få en helt utslippsfri transportsektor og kan bidra til store utsliputt i norsk industri, hvis den produseres uten utslipp. ZERO la også frem prinsippene som ligger til grunn for et arbeid som skal gjøres denne våren med å analysere mulige virkemidler for å fremme økt bruk av utslippsfritt hydrogen i industrien

Hydrogen - Wikipedi

 1. Og hydrogen kan benyttes i industrien, og i oppdrettsnæringa. Det beste er om hydrogen produseres nært der den skal brukes. Da slipper vi blant annet kostbar transport
 2. De fleste produsenter av hydrogentanker har sikkerhet som førsteprioritet. Hydrogen er i likhet med andre drivstoff brann- og eksplosjonsfarlig. Hydrogen har spesielle egenskaper som man må ta hensyn til for å sørge for sikker håndtering. Håndtert rett, er hydrogen sikkert. Hydrogen har blitt brukt i industrien i over hundre år
 3. Hydrogen Hub Mo Statkraft, Celsa og Mo Industripark AS skal samarbeide om å etablere «Hydrogen Hub Mo», et anlegg for elektrolysebasert hydrogenproduksjon i Mo Industripark. Prosjektet handler om å produsere hydrogen til flere bedrifter og prosesser tilknyttet Mo Industripark og å utnytte biprodukter som varme og oksygen

Verdens hotteste hydrogenaksjer - Norsk Hydrogenforu

 1. Hydrogen is used in various in industrial applications; these include metalworking (primarily in metal alloying), flat glass production (hydrogen used as an inerting or protective gas), the electronics industry (used as a protective and carrier gas, in deposition processes, for cleaning, in etching, in reduction processes, etc.), and applications in electricity generation, for example for.
 2. Kommisjonen meiner hydrogen er nøkkelen til å avkarbonisere sektorar som er vanskelege å elektrifisere, som enkelte transportsektorar, jordbruket og anna energiintensiv industri. I tillegg har hydrogen stort potensiale for lagring og distribusjon av fornybar energi frå kraftproduksjon
 3. Hydrogen (med den kemiske formel H2) - også kaldet brint eller gasformig brint - anvendes bl.a. inden for industrien som reduktionsgas, fx ved ovnlodning og som brændgas samt inden for forskning og analyse som bæregas og instrumentgas.. Air Liquide leverer gasformig brint som en ren specialgas i to renhedsgrader: ALPHAGAZ™ 1, med en renhed på 99,999 %, og ALPHAGAZ 2, med en renhed.
 4. ium. Hydrogen gir utslippsfri, høytemperatur varme, som er viktig i mange industriprosesser
 5. Det er veldig bra at avisas journalister kommer seg ut i industrien og skriver om virkeligheten der. Men artikkelen gir et inntrykk av at hydrogen kan være en energikilde, og det er en vanlig misforståelse. Derfor til Klassekampens redaksjon: Husk at hydrogen ikke er en energikilde, men en energibærer

Planlegger storstilt produksjon av flytende hydrogen i

Hele anlegget skal være i drift i løpet av 2020, og produktet som fremstilles, hydrogen, vil bli brukt som drivstoff i busser, biler, båter, tog og i industri som kan benytte hydrogen og som derfor kan nyttiggjøre seg at hydrogen produserer elektrisitet gjennom brenselceller Industri ; Eksport; Greenstat vil være en eier og operatør av hydrogenanlegg, enten alene eller sammen med andre. Selskapet samarbeider tett med andre aktører og har inngått samarbeidsavtaler med Nel Hydrogen og Hy2gen. Greenstat er med på eiersiden i flere selskaper, eksempelvis Glomfjord Hydrogen og Green H2 Norway • Hydrogen brukes i dag først og fremst som råvare i industrien. Anvendelsesområdet er potensielt mye større: oppvarming, kraftproduksjon og transport i tillegg til i industrien. • Frakt av hydrogen til kunde er et betydelig kostnadselement. Det europeiske markedet er derfor mest interessant, både med tanke på kort frakt av hydrogen

Hydrogen for industriell bruk ACT Cluste

Hydrogen er i tillegg til å være en energirik kjemisk energibærer også et velegnet kjemisk reduksjonsmiddel som kan erstatte dagens bruk av kull/karbon i kjemisk/metallurgisk prosessindustri. Denne industrien har i dag betydelige CO2-utslipp på grunn av at de bruker karbon som reduksjonsmiddel Hydrogen er den bærekraftige og framtidsrettede drivstoff-løsningen. Nå arbeider Glomfjord Hydrogen AS målbevisst for å tilrettelegge for produksjon av store mengder hydrogen i Glomfjord Industripark. (We are facilitating big scale production of hydrogen, in Glomfjord industrial park) Den beskriver at potensialet i hydrogen til både industri og transport er stort, men konkluderer gang etter gang med at hydrogen er for dyrt til at det kan satses på i sin nåværende form BKK, Equinor og Air Liquide står i front for et nytt initiativ som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien. Prosjektet er nå tildelt 33,5 millioner fra støtteordningen PILOT-E, som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk Hydrogen i maritim sektor IFEs hydrogenhistorie går helt tilbake til 1955 og IFE har drevet forskning både på lagring, produksjon og forståelse av hydrogen som del av energisystemet. Nå er det hydrogen i maritim sektor som står i fokus. IFE jobber for tiden med flere prosjekter med dette som tema

Hydrogen for klima, miljø og konkurransekraft i industrien

Blue Moves hydrogenstudie tar for seg ulike eksempler på produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen, som også kan bidra til å bygge en hydrogeninfrastruktur i regionen. Beregninger som er foretatt for en nyetablert hydrogenstasjon, viser også viktigheten av lav elavgift for hydrogenproduksjon og betydningen av at det også kommer andre anvendelsesområder for hydrogen Hydrogen har i mange år vært brukt i industrien, til rakettmotorer, ballongtransport og lignende. Men hydrogen kan i fremtiden komme til å spille en mye større rolle for bl.a. energiforsyningen. Det skyldes hydrogenets evne til å bære energi CSLF TG ferdigstilte rapport på CO2 fangst fra energiintensiv industri der industriaktørene har bidratt til utformingen. Flere nye CO2 -håndteringsprosjekter er under utvikling i Europa. Det nederlandske prosjektet Porthos har planer om investeringsbeslutning i 2021. Stadig flere ser mulighetene med «blå» hydrogen for å redusere globale utslipp

Hydrogen kan bli Norges neste industrieventyr | FinansavisenStyre og sekretariat - Norsk Hydrogenforum

Aker-sjefen med hydrogen-hint Finansavise

Samlet står industrien for over 20 prosent av verdens utslipp. I Sverige investeres det stort i produksjon av stål med hydrogen. Hydro ser nå på bruk av hydrogen til å produsere aluminium. Hydrogen gir utslippsfri, høytemperatur varme, som er viktig i mange industriprosesser I tredje del av German-Norwegian Energy Dialogue Webinar Series 2020 den 10. juni, var tiden inne for å diskutere hydrogenets rolle når europeisk industri skal nå målet om netto nullutslipp innen 2050.. I henhold til EUs klimamål skal industrien være tilnærmet karbonnøytral innen 2050. Dr. Sascha Samadi fra Wuppertal-instituttets avdeling for fremtidige energi- og industrisystemer. Hvor mye CO2 kan hydrogen bidra til å kutte i norsk industri? Og hvordan kan hydrogen øke verdiskapingen i Norge basert på mer bruk av fornybar kraft? I denne sesjonen får vi høre om mulighetene for næringsutvikling som en del av grønne elektriske verdikjeder og konkrete industriprosjekter der hydrogen er den beste klimaløsningen

Fornybar kraft til hydrogen - Energi og Klim

Hydrogen er særlig aktuelt for bruksområder hvor det i dag finnes få eller ingen andre nullutslippsalternativer. I Norge peker deler av transportsektoren, skipsfart og industrien seg ut som de mest aktuelle sektorene. Den grønne omstillingspakken som ble lagt frem for noen uker siden, styrker satsingen på hydrogen i Norge betydelig Hydrogen kan bli blant de viktigste energibærerne for fremtida. I Glomfjord ligger alt til rette for grønn produksjon av hydrogen, til industri og transport i Nordland. Et av suksesskriteriene til vår grønne industri er det gode samspillet mellom industri og politikk. I dette samspillet bør politikere utfordre industrien med miljøkrav Industrien har over 100 års erfaring med sikker bruk av hydrogen. NASA, som er verdens største forbruker av hydrogen til transportformål, blant annet som drivstoff til romfergene og Titanrakettene, klassifiserer hydrogen som det sikreste drivstoffet de bruker Hydrogen brukt som energibærer er et grotesk sløseri. En hydrogendrevet brenselcellebil krever totalt sett om lag tre ganger så mye strøm som en vanlig elbil. Derfor bedyrer tilhengerne at hydrogen skal produseres av «overskuddskraft» fra vind og sol

Vand - Fysik kemi - Malou & TatjanaAtommodell stock abbildungHydrogenperoksid – Wikipedia

Hydrogen er bare en fordyrende omvei når det gjelder energiutnyttelse. Derfor må Staten ta sin del av denne risikoen og gå sammen med industrien for å bygge et større anlegg. Får vi vist at CO2-rensing av gasskraft er mulig, vil dette bane vei for miljøvennlig hydrogenproduksjon, sier Oksvold Sammen kombinerer vi inngående kjennskap til den maritime industrien med banebrytende teknologi, sier Tore Enger, administrerende direktør i TECO 2030 ASA. Blue Danube-prosjektet er potensielt Europas mest ambisiøse hydrogenprosjekt. Prosjektet innebærer produksjon av 80.000 tonn grønn hydrogen årlig Hydrogen-løft Det maritime innovasjonsprosjekt HySHIP har fått 80 millioner kroner fra EU for å utvikle og bygge hydrogendrevet fartøy. Statsråd Tina Bru er stolt Bruk av hydrogen i energi-, industri og transportnæringene kan være et viktig bidrag for at Norge skal møte nasjonale mål og internasjonale avtaler innen reduksjon av klimagassutslipp. I PILOT-Es utlysninger i 2016 og 2018 ble det tildelt støtte til flere prosjekter som vil ta i bruk hydrogen i transport og i industrien Hydrogen (H 2) er et av de viktigste industrielle kjemikaliene, og brukes til å fremstille andre stoffer, blant annet ammoniakk, metanol og saltsyre, for å nevne noen vanlige kjemikalier.Hydrogen brukes også til å fjerne svovel fra olje og kull. Videre brukes hydrogengass som drivstoff i romraketter og i enkelte biler Modul C: Hydrogen for Industri og Transport (14. april) Hydrogen i industrien. Hvilke muligheter finnes og hva må til for å realisere dem? Hva kreves av materialer for å realisere transport av hydrogen? (Agnes Marie Horn, Principal Engineer, DNV GL) Hydrogen i transportsektoren

 • Makro folder.
 • Prisme trekant.
 • Russian keyboard layout.
 • Spencer breslin.
 • Metodismen i norge.
 • Hva er peddig.
 • Symboolfrequentie ziggo.
 • Romance scamming erfahrungen.
 • Lena maria ferber facebook.
 • Drachenviereck winkel.
 • Mayakulturen fakta.
 • Ultrasound invented.
 • Albrecht dürer gymnasium berlin bewertung.
 • Årsak til forstørrede pupiller.
 • Hytteutleie meråker.
 • Hva spiser fugleunger.
 • Beatmungsformen übersicht.
 • Verdensspråk engelsk.
 • Fahren morgen busse in mönchengladbach.
 • Deception meaning.
 • Isik reisen hamm telefonnummer.
 • Minotaur lore.
 • Slutte å følge på instagram.
 • World cup skiflyvning vikersund 2018 kvalifisering 16 mars.
 • Zumba bad segeberg.
 • Polsat online.
 • Vfl wolfsburg handball damen oberliga.
 • Wok med kokosmelk og soyasaus.
 • Tanzschule klopeinersee.
 • Bravo ulykken.
 • Ikea my learning.
 • Airplay utan apple tv.
 • Koffeinfri kaffe vanndrivende.
 • Galapagos tur.
 • Ub tillegg handel og kontor 2017.
 • Ikea blandebatteri.
 • Download free.
 • Veränderungen mundschleimhaut bilder.
 • One piece flying lamb abschied.
 • Business konto google.
 • Dotrening kanin.