Home

Journalføringsplikt

Helsepersonell vil som utgangspunkt ikke ha journalføringsplikt for tilfeldige helseråd som gis i en privat sammenheng. Kravet om journalføring knytter seg til ytelse av helsehjelp. For en nærmere omtale av begrepet helsehjelp vises til kommentarene til helsepersonelloven § 3 tredje ledd Arkivering uten journalføring. Arkiveringsplikten går lenger enn journalføringsplikten, og i noen tilfeller vil det være behov for å arkivere dokumenter uten å journalføre dem

Dokumentasjonsplikt - Helsedirektorate

Pasientjournalen og psykologens journalføringsplikt. Ingunn Myklebust, Christian Zimmermann. 12. oktober 2014 (endret 01. oktober 2015) En pasientjournal er en samling eller sammenstilling av opplysninger om en pasient i forbindelse med at det ytes helsehjelp (1) 1. Journalføringsplikt. Det følger av arkivforskriften § 9 at et offentlig organ skal ha en eller flere journaler, og at det i journalen skal registrere «alle inngåande og utgåande dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, dersom dei er eller blir saksbehandla og har verdi som dokumentasjon» Fra journalføringsplikt og arkivplikt til dokumentasjonsplikt Kommentar på Norsk Arkivråd sitt frokostmøte 5. juni 2019 Emilie Korsvold, arkivansvarlig i Norsk Helsenett SF •Hva jeg tenker om dagens krav til journalføringsplikt og arkivplik Hva skal journalføres? Om de bestemmelser som angår det å registrere, dokumenter og informere om disse, slik at prosessene bidrar til den åpenhet og kontroll, so Brev og uttalelser: Dokumentasjons- og journalføringsplikt. Bør pasientjournaler fortsatt være omfattet av offentleglova? (Helsedirektoratets betenkning til Helse- og omsorgsdepartementet) (2017) PDF. Oppbevaring og overføring av journal ved virksomhetsoverdragelse (2011) PDF

DET ALLER VIKTIGSTE. Med hver eneste, lille handling velger vi hvilket samfunn vi vil ha. Det gjelder også når vi jobber med offentlighet, innsynsrett og journalføring Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon

Veiledning er ikke gjenstand for journalføringsplikt. Men: Dersom det som faktisk foregår er helsehjelp, hjelper det ikke hvilket navn en setter på det. Journalføringsplikten slår i så fall inn uansett. Her må du altså holde tungen rett i munnen, og væresværtoppmerksom på hva som faktisk ytes Hva skal inn i saksarkiv (ePhorte) Det er vanskelig å gi en fullstendig oversikt over hva som skal inn i ephorte og ikke. Vi skiller mellom arkivverdig materiale og materiale som skal arkivbegrenses Kommuners journalføringsplikt i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge Vi viser til brev fra Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) datert 21.02.2013, hvor IKAVA ber om Riksarkivarens uttalelse knyttet til innholdet i et brev Innovasjon Norge har sendt til norske kommuner datert 26.09.2012 o Ombudsmannen er kommet til at det forelå både arkiv- og journalføringsplikt for det aktuelle uttrekket. Da uttrekket ikke kan gjenskapes i ettertid, har den mangelfulle arkiveringen medført at det ikke mulig å gi innsyn Heimel: Fastsett ved kgl.res. 15. desember 2017 med heimel i lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 12. Fremja av Kulturdepartementet. Rettelser: 05.01.2018 (§ 12.

Nr 7: Arkiveringsplikt, men litt i tvil om journalføringsplikt når du skriver «dette ikke er interessant», hvis du med det mener «ikke gjenstand for saksbehandling» så er kun ett av vilkårene for journalføringsplikt oppfylt. Og så: Nei, du har ikke mulighet for å returnere for å unngå journalførings- eller arkiveringsplikt Kva er journalføringsplikt? Offentlege organ har ei klar plikt til å føre journal. Dette går fram av arkivforskrifta § 2-6.I tillegg er det ein del verksemder som ifølgje offentleglova også har plikt til å føre journal etter arkivlova med forskrifter, men utan samtidig å vere underlagde andre føresegner i arkivlova Rundskriv I-4/2017 Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 27 69 Helsedirektoratet Statens helsetilsy Alle - Journalføringsplikt. Etter arkivforskriften § 2-6 første ledd er det journalføringsplikt for alle inngåande og utgåande dokument som etter offentleglova §4 vert rekna som saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon

Arkivering uten journalføring - Arkivverke

Hvorfor føre journal og hva skal journalføres Journalføring er en fortløpende og systematisk registrering av opplysninger om inngående og/eller utgående dokumenter hos et organ, en virksomhet e.l. Disse opplysningene samles i en journal, ofte kal Her finn du lenker til offentleglova og forvaltningslova og arkivlova som regulerer journalføringsplikt. Nærare om e-post til kommunen: E-post til kommunen bør innehalde fullt namn, men ikkje andre personopplysningar som til dømes fødselsnummer eller personnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. Journalføringsplikt Helsepersonelloven §§ 39 og 40 angir at enhver som yter helsehjelp er forpliktet til å nedtegne relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen mv. i en journal for den enkelte pasient. Ansvaret for å nedtegne opplysninger knyttes ti Noen virksomheter har journalføringsplikt etter offentlighetsloven selv om forutsetningene i arkivloven om arkivering og avlevering ikke gjelder for dem. Men arkivforskriften gjelder for disse virksomhetene. Forutsetningene i §§ 2-6 og 2-7 sier at det skal føres en journal og hva denne skal inneholde

Departementet påpeker at å lovfeste at forvaltningen har en journalføringsplikt, i første rekke vil synliggjøre og understreke journalføringspliktens betydning for offentlighetsprinsippet. En lovfesting som foreslått vil dessuten sikre at organer som omfattes av offentlighetsloven, men ikke av arkivloven, får plikt til å journalføre sine dokumenter Det stilles strengere krav til samtykke som rettsgrunnlag. Vitale interesser som rettsgrunnlag kan omfatte andre personer enn den registrerte selv, og når en interesseavveining er rettsgrunnlag skal det tas særlige hensyn til den registrertes interesser når det er snakk om barn

Pasientjournalen og psykologens journalføringsplikt

Journalføringsplikt • Offentleglova § 10 → arkivloven m/forskrifter (arkivforskriften § 2-6) • Offentlige organ har plikt til å føre journal • E-poster og SMS • Dokument er journalføringspliktig dersom ⁻ Dokumentet er et saksdokument for organet ⁻ Dokumentet har kommet inn til eller blitt sendt ut fra organe Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › Arkiveringsplikt › Re: Arkiveringsplikt 8. november 2012 klokken 22:15 #17650 ArkivarenGjest Først en innledende kommentar: Arkiveringsplikt og journalføringsplikt er ikke det samme. Arkiveringsplikten går lenger enn journalføringsplikten. De to kriteriene som vurderes, er disse: 1) om dokumentet er gjenstand for. Etter Helsedirektoratet vurdering er det naturlig at reglene for journalføringsplikt er de samme for personell i apotek som yter helsehjelp som for annet helsepersonell. Direktoratet foreslår derfor endringer i journalforskriften § 2 slik at forskriften også vil gjelde for personell som yter helsehjelp i apotek

Kilder. Marthinsen, Jørgen H., Arkivdanning, Oslo 1996, ISBN 82-03-16660-1 Amblie, Svein, Elektronisk dokumentbehandling, Oslo 2001, ISBN 82-446-0622-3 Thorsen, Alf m.fl., Moderne arkiv, Oslo 1996, ISBN 82-446-0162- Eksterne lenker (en) Archives - kategori av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons (en) Archive - galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Common Journalføringsplikt. Autorisert helsepersonell treffer beslutninger vedrørende helsehjelp og slik hjelp skal dokumenteres i pasientjournal iht. loven Krav til journalens innhold (spesifiseres i forskrift) Kommunens ansvar for å tilrettelegge systemer mv. Bestemmelser om utlevering av og tilgang til journa 3.2 Journalføringsplikt for interne dokumenter At et dokument regnes som et saksdokument for organet, medfører ikke nødvendigvis at dokumentet skal journalføres. Journalføringsplikten følger av offentleglova § 10 jf. arkivlova og arkivforskriften. Mer generelt må saksdokumentet bli saksbehandlet og ha verdi so

Kommunens praksis for journalføring av e-poster mv

Vi ønsker særlig synspunkter på forslaget om at arkivloven/arkivplikten skal gjelde alle som er underlagt offentleglova og allerede har journalføringsplikt, og vurderinger av hvilke konsekvenser lovforslaget vil kunne få administrativt og økonomisk for deres virksomhet. Ta ellers kontakt med Elen Gimnæs for mer informasjon Usikkert om journalføringsplikt for sms Lovforslag om at tekstmeldinger skal bli frivillig å journalføre settes på vent av Kulturdepartementet. - Spørsmålet må utredes mer, sier statssekretær Kjersti Stenseng (Ap) Lovutvalg foreslår å fjerne journalføring - vil innføre automatisert arkivering Forslaget omtales som modig og foroverlent Formål • Et viktig hjelpemiddel for å gi pasienter forsvarlig behandling. • Ledd i kvalitetssikring av yrkesutøvelsen. • Dokumentere at pasienten har mottatt forsvarlig behandling. • Pasienters rett til å gjøre seg kjent med forhold so

Hun mener derfor at hennes måte å drive på faller utenfor begrepet helsehjelp, og at hun ikke har journalføringsplikt. - Jeg er alltid nøye med å ikke gi inntrykk av å være behandler og. Forutsi når fastlegen får ledig plass 19. mars 2018 Hvis jeg setter meg på venteliste nå, hvor lang tid vil det ta før jeg får plass hos fastlegen

2 Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger den enkelte kommune må gjøre når formelt samarbeid med andre kommuner er aktuelt for å løse oppgaver saksbehandling: inga journalføringsplikt. • Det ville vore veldig uheldig og ulogisk om slike viktige dokument ikkje skulle vere omfatta av journalføringsplikt. 10 . Justis- og beredskapsdepartementet Automatisert saksbehandling •Kan det setjast opp eit nokolund Journalføring er en hovedoppgave for arkivet. Vi har en lovpålagt journalføringsplikt, og dette arbeidet skal utføres fortløpende. Å la journalposter bli liggende lenge uten å bli journalført er i realiteten å praktisere utsatt innsyn uten hjemmel. Utgående brev til journalføring skal ha status E Organinterne dokumenter journalføres etter behov, med unntak av de dokumentene som omtales i forskrift om offentlege arkiv § 2-6 a), b) og c). Disse dokumentene er det journalføringsplikt på. Skal en journalføre SMSer, og meldinger fra sosiale medier Offentleglova og arkivlova skiller ikke mellom ulike dokumentformater ift. journalføring 1) Arkiv- og dokumenthåndtering må være en naturlig del av den selskapsavtalen eller styringsdo-kument som ligger til grunn for interkommunalt samarbeid, og som vedtas i kommunestyrene

Hovedregelen er at den som yter helsehjelp, har journalføringsplikt. 19 Journalføringsplikten knyttes likevel til den ordinære virksomheten som ansatt psykolog eller privatpraktiserende helsepersonell, altså at psykologen er på jobb. 20 Mottar psykologen helseopplysninger i en privat sammenheng, vil det ikke være journalføringsplikt for rådgivning som gis her. 21 Psykologen vil altså. Legen har blant annet journalføringsplikt om hvilke medisiner som er forskrevet, mens sykepleierne har journalføringsplikt om at medisinen er gitt, hvilken virkning og eventuelt bivirkning den har. - Etter ni år med journallesing har jeg ennå til gode å se en journal hvor en sykepleier skriver noe om virkningen eller eventuelt bivirkningen av igangsatt medisinsk behandling, sier han Spørsmålet er deretter hvilke paragrafer som gjelder og i hvilke sammenhenger, særlig dette med journalføringsplikt. Igjen må jeg vise til helsepersonelloven. Plikt til å dokumentere hjelp. Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket peker i tilsynsrapporten på at kommunen har journalføringsplikt for saksdokumenter som er kommet inn til eller har blitt sendt ut fra kommunen. Foto: Arkivverket Publisert 03.03.2020 13:50. Lillehammer sliter med journalføringen

Helsepersonelloven - Helsedirektorate

At fagfolk bedriver opplysningsarbeid er ikke nytt, men noe både leger og helsesøstre har gjort i tiår, enten i ukebladspalter, tett-på-nett-møter eller ved å svare på spørsmål fra innsendere i radioprogram. Heller ikke dette er helsehjelp med journalføringsplikt. Det som kan virke fremmed, er at kanalen jeg bruker er Snapchat Manglende journalføringsplikt vil frata pasientene et tydelig rettsvern ved feilbehandling fra apotekets side. Legeforeningen mener at den foreslåtte ordningen vil få betydelige svakheter og er mangelfullt utredet. Den anbefales ikke innført. 1 Bakgrun Husk at video alene er ikke nok, det er journalføringsplikt og dataene skal være tilgjengelig for andre som jobber i virksomheten. Diagnosesetting er viktig for statistikk. TrinnVis har samarbeidet med SKIL, Norsk helsenett og Buypass for å forenkle prosedyren med etablering av hjemmekontor

Offentlighetsloven Norsk arkivra

 1. Alle virksomheter som er underlagt offentlighetsloven og derfor må forholde seg til bestemmelsene om journalføringsplikt. Statlige og kommunale foretak organisert etter helseforetakslovgivning, kommunale eller interkommunale foretak. Alle virksomheter som defineres som offentlige organer i henhold til forvaltningsloven. Statlige etate
 2. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetaler hvert år millionbeløp til pasienter som har søkt om erstatning. Tannleger bør passe på å gi god informasjon om risiko for skade, og mulighet til å søke erstatning
 3. Vi har journalføringsplikt og vil føre notater over våre møter med deg og annet arbeid som utføres. Det betyr at du får en journal hos oss som er høyst konfidensiell, og kun benyttes av helsestasjonens familieteam. Se også personopplysningsloven, forvaltningsloven og helsepersonelloven for informasjon om juridiske føringer

Arkivloven skal sikre at det offentlige har arkiv som ivaretar rettslig og forvaltningsmessig dokumentasjon på det som skjer i forvaltningen. Med dette skaper arkivlovens journalføringsplikt grunnlaget for innsyn etter offentleglova. Riktig journalføring er helt avgjørende for tillit til den offentlige forvaltning Fysioterapeuten har taushetsplikt og journalføringsplikt. Hensikten er at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær. Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept. Oppfølging på telefon etter 6 og 12 måneder Ergoterapeuten har journalføringsplikt og taushetsplikt. Ergoterapi for barn og unge. Barn og unge som har nedsatt funksjonsevne kan få bistand av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege,. Journalføringsplikt, bevaring og bruk av rekrutteringssystem. Journalføringsplikten er hjemlet i arkivforskriften § 2-6, som sier at organet skal registrere alle inngående og utgående dokumenter som etter offentlighetsloven § 4 må regnes som saksdokument for organet, dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon

- Arbeidsgiverne har hver gang sagt at jeg skal få fortsette etter prøveperioden, men det skjer aldri. Jeg føler meg lurt, sier Karoline Marie Vassbotn (27) Og, journalføringsplikt er vesentlig. Autorisert helsepersonell: Må fylle fremtidige krav: Mva-fritak: Registrerte utøvere: Må fylle fremtidige krav: Mva-fritak: Ikkeregistrerte utøvere: Fyller ikke fremtidige krav: Mva-plikt: Forskning. Det utføres lite forskning på alternative behandlingsmetoder BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.11.2010) Sammendrag av innhold Kommisjonens rettsakt går ut på å endre særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler, jf vedlegg III til parlaments- og rådsforordning (EF) nr.853/2004

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

 1. LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/16 OM JOBBER MED TILSKUDD -litt om lønnstilskuddsordninger 1. Aktuelle lønnstilskudd i Norge 2. Stort tiltak i kommunene i 1994-9
 2. UTPOSTEN 2 • 2014 1 1 BAKGRUNNSFOTO: IDAR LETTREM LEDER SV-politikar og stortingsrepresentant Karin Andersen tok nyleg til orde for at det å gjennomgå ei skilsmisse bør vere ei
 3. Journalføringsplikt (offentleglova) Arkivplikt (arkivlova) I eit interkommunalt samarbeid med ein samarbeidsavtale, er det ingen regelverk som automatisk regulerer kven som har arkivplikta i samarbeidet; ü dette må regulerast i samarbeidsavtalen
 4. g av emne og arkivering av saker. Virksomheter i Oslo kommune skal bruke Felles arkivnøkkel for Oslo kommune (som ble tatt i bruk i 1996)
 5. Fysioterapeuten har taushetsplikt og journalføringsplikt. Hensikten er at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær. Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept

Fysioterapeuten har taushetsplikt og journalføringsplikt. Hensikten er at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær. Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept. Oppfølging på telefon eller 6 og 12 måneder Virksomhetsarkitekturen har stor grad av overensstemmelse med Riksarkivarens forskrift (funksjonsbasert): Kartlegger arbeidsrosesser, foretar bevarings- og kassasjonsvurdering, vurderer journalføringsplikt. Arkivløsning anskaffes først, fagsystemer står i kø for arkivering! Tilknyttes fortløpende. Proprietære saksbehandlerløsninger

Veiledning og journalføringsplikt - Ofte stilte spørsmål

Hjelpetekst: Synlig i arkivplan.no . Arkivforskriften §2-6: Det er journalføringsplikt for alle inn- og utgående dokumenter som etter Offentlighetslovens §§2 og 3 må regnes som saksdokumenter for organet, dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Må regnes som et saksdokument for organet - Kommer inn til eller sendes ut fra organe Enkeltopplysninger som kommer inn i form av for eksempel e-post, SMS eller som direktemeldinger i sosiale medier, må vurderes av saksbehandler på journalføringsplikt og arkivverdighet. Hvis ansatte på en skole for eksempel mottar SMS fra en elev om fravær, er dette å anse som arkivverdige opplysninger Hjemmelsgrunnlag - journalføringsplikt Offentlighetsloven sier at alle organ som er omfattet av loven skal føre en offentlig journal etter reglene i arkivforskriftens § 9 Journalføring . Den offentlige journalen skal være en oversikt over alle saksdokumenter som har kommmet inn til eller som organet selv har opprettet og sendt ut, som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som. Alle som jobber i helsevesenet har journalføringsplikt. Det vil si at man er pliktig til å skrive ned alt man gjør. Journalen den innsamlede dokumentasjonen om en pasients helsetilstand

Journalføring - hva skal journalføres i sak/arkiv

 1. Journalføringsplikt. Det er tre kriterium som må vere oppfylte for at eit dokument skal vere journalføringspliktig: Det må vere eit saksdokument* for organet. Det må anten ha komme inn til eller blitt sendt ut frå organet. Dokumentet må både vere gjenstand for saksbehandling og ha verdi som dokumentasjon
 2. Innlegg om journalføringsplikt skrevet av Martin Bould. Denne artikkelen har tidligere blitt publisert i de ennå rene papirtidsskriftene «Stat & Styring» samt «Arkivråd» i 2009
 3. Det store flertallet av tannbehandlinger som utføres medfører ingen problemer, og god informasjon og dialog løser de fleste uenigheter. Som pasient har du likevel ulike alternativer hvis du ønsker å klage på behandlingen
 4. Journalføringsplikt Bevaringsplikt Arkiveringsplikt: Arkivlova §§ 2a, 2b og 6 Alle logisk avgrensede informasjonsmengder (dvs dokumenter) skapt som ledd i virksomheten, og som ikkje kan arkivbegrenses, skal ordnes slik at de blir sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. Journalføringsplikt: Arkivforsk riften § 9 og.

Arkiv- og journalføringsplikt for uttrekk fra offentlig

 1. I helsepersonelloven reguleres yrkesmessige forhold for tannlegen i form av krav om forsvarlig yrkesutøvelse, krav til autorisasjon, opplysningsplikt, taushetsplikt og journalføringsplikt. Forsvarlighetskravet som følger av § 4 er en rettslig og faglig norm for hvordan den enkeltes yrkesutøvelse bør innrettes
 2. Elever kan kjøpe legeattest på nett En ny nettside tilbyr skoleelever å betale for å få tilsendt fraværsattest etter videokonsultasjon med en lege
 3. Journalføringsplikt har vi snakka om Journalføring ut fra eget behov (compliance) • Ryddighet i håndtering, oppbevaring og mulighet for gjenfinning av dokumenter - dette er evige krav! • Også organinterne dokumenter (notater, e-post, SMS, MMS mv) skal håndteres i tråd med god arkivskik
 4. Arkiverings- og Journalføringsplikt Begge er hjemlet i Arkivloven med forskjellige formål •Arkiv: •Langtidslagring av dokumentasjonog 'Record Management' •Journalføring (Registrering): •Logging av ekstern-intern kommunikasjo

Bydelen behandler e-post på lik linje med vanlig brevpost med hensyn til taushetsplikt, journalføringsplikt og offentlighetslovens regler . Saksbehandler har ansvaret for å sørge for at e-post som er av arkivverdig betydning blir journalført dersom den skal det i h.h.t. gjeldende lover Journalføringsplikt (offentleglova) Arkivplikt (arkivlova) I eit interkommunalt samarbeid med ein samarbeidsavtale, er det ingen regelverk som automatisk regulerer kven som har arkivplikta i samarbeidet, dette må regulerast i samarbeidsavtale

Utkast til ny arkivlov NOU 2019: 9 Jon Bings minneseminar Herbjørn Andresen, 08.05.2019 INSTITUTT FOR ARKIV-, BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSFA Journalføringsplikt (Berit Stie, AAKS) Overformynderiet som arkivskaper (Hilde E. Bjørnå, IKA Troms) Gjesten som ble fast inventar (Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland) Innsyn i eldre kommunalt arkivmateriale - uproblematisk? (Frøydis Antonsen, IKA Troms Fra 1. januar ble mottakene pålagt en omfattende journalføringsplikt der man skal dokumentere hva som skjer med all fangst fram til salg. Les også: Frykter massenedleggelser av fiskemotta

 • Kann jeder rinder halten.
 • G dur piano.
 • Musikkleder kryssord.
 • Skjevdeling arv barn.
 • Lindum gjenvinning åpningstider.
 • Melkesjokolade kalorier rute.
 • Soorten dwarslaesie.
 • Forvaltningshonorar odin.
 • Clw bonn bad godesberg.
 • Malle fisk engelsk.
 • Universiteter østlandet.
 • Makvis didaktikk.
 • Byferga fredrikstad.
 • Follo museum seiersten.
 • Fahrradverleih augsburg.
 • 0,2 stunden in minuten.
 • Ilabekken.
 • Vogelbräu durlach getränkekarte.
 • Utleie lyd oslo.
 • Gode ord til en venn.
 • Scottish accent.
 • Hvilke land renner kongoelva gjennom.
 • Husqvarna 436 li pris.
 • Dukkehus miniature 1 12.
 • Forholdet mellom toppidrett og media.
 • The anatomy of the human body.
 • Skårer gård julemarked.
 • Flyktningbarn i norge.
 • Statistik jena.
 • Oslo klatresenter skullerud.
 • Festrus kryssord.
 • Sha 256 bitcoin.
 • Krutt gjøvik.
 • Clearblue graviditetstest early.
 • Jordskjelvet i l'aquila 2009.
 • Sykkel billig.
 • Synovialcyste behandling.
 • Tegneprogram for elektrisk anlegg.
 • Fest inköpslista.
 • Nederlandsk maler barokk.
 • Akva group ansatte.